BINNEN- EN BUITENLAND D Waalwijkse en Langstraatse Courani Blijf meester VERS VAN DE PERS HUREN VAN BRU I DSTOHETTEN over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten VRIJDAG 13 JULI 1956 Uitgever Waalwijk* Stoomdrukkerij Aatooa Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 z per week. DE ECHO W HEI ZüfflEH 79e JAARGANG No. 55 Abonnement 19 cent per week I 2 +5 per kwartaal I 2.70 franco p. p Advertentieprijs 10 cent per m.rn Contract-advertenties speciaal tarief. (Jureaux GKOIfcisIRA* I t*i>, W AiVLWlJK IEL lliïl Or van HEURDENSTRAAl SAAISUIHVKI rsL i. •>.t»OFKrrHT 1*1» TELEGR.-ADRES ..ECHO' VVEKELD KOND S In deze plezante kermisda gen, waarin het hoofd naar alles staat behalve naar het lezen van uitvoerige krantenbeschouwin gen, willen wij u niet met ellen lange verhalen op het lijf vallen, vrienden. Gij zult, naar wij me nen, in deze dagen wel genoeg met u zelf te stellen hebben, wes halve wij ons zullen beperken tot het aanstippen van gebeurtenis jes en toestandjes uit die streken waar het naar ons weten geen kermis is. We gaan dan eerst de heer Eugen Bennet uit Long Beach (V.S.) een beetje troosten, waar bij wij hem tevens willen eren als een martelaar voor de vrijheid. Wat is er namelijk gebeurd met Eugen. Eugen heeft de draad van zijn telefoon doorgeknipt, terwijl zijn vrouw stond te telefoneren. Des wege werd hij voor de rechter gesleurd, want die telefoon was wel van hem, maar toch nog iets meer van de Amerikaanse PTT, en ten tweede is Jhet zeer onge bruikelijk om het gesprek van zijn vrouw door te knippen. De rech ter stopte Eugen voor vijf dagen de gevangenis in. Zo gezien kun nen wij daar alle vrede mee heb ben. Als wij evenwel Eugens motief voor dit doorknippen horen, dan vragen wij ons toch wel af wat deze rechter mankeert. Eugen zei namelijk dat zijn vrouw al ruim anderhalf uur met haar moeder stond te kakelen en dat hij daar behoorlijk misselijk van was ge worden. Toen had hij de schaar genomen en moeder en dochter van elkaar geknipt. In Amerika wordt een dergelijke daad onder de wreedheden gerangschikt, waaruit men gemakkelijk een echtscheidinkje kan sleuren. Wij vinden het een vrij pijnloze en zeer gezonde operatie en wij zou den de heer Bennet graag een beloning van f 500 geven als wij zoveel geld hadden. In ieder geval kunnen ma en dochter nu vijf" dagen aan één stuk kakelen. Totdat Eugen weer terugkomt Dat mannen anderzijds over een bewonderenswaardig geduld beschikken, bewijst wel het con gres van een protestantse kerk in de V.S. Het dagelijks bestuur kwam daar met notulen voor de dag, die 720 pagina's besloegen en die natuurlijk voorgelezen moesten worden. Dit vergde ne gen uur en zesendertig minuten. Zonder ook maar één woord van afkeuring of verveling te laten blijken, luisterden de afgevaar digden naar deze voorlezing. Aan het einde daarvan verhieven ze zich als één man van hun stoelen en riepen: „Hoera! Wij vinden dit zonder meer prachtig. Minder prachtig vinden wij het volgende toestandje in de Belgi sche Congo, hoewel daaruit ove rigens toch wel heel duidelijk blijkt, dat de mannen wel de naam hebben, maar dat de vrou wen er ook wel weg mee weten. Men heeft daar namelijk bij een negerstam in de Ruanda-Urundi een mannenharem ontdekt, die eigendom is van het vrouwelijke opperhoofd. Deze vrouw heeft het zekere voor het onzekere ge nomen en tweehonderd mannen in deze harem opgeborgen. Als ze er ook tweehonderd maandsala rissen van krijgt En ten slotte nog een aanmoe digend woord tot hen, die op dit ogenblik het liefst in tranen zou den willen uitbarsten omdat zij ér al hun kermisgeld hebben door- gesjast. Huil uit, vrienden, huil eens flink en terdege uit, al of niet in de schoot van uw echtge note of verloofde. Daardoor zal bij de vrouwen niet alleen de overtuiging post vatten, dat ze broodnodig zijn in deze wereld, maar vooral en dit is het be langrijkste zult ge u zelf daar door kunnen vrijwaren tegen kaalhoofdigheid. Deze ontdek king hebben wij helaas niet ge daan, maar een Londense dokter. Hij zegt dat het de bereiders en verkopers van haargroeimiddelen heel wat minder voor de wind zou gaan, indien de mannen waf meer zouden huilen. Nu verstou wen ze alle zorgen en moeilijk heden de hemel weet waar in hun binnenste, met het gevolg dat er de klad in de haargroei komt. Kijk naar de vrouwen, zegt de Londense dokter, die barsten om de dag in tranen uit en kweken daarmee een haardos, die de kap per heel wat geld in het laadje brengt. Bovendien houden zij er meestentijds ook nog wel een nieuwe hoed of iets dergelijks bij over, zodat het huilmes van twee kanten snijdt. Dus, vrienden, neem u voor om eens per week een flink potje te gaan zitten huilen. Leg uw hoofd op de schouder van uw vrouw, die altijd nog wat zachter is dan het tafelblad, en laat ze maar ko men, de tranen. Misschien is er iets voor te zeggen dit in familie- of verenigingsverband te doen. Huil, vrienden, huil Het gaat om uw haar Bruidsmeisjesjaponnen, Sluiers, Kapjes, enz. Tevens grote collectie GELEGENHEIDSKLEDING VOOR HEBEN. BOSSCHE KLEDING-SERVICE - De enige SPECIAALZAAK voor DEN BOSCH e. o. - VUGHTERSTRAAT 205 - Tel. 5385 - DEN BOSCH Mr. G. van Heuven Goedhart plotseling overleden. De heer Mr. van Heuven Goedhart, hoge commissaris van de V. N. voor de vluchtelingen, is zondagmiddag te Genève op 55-jarige leeftijd plotseling door hartverlamming overleden, ter wijl hij een partijtje tennis speel de. Mr. van Heuven Goedhart was van huis uit journalist, later lid der Eerste Kamer en daarna af gevaardigde naar de Verenigde Naties. Kort na de Duitse inval van ons land, op 17 mei 1940, werd de heer van Heuven Goedhart bij het Utrechts Nieuwsblad ontsla gen. Hij werd daarna medewer ker aan de Grebbecommissie voor hulpverlening aan oorlogsslacht offers. In 1941 werd hij medewer ker, in '42 mede-redacteur van het illegale „Parool". In januari 1942 dook de heer van Heuven Goedhart onder. In 1944 reisde hij, in opdracht van 'n aantal illegale groepen, via Gi braltar naar Engeland, waar hij op 12 juli 1944 minister van justi tie werd in het kabinet Gerbran- dy. Na de ontslagneming van dit kabinet in februari 1945 keerde hij, in mei 1945, naar Nederland terug. In augustus 1945 werd hij be noemd tot hoofdredacteur van 't nu als gewoon dagblad verschij nende „Parool". Hij verliet dit blad in januari 1951, toen hij ho ge commissaris der Verenigde Naties voor de vluchtelingen werd. Voor de wijze, waarop dr. van Heuven Goedhart als hoge com missaris de oplossing van het vluchtelingen-vraagstuk heeft be vorderd, is hem in 1955 de Wate- ler-vredesprijs toegekend en kreeg j zijn bureau de Nobelprijs. Hij heeft met beperkte middelen enorm veel gedaan ter oplossing van 't vluchtelingen-vraagstuk. Hij werd maandag door mr. Rei- nalda voor de radio herdacht. Het ontslag van Mr. Schokking. Voor de raad van den Haag heeft Mr. Schokking een verkla ring afgelegd over z'n ontslag aanvrage. Burgemeester Schokking schets te in zijn verklaring in grote lijnen het verloop van de geruchten om zijn persoon, die het socialistische „Haagsch Dagblad" op 1 febru ari van dit jaar voor het eerst wereldkundig maakte. Hij meen de eerst nu nadat de bevoeg de autoriteiten hun oordeel heb ben uitgesproken het stilzwij gen te moeten verbreken, omdat in de sfeer die door de perspubli- katie was ontstaan een vroeger gedane mededeling van hem ver keerd zou worden verstaan. Vóór alles wenste de heer Schokking te verklaren, dat hij zelf zijn achteraf onjuist gebleken inzicht in bepaalde feiten en om standigheden, die zich hebben voorgedaan in de bewogen en zeer moeilijke situatie waarin hij zich in 1942 bevond, meer be treurt dan wie ook ten opzichte van het omgekomen gezin Pino. Hij hoopte vurig, dat men dit wil de aanvaarden als een uiting van oprechte deernis. De burgemeester zei tot het achteraf onjuist gebleken inzicht tijdens de bezettihg te zijn geko men door wat toen is gebeurd en aan hem is meegedeeld. Dit in zicht werd versterkt door de ont wikkeling der gebeurtenissen met zulk een overtuigende kracht dat, na de afweging van de in die da gen op hem rustende verantwoor delijkheden, hij gemeend heeft niet anders te kunnen handelen dan zoals hij deed. „Men heeft mij hiervan een verwijt gemaakt, al dus de heer Schokking, dat, naar ik geloof, niet voldoende recht doet wedervaren hetgeen na zo lange tijd ook welhaast niet meer mogelijk is aan de situa tie, zoals die werkelijk was en aan die uitzonderlijk zware ver antwoordelijkheid, die in bezet tingstijd op een burgemeester rustte." Na de nota van de regering, die steunde op het advies van het driemanschap Donner, Neher en Ebels, en ook na de beschikking van de Hoge Raad meende de heer Schokking, dat het geschok te vertrouwen niet in voldoende mate was hersteld. Ook na de krachtige verdediging van het standpunt der regering bij de Ka merdebatten afgelopen vrijdag, kan volgens mr Schokking, niet worden verwacht, dat de basis van het vertrouwen zo breed zal zijn, als hij voor een voortzetting van zijn werk nodig vindt. Mr. Schokking zei, dat het hem en de zijnen groot verdriet deed, na de uitspraken van Hoge Raad en regering, op een dergelijke wijze een ambtsvervulling van meer dan achttien jaar te beëin digen. Hij meende na de publika- tie zijn plicht tot het uiterste te hebben gedaan. „Dit was mij mo gelijk", aldus de burgemeester, „omdat ik er innerlijk van over tuigd was en ben. dat ik steeds naar beste weten heb gehandeld. En verder, omdat ik na het ge beurde in Hazerswoude daarop zelf bij de bevoegde autoriteiten op gepaste ogenblikken bij herha ling heb gewezen. Thans meen ik, dat noch van mijn vrouw, noch van mij in redelijkheid meer mag worden verwacht." In de overtuiging, dat hij niet zelf zijn levensweg bepaalt, ver klaarde mr. Schokking in volle persoonlijke vrijheid thans de conclusie te hebben getrokken, die hem de enig juiste leek. Majoor Rivai vraagt onderzoek tegen mevrouw Bouman. Majoor Rivai, hoofd van de Indische militaire veiiigheidsd.enst in het gebied van Soekaboemi, heeft aangedrongen op een on derzoek tegen mevrouw Bouman, de verdedigster van de Neder landse arrestant Schmidt. Me vrouw Bouman heeft vorige week tijdens een zitting een pamflet overgelegd, dat door het Indone sische leger in het gebied vaa Soekaboemi verspreid is en waar in Schmidt duidelijk genoemd wordt in verband met de opstan dige beweging, die in dit gebied nog steeds actief is. Majoor Rivai wil weten, hoe de verdedigster in het bezit is gekomen van het pamflet, dat niet buiten het ge bied van Soekaboemi verspreid mocht worden. Op het vlugschrift was een foto van de Nederlander Van Kleef afgedrukt, die volgens de tekst de leider van de rebellen zou zijn. Daaronder volgde ech ter direct een levensbeschrijving van Schmidt, die thans in Dja karta terecht staat. Tenslotte wordt in het pamflet een oproep tot de rebellen gericht om zich over te geven. Mevrouw Bouman toonde vorige week het vlug schrift aan rechter Rochjani en protesteerde tegen dit optreden van het Indonesische leger, dat een inmenging betekent in een nog niet afgesloten rechtszaak. De rechter beloofde toen, dat hij een onderzoek zou laten instel len. Majoor Rivai heeft nu van zijn kant aangedrongen op een onderzoek; hij wenst dat mevr. Bouman ondervraagd zal worden naar de wijze, waarop zij het stuk in handen gekregen heeft. Jungschlaeger zou 20 jaar hebben gekregen. De openbare aanklager in Dja karta, Soenarjo, heeft onthuld, dat Leon Jungschlaeger tot 20 j jaar gevangenisstraf zou zijn ver- oordeeld, indien hij niet was over- leden. Soenarjo, verzekerde, dat hij 't vonnis, dat rechter Maeng- j kom reeds vóór Jungschlaegers overlijden gereed had, zal publi ceren in een boek, dat binnenkort van zijn hand over het proces- Jungschlaeger zal verschijnen. Aldus meldt het Algemeen Dag blad van heden. Soenarjo heeft voor zijn boek de beschikking gekregen over de bandopname van het proces; hij had hierom verzocht, omdat het verslag van de griffier gebaseerd is op ver slagen in de Nederlandse pers te Djakarta. Noodweer boven Nederland. Het onweer, dat een einde maakte aan de broeihitte van j.l. maandag, heeft aan vier mensen het leven gekost. Op het strand in Zandvoort werd een Haarlem se vrouw, de 41-jarige W. Lau- men-Koning, door de bliksem ge dood, toen zij met haar twee kin deren en een vriendin bij de Zuid-Boulevard naar een auto liep om dekking te zoeken. Twee andere badgasten werden aan de benen gewond. In Tilburg wer den de 70-jarige A. Ramanaus- kas„ die in het Leypark liep te wandelen, en de 27-jarige J. de Rooy, die aan de Hoevense Ka naaldijk zat te vissen, door de bliksem gedood. Een, jongen van 18 jaar, N. uit Haarlem, werd door de bliksem dodelijk getrof fen, terwijl hij in Zevenaar stond tal van plaatsen sloeg de bliksem de weg naar Arnhem. Bij hem stond een 18-jarige jongen, die samen met hem uit het Rijksobser- vatiehuis in Zeist was weggelo pen. In Almkerk werden 8 koeien in de wei gedood en in Eethen werd de fruitbewaarplaats van de N.V. Levensverzekering-mij. „Noord- Brabant te Waalwijk in de as ge legd. I In Drunen brandden woonhuis en boerderij van de heer P. van den Bosch af; twee gezinnen wer- den dakloos. Met grote hevigheid heeft het onweer gewoed in het land van Weert. Boven Nederweert groei de het uit tot een noodweer. Op tal van plaatsen slog de bliksem in. Tussen Arnhem en Ede sloeg de bliksem op de bovenleiding van de spoorwegen en veroor zaakte vertraging in het treinver keer. Op talloze plaatsen kwamen straten, pleinen en viaducten blank te staan en liepen kelders onder water. Ook werd in Drunen nog een paard gedood. In Chaam brand de een boerderij af. In Waalwijk sloeg de bliksem in een boom, waarvan de stukken bast her en der werden geslagen. Ook in Limburg en Zeeland heeft het terdege gespookt. Vijftig personen gedood door aardbeving bij Griekenland. Tengevolge van de krachtige aardbeving, die zich maandag in de Egeïsche Zee heeft voorge daan en gevolgd werd door een vulkanische uitbarsting en vloed golven, zijn tenminste 58 perso nen om het leven gekomen en 20 gewond. Twintig mensen worden vermist. Tallozen zijn dakloos gewor den. Men vreest dat het aantal slachtoffers nog zal stijgen, daar men aanneemt, dat nog velen on der het puin van ingestorte ge bouwen begraven liggen. Het zwaarst getroffen is het vulkanische eiland Santorini, waar tot dusver 35 doden zijn ge teld, van wie tien in het dorp lao op de noordelijke punt van het eiland. De bevolking van Santo rini, die door de aardbeving en de hierna volgende uitbarsting van de vulkaan op het eiland in paniek naar buiten vluchtte, heeft de wijk naar de kust genomen, in de hoop naar het vaste land te worden overgebracht. Boven het eiland hing een dichte stofnevel en de zee is zeer woest. Allerzijds wordt hulp geboden. Het vliegtuig van de toekomst. Actie-radius 22.000 km en snelheid 1900 km per uur. Gewicht 250.000 kg. In de algemene vergadering van de „International Civil Aviation Organisation", die, zoals men weet, thans in Caracas in Vene zuela wordt gehouden, is zondag de aandacht bepaald bij de lucht vaart zoals die er naar alle waar schijnlijkheid over twintig jaar zal uitzien. Verwacht wordt dat dan vracht vliegtuigen, voortgedreven door atoomkracht, en met een gewicht van tenminste 250.000 kg met een snelheid van bijna negentien hon derd km per uur „gewoon" zullen zijn. Zij kunnen dan zonder tus senlanding de afstand tussen twee willekeurige punten op aarde af leggen, 't geen betekent dat de reikwijdte van die vliegtuigen dus groter is dan twee-en-twintigdui zend kilometer. Alle grote luchthavens zullen dan in staat zijn om luchtverkeer te verwerken, dat zich met zulk een snelheid verplaatst. Ten aanzien van het hefschroef- vliegtuig wordt opgemerkt dat dit type luchtvaartuig niet aan de ge koesterde verwachtingen heeft voldaan. Het is niet waarschijn lijk dat ze in de eerste tien of twintig jaar de conventionele vliegtuigen zelfs op korte afstan den geheel zullen overvleugelen. De I.C.A.O. verwacht dat het aantal passagierskilometers van de luchtvaartmaatschappijen die geregelde diensten onderhouden in 1980 dertien maal meer zal zijn dan dat in 1955 (van twee en zestig miljard in 1955 tot ruim achthonderd miljard in 1980); het aantal gevlogen kilometers zal 4 maal zo groot zijn. VEILIG VERKEER V Auto's en straatlantaarns. e aanrijdingen bewijzen hoe onnadenkend velen zijn, die op de weg hun auto's onverlicht achter laten. Dit geldt zowel bij pech met de verlichtingsinstallatie als in normale gevallen. Wat het eerste punt betreft is het nog lang niet genoeg bekend, dat, als de achterverlichting niet in orde is, de aanwezigheid van de auto aangegeven moet worden door een rood reflecterend voor werp (een driehoek). Deze drie hoek moet op een afstand van ongeveer 30 m. achter de auto op de weg geplaatst worden als de ze rechts stilstaat of 30 m. daar vóór als dat links is. Hoe velen, of liever, hoe wei nigen, die dikwijls bij nacht moe ten rijden, hebben zo n driehoek in de wagen? Hij kost luttele gul dens en kan mensenlevens sparen en boete en een berg misère voor komen. Verlichting van de auto is niet nodig als hij binnen de afstand van 30 m. van een straatlantaarn staat. Akkoord, maar dan moet hij ook direkt hierdoor verlicht worden. Dat kan b.v. niet gezegd worden als het schijnsel onder vangen wordt door gebladerte. Denkt U erom, dat die onthef fing van de verlichting alleen geldt, als de auto binnen de bebouwde kom staat. Daarbuiten geldt dat niet. Dat is logisch, want het verkeer op de buiten wegen is van andere aard dan dat binnen een gemeente. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Het kan best gebeu ren, als U tot 's avonds laat bij een kennis blijft plakken, dat de politie aanbelt om U te waar schuwen of te bekeuren, omdat Uw auto onverlicht staat. En U had hem nog wel onder een brandende straatlantaarn ge zet? Ja, maar dat was geen nacht brander, wat U wel was. (publikatie Verbond voor Veilig Verkeer). Uitgeverij Kluitman te Alkmaar, gerenommeerd op 't gebied van jeugdboeken, heeft weer een aan tal boeken op de markt gebracht, die excellente vakantielectuur voor de jeugd genoemd mogen worden. In de bekende Smeeuwbalserie is daar op de eerste plaats: In de Macht van Atlantis, een boek dat oudere jongens ongetwijfeld zeer geboeid zullen lezen. De schrij ver Ben Bakema voert ons mee naar Atlantis, een fabelachtig continent, dat eens in de grijze oudheid ergens in de Atlantische Oceaan zou hebben gelegen. Met Tex Capac en een aantal andere personen dalen we af in de ge heimzinnige diepten der oceaan om kennis te maken met dit won derbaarlijke rijk en zijn lieftallige koningin Atla.. Een spannend en goed geschreven boek. Prijs ge bonden f 2.50. Een boek voor oudere meisjes uit de Sneeuwbalserie is Curly in het middelpunt". Het sluit aan bij het vlotte boek „Blijf zoals je bent, Curly", waarin we kennis maken met Curly, die eigenlijk Eline heet, met haar hele vrolijke vriendenschaar en met Steve, haar Amerikaanse verloofde. In het nieuwe boek beleven we het bezoek van Curly met Steve aan de ouders van Steve in Amerika. Het wordt een reis en een ver blijf, waarin zich de dolste situa ties ontwikkelen, die door de schrijfster Miep van Duysen Stomps puntig worden beschre ven. Een bijzonder amusant boek, dat bij oudere meisjes zeer zeker in de smaak zal vallen. Prijs ge bonden f 2.50. In de Zonnebloemserie ver-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1