Waalwijkse en Langstraatse Courant BINNEN-(EN BUITENLAND De moderne woninginrichting E D w, II Huidgenezing VRIJDAG 20 JULI 1956 Uitgever: Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 99e JAARGANG No. 56 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal ƒ2.70 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" DE WERELD ROND 9 Het mag dan met de de mocratie niet zo verschrikkelijk goed gesteld zijn, vrienden, een feit is toch dat het vormelijke en het ceremoniële steeds meer ter rein moeten prijsgeven aan 't ge moedelijke en een (ogenschijnlijk) humaner maatschappelijk ver keer. Regeringsautoriteiten strij ken bij een bezoek aan het bui tenland kindertjes onder de kin, zoenen lieve meisjes op het oor (wie weet wat ze er nog stiekum bij zeggen) en delen links en rechts chocolade uit. Dezelfde autoriteiten geven gewoon in hun zondagse pak een receptie en drinken zich lekker teut en zeg gen dingen, die de verrukte „big boys" der journalistiek het bloed uit de vingers doen schrijven. De grote regeringsjongens staan met hun buitenlandse collega's, voor wie ze 's avonds in hun bedje bidden God, slinger hem zo gauw mogelijk de hel in!, op één foto, schudden handjes, glim lachend, geven schouderklopjes, grijnzend, drinken glaasjes, trek kebekkend, en zeggen dat ze nog nooit zo'n vriendschappelijke ont moeting hebben gehad. Ze hou den de godslieve dag toespraken en kloppen het volk vriendschap pelijk in de bezwete nek, spelden links en rechts dozen vol medal- jes op goede en verkeerde bor sten, kopen joviaal een pond pe ren bij een wildvreemde groente man en gaan naast de melkboer in de bus zitten. De persmanne tjes verbruiken al hun superlatie ven en blitzlampjes, de kranten gooien hun edities gloeiend heet de straat op: President kocht pe ren bij ouwe groentekarü Het volk juicht. De verkiezingen zijn gered. Knoeiers als wij zijn in het po litieke spel en in de democrati sche leer, weten wij niet of dit knusser-bij-elkaar - gaan - zitten van de mensheid en het opzij schuiven van vormelijkheid en ceremonie nu wel de democratie betekent. Eerlijk gezegd vinden wij het deksels bedrieglijk. Het volk mag zich dan behaaglijk puistjes verdrogen door Purol-poeder, schurken onder de vriendelijke, dikke regeringshand in de be zwete nek, de kritische zin en het zicht worden er niet ruimer door. Vroeger in de tijden onzer voorvaderen stonden een koning of een koningin bar ver weg. Als je in audiëntie ontvangen werd, dan moest je op je knieën gaan liggen en daar hoorde je heel in de verte de koning of de konin gin zeggen, dat je een beste bra ve burger ,was, die wel een on derscheiding verdiende. Maar ondanks die afstand kende het volk de vorst of vorstin. De kri tiek was misschien groter en het oordeel scherper, maar men wist zeer goed hoe de zaken stonden. Vandaag is dat anders. De dik ke regeringsjongens mengen zich onder het volk, zeggende ,dat zi) ook maar gewone mensen zijn, waardoor het volk - om w.elke reden begrijpen wij niet zich hogelijk gevleid voelt en een scheut zand in de ogen krijgt. Maar of in deze royale neerbui gendheid nu werkelijk de demo cratie schuilt weten wij niet. Wij voor ons hebben wel eens het idee dat die regeringsjongens met de bout van het konijn: aan tafel zitten en het volk met het vel. Dit is onze mening wel eens, maar wij zijn zoals gezegd knoei ers op velerlei terrein.. Wij heb ben niets tegen gemoedelijkheid en staan zeer zeker niet vijandig tegenover de leus der Franse Re volutie, maar wij houden toch graag de ogen open. Vormelijk heid en ceremonie behoeven be slist geen hooghartigheid, geen „neerzien op" in te houden en daarom vragen wij ons af waarom de democratie zich van dfe toffe- jongens-houding moet bedienen. Dit gedwongen overbruggen van een afstand houdt iets deksels on echt en gevaarlijks in, alsof men iets te verbergen heeft. En daar om ligt ons deze gemoedelijkheid en jovialiteit ergens niet. Zelfs in het godsdienstige vlak breekt de gemoedelijkheid zich baan. De Australische dominee W. Hobin heeft gezegd dat het maar eens afgelopen moet zijn met die stijve kerkdiensten. Hij gaat nu onder de zondagmorgendiensten een kopje koffie schenken onder het motto: gemoedelijkheid en huiselijkheid ook in de kerk. Wel ja, dominee, schenk eens in en zet een plaatje op van onze Johnny, dat zal de stemming onder het bidden aanmerkelijk verhogen. Misschien kunt u tijdens de dienst nog een aardige tombola organi seren en een bijbelse hersengym nastiek: hoe hóóg was de Calva rieberg en hoe zwaar het kruis van Christus? Er zal ongetwijfeld wel een firma te vinden zijn die een peperkoek als prijs beschik baar wil stellen. En dan weten wij nog iets aardigs voor een bij bels ganzenbord. Wie bij de Sa- maritaanse vrouw in de put te recht komt is af, dood, uit! Beste dominee Hobin, ge meent het goed, daar zijn wij van over tuigd, maar ge bewijst er niemand een dienst mee. Ge doet alleen op onrustbarende wijze concessies aan de steeds groter wordende lamlendigheid van de moderne mens, die met de minste moeite de hoogste plaats in de hemel wil krijgen. Wij weten deksels goed dat ge bij een kop koffie zeer goed bidden kunt, wij doen het wel eens op de fiets, op het voet balveld of in het zwembad en God is democratisch genoeg om dat van ons in alle liefde te aan vaarden. Maar doe het niet in de kerk, dominee Hobin. Geef daar de mensen liever een ogenblik aan de absolute stilte prijs. Dat zal hun meer goed doen dan de koffie. God moet gezocht worden, do minee Hobin. Hij komt niet door de tuit van de koffiekan. Binnenland DE KABINETSFORMATIE. Dr. W. Drees en de vijf frac tie-voorzitters zijn niet tot over eenstemming kunnen komen over de def initieve tekst van een program. Wijzigingsvoorstellen, naar voren gebracht door enkele fracties, waren hiervan waar schijnlijk de oorzaak. Na een ge sprek van drie uur hebben de „grote zes" toen maar besloten, dat Dr. Drees zelf de uiteindelij ke redactie zal opstellen van zijn programma, en onderwijl zal werken aan de zetelverdeling en het aantrekken van ministers. Dr. Drees heeft medegedeeld, dat hij een 5 (KVP)5 (PvdA) 2 (AR)—1 (CHU)—1 (VVD) ver deling voorstaat. Zodra hij deze formatie heeft uitgewerkt, zal de beslissing, mede aan de hand van de definitieve tekst van het program, kunnen vallen. De omstandigheid, dat dr. Drees de laatste ronde van de formatie de zetelverdeling be gonnen is, zonder de eerste laze, de programmabespreking defini tief afgesloten te hebben, duidt er op, dat de formateur uit de oriënterende besprekingen van de afgelopen vier weken de in druk heeft gekregen, dat zijn kansen uiteindelijk te slagen, niet ongunstig zijn. DE BEVOLKINK VAN NEDERLAND. Volgens opgave van het CBS bedroeg het aantal huwelijken in Nederland in de eerste vijl maanden van dit jaar 33.845 te gen 33.031 in de overeenkomsti ge periode van 1955. Het aantal levendgeborenen bedroeg 99.223 tegen vorig jaar 97.328 en het aantal ovérledenen 39.342 tegen vorig jaar 36.823. Het aantal immigranten be droeg in de eerste 5 maanden van dit jaar 19.235 tegen vorig jaar 19.190 en het aantal emi granten 24.180 tegen vorig jaar 23.874. Het aantal inwoners van ons land bedroeg op 1 juni jongstle den 10.875.876. DE HOUDING VAN AMERIKA TEGENOVER NEDERLAND. De hervatting der Amerikaans- Nederlandse luchtvaartbespre kingen te Washington, die op dinsdag was vastgesteld, is tot een nader te bepalen datum uit gesteld. De Nederlandse zaakge lastigde mr. S. G. M. van Voorst tot Voorst zou, naar AFP meldt, aan het ministerie van buiten landse zaken te Washington wat meer tijd hebben gevraagd om de nota. die dit ministerie hem vrijdag heeft toegezonden, te1 be studeren. Waarnemers menen, dat Ne derland om dit uitstel verzocht heeft, omdat het teleurgesteld is over de voorstellen, die uit de Amerikaanse nota naar voren komen. Het is mogeh;k, dat de onwil van de Amerikanen de Nederlandse luchtvaartbelangen enigszins redelijk te behandelen, er toe zou kunnen leiden, dat 't gehele werk van de Nederlands- i Amerikaanse verhoudingen her zien gaat worden. Buiten Sand DIEFSTAL VAN JUWELEN IN I TIEN SECONDEN. Een juwelendief, gekleed in 'n overall, heeft maandag om on geveer 12 uur uit een personen auto in het zeer drukke Londen- se verkeer op dat ogenblik, voor 100.000 Engelse ponden aan dia manten gestolen. De grondig voorbereide en gewaagde dief stal vond plaats in 'n zeer druk ke straat bij Hatton Garden, het centrum van de Londense dia manthandel. De diefstal duurde niel langer dan tien seconden. ALARMERENDE REDE VAN EDEN. De Engelse ministerpresident, Sir Anthony Eden, heeft in een rede te Padiham in Lancashire de Britse strijd tegen de inflatie „een tweede slag om Engeland" genoemd. „Engeland is in doods gevaar. Er is geen direkte wer keloosheid op komst, maar de natie wordt bedreigd met gelei delijks verarming", aldus Eden. Hij verklaarde dat de nieuwe slag om Engeland niet door en kelen kon worden gewonnen. „Wij zijn er allemaal in ge mengd". Eden zei, dat de Britten meer, beter en goedkoper moeten gaan produceren om zich te kunnen haiiMlliaven, nu de wereldhandel zich zo sterk uitbreidt. „Als wij het niet doen, zullen onze con currenten het doen" aldus Eden. De premier was tevens van me ning dat er een stop moest ko men op de prijsstijgingen. Boven dien maande hij de Britten aan tot voorzichtigheid en spaar zaamheid. HET AANTAL INWONERS DER VERENIGDE STATEN. De Verenigde Staten telde op 1 juinï van dit jaar 167.858.000 inwoners, dat is 2.818.000 meer dan een jaar geleden. FRANSE LEGERTREIN OPGEBLAZEN. Algerijnse opstandelingen heb ben bij Biskra een Franse leger trein opgeblazen. Acht militairen kwamen om het leven, negen werden er gewond. De in de trein aanwezige munitie explo deerde. Er ontstond een brand, waardoor veertien wagons met inhoud werden verwoest. Franse troepen hebben in de bergen bij Blida, op honderd ki lometer ten zuiden van Algiers, een ziekenhuis van de opstande lingen ontdekt. Bij gevechten zijn 25 rebellen, onder wie een dokter, gesneuveld. DRIE VLIEGRAMPEN VERGEN VIJFTIGTAL DODEN. Drie vliegtuigrampen één in New Jersey, één in Kansas en één nabij het Ierse vliegveld Shannon hebben zware scha duwen geworpen op de lucht vaart gedurende het afgelopen weekend. De ergste ramp was die, waarbij een Liftmaster transportvliegtuig van de Ame rikaanse luchtmacht was betrok ken. Kort na de start van de luchtbasis Moguire, in New Jer sey, stortte het toestel neer en daarbij verlieten 45 personen 't leven. Bij het opstijgen van de basis Salina in Kansas verongelukte een Amerikaanse bommenwer per van het type B-47. De vier leden van de bemanning kwa men om het leven. Tenslotte is maandagmorgen een nieuw twee - inotorig vrachtvliegtuig bestemd i voor de Swiss Air en op weg van de fabriek in Californië naar Zuerich, op 2.5 kilometer van 't Ierse vliegveld Shannon, neer gestort. Dit toestel een Con- vair - had vier bemanningsle den: drie Amerikanen en een Zwitser. Geen van hen overleef de het ongeluk. Toen deze Con- vair op het vliegveld *zou landen verdween zij plotseling uit het gezicht. Meer dan anderhalf uur later werd het wrak door een reddingsboot in een kreek ge vonden. In tegenstelling met de onge lukken te Kansas en nabij Shan non, zijn bij de ramp in New Jersey wel overlevenden. Dat vliegtuig vervoerde namelijk, be halve tien bemanningsleden, 56 passagiers, militairen met hun gezinnen, die op weg waren naar Engeland. Bij de doden zijn twee vrouwen en twee kinderen. De dokters hebben verklaard, dat sommige gewonden in levensge vaar verkeren. Het vliegtuig vertrok in een zware regenbui en volgens een der overlevenden raakte het kort na de start in een luchtzak en j stortte neer in een moeras, on geveer 5 kilometer van het vlieg veld. Het maaide een pad van i ,300 meter door bos en struiken, doch raakte niet in brand. Het duurde geruime tijd, voor j men er zich op het vliegveld van I bewust was dat 't vliegtuig was j neergestort en de hulpverlening j werd nog verder vertraagd door het onbegaanbare terrein Snelverkeer eist vele doden. Twee mensen verloren het lie ven en twee anderen werden zwaar gewond, toen dinsdagmor gen een Belgische personenwagen uit Gent op de weg Oostburg IJzendijke in Zeeuws 'Vlaanderen met grote vaart uit een bocht vljoog en tegen een vrachtwagen botste. De Belgische wagen vloog een paar maal over de kop en werd zwaar beschadigd. De 56- jarige mevrouw I. Steven-Laute en de 65-jarige mevrouw Dewulf Steven, beiden uit Gentbrugge, waren op slag dood. De bestuur der, de 56-jarige L. Bulteel uit Gent en de vierde inzittende, de 34,-jarige M. J. Dewullf uit Gent- brugge, werden zwaar gewond in een ziekenhuis te Oostburg opge nomen. i Op de Rijksweg Tilburg— Den Bosch onder Berkel Enschot is dinsdagmiddag een personen wagen met vier arbeiders uit Nij megen in voll(e vaart tegen een boom gereden. Vermoed wordt dat de 55-jarige chauffeur G. Pe ters, die dood uit de wrakstuk ken werd gehaald, kort voor het ongeval reeds door een hartver lamming was overleden. De licht gewonde J. Bosmans, die naast hem zat, waarschuwde hem nog, toen hij plotseling naar het linker- weggedeellte reed, maar kreeg geen antwoord meer. Twee an dere inzittenden, de 30-jarige H. van Simmeren en de 56-jarige R. Schuurman, beiden uit Nijmegen, werden zwaar gewond. Provinciaal Nieuws PASTOOR A. VAN DELFT GAAT MET EMERITAAT. De bekende priester-schrijver pastoor A. van Delft, die bijna dertig jaar de parochie van Sint Antonius Abt in het landelijke Sint Anthonis heeft geleid, heeft wegens zijn hoge leeftijd onthef fing uit zijn ambt gevraagd. Pas toor v. Delft, die in Tilburg ge boren werd, viert 14 september zijn tachtigste verjaardag. Be kendheid verwierf pastoor van Delft zich reeds in zijn jonge ja ren door de Vondelstudies, die hij publiceerde, en gedurende zijn pastoraat bleef hij 'n vrucht baar toneelschrijver en dichter. Zijn Bijbelse drama's zijn ver buiten Brabant, het gewest voor welks culturele opgang hij zich ;rote verdiensten verworven eeft, talloze malen gesjieeld. Kiest meubilering r zijn gelukkigen die woon ruimte krijgen toegewezen en zich dus gaan inrichten; maar min stens even zovelen zijn er waar van de inboedel, nu de kinderen groter worden, hard aan vernieu wing toe is. Tot beide categorieën zouden wij willen zeggen de Ne derlandse industrie maakt over het algemeen gesproken produkten die zich hebben aan gepast aan de snelle ontwikke ling in de woninginrichting. Zij biedt u een ruime en zeer geva rieerde keus. Ga echter niet hals over kop te werk, maar kies uw meubilering en stoffering bewust. Laat u, als u het moeilijk vindt om zelf de juiste keus te doen, voorlichten door mensen die ter zake kundig zijn. ïvmniti hh»m*w «iwfiiMQiii] JUISTE INDELING. en stoffering bewust 4 te kopen voordat zij weten waar zij komen te wonen. Neem geen grote, pompeuze meubelen in een kamer van 4x4, doch een aar dig modern meubel, strak van lijn, dat in vele uitvoeringen ook in rotan te koop is. Geef door uw keuze van stoffering in har moniërende kleuren een eigen sfeer aan uw interieur en let vooral op de kwaliteit. Uw Wo ninginrichting moet langer mee dan een paar jaar. VOORLICHTING. eel de woonruimte op de juiste wijze in. Zet niet te veel neer en hang niet te veel op. Stap e kunnen niet alles alleen, voorlichting moet er zijn. Wendt U in de eerste plaats tot 'n goede zaak en laat u adviseren. Ga niet over één nacht ijs, maar steek uw licht ook eens ergens anders op en heb er als u wat afgelegen woont een reisje voor over. Ga te rade bij uw vrouwenver eniging of een andere voorlich tingsinstantie; het zal zeer zeker Wandoplossing met eens af van het traditionele ameu blement en koop b.v. de onder delen eens los. In de moderne woning is zelden plaats voor een dressoir, theemeubej, boekenkast of zware bergkasten. Prop uw kamer niet vol met stukken om dat het vroeger ook zo gedaan werd. Bovendien komen er bij plaatsing van grote stukken aan de wanden dode hoeken die geen enkel nut hebben. Denk eens aan de combinatie-meubelen. Naar behoefte kan men aan- of opbou wen. Er is dan één wand die ruimten bevat voor servies- en tafelgoed, glaswerk, boeken, ber ging, radio enz. De diepte van de wandberging loopt van 40 tot 60 cm. U kunt uw eigen fantasie la ten spreken bij de samenstelling en houdt de rest van deze kamer dan, zonder dode hoeken, over voor de andere delen van uw wo ninginrichting. Maak uw keuze pas wanneer u uw woonruimte kent. Verloof de paren doen er goed san niets Formule-meubelen. 1— de moeite lonen. Er gaat immers niets boven een huis dat een te huis is, waar men zich behaaglijk voelt en tot rust komt. Zoek het in de vorm en in rust gevende eenvoud, óók door het kiezen van de juiste kleuren. Ook in de slaapkamer is men niet meer aangewezen op de lin nenkast, de kolossale bedden en nachtkastjes. Door nieuwe con structies zijn de moderne bedden heel wat minder zwaar geworden en een speciale bergwand-oplos sing is ook hier mogelijk. KOOP BEWUST. J a, koop bewust. U dwingt door uw vraag de fabrikant weer tot steeds betere oplossingen van de vele problemen bij de woning inrichting en u kunt ervan over tuigd zijn dat de Nederlandse in dustrie niets Jtever doet dan uw wensen zóveel en zo goed moge lijk inwilligen tot voordeel van koper en verkoper. DE BOSSCHE OMGANG. Tienduizenden toeschouwers. Tienduizenden uit Den Bosch en de provincie Brabant hebben zondag, op de octaafdag van het feest van de Zoete Lieve Moeder van Den Bosch, de plechtige om gang met het wonderbeeld in nieuwe gedaante gadegeslagen. Voer de tallozen langs de stra ten en op de tribunes is 't prach tig schouwspel een devoot ge béuren geweest zonder weerga. In de moderne costuums ge stoken, ontworpen door Marius de Leeuw en Luc van Hoek, heb ben vele honderden Bossche jon gens en meisjes naast mannen en vrouwen, de Mariologie en de feschiedenis van het beeld uit- eeldend, de Zoete Moeder op haar tocht begeleid. Zij deden dat in grote devootheid, die voor de velen, waaronder een groot aantal buitenlanders, des te in drukwekkender was - omdat de omgang van zondag 'n afscheid voor drie jaren betekende. En wellicht was het daarom, dat de belangstelling voor de plechtige omgang groter was dan enig jaar tevoren. De omgang in haar nieuwe ge daante is meer dan een vrome optocht. Het is een artistiek ge beuren van de eerste orde. Het is een wonderlijke synthe se tussen toneel, rythmisch dan sen, zang en muziek. Niet meer een vroom gebeuren, waaraan de toeschouwer geen deel heeft. Want de mannen en vrouwen, die de oud- en nieuw-testamen- tische geschiedenis van Maria verhalen, treden telkens op het volk toe en vertellen van het le ven van de Moeder Gods. De plechtige omgang in nieu we stijl is een tweespraak gewor den tussen toeschouwers en „op- voerenden", een tweespraak, die Den Bosch en waarschijnlijk ge heel de provincie Brabant de ko mende twee jaren node missen zal. Want het devote hart van de Brabander kan nu eenmaal niet buiten de jaarlijkse omgang rond het feest van de Zoete Moe der. Maar de uitvoering en voorbe reiding van de omgang in nieu we stijl zijn te kostbaar en te omslachtig gebleken, dan dat 'n jaarlijkse herhaling er van ver antwoord zou zijn. Huidzuiverheid HuIdge_rondhe]d_

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1