Kledingmagazijn KAATSHEUVEL i. jij OPRUIMING 15 tot 50 pCt. korting HERMAN SUYS& Zn. TILBURG. Ziet onze etalages D. V. d. Hout enkele Machine-naaisters Naaisters en Kleermakers KAMPIOEN DER LAGE PRIJZEN Costuums v.a. f 59.- Regenjassen v.a. f 29.95 Damesmantels v.a. f 19.95 Jacks f 9.95 enz. enz. enz. NYLONS NETTE WERKSTER ROGGE EN HAVER Grote Opruiming Petr. de Jong-de Jager Re ZWIKMACHINE GLATT MACHINE RUWMACHINE PERS AFLAPMACHINE Opruiming Opruiming Opruiming 10°/0 korting net Dagmeisje. MEISJE HUNTER SPORTKLEDINGBEDRIJVEN. 4 JONGE MEGELAARS 3 \w Iedere dag nieuwe koopjes Voor de Hendi-fijnmetaal- waren etalage-wedstrijd H. P. DEKKERS-v. d. VLIET passend en verrassend elegant V ROGGE KOEIENHOOI drachtige zeugen N.V. Schoenfabriek A. en J. de Kort Stationsstraat Waalwijk VEAAGT meisjes voor de stikkerij en personeel voor tie ophalerij U komt toch ook naar de Marktstraat 2 Kaatsheuvel sbureau „MUSA EXPRESS" A. MULDERS-SARS Te koop of te huur: en Elke dag nieuwe koopjes Komt eens kijken. Op alle artikelen buiten de opruiming T W A A L W IJ K vraagt voor direct PRETTIGE WERKKRING. Tevens gevraagd voor Thuiswerk AanmeldenGROTESTRAAT 350 a. Na 18.00 uurGROTESTRAAT 228, een kinderstoel een kinderwagen huishoudtrap Zondag 22 juli uur BALAVOND GOIRKESTRAAT 142-144 KORVELSEWEG 203 Ruimt radicaal HOOFDSTRAAT 60 TELEFOON 2044 Beroepskeuze-voorlichting Het schooljaar loopt ten einde en voor een deel der leerlingen de schooltijd. De vraag waar nu heen? is door de meesten reeds beantwoord; door sommigen is de keuze nog niet gedaan. En de beslissing welke genomen moet worden is van zeer grote betekenis, daar deze in zeer vele gevallen over de toekomst beslist. Werd vroeger nagenoeg alge meen de leuze gehuldigd vader is bakker, dus de zoon moet ook bakker worden; papa is schoen maker en waarom zou zoonlief dan geen schoenmaker worden; de ouders hebben een winkelbe drijf, dus vanzelfsprekend moet één of meer kinderen daarin wor den opgeleid, thans ligt bij velen de kijk wel wat breder en wordt er ook eens rekening gehouden met de ambitie voor en/of de aanleg voor iets anders, met het resultaat, dat minder mislukkin gen en meer successen mogen verwacht worden. Zeker, nog niet over de gehele linie wordt deze methode ge volgd, doch we zijn op dit punt toch wel een stuk in de goede richting vooruitgegaan. En nu we weer staan bij die mijlpaal van, n keuze doen, voorzover deze nog niet gedaan is, menen we goed te doen, er op te wijzen, dat er een instituut bestaat, dat onder de naam beroepskeuze-voorlichting van onschatbare dienst kan zijn. Geldt dit voor de leerlingen, die nu met augustus a.s. de school verlaten, nog van meer praktische betekenis is het voor de jongens en meisjes, die met september a.s. in de laatste klasse der lagere school komen en feitelijk nu reeds hun richting moeten bepalen, om daarmede rekening te houden, of zij in de opleiding voor verdere studie, ofwel in de richting van t praktijk leven hun laatste leerjaar moeten volgen. Wij beschikken bij het vaststellen van die keuze over een inrichting, die niet ge noeg gewaardeerd kan worden en toch nog door velen te weinig ge waardeerd wordt. Deze inrichting is de beroepskeuze-voorlichting, waarvoor ook een plaatselijk co mité zijn medewerking biedt. Het zou van het allergrootste belang zijn voor de toekomst van ieder kind, dat het, voor dat een beslis- de jongens datgene bij te brengen, wat zij nodig hebben om het volle leven te kunnen aanvaarden. ONZE LEVENSSCHOOL VOOR JONGE ARBEIDERS Donderdag 26 juli wordt voor de Levensschool voor jonge ar beiders in de Gildenbondszaal 'n feestelijke sluitingsavond gehou den van het schooljaar 1955— 1956. We vermelden dit, als iets van het allergrootste belang, om dat de twee jaren, dat de Levens school in Kaatsheuvel werkzaam is, bewezen hebben, dat hier een instelling is geschapen, die we als onmisbaar moeten noemen voor de karaktervorming van de arbei dende jeugd. In deze Levens school wordt de jongens een gele genheid geboden een scholing te genieten, nodig om het volle leven tegemoet te treden, die gebaseerd is op verantwoordelijkheidsge voel, orde, netheid, kameraad schap, gemeenschapszin en op offering in de omgang met zijn kameraden, zijn werkgever, zijn overheid en zijn ouders en ver dere huisgenoten. kunt U de formulieren inleveren t/m woensdag 25 juli a.s. Zaterdag 28 juli bekendmaking uitslag in de etalage bij Hoofdstraat 111 - Tel. 2205 KAATSHEUVEL. Dit wordt hem niet opgedron gen, doch bijgebracht in een vrije uiting van zijn eigen opinie en mening, in een vrij debat, waar bij zijn zienswijze niet direct be streden, doch gewaardeerd wordt - voorzover bij deze ook maar de minste grond van waardering te scholing respecteren. En het feit, dat het overgrote deel van de jongens met grote ambitie de school volgt, is een bewijs, dat de jongens zelf deze scholing respecteert. Het resultaat in de eerste twee jaren in de Levensschool bereikt, dankt Kaatsheuvel op de aller eerste plaats aan het feit, dat het in de heer Annegarn, directeur van de school beschikt over een toegewijde en praktische leider, die over de capaciteiten beschikt, om niet alleen het instituut in zijn geheel te leiden, doch die daar- 1 i In all* «oorten en maten verkrijgbaar bf|: PLOEGMAKEUS - KAATSHEUVEL Gasthuisstraat 103 sing genomen werd voor zijn toe komst getest werd op zijn vermo gens, aanleg en ambitie. Daar door kunnen veel teleurstellingen voorkomen worden en vaak waardevolle gegevens verkregen worden voor het aangeven van een te volgen richting. Vorige week hield de plaatselijke com missie een bespreking met de ad viseur, de heer J. Dingemans, adviseur van de Beroepskeuze voorlichting te Waalwijk en Drs. Pessers, als Psygoloog aan deze inrichting verbonden. Besloten werd in de naaste toekomst een ouderavond te beleggen om de waarde van een test te belichten. De medewerking van de hoofden van scholen is in dit opzicht ge garandeerd. Reeds verschillende jaren heeft die vruchtbaar werk opgeleverd. Als voorzitter van de plaatselijke commissie werd op de gehouden bijeenkomst de heer Annegarn, directeur van de Ler vensschool voor jonge arbeiders aangewezen, een praktisch wer ker in de vorming van de man lijke jeugd, die een gezonde kijk heeft op wat noodzakelijk is, om naast de tact heeft ook individu eel het karakter van iedere leer ling aan te voelen en zich daar door toegang weet te verschaffen tot zijn innerlijk. Op de tweede plaats kan de medewerking door de overheid geboden in deze niet hoog ge noeg worden aangeslagen. Een beroep op steun bij de gemeente lijke overheid heeft tot dezen nog nimmer gefaald. Daarnaast staat de spontane medewerking van nagenoeg alle werkgevers die niet alleen een vrije middag met behoud van loon gewaarborgd hebben, doch daar naast spontaan hun bijdrage van f 15,— per jaar per leerling in de grote kosten bijdragen. Met deze steun is het de school leiding mogelijk geworden deze eerste twee jaren tot een succes te maken, dat voldoening biedt voor allen, die hunne medewer king geboden hebben. Donderdag 26 juli zullen daar van de ouders der leerlingen, de werkgevers en de autoriteiten, die hierbij genodigd zijn, kennis kun nen nemen. Op die avond zal aan 70 leer lingen, die twee jaar de school gevolgd hebben, een getuigschrift worden uitgereikt, ^jUtuurlijk zijn deze getuigschriften' niet alle ge lijk. Er zijn n.l. diploma's, waar op alleen staat, dat de jongen de levensschool gevolgd heeft; er zijn er waarop staat met „voldoe ning"; dan waarop vermeld staat „met grote voldoening" en ver der nog met de vermelding „uit stekend resultaat". Hierbij is ge let op ijver en animo der leerlin gen; hun houding in 't algemeen; hun kameraadschap; hun netheid enz. enz. Op de sluitingsavond zal ver der een afwisselend programma geboden worden, waarop wé weer een beetje beter gaan zien, wat de Levensschool eigenlijk doet. Er is een tentoonstelling van handen-arbeid-resultaten; een sportdemonstratie; er wordt een filmstrook vertoond met flitsen uit de school-activiteiten, enz. enz. Na 26 juli sluit de school tot september. Er staan dan nog 30 leerlingen ingeschreven, die dan naar het tweede schooljaar over gaan, terwijl reeds verschillende leerlingen staan ingeboekt voor 't nieuwe eerste schooljaar. Daar voor bestaat natuujJu'k nog gele genheid. Met belangstelling zien wij de feestelijke sluiting van het schooljaar 1955—1956 tegemoet. Euphonia naar ^concours. Zoals we reeds meldden, neemt de Harmonie van het Kon.. Muz. Gez. Euphonia, zondag a.s. deel aan het muziekconcours van de R.K. Federatie van harmonie en fanfare gezelschajjpt*ff te Echt in Limburg. Euphonia komt uit in de eerste afdeling Harmonieën met als verplicht numfter Rodrigo- Suite van Handel in een arrange ment van Joossen en als vrij num mer „Ouverture Tancrède" van G, Rossini, arr. A. C. v. Leeu wen. Onder leiding van directeur Gowie is gedurende de laatste maanden ijverig gerepeteerd, en wie het corps de laatste drie maanden niet meer gehoord heeft, kent de harmonie niet meer te rug. We waren getuige van de laatste repetities en durven ver klaren, dat Euphonia, wanneer in Echt geeft, wat het in eigen zaal de laatste repetities heeft la ten horen, met een prachtbekro- ning uit de wedstrijd komt. Het corps is thans op de goede weg om opnieuw de goede naam, die muzikaal Kaatsheuvel in het ver leden had, weer alle eer aan te doen. Met drie bussen wordt de tocht naar Echt aanvaard, waarnaast nog vele particuliere wagens vele supporters naar het concours zul len voeren. Omstreeks drie uur wordt verwacht, dat Euphonia zal moeten optreden. Zaterdagavond om 6 uur wordt in de concertzaal van Euphonia de slotrepetitie gehouden die voor iedereen toegankelijk is.. Daar in Echt niet in de open lucht, doch in een grote garage gespeeld wordt, vervalt de repe titie op de kiosk, die oorspronke lijk bedoeld was. Wij wensen het corps in Echt de beste uitslag, waaraan we niet in. het minst twijfelen. Agenda. Vrijdag 7—8.30 uur nam. In- manden wedvlucht Vilvoorde in zaal De Sportwereld. Zaterdag 6 uuri#8rm. slotrepe titie harmonie Euphonia, zaal Euphonia. 8 uur nam. Apollo-theater: Ro se Marie. Toegang 14 jaar: Zondag 6 uur nam. en 8.30 u. nam. Apollo Theater: Rose Marie» 14 jaar. Maandag 8 uur pam. Jaarver gadering Handbal Desk Café L. van Berkel. 8 uur nam. repeÉtie Harmonie Apollo zaal W. Smit. 8 uur nam. repetitie Harmonie St. Jan zaal P. van Dun. Zondag-Dokters-Dienst KaatsheuvelLoon op Zand De dienst wordt waargeno men door A. de Vries, arts, Loon op Zand, v. Rijckevor- selstraat 6, tel. 04166250'. Op zaterdag 21 juli a.s. hopen onze geliefde ouders B. KUIJSTEN en GERD. KUIJSTEN- TIMMERMANS de dag te herdenken dat zij voor 35 jaar in het huwelijk traden. Hun dankbare kinderen klein- en achterklein kinderen. Gelegenheid tot feliciteren van 14 tot 16 uur in Café Baaijens, Waalwijk, Grotestraat 89, GEVRAAGD één dag per week Mevr. Witte Grotestraat 335, Waalwijk TE KOOP 7 ha. prima op stam staande en 20 ton best op ruiters; tevens enkele J. v. d. Laan Kerkstraat 39, Sprang. TE KOOP 2 hectaren H. Sprangers Heikant 15, Kaatsheuvel. „DE ECHO DE BESTE RECLAME BIJ 25 JULI Schiphol - Volendam - Amsterdam t 7.00 f 10.00 26 JULI Dinant - Brussel - Antwerpen Ahrtal Königswinter i 9.50 f 12.75 Stationsstraat 95 Tel. 2051 Waalwijk Brieven onder nr. 7685 Bureau Jan Tuerlings, Kaatsheuvel. St. Antoniusstraat 14 Waalwijk GEVRAAGD Week-end vrij. FLINK LOON. MEVR. TAUSCH, Grotestr. 231a WAALWIJK GEVRAAGD voor halve dagen Mevr. A. Bohnen-Hustinx Wilhelminastr. 19, Waalwijk. WIJ HEBBEN SANPED tegen branderige en vermoeide voeten, per tube 1.45 Drogisterij V, Amelsvoort op de Markt - Kaatsheuvel Tel. 2286. TE KOOP en een grote v. Assendelftstraat 62 Waalwijk. TE KOOP 7 weken oud J. Schuurmans le Zeine 16, Waalwijk. BALAVOND. van „DE VOLHARDING" in de zaal van GEZ. ELSHOUT TE DRtTNEN. BIJ DE KLEDINGMAGAZIJNEN 200 meter v.a. bushalte Wilhelminapark naast Postkantoor

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 11