Waalwijkse en Langstraatse Courant KAATSHEUVEL Bureau Jan Tuerlings Drunen Eishout Vlijmen Heusden Bij Rheumatische Pijn veroorzaakt door brengt Krnsehen uitkomst. Sprang Capelle Waspik VRIJDAG 13 JULI 1956 Uitgever: Waalwijkae Stoomdrukkerij Astooa Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 z per week. DE ECHO1W HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 55 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per aun. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GROTE STRAAT 265, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT S, KAATSHEUVEL TEL. 2662. OPGERICHT 1SH TELEGR.-ADRES „ECHO' Zondag -artse n - dienst. Dienst Dr. Verhaak. Boerderij afgebrand. Tijdens het hevige onweer van maandagmiddag ontstond door blikseminslag brand in de boerde rij van P. v. d. Bosch, Bosseweg, alhier. Hoewel ondanks het nood weer de brandweer spoedig ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de boerderij en t woonhuis vrijwel geheel afbrand den. De schade wordt geraamd op pl.m. f 25.000. De boerderij werd bewoond door twee gezinnen n.l. van P. v. d. Bosch met 5 kinderen en H. Sambeek met 2 kinderen. Beide waren verzekerd. Mooie suksessen van S.H.J. Leden van SHJ behaalden op de wedstrijden om de Zuid-Ne derlandse Kampioenschappen mooie suksessen. M. Pichold spande wel de kroon als no. 2 op de 300 m in 38,3. Hij verbeterde hiermede het clubrecord dat stond op Wv. d. Lee, 39,3. Hij werd tevens no. 3 op 100 m in 11,9. Ook hier werd het clubrecord verbeterd dat stond op W. v. d. Lee met 12. J. Klerks werd no. 3 op de 1000 m, 37,6, C. v. d. Wiel no. 4, 40,3. C. van Drunen werd no. 2 op de 1500 m in 4,14._Het clubrecord stond op naam van F. Kuijs, in 4,15,6. J. van Bokhoven no. 6 5000 m in 16,45. Het clubrecrd stond op naam van C. v. d. Wiel in 16,54. OX.Vr. Schuts. In de vergadering van de O.L. Vr. Schuts is besloten om op de gildedag te Moergestel op 29 juli a.s. uit te komen met 'n nieuwe opstelling. De koning zal verge zeld zijn van een koningin, terwijl ook Maria, met bruidjes omge ven, zal meelopen. Bevorderd. Bevorderd op het Dr. Moller college te Waalwijk werden: A. van Delft van HBS 3 naar 4; A. Lommers van 1 naar 2; M. vaif Huiten van 1 naar 2; Gonnie van Engelen van 1 naar 2 (met lof); A. Janssen MMS 1 naar 2. Feestgids. Daar ter gelegenheid van het Festival op 18 en 19 augustus a.s zoals gebruikelijk 'n feestgids zal worden uitgegeven, zullen in de loop van enkele dagen de winke liers en zakenlieden worden be zocht voor het plaatsen van een advertentie. Zondag 15 juli laatste mid- fond vlucht met oude duiven vanuit Corbeil Frankrijk. Korfbal. Zondag 15 juli gaat de Korf balvereniging Never Down op tournooi in Eindhoven. Burgerlijke Stand over juni 1956. GeborenJohannes C M zv A v Bokhoven-v Spijk Maria E M dv G de Haas-Passier Wilhelmina dv J de Vaan-Kivits Adriana P M dv A Kivits-v Heivoort Marcellinus C M zv A de Groot-Hermes Francis- cus G G zv A v d Brandt-v d Heijden Martinus J A zv A v Eggelen-Kuijs Johannes W J zv A v d Heijden-Klerks Wil helmina F dv W v d Heuvel-de Lang Erik A zv S C Dirven- Cantineau. Overleden: Wilhelmina v Ra- vestijn 77 j echtg v A v d Brandt Johanna v d Lee 80 j echtg v A v d Wiel Hendrikus Kre- mers echtg v J H Koks 44 j. Huwelijken: Cornelis Bool 21 j te Loonopzand en Johanna Petro- nella Meesters 31 j alhier Jo hannes M v Heivoort 29 j en Pe- tronella A v d Wiel 30 j beiden alhier Johannes A A Steen bakkers 27 j te Boxtel en Joanna A v Heivoort 26 j alhier. P.V. De Zwaluw. Zondag 15 juli eerste wed vlucht met jonge duiven vanuit Duffel (België). Inkorven vrij dag 13 juli in café v. d. Hout (de Braai) van 78.30 uur. Aan deze vlucht is een extra prijs verbonden, zijnde 'n prach tige beker voor de eerste prijs winnende duif. Wielrennen. Zondag nemen de amateurs deel aan de Omloop van de Kem pen. De nieuwelingen starten zaterdag 14 juli in de Ronde van Geldermalsen. Trainingsrit De Zwaluw. Woensdag 11 juli hield de wie lerclub De Zwaluw 'n trainings rit. Uitslag amateurs en nieuwe lingen: 1 B. v. d. Ven; 2 van Weert; 3 van Son; 4 v. d. Berk; 5 van Engelen; 6 Back. Uitslag adspiranten: 1 Bui tens2 C. v. d. Wiel; 3 S. v. d. Wiel; 4 v. d. Griendt; 5 Dekkers. Langstraatse Kruisboogband. Zondag werd op de banen van 't Kruisbooggezelschap Rozen jacht te Vlijmen, gevestigd in café Gevers, Meliestraat alhier, een bondscon- cours gehouden van de Langstraat- se Kruisboogbond. De uitslag is als volgt: Corps A 1. Willem Teil, Vlijmen 87 pnt. 2. Onderlinge Vriendschap, Haar steeg 86 pnt. 3. Recht door Zee, Schijndel 80 pnt. 4. Rozenjacht, Vlijmen 79 pnt. 5. Na Arbeid Vermaak, Rosmalen 78 pnt. Heidebloem, Schijndel 75 pnt. 7. Wij doen ons best, Schijndel 75 p. Aldoende leert men, Herpt 67 p. Corps B 1. Rozenknopje, Vlijmen 82 pnt. 2. Rozenjacht, Vlijmen 80 pnt. 3. Heidebloem, Schijndel 73 pnt. 4. Willem Teil, Vlijmen 72 pnt. 5. Recht door Zee, Schijndel 71 6. Na Arbeid Vermaak, Rosmalen 68 pnt. 7. Onderlinge Vriendschap, Haar steeg 56 pnt. Aldoende leert men, Herpt 51 p. Corps C 1. Na Arbeid Vermaak, Rosmalen 77 pnt. 2. Willem Teil 3, Vlijmen 74 pnt. 3. Rozenjacht, Vlijmen 69 pnt. 4. Willem Teil 4, Vlijmen 67 pnt. 5. Rozenknopje, Vlijmen 61 pnt. Extra beker Wij doen ons best, Schijndel 55 pnt. Personeel A 1. M. Hellings, Schijndel 27 pnt. 2. A. v. d. Meijden, Vlijmen 24 pnt. 3. G. v. d. Hout, Vlijmen 24 pnt. 4. J. v. Beijnen, Vlijmen 24 pnt. 5. Sj. v. Beijnen, Haarsteeg 24 pnt. Personeel B 1. Sj. v. d. Wiel, Vlijmen 24 pnt. 2. J. Hellings, Schijndel 24 pnt. 3. J. v. Liempt, Vlijmen 24 pnt. 4. B. v. d. Meijden, Vlijmen 23 pnt. Personeel C 1. A. v. d. Wens, Vlijmen 23 pnt. 2. B. v. d. Linden, Vlijmen 23 pnt. 3. P. v. Engelen, Vlijmen 22 pnt. Extra prijs A G. v. d. Hout, Vlijmen 24 pnt. Extra B H. v. d. Wiel, Vlijmen 22 pnt. Extra C A. v. d. Wens, Vlijmen 23 pnt. Koningskruis Th. v. Gestel, Haarsteeg 22 pnt. Ereteken G. v. d. Hout, Vlijmen 25 pnt. Geslaagd. Ria v. d. Staak slaagde te Ou denbosch voor het toelatings examen aan de nijverheidsschool St. Louis aldaar. Bevorderd. Aan het Willem van Oranje- College te Waalwijk werden be vorderd onze stadgenoten G. Smits van de le naar de 2e klas; H. Baars en D. Kuijsten van de 2e naar de 3e klas; A. Brink van de 3e naar de 4e klas; E. Baars van klas 4a naar klas 5a en H. Nieuwkoop van klas 4b naar 5b. Oranjevereniging. Zaterdagavond hield de Oran jevereniging van Herpt een ver gadering in café J. Verhoeven, speciaal met het doel om het be stuur opnieuw te formeren met het oog op de festiviteiten bij de officiële ingebruikneming van 't nieuwe gemeentehuis van Heus den, waartoe ook Herpt behoort. In het bestuur werden gekozen de heer W. Kuijs als voorzitter, Mej. N. van Herpt als secreta resse, de heren Bertus Buijs, Piet Buijs, J. Murauwsky en de dames Sien Buijs en Anny Buijs. Reeds Werden enkel voorstel len te berde gebracht voor een volgende vergadering, in welke vergadering men het definitief programma hoopt samen te stel len Er wordt verwacht dat dan alle opgeroepenen aanwezig zul len zijn om vruchtbaar werk te kunnen leveren. pand, van der Duinstraat 127, een nieuwe zaak op electro-tech- nisch gebied. Onder architectuur van de heer A. C. Fijan zorgde de aannemer A. van Zeist voor de verbouwing en werd een ruime, keurige win kel verkregen, waarin een keur van elektrische huishoudelijke ar tikelen enz. worden getoond. Zowel van de zijde van de le veranciers als van het publiek was er veel belangsteling. Bij de vele gelukwensen die de heer Raamstijn ontving, voegen wij gaarne de onze en wensen hem veel sukses toe. Baldadigheid? Bij de winkelier v. Z. in de Kerkstraat alhier, werd in de nacht van dinsdag op woensdag door onbekende voorbijgangers een ruit van de etalage ingegooid, VRIJHOEVE CAPELLE Schoolreisje, Op maandag 25 juni j.l. maak ten de oudste leerlingen van de Prinses Wilhelminaschool, Loon- sedijk te Kaatsheuvel, een school reisje naar Zuid-Limburg. Met twee comfortabele bussen ging de reis over Eindhoven, Roermond naar Valkenburg. Hier werd een bezoek gebracht aan een model- steenkolenmijn en aan de gemeen tegrot. Vervolgens werd 'n wan deling gemaakt langs het prach tige Geuldal met zijn stroomver snellingen en steile oevers. Van Valkenburg ging de tocht naar Maastricht, waar de kinde ren enkele uren doorbrachten in de nog veel te weinig bekend staande speeltuin op Fort Wil lem. Wat hebben de kinderen hier genoten! Na nog een kort bezoek te hebben gebracht aan de St. Pie tersberg, werd de terugtocht aan vaard en pl.m. half tien kwamen allen behouden thuis. Zowel kin deren, personeel als enkele be stuursleden konden terugzien op een heerlijke dag, waarop men veel had kunnen genieten. De lagere klassen gingen met het personeel op woensdag 5 juli een dagje naar de Efteling. Dit keer niet per touringcar, maar op open aanhangwagens met trac tor! Voorwaar een feestelijk ge zicht. In sprookjesbos en speel tuin hebben de kinderen volop ge noten en wel voldaan werden te gen vijf uur de wagens weer be klommen en ging het weer huis waarts. Dank zij het ideale weer, is ook dit uitstapje zeer geslaagd. te hij tot zijn emiritaat, 1 mei 44, diende. Ds. van Paddenburg be hoorde tot de Gereformeerde Bond in de Ned. Herv. Kerk. Geslaagd. Voor het op 9 en 10 juli 1.1. te 's Gravenhage gehouden examen „Bedrijfsbibliothecaresse slaagde onze oud-dorpsgenote, mej. Con nie Smit. Gefeliciteerd! (Zie advertentie onzuiver Moed Dat komt door de bloedzuiverende kracht van Kruschen. De zes mine rale zouten waaruit 't is samenge steld, hebben zo'n aansporende werking op de bloedzuiverende or ganen, dat 't bloed van stonde af aan sneller gaat stromen. Onzuiver heden daarin kunnen zich niet meer vastzetten in de gewrichten en zo veroorzaken die ook niet de pijnen meer, die U nu dag en nacht kwel len. Opening nieuwe zaak. C^rmr f De heer H. Raamstijn opende vorige week in het verbouwde Oud-predikant overleden. Ruim 78 jaar oud overleed te Zeist, waar hij zich na zijn emf ritaat vestigde, ds. J. H. van Pad denburg, oud predikant van de Ned. Herv. gemeente te dezer plaatse. De overledene werd in 1905 op 27,-jarige leeftijd door het provin ciaal kerkbestuur van Groningen toegelaten tot de evangeliesatie- bediening. In dat jaar deed ds van Paddenburg zijn intree in zijn eerste gemeente Reeuwijk, waar hij tot 1908 herder en leraar was. Daarna was Z.E. nog verbonden aan de Ned. Herv. gemeenten te St. Annaland (Zld.), Aalst (Gld.) en Staphorst. In 1919 werd hij predikant bij de Ned. Herv. ge meente van 's-Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle en na onge veer een jaar te dezer plaatse ge staan te hebben vertrok hij naar Elspeet, welke Veluwse gemeen- Programma Ouden van Dagen- tocht naar Amsterdam. Dank zij de spontane financiële hulp van schier alle gemeentena ren en de daadwerkelijke mede werking van de autobezitters, die door het geheel belangeloos be schikbaar stellen van hun wagens met chauffeur de plannen van het comité „Ouden van Dagentocht" steunen, hopen dinsdag 17 juli e.k. 136 oudjes uit Capelle en Vrijhoeve-Capelle, alsmede van het aangrenzende Protestantse gedeelte van Kaatsheuvel, een trip naar Amsterdam, met bezoek aan Neerlands' grootste vliegveld Schiphol en een rondvaart door de Amsterdamse grachten en ha vens te maken. Blijkens de algemene richtlijnen van het door het comité ontwor pen programma worden de ouden van dagen dinsdagmorgen tussen kwart over zeven en kwart vóór acht afgehaald, waarna om acht uur vertrokken wordt vanaf de Koningin Julianaschool. De file wagens, 36 luxe auto's en een touringcar, rijdt na de start via Heistraat, Hogevaart en Besoijen binnendoor over Doeveren en Heesbeen en de beide Maasbrug gen bij Heusden naar Zaltbom- mel, om daarna de grote ver- keersweg naar Utrecht en verder te volgen tot Maarsen, waar de grote weg wordt verlaten en langs de straatweg door de Vechtstreek naar Breukelen ge toerd wordt. Daar wordt in café restaurant „Het Staten Wapen" de koffie gebruikt en een uurtje gepauzeerd. Half twaalf wordt de reis voortgezet naar Schiphol, waar na aankomst, ongeveer half één, een rondwandeling over het platform langs de stationerende-, aankomende- en vertrekkende vliegtuigen wordt gemaakt. Om kwart over één wordt in café- restaurant „Paviljoen" op Schip hol een warme maaltijd geser veerd. Na tafel bestaat voor hen, die niet tegen trappen klimmen opzien, gelegenheid, naar het Promenadedek te gaan, vanwaar men het drukke leven op Schiphol kan gadeslaan. Te half vier wordt van Schip hol vertrokken naar het Jonas Daniël Meijerplein voor insche ping op een tweetal rondvaart boten voor een bezoek aan de grachten en havens van Amster dam. Na deze rondvaart, onge veer 6 uur, wordt de thuisreis aanvaard, waarbij het in de be doeling ligt, deze te Zaltbommel even te onderbreken voor het ge bruik van een kopje koffie met n broodje, in hotel Gottschalk. Voor het laatste gedeelte van de thuisreis wordt te Zaltbommel om ongeveer half negen gestart, om langs de grote verkeersweg en door de Langstraat via Sprang en Vrijhoeve-Capelle, waar de muziekvereniging „Sirena" de oudjes zal verwelkomen, Capelle te bereiken, waar des avonds 10 uur de dag besloten zal worden met een ere-rondje rond de Bin nenhaven en een slotwoord van de voorzitter van het comité Ou den van Dagen, de heer L. (Pol dervaart. Naar we vernemen, zal het muziekgezelschap „Kunst na Arbeid" zich ook nu weer, even als vorige jaren, de thuiskomst van het gezelschap muzikaal om lijsten. We hopen, dat goed weer de reis mag begunstigen, en we wen sen de oudjes met hun begelei ders (sters) een goede en prettige reis en behouden thuiskomst toe. gehele bevolking, in dit nummer). Het laatste soortgelijke onderzoek heeft plaats gehad in 1954. Om nu de gunstige resultaten van dit on derzoek te bestendigen, is 't nood zakelijk, dat de gehele bevolking zich nu weer aan een onderzoek on derwerpt. Het is niet alleen in het individueel belang van de ingezete nen van Waspik, maar het mag een belang van algemene volksgezond heid heten. Evenals vorige keer zijn de kos ten zo laag mogelijk gehouden. Ze bedragen 1.per persoon, tot maximaal 5.per gezin, (In bij zondere gevallen kan het zelfs kos teloos gebeuren). Het onderzoek zal beginnen op maandag 16 juli en wel voor de be woners van: Waspik-Boven in de zaal va|n de kleuterschool: Maandag 16 juli van 25 uur en van 78.30 uur; Dinsdag 17 juli van 912 uur, van 25 uur en van 78.30 uur. Waspik-Beneden in de zaal van Hotel H. van Iersel: Woensdag -18 juli van 25 uur en van 78.30 uur; Donderdag 19 juli van 912 uur, van 25 uur en van 78.30 uur. Vrijdag 20 juli van 912 uur, van 25 uur en van 78.30 uur. Zaterdag 21 juli van 912 uur en van 23 uur. Wanneer men zich stipt houdt aan de op de oproepingskaart aan gegeven tijd, dan neemt het maken van deze röntgenfoto's nagenoeg geen tijd in beslag. (De oproepings kaart moet men meebrengen). Het is onverantwoord t.o.v. zich zelf, z'n huisgenoten en z'n mede mensen als iemand deze gelegen heid onbenut zou laten. Ter aanvulling op het elders in deze editie afgedrukte verslag over de inauguratie van de be schermvrouwe van de zangvereni ging Polymnia te Waspik, zij hier nog vermeld dat de oorkonde op origineel perkament was gecalligra- feerd door de kunstenaresse Mère Stefanie van der Maessen de Som- breff o.s.b. van de O. L. Vrouwe abdij der Benedictinessen te Oos terhout. Geslaagd. Te 's-Hertogenbosch slaagden on ze dorpsgenoten P. de Groot en P. de Graauw voor het examen Mulo- B. Zij genoten hun opleiding resp. aan de Ulo-school te Raamsdonks- veer en Waalwijk. Onze plaatsgenote mej. L. Ber- kelmans, slaagde te Arnhem voor het Paedagogische examen voor 't Nijverheidsonderwijs (praktijk supplement op de akte Na). Benoemd. De heer J. W. G. A. Clerkx, ambtenaar ter gemeentesekretarie van Waspik is per 1 augustus a.s, benoemd tot ambtenaar in de rang van schrijver B op het gemeente sekretarie te Vlijmen. Duivensport. Concours Limoges. Afstand 673 km. C.C.-wedstrijd van Waspik, Raamsdonk en Capelle. Tussen de tijden 3.48.5 en 4.57.5 uur werden 18 prijswinnende duiven gedraaid. M. Timmers W 1; J. van Onzen - oord R 2; M. J. de Rooij W 3 5; H. Boons R 4 6 10; P. de Wit W 7; J. Timmers W 8 16; S. Selders W 9; H. Langermans W 11; IJpelaar R 12; P. Nieuwenhuizen C 13; J. C. v. d. Hoven W 14; C. Ligtvoet R 15; P. de Graauw W 17; H. Verduijn C 18. Burgerlijke Stand juni 1956. GehuwdAdrianus J In 't Groen en Catharina P v Kuijk Rudi Holman en Antonia W de Rooijen Adrianus C Kuppens en Francijna H Pols. Geboren: Dingeman zv D Lan germans en A Huijs Johannes Petrus Bartholomeus zv Chr Donks en J Huijs Hubertus Adrianus Johannes Maria zv C v Dongen en J P Leijten Huber tus Johannes Maria zv J P v Eer- sel en A P de Wijs Marianne Adriana dv A Bakkeren en G A Meijer Dymphna Hendrika Theresia Maria dv H A J de Bont en- A C M Smits. Overleden Cornelis de Wit 85 jaar. Ingekomen Francijna H Pols van Dongen Antonie Remme ren van Dongen Willem H Swelsen van Schimmert Rudi Holman van 's-Gravenhage Johanna A M Akkermans van 's-Hertogenbosch Annechien Kleinman e.v. Witte, van 's-Gra- venhage. Vertrokken Catharina P M v Kuijk naar Loonopzand Adria- nus C Ossenblok naar Oosterhout Gerardus A. I. Schellekens naar Dussen Maria C v Don gen naar Vught. Hengelconcours. Op door Borstonderzoek. De komende week zal er in Was pik van gemeentewege weer een massaal röntgenologisch borston derzoek gehouden worden voor de zaterdag 7 juli 1956 werd de hengelsportvereniging Geduld Overwint, een onderling hengelconcours gehouden in de Maas onder de gemeente Waal wijk. Om 14 uur werd vanaf het clubhuis vertrokken met 28 deel nemers. Om 15 uur werd met het concours begonnen. De leden werd een visplaats aangewezen door de betrokken controleurs. Het water was tengevolge van de vrij krachtige westenwind nog al ontstuimig hetwelk liet aanzien dat dit de visvangst niet zou be vorderen. Dit mocht echter voor de vissers geen reden zijn de hoop op een goede vangst te verliezen. Met de grootste zorg ging men ter vangst en na een minuut of zeven was de eerste vis reeds gevangen. Dit was voor de ge lukkige visser wel belangrijk, aangezien een extra prijs was uit geloofd voor de eerst gevangen vis boven de wettelijke maat. Er werd zonder onderbreking 1J/2 uur gevist, waarna een kwar tier verplichte rust werd gehou den. Gedurende deze rust werden de kansen van ieder besproken. De spanning onder de leden zat er toen al aardig is. Enkelen had den toen reeds een vis gevangen, doch de meesten hoopten na de rust nog op een betere vangst. Allen waren vol spanning en toen de vistijd weer was aangebroken, gingen allen hun geluk beproe ven. Voor velen bleef het geluk uit en moesten zonder vangst het vissen beëindigen. Sportief werd dit door de vissers opgenomen en bij het beëindigen van het vissen, schaarden zij zich om de vissers die hun vangst bij de Controleurs brachten. Door het hoofd der controleurs, de heer Musters, werd de vangst van ieder gewo gen en de uitslag overgegeven aan het bestuur. Welgemoed werd de terugtocht aanvaard om des avonds om 20 uur bij het clubhuis bij „De Steenbakker" present te zijn, alwaar de prijs winnaars bekend zouden worden gemaakt en de prijzen zouden worden uitgereikt. Op de afgesproken tijd kwamen de leden, verschillende met hunne echtgenote, ter plaatse, alwaar het geluk van het concoursvissen in geuren en kleuren werd be sproken. Allen zaten met onge duld op de uitslag te wachten en de voorzitter liet hen dan maar niet langer in het onzekere en maakte de prijswinnaars bekend. Het bleek dat een negental le- Kaatsheuvel Penaoneel'i en Vcrcnlgings-neizen Vraagt offerte en reisprogramma, bjj diverse ondernemingen. den het geluk hadden gehad vis te vangen en zich konden geluk wensen een prijs gewonnen te hebben. De uitslag was als volgt: Winnaar als koning was dhr. Ad. van der Linden, secretaris van de vereniging, door het van gen van het grootste aantal vis sen (zeven stuks). le prijs dhr. J. Dekkers 900 gr., 2e dhr. Ad. v. d. Linden 440 gr. (koning), 3e dhr. A. Damen 350 gr., 4e dhr. H. Snoeren 149 gr., 5e dhr. A. v. Dongen 140 gr., 6e dhr. H. in 't Groen 118 gr., 7e dhr. J. Damen 70 gr., 8e dhr. M. Laros 10 gr., 9e dhr. Chr. v. d. Velden 10 gram. Door de voorzitter werden de prijswinnaars geluk gewenst met het behaalde sukses en werden de prijzen ter hand gesteld. De overige vissers werden door de voorzitter meer geluk gewenst op het volgende te houden con cours. Hun echter viel ieder een

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9