Voor betere WONINGTEXTIEL DE VOCHT's WONINGINRICHTING SPORT WIELRENNEN LAATSTE BERICHTEN 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 13 JULI 1956 10 m Grotestraat 270 WAALWIJK -- Telefoon 2291 NYLONS passend en verrassend elegant Bernd ijk Loonopzand Waalwijk troostprijs ten deel die zij uit een keurcollectie prijzen konden uit zoeken. Hierna bleven de leden gedu rende de gehele avond in 't club huis bijeen onder het gebruik van een lekker glaasje en een rokertje, de dames onder het gebruik van gebak en een ijsje. De avond werd gevuld met muziek en zang en toen bleek dat het uur van scheiden veel te vroeg was aan gebroken. Allen waren vol lof, niet alleen over het gehouden concours, doch zeer zeker over de prettige avond die daarna genoten werd. Allen waren zeer voldaan over het ge- bodene en zij zien het concours van het jaar 1957 met graagte tegemoet. Semper Vivens naar concours. Zondag 15 juli neemt het Man nenkoor Semper Vivens'' deel aan 't jaarlijks concours, dat in Nijmegen door het R.K. Mannen koor Adolf Kolping georganiseerd wordt. Semper Vivens komt uit in de 3e afdeling Mannenkoor, met als verplicht nummer „Re quiem" van Cornelius en als vrij nummer „Avondlied" van Otto de Vaal. Zaterdagavond om half negen wordt de slotrepetitie gehouden in de zaal van café 't Hoventje bij de heer G. v. d. Hoven, waar- op zondag met goede moed de tocht naar Nijmegen ondernomen j wordt. K.J.M.V. op reis. Zondag j.l. maakte de K.J.M.V. j een uitstapje in het kader van culturele ontwikkeling. De tocht j ging naar Amserdam met als eer- j ste doel een bezoek te brengen aan de „Rembrandt" tentoonstel- j ling in het Rijksmuseum. Onder deskundige leiding en voorlichting werd een paar uur genoten van het bezichtigen van de vele kunstwerken van onze grootste kunstschilder. Voor ve len was de tijd in het rijksmuseum doorgebracht nog veel te kort. Na een korte verpozing om de inwendige mens te versterken, werd een tocht gemaakt door de grachten en havens van de stad, een programmanummer, dat nog steeds attractief blijft. De finale van de goed bestede dag was 'n bezoek aan de „Kleine Comedie" waar genoten werd van „De Vier Mullers" van Joh. Kaart, 't Was een reis waarVan zowel de dames als de heren voor de volle 100% voldoening hebben gehad. De Euphonia-Drumband naar Rijen. Zondag neemt de Drumband van Euphonia in de Ere-afdeling deel aan 't drumband concours uitgeschreven door de harmonie in Rijen. We zijn gewoon dat de Euphonia-drumband met de hoog ste lauwerep uit de strijd komt en mogen verwachten, dat het zon dag deze goede traditie trouw blijft.' Er is daar zondag a.s. nog een motief te meer voor, want Euphonia zal aan dit concours met z'n drumband deelnemen voor het. eerst in zijn nieuw jcós- tuum. Kaatsheuvel krijgt de gele genheid hiervan het eerst te ge nieten, - want zaterdagnamiddag presenteert zich het nieuw geüni formeerde corps met een rond wandeling door de gemeente. Aan belangstelling zal het daarbij ze- ker niet ontbreken. We vertrouwen, dat de joyeu ze entree, die de drumband zater dagmiddag ongetwijfeld maakt nog glorieuzer zal zijn op zondag- j avond, wanneer we mogen ver wachten, dat het kranige corps i opnieuw hoog gelauwerd door de harmonie van het Kon. Muz. Gez. zal worden ingehaald. Als dit nummer verschijnt is 't Ziekentriduum 1956 weer geno ten. We mogen dit zeker met recht schrijven, want het zijn weer drie dagen geweest van geestelijk en ook lichamelijk ge not, dat de ruim zestig deelnemers hebben mogen beleven. Pater Pe ters, leidde met een brede kijk op Gods goedheid en barmhartig heid de drie genotvolle dagen voor de mensen, die te weinig gelegenheid hebben, om troost en sterkte te genieten door het ge regeld bijwonen van de dagelijkse kerkdiensen. Daarnaast werd aan de deelnemers in Huize „Eupho nia" een verzorging geboden, die in elk opzicht volkomen af was. Hiervoor zouden we woorden i van dank moeten brengen, doch wie hun medewerking boden zijn daarop niet gesteld. Noch de au tobezitters, die geregeld hun wa gens voor vervoer disponibel stel den, noch het damescomité, dat de organisatie droeg, noch de mannelijke en vrouwelijke hulpen, die op elk moment beschikbaar - waren, 't Zijn weer drie dagen geweest, waarvan de verdiensten voor de medewerkers in het gro te boek opgeschreven staan, dat eens de verrassing zal inhouden, wanneer wij aan ons weldoen niet meer denken. Vakantie-inlichtingendienst. Om teleurstellingen te voorko men verzoeken wij degenen die nog plaats willen bespreken voor een jeugdherberg of K.V.C.-te- huis, dit zo spoedig mogelijk te doen. De meeste van deze vakantie tehuizen zijn reeds volgeboekt of er zijn nog een minimum aantal plaatsen beschikbaar. Ook degenen die in hotels wen sen te overnachten raden wij in hun eigen belang aan om zo spoe dig mogelijk plaatsen te bespre ken. Op onze vakantie-inlichtin gendienst zijn alle adressen, zo wel van jeugdherbergen als K.V. C. vakantietehuizen, hotels én kampeerhuisjes gratis te verkrij gen. Kom gerust eens kijken op onze zittingsdagen De inlichtin gen worden verstrekt iedere zon dag van 11 tot 1 uur in het pa tronaat St. Jan te Kaatseuvel. H. B. Mooi sukses. Evenals op de districts-zomer- feesten wist de K.A.J. afd. Kaats heuvel op de diocesane zomer feesten enige goede resultaten te boeken. De vijfkampploeg wist een mooie tweede plaats te veroveren. B. Boot wist hiervan bij de 100 en de 800 m de eerste plaats te bezetten; deze vijfkamploeg be- sond uit de volgende personen: B. Boot, J. Roestenberg, F. v. d. Mortel en W. Sprangers. Zij ontvingen voor hun goede prestatie een prachtige beker. Bij de individuele nummers wist S. Klijn op de 800 m de 4e plaats te bezetten in de C klasse. Bij de distrikts voetbalploeg die werd samengesteld uit leden van de div. afdelingen, waren ook 3 personen van onze afdeling op gesteld. Zij wisten na een zwaar en slopend gevecht in de finale de tweede plaats te bezetten. K.A.J,-agenda. Ma. 7.20 uur groep. Di. 7.30 uur best. verg.; 9 uur pioniersgroep. Wo. 7.30 uur danskursus. Do. 7.30 uur groep. Vr. 7.30 uur jonge K.A.J. Agenda. Vrijdag 78.30 uur nam. In- manden jonge duiven Duffel, in De Sportwereld. Zaterdag 8.30 tiur nam. slotre petitie Semper Vivens café 't Ho- ventje. Zaterdag 8 uur nam. Apollo Theater: U spreekt met uw moor denaar. Toeg. 18 j. Zondag 11.33 uur Vakantie inlichtingsdienst in 't Patronaat. Zondag 6 uur nam. en 8.30 uur nam. Apollo Theater: U spreekt met uw moordenaar. Toeg. 18 j. Maandag 8 uur nam. repetitie Harm. Kon. Muz. Gez. Euphonia zaal Euphonia. 8 uur nam. repetitie Harmonie Apollo zaal W. Smit. 8 uur nam. repetitie Harmonie St. Jan zaal P. v. Dun. Zondag-dokters-dienst Kaatsheuvel^ Loon op Zand. De dienst wordt waargenomen door P. Wijtenburg, arts, Kaats heuvel, Hoofdstr. 4, tel. 2550. R.K, Voetbalver. Berkdijk. Zondag j.l. heeft 't bestuur van de v.v. Berkrijk de eerste bespre- king gevoerd over het binnenkort te vieren 2e lustrum. Ofschoon de oprichtingsdatum 11 aug. is, wordt dit 25 en, 26 augustus herdacht. Besloten werd alles zoveel mogelijk door eigen vereniging te organiseren. Binnen korte tijd zal men hierover nader horen in dit blad. A.s. zondag wordt er een ,alg. ledenvergadering gehouden in 't clublokaal van café Kerkzicht, om 11 uur v.m. De belangrijkste pun ten zijn o.a. trainen en voorbe reidingen omtrent 't 10-jarig be staan. Concours H.S.V. Berndijk. Op 7 juli hield de henkelsport- vereniging Berndijk haar eerste onderlinge visconcours. Na geloot te hebben vertrokken de deelne mers per auto naar de Maas, waar om 2 uur door hoofdcontroleur Snoeren het aanvangssignaal ge geven werd, om elkaar sportief te bekampen, dat ook is gebeurd. Voor de dorstige vissers had de heer Th. van Boxtel zorg gedra gen en was er een tent opgeslo- gen, zodat iedereen zijn dorst kon lessen. Tegen de avond werd de terugtocht aanvaard naar de Jan de Rooijstraat, waar Harmonie St. Jan de H.S.V. opwachtte en onder pittige marsmuziek bege leidde naar het clublokaal. Om 8 uur n.m. waren allen weer present bij Th. v. Boxtel, waar de prijsuitréiking plaats vond onder wat visserslatijn en de nodige smering. Tot slot dank- 1 te de voorzitter allen voor hun 1 sportieve strijd en goede deelna- me en hoopte in sept. weer iets dergelijks te organiseren. Tot ko- j ning werd uitgeroepen dhr. G. Donders met zes stuks vis. De prijzen werden als volgt behaald. Ie Th. v. Wanrooij, 2e A. Snoe ren, 3e P. Damen, 4e G. Donders, 5e J. v. d. Houdt, 6e W. v. d. Houdt, 7e H Emmers. Processie H.H, Martelaren van Gorkum. Zondag a.s. 15 juli wordt de jaarlijkse grote processie gehou den ter ere van de H.H. Marte laren van Gorkum, om 3 uur nam. Bij goed weer zal wederom de ze grootse processie, die steeds meer belangstelling krijgt, door 1 de tuinen van de pastorie trek- ken. j Agenda. j Vrijdag 13 juli, 8.30 uur repe- j titie parochieel zangkoor St. Ce- cilia. j Zondag 11.30^12.30 uur Lees- bibliotheek. 11 uur v.m. alg. ledenvergade ring van de v.v. Berkdijk. 3 uur aanvang processie ter ere van de H. H. Martelaren van Gorkum. zv A Laros-Stopp Franciscus M M zv F Herman-Damen Nicolasina C M dv W Kuijpers- Verboven Nicolina I M dv H Dirksen-v d Hovén Cornelis D zv J Boons-Kolsteren Petrus E zv M Mandemakers-v Dongen Jacobus M N zv J v Meer-v d Linden Maria P H M dv H Oerlemans-Klijn -Michael J P zv M v Esch-v Gils Elisabeth M C dv P Soethoudt-Tien - An- tonius H AzvA de Bie-Verbunt - Huberdina G M dv F Velt- huizen-Snoeren Gerardus L M zv J v d Assem-v Heijst Jo hanna M J dv M Schijven-Damen Petronella A M dv H v Es-de Rooij Hendrikus P M zv jH v d Hoven-Willemse Jacobus W M zv J Klerx-v Best Maria J A dv A v d Griendt-Lig'tvoet Gerdina J dv G Spierings-Smits Johanna C M dv J Huijbregts- v Boxtel Cornelia J M ,dv A v Noije-de Bie Gerardus C W M zv H Mecking-v Pelt Ber- nadette A J N dv B Klerx-v d Dungen -Johanna A A E dv L Mateijsen-Musch Clotilde G P M dv M v Riel-v Esch -An- tonius W J M zv M Domenie- v Dongen Petrus P zv A Kleijngeld-Smits Huberdina J H dv T Schaafstra-Abrahams Marie H dv A v Opstal-Nijkamp Felicianus J H zv C Jansen- IJpelaar Christina M dv H v Mook-v Dongen -Jacobus C W M zv C v Loosdrecht-Huijs- mans Margaretha M dv J de kort-Wijtvliet Cornelia A G M dv P v d Velden-Kleijsen Jacoba M M J dv J v d Broek- Valk Henricus C J M zv A v d Velden-v d Velden Caro lina P M dv P v Iersel-Verschu ren -Maria A dv J v d Made- Kuijpers Johanna C J M dv P Machielsen-Oomen Christiaan J A M zv J Brekelmans-Klijsen Adrianus J P C zv H Wijgerde- Meeren - Gerardus W A zv A v d Sanden-v Gooi Petronella T E dv A v Beers-Kuijsters Pètronèlla A J M dv J v Dongen- v Riel Adrianus J zv A Kroot- Oerlemans Jacoba M A C dv J Balvers-Klijn Johannes J IV zv J Dingemans-v d Meijden. Overleden Petrus v d Wouw ev A v Velden 48 j Elisabeth A v d Pennen wv P Leijten 83 j Ger dina Damen wv D v Boxtel 83 j Pieternella Hamers wv Kroot 78 j Anna M C Kou- wenberg wv M v d Ven 52 j M W Kleijnloog ongeh 17 j Wilhelmina de Man ev H Zwart 63 j Jacobus v Woensel wv F de Jong 77 j A v Noije ongeh 75 j Johanna Hamers wv H de Genzer 82 j. VOETBALUITSLAGEN. Hermes-DVSKFC 4—2 RCH—GVAV 2—3 WAALWIJK. Veteranen Juliana. c Zondag a.s. 15 juli spelen de •luUana-veferanen tegen de .vete- ranen van SVW uit Gorin- chem, aanvang half 5. Dit elftal, dat bestaat uit vele beproefde krachten, zal voor de geelzwar ten geen zacht eitje zijn. Wij verwachten, al is het vastgestel de uur wat laat, veel belangstel ling, zeker van de Juliana'-aan- hang, om de gasten niet teleur te stellen. Dus Juliana-lui laat zien dat wij in kerinisstemhiing zijn. i K>. TOUR DE FRANCE,i Maandag. De Nederlanders hebben het In alia «oorten an maten verkrijgbaar bij: PLOEGMAKERS - KAATSHEUVEL Gasthuisstraat 103 Burgerlijke Stand Geboren Adrianus P J M zv J v Riel- Grootswagers Mathilda W J dv M Kusten-de Bont Eduard in de etappe van maandag goed gesteld. Drie oranje-mannen, be vonden zich in de kopgroep van 11 man, die het eerst de eind streep bij St. Malo passeerde, n.l. Daan de Groot, Stolker en Jan Nolten. De stand is niet slecht. Voorting is 2e, Daan de Groot 5e en v. d. Pluijm 6e, en Nederland staat no. 1 in 't ploegenklasse- ment. Bij dit mooie morele sukses, komt ook 't financiële. De geza menlijke inspanning van maandag bracht de ploeg van Pellenaar f 3000 winst. j De derde plaats was f 500 waard, de vijfde prijs 300 gulden en de tiende prijs 100 gulden. Het Nederlandse drietal, tij dens zijn aanval van maandag op de stellingen van de andere ploegen uitstekend gesteund door de rest van de oranje-ploeg, leg de tevens beslag op de ploegprijs van de dag, die 2000 gulden op leverde. Onderweg kwam daar nog een klein prijsje bij. Kees Pel- lenaars kon dus eindelijk eens voluit lachen, nadat hij de voor gaande dagen soms bedenkelijk had gekeken. In het algemene ploegenklassement heeft Neder land de Belgen van de tweede plaats verdreven. Dinsdag 10 juli Daan de Groot in groene trui. Daan de Groot heeft in de zes de Tour-etappe, van St. pMalo naar Lorient, de groene trui ver overd. Samen~ met Leo van der Pluijm bevond hij zich in 'n kop groep van achttien man, die met ruim elf minuten voorsprong op het peloton op de wielerbaan van Lorient arriveerde. De Belg Debruyne veroverde zijn tweede etappe-zege; de Groot werd zesde, van der Pluijm 12e. De Amsterdammer heeft de ere- ronde in het groene shirt niet gereden, omdat de jury de trui door een vergissing aanvankelijk aan de Fransman Picot toeken de. De vlucht van de kopgroep, waarin zich ook de drager van de gele trui, André Darrigade, bevond, bracht Nederland nog meer winst. De Groot bezet nu de tweede en van der Pluijm de derde plaats in het algemeen klassement. Gerrit Voorting viel terug naar de negende plaats, maar Wout Wagtmans verbeter de zijn positie met zes plaatsen: hij is nu twaalfde. Woensdag. De zevende etappe van Lorient naar Angers (244 km.),-is gewon nen door Fantini (Italië) in 5 uur 59 min. 20 sec. 2. Voorting. 3. Van den Brekel. 4. Bauvin (Fr.). 5. Desmedt (België). 6. Padovan (Italië). 7. Hinsen. 8. Caput (West). 9. Wagtmans. 10. Dolhats (Zuidwest). 35. De Groot. 37. Lahaye, Nölten, Stolker, Van der Pluym en v. Dongen. DIPLOMA-UITREIKING MIDDELBARE VAKSCHOOL. Twee leerlingen ontvingen predicaat „met lof". Donderdagmorgen had om 11 uur de jaarlijkse diploma-uitreiking plaats aan de Middelbare Vak school voor de Schoen- en Leder industrie. De namen der geslaagden hebben wij reeds in ons vorig nummer ge publiceerd. We moeten dit echter nog aanvullen met de vermelding dat de heer C. J. M. Koks uit Don gen bij de afd. Lederbereiding en de heer M. C. Bosch uit Berlicum bij de afd. Schoenfabricage „met lof" zijn geslaagd. Aanwezig waren een aantal leden van het schoolbestuur, de heer Aug. Mannaerts, voorzitter van de Ned. Federatie van Schoenfabrikanten, gecommitteerden en leraren. De voorzitter van het schoolbestuur, burgemeester J. L. P. M. Teijssen, was wegens ambtsbezigheden ver hinderd deze diploma-uitreiking bij te wonen. In ons volgend nummer komen wij uitvoerig op deze bijeenkomst terug. Na het uitreiken van de diploma's bezichtigden de aanwezigen de ten toonstelling, die zeer fraai werk van de leerlingen der M.V.L.S. te zien geeft. Wij kunnen zowel belang hebbenden alsook de velen, die be langstelling hebben voor de leder en/of schoenindustrie, aanraden 'n bezoek aan deze bijzonder interes sante en leerzame expositie te bren gen. Zij is nog vandaag en morgen ge opend van 9—12 en van 25 uur. DE TWEEDE KAMER IN SEP TEMBER AAN HET WERK. Uitbreiding van de Tweede Ka mer tot 150 en van de Eerste Ka mer tot 75 leden is nu ook door de nieuwe Tweede Kamer goedge keurd. De uitbreiding van de Twee de Kamer kreeg 71 tegen 6, die van de Senaat 70 tegen 6 stemmen, dus ruimschoots de voor een tweede le zing van een voorstel tot Grond- wetsherzizening vereiste meerden heid. Een soortgelijke meerderheid verkregen ook de andere wetsont werpen tot wijziging van de Grond wet die vandaag aan de orde wa ren. Tegen de uitbreiding van de Staten-Generaal stemden slechts de liberalen. Zij bleven vastrouden aan de zakelijke bezwaren die zij bij de behandeling in eerste lezing al naar voren hadden gebracht. Het staat nog niet vast, wan neer de grotere Kamers aan het werk kunnen gaan. Prof. Rom- me berekende dat het in alle ge val mogelijk moet zijn om half september de uitgebreide Twee de Kamer te laten aantreden. Als de uitbreiding der beide Kamers gelijktijdig zou gebeuren, wordt he pas half oktober. Dat vond prof Romme te laat, omdat de 'lweede Kamer dan al met de voorbereiding van de begrotings debatten bezig is. Prof. Romme achtte het ook ongewenst, dat het demissionaire kabinet de be slissing over al of niet gelijktij dige uitbreiding overlaat aan z'n opvolger. „Mij ontbreekt nog el ke wetenschap wanneer 'n nieuw kabinet daaronder zijn handte kening zou kunnen zetten" aldus zijn verzuchting enkele uren voor een nieuwe bespreking met de kabinetsformateur. Minister v an Oven, die de verdediging van de afgetreden minister Beel had overgenomen bleek zich niet hijzonder in de zaak te hebben verdiept, maar zegde toch spoed t°e- (Volkskrant) AKKOORD TUSSEN DREES EN STAF. Den Haag was woensdagavond laat wat optimistischer gestemd over de kansen van formateur Drees. Er kunnen nog tal van moeilijkheden rijzen over de ver deling van de ministers-porte feuilles, maar woensdag de vijfentwintigste dag van de for matie gebeurden twee belang rijke dingen: 1. Dr. Drees bereikte in begin sel overeenstemming met de af tredende bewindsman van Oor log, ir. Staf, over de defensie uitgaven. Het ziet er naar uit dat de heer Staf het meest heeft toe gegeven en de kosten van het militaire apparaat het volgend jaar in de buurt van de 1.550 miljoen gulden zullen liggen (toch altijd nog 200 miljoen meer dan dr. Drees aanvankelijk dacht, maar 100 miljoen minder dan minister Staf tót voor kort nodig achtte). 2. Bij de discussies, die woens dagavond in de werkkamer van dr Drees aan het Plein 1813 ge voerd werden tussen de forma- R"r ,?P de fractieleiders Romme (KVP), Burger (PvdA), Zijlstra truth 9 (VVD) en Tilanus i-i'i i Zljn ^een ernstige moei lijkheden gerezen over de rest van het ontwerp-program, dat dr. Drees heeft opgesteld. De be sprekingen waren echter nog niet ten einde. Zij werden don derdagmiddag om 2 uur voort gezet. In het program van dr. Drees is een passage opgenomen over de noodzaak een financiële rege ling voor weduwen en wezen te maken -t- een programmapunt van de RVP. Ook is aandacht besteed aan een algemene kin derbijslagregeling en een herzie ning van de invaliditeitswetge- vmg Het program komt niet na der terug op de genomen beslis singen met betrekking tot de vrijere loonvorming. Het hand haven van de werkgelegenheid en de woningbouw hebben prio riteit. Voorgesteld wordt de ali- menatieplicht te beperken. De leerhngenschaal moet worden verlaagd en als dit in de toe komst mogelijk wordt dient ook de leerplichtige leeftijd ver hoogd te worden. Het ziet er naar uit, dat de staatssecretaris van Marine, vi- ce-admiraal Moorman 'n belang rijke rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van een begin- sel-overeenstemming tussendr. Drees en ir. Staf. De heren moe ten er nog nader over praten maar het is wel duidelijk, dat zij I JRlet meer tot een ernstig conflict zullen laten komen. (Volkskrant) Heden overleed, na een geduldig gedragen lij den, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in de ouder dom van 64 jaar, onze geliefde echtgenoot, va der, behuwd- en groot vader Dirk Adrianus Balvers echtgenoot van Maria Beerens Kaatsheuvel, 11 juli 1956. Namens de familie. De uitvaart en begrafe nis zullen plaats hebben op zaterdag 14 juli a.s. om 10 uur in de paro chiekerk St. Jozef te Kaatsheuvel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10