DE 6 VAN HET CENTRUM hengen mot stad en streek het heste koopje oan de week (fate* WAALWIJK j£&o£te.h,'{ J.extieê „DE MAGNEET" 398.- Maandag 16 juli a.s. s f I I 10 procent korting. Da Va tl. Hout f SLAAPKAMER EIKEN HUISKAMER 350.- I i .1 ZOMERSTOFFEN tegen DE HELFT VAN DE PRIJS i <1 2 I s- 2 I 2 2 2 KOOPJE VAN DE WEEK BUSSENSTEL 3 dig. nu 1.95 H. SPEET KLEINE WAAG TOOM PRIMA BIGGEN GESLOTEN SCHOLTEN'S TEXTIEL jonge hennen BEVOLKINGSONDERZOEK OP T.B.G. ADSPIRANT VAN GEMEENTEPOLITIE Geweldige prijsverlaging Darriesjaponnen en blouses BOEKHANDEL J. A. GOOLS Voor complete woninginrichting Op al onze BEDDEN, DEKENS, LOPERS en TAPIJTEN 10% EXTRA KORTING e a s. v a v a» .5 a v a v .5 vanaf 98 cent. a v o* a v <a <a a <a <a WAALWIJK ia Volop Bananen H. Kleijn-Tummers Drogisterij „De Pelikaan" fris decor 5 Waalwijkers voor f 1.- 5 Vruchtenvlaatjes voor f 1.- HOOIGRAS WEGENS VAKANTIE opruiming COUPONS tegen spotprijzen Een partijtje Familiedrukwerk Handelsdrukwerk V erenigingsdrukwerk GEMEENTE WASPIK sM PRIJZEN - 20 en 30°/0 KORTING HOEK BAARDWIJKSESTRAAT TELEFOON 3130 SPECIALE AANBIEDING COMPLEET SOLIEDE nu voor Opruiming - Opruiming - Opruiming - Opruiming a ai a v om 9 uur beginnen wij met onze Door de slechte zomer zijn wij met te grote voorraden blijven zitten, welke geruimd zullen wor den voor extra lage prijzen, VESTEN vanaf ZOMERTRUITJES WOL per 100 gr. ZELFBINDERS Koopjes in F 9.90 BLOUSES vanaf F 2.95 Jansen en Tilanus ONDER- F 1.95 F 1.75 F 0.98 GOED, per stel F 2 49 NYLONS vanaf F 1.95 HERENANKLETS F 0.98 OP ALLE ARTIKELEN buiten de opruiming St. Antoniusstraat 14 Opruiming - Opruiming - Opruiming - Opruiming KERMISPRIJS f 1.40 per kilo m~ VOLOP KERSEN EN "WS UT AARDBEIEN Stationsstraat 18 - Waalwijk Tel. 2635 EXTRA KOOPJE DAMES HEMDJES nu slechts I 1.29 DAMESSLIPS f 0.96 Met een fles prima EAU DE COLOGNE of een geurig flesje parfum kunt U een goed slot maken aan, ^e(,kermis. 'V 'V Stationsstraat 63 MARKT 3 WAALWIJK EXTRA KOOPJE HEREN SINGLETS HEREN SLIPS nu slechts f 1.29 De gehele week tijdens de kermis g.v.n wij'als extra reclame: OverheerRjk gebak. ADEMA's BROOD - BANKETBAKKERIJ Stationsstraat 6 Tel. 2483 4~ Dr. Mollercollege Waalwijk. Afdeling: M.M.S. Geslaagd Machteld Charpen- tier, Nelly van Iersel, Marieke Pontvuyst, Dini Schilders en Jo an Timmermans uit Waalwijk; Netty de Bruyn uit Raamsdonks- veer; Toos Schreuder uit Heus- den. •j- Mevrouw C. Timmermans- Mastboom. Dezer dagen overleed alhier in de ouderdom van 72 jaren, vrij plotseling, mevrouw C. Timmer mans-Mastboom. De overledene was presidente van de St. Elisabethsvereniging, bestuurslid van 't Wit-Gele Kruis en van de R.K. Huishoud- en In dustrieschool, voor welke organi saties en instellingen zij steeds activiteiten ontplooide en belang rijke verdiensten had, terwijl zij voor kerk en katholieke instellin gen een grote steun was. Zij ruste in yrede. Ouden van dagen uit Oosterhout naar Waalwijk, De ouden van dagen uit Oos terhout zullen ditmaal hun jaar lijks uitstapje maken naar Waal wijk en wel op dinsdag 17 juli a.s. Ze zullen zeker ook wel een bezoek brengen aan 't „Park paviljoen", waar hun collega's uit Waalwijk zulk een mooi verblijf hebben gekregen. KERMISMATINÉE TOT BLOEÏ DER TOONKUNST. A.s. zondag, laatste dag van de kermis, biedt het Gemengd Koor tot Bloei der Toonkunst haar donateurs en verdere be langstellenden nog een matinée aan in café L. van Cromvoirt te Baardwijk. Aanvang 's middags 12 uur. Het programma bevat diverse nummers voor gemengd koor en dameskoor, terwijl ook verschil lende dames- en herenleden als solist(e) zullen optreden. VERKEERSONGEVALLEN. Doordat een met hooi beladen wagen 1.1. maandagmiddag geen voorrang verleende aan een te genligger, werden van een langs de Baardwijksestraat geparkeerd staande groentewagen enkele kistjes groente en fruit door het afhangende hooi op de straat ge worpen, of beter in de rivier, want door de zware slagregen was ook de Baardwijksestraat in een borrelende stroom herscha pen. De groente en het fruit gin gen verloren. Een schadepostje van 100. Een motorrijder reed dins dag een langs het Vredesplcin staande fiets van een 13-jarig meisje omver en daarna er over heen. De politie stelt een onder zoek in. SLIPGEVAAR. Het is gedurende de laatste weken al herhaalde malen voor gekomen dat auto's die over de brug aan het Hoogeinde de ge meente binnenrijden, komen te slippen. Het wegdek schijnt daar niet helemaal in orde te zijn. Verbetering daarvan of plaat sing van een bord „Slipgevaar" zal wellicht erger narigheid kun nen voorkomen. AGENDA. Vrijdag 13 juli; Musis Sacrum, 8 uur: „De pri- vé-oorlog van majoor Benson"; alle leeftijden. Luxor, 8 uur „Blackboard Jungle", 18 jaar. Zaterdag 14 juli Musis Sacrum, 8 uur: „De pri- vé-oorlog van majoof Benson", alle leeftijden. Luxor, 8 uur„Blackboard Jungle", 18 jaar. Gemeenschapshuis „Lachen is Leven", cabaret-revue door „Kla veren Vijf" uit Roosendaal. Zondag 15 juli Musis Sacrum, 6 en 8.30 uur „De privé-oorlog van majoor Benson", alle leeftijden. Luxor 6 en 8.30 uur „Black board Jungle", 18 jaar. Gemeenschapshuis 12 uur: Kermismatinée Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". BURGERLIJKE STAND. Geboorten: Cornelia J JVI dv W C Prove niers-van der Sanden Maria P H dv A M Ververs-van Laar hoven te Loonopzand Antö- nius C P J zv P W B Teurlings- Lardinois Catharina W E dv Id J van Bokhoven-van den Was- senberg Johanna E M dv J Ketelaars-van Wanrooij Adri- ana M M dv T W Kroot-van Ges tel -r- Leonardus J A C zv M A van Gelder-Krawinko Johan nes C M zv J H Pullens-Trom melen Gemma T dv L J Lin- ders-van de Wouw Maria J W dv Id C van de Ven-Brok Jo seph M zv J J van den Berg-Rijs Jacobus J M zv J J van Hees- wijk-fMassuger. Overlijden Johannes J van den Hoek 2 jaar Anna M Hombergen 71 jaar echtg van T N v Kempen -- Hendrica van Strien 82 jaarwed van A C P Stijnis Johanna P Hombergen 5i jaar echtg van H Slaafs Huwelijksaangiften H G Timmermans 22 jaar te Drunen en W T de Peffer 22 jaar alhier AC Sweep 28 jaar le Geertruidenberg en J A Schuur- mans 28 jaar alhier. Huwelijken: L O M van Hooft 24 jaar en A J Klerx 25 jaar bei den alhier; Ingekomen: L L van den Bossche en gezih van Drunen D Oudkerk van Delft H M J M Swinkels van Eindhoven. Vertrokken H F Bergmans naar Australië J M Bosch naar Lichtenvoor de M J Ophorst naar Dord recht A I A Koslowski naar Kortrijk (B.) A Timmermans naar Waspik J A M G van den Elshout naar Breda J A D Bonke en gezin naar Richterswil Zw. J J A Vrijhoeven naar Kampen. CORRESPONDENTIE. J. v. d. V. te E. Deze aange legenheid heeft in ons blad voor enige weken reeds een bespre king en uitleg gekregen. We me nen dat het geen doel heeft daar op nog weer terug te komen, daar de feiten er liggen en de zaak zo goed mogelijk zal wor den geredresseerd, zoals toen uitvoerig is meegedeeld. Red. TE KOOP een 14 ha. uitstekend Te bevragen bij: J. Klijn, Hoofdstraat 142 Kaatsheuvel TE KOOP aangeboden: geheel metaal. Maximaal weegvermogen 500 kg. Weegoppervlak 1,60 bij 1 meter. t Brieven onder no. 7676, aan het bureau van dit blad. TE KOOP bij C. van Campen, Oosteinde 51 - Sprang Brood- en Banketbakkerij ANTOON VAN DE WATER Min. Loeffstraat 57, Waalwijk van 16 t/m 22 juli a.s. A.s. maandag begint de van en nog vele koopjes GROTESTRAAT 175 WAALWIJK TE KOOP: (3 v' 1 0 weken oud. b j J. C. ROUBOS Raadhulsstr. 88 Vrijh. Capelle Waalwij kse Stoomdrukkerij An toon Tielen - Waalwijk Op maandag 16 juli a.s. zal met het derde bevolkings onderzoek op tuberculose in de Gemeente Waspik een aanvang worden gemaakt. In verband hiermede, bren gen wij het navolgende onder de aandacht van de in gezetenen van Waspik 1. Komt op de in de oproepingskaart vermelde dag en uur. Doet U dit niet, dan loopt de organisatie van dit massa-onderzoek stroef. Kunt echter door onvoorziene omstandigheden niet op de aangegeven tijd komen, komt dan gerust op een ander uur. 2. Brengt de toegezonden oproepingskaart mee naar het onderzoeklokaal. Hebt U de deelnemersbijdrage nog niet betaald, doet dit dan alsnog in het onderzoeklokaal. KUNT U NIET BETALEN, NEEMT DAN TOCH DEEL AAN HET ONDERZOEK. Wij mogen U tenslotte nogmaals aansporen toch vooral gehoor te geven aan de uitnodiging om deel te nemen aan dit belangrijk medisch onderzoek. Overweegt in ernst Uw verantwoordelijkheid ten opzichte van de gehele gemeenschap. De opkomst van eenieder is nodig om dit onderzoek te doen slagen. NEEMT DAAROM ALLEN DEEL. Waspik, 12 juli 1956 Burgemeester en Wethouders van Waspik, De Secretaris, De Burgemeester, L. v. Beurden l.s. L. Kuijsters l.b. 3. 4. WELKE SPORTIEVE JONGEMAN met plichtsbesef voelt voor een behoorlijk bezoldigde en afwisselende werkkring met zeer goede sociale voor zieningen? Solliciteer dan voor te 's-Hertoglenbosch. Aanvangssalaris: ongehuwd 291.per maand; gehuwd 310.per maand. Bij bevordering tot agent na ongeveer 1% jaar: 330.50 per maand. Vakantietoelage 4%; kledin^toelage ƒ254.40 per jaar; rijwielvergoeding: 60.— per' jaar. Eisen: 2128 jaar; lengte ten minste 17? 5 meter; geen bril dragend. Sollicitaties in te zenden aan de Commissaris van Politie te 's-Hertogenbosch. Xi op al onze GROTESTRAAT 175 WAALWIJK f j :'r- Na uw gelukkig volbrachte studie in het afgelopen jaar, bekroond met overgang, met een gunstige uitslag van uw examen of met voortzetting aan een nieuwe onderwijsinstelling, zult u thans dubbel kunnen ge nieten van dg,fieerlijke zomervakantie. Voorlopig geen gedachte aan school en studie. Allerlei lang gekoester- de plannen kunnen nu in vervulling gaan. Maar het zal ook prettig zijn, wanneer straks de studie weer roept, dat al uw boeken en leermiddelen fijn voor elkaar zijn. Geen gejacht op het laatste ogenblik, geen spanning om het boek dat er nog niet is. Mogen wij u daarom raden ons vóór u met vakantie gaat alle boeken en leermiddelen voor de nieuwe, cur sus te bestellen? U kunt ons natuurlijk ook het school programma iftzenden met aanduiding van 't gewenste. Wij zorgen dan dat alles stipt op tijd in orde komt in kwaliteiten en afwerking zoals u van ons gewend is. U kunt op ons rekenen en wij staan steeds in elk op zicht tot uw dienst. v/h W. J. Sikkers (Naast Speet) MARKT 4 WAALWIJK •5 I FANTASTISCHE OPRUIMING!! 2 2 1 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 11