Hei nieuwe zwembad ELECTRA grootste keus HARRY BERGMANS KINDERVERLAMMING DDD Opening luxe schoenfabriek te Nieuwkuijk te Raamsdonksveer fCiestdeZon&ijde, kiest RANG van demsfe tang. SCHEERAPPARATEN a Z n x z STOFZUIGERS 3 DE E€HO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 20 JULI 1956 3 In ons vorig nummer konden wij nog in het kort melding ma ken van de opening van deze fa briek, die is ondergebracht in 't voormalige pakhuis van Mol- Pauwels, „De Spar" te Nieuw kuijk, dat hiervoor een grondige en doelmatiee verbouwing heeft ondergaan. Nadat maandagmorgen dooi de ZeerEerw. Heer Pastoor Becx de verschillende lokalen waren ingezegend, werden de genodig den voor deze plechtigheid ver welkomd in een hartelijke toe spraak van de heer Harry Berg mans. Deze dankte allereerst het gemeentebestuur van Vlijmen, dat door burgemeester v. Hout, secretaris Achten en wethouder v. Son vertegenwoordigd was, voor de spontane medewerking, die hij bij deze vestiging had mo gen ondervinden. Hij getuigde voorts van zijn grote waardering en dank voor de economische en financiële ad viezen van zijn accountant, de heer v. d. Hoven, die hem een grote steun en een sterke stimu lans waren geweest. Verder dankte hij de heer v. d. Heiiden, directeur van Mol-Pau- wels N.V., die met de hem eigen vlotheid van handelen, als mo dern zakenman, de kwestie van de huisvesting zo snel tot een oplossing had gebracht. Met de heren v. Wensen en Mr. Tilman van 't bankiershuis v. Mierlo Zn. hoopte hij nog lang op even prettige wijze za ken te doen, overtuigd als hij was dat men in deze tijd de er varing en adviezen van een bank niet kan missen. Ook de aannemers dankte hij voor hun prestatie om in deze tijd van personeelschaarste deze verbouwing in vier weken ge reed te hebben. Tenslotte dankte hij zijn naas te medewerkers in het bedrijf. Met deze staf van vakmensen hoopte hij een prima produkt te kunnen gaan fabriceren, dat een goede naam zal weten te verove ren in de schoenenwereld. Hij vertrouwde de hiervoor nodige personeelsversterking spoedig te kunnen aantrekken. Burgemeester v. Hout toonde zich in zijn toespraak zeer ver heugd over de vestiging van deze nieuwe industrie in zijn gemeen te, waarin het gemeentebestuur groot vertrouwen stelde. Dat er behoefte aan deze industrie be stond, daarvan getuigde z.i. de grote omvang der pendelbewe ging. Hij was overtuigd van het welslagen, waarvoor hij alle fac toren aanwezig achtte, vooral gezien het zakelijk inzicht en de vakbekwaamheid die hij bij de heer Bergmans aanwezig achtte. Het gemeentebestuur zou steeds klaar staan om zoveel mogelijk deze nieuwe industrie te helpen. De heer v. d. Heijden, directeur van Mol-Pauwels N.V., getuigde van zijn waardering voor de heer Bergmans, die hij als een vlot zakenman had leren kennen. Het verheugde hem dat deze ener gieke fabrikant aan de gemeente Vlijmen een compensatie schonk voor het vertrek van het „Spar"- bedrijf. Het heeft zeker niet ge legen aan het gemeentebestuur, de geestelijkheid en andere plaat selijke autoriteiten, dat dit be drijf naar 's-Bosch moest wor den overgeplaatst. Zij hebben al le bij de onderhandelingen des tijds een taaie vasthoudendheid aan de dag gelegd om een oplos sing te vinden. Maar het zeer frekwente vervoer (600 ton per week) eiste een vestiging nabij spoor en water. Maar in dit gebouw, waarin spr. van iongsaf gewerkt heeft, is „De Spar" groot geworden. Van harte wenste spr. aan de on derneming van dhr. Bergmans eenzelfde groei en bloei tóe. De heer v. Wensen vergeleek de vroegere opvattingen ten op zichte van een bankier met de huidige. Tegenwoordig volgt de bank het zakenleven met grote nauwkeurigheid en staat dé m- dernemer met raad en daad ter zijde. Steeds, ook als er minder gunstige tijden komen, zal dhr. Bergmans op hun steun kunnen rekenen. Hij hoopte dat deze zaak aan de ondernemer niet alleen veel gewin, maar, wat voorna mer is, veel levens- en arbeids vreugde zou schenken. De heer v. d. Hoven sloot met een hartelijke gelukwens de rij van sprekers, waarna de heer Bergmans allen dankte voor hun aanwezigheid en goede wensen. Met Gods hulp en met aller me dewerking hoopte hij te bereiken dat een en ander bewaarheid zou worden. Nadat het gezelschap enige verversingen waren aangeboden, nodigde hij allen uit tot een be zichtiging van de onderneming, waarvan de inrichting nog niet volledig was, maar die toch reeds een goede indruk gaf van demo gelijkheden, die hier voor onder nemer en voor de plaatselijke gemeenschap aanwezig waren. Van verschillende relaties wer den bij deze gelegenheid nog bloemen, cadeaus en schriftelij ke gelukwensen ontvangen. Moge het de heer Bergmans, die met zoveel ondernemingslust en voortvarendheid zijn schou ders onder dit werk heeft gezet, gelukken dit bedrijf tot bloei te brengen, tot eigen voldoening en tot heil van de gemeenschap Vlijmen. Nu het dan eindelijk zomer is geworden, komt nog eens heel duidelijk naar voren, dat 't drin gend noodzakelijk is dat het plan voor een zwembad ten noorden van de z.g. Ganzewiel te Raams donksveer, juist voor de overweg naar Raamsdonkdorp, zo spoe dig mogelijk tot uitvoering ge bracht wordt. De tegenwoordige tijden vra gen nu eenmaal om een recrea tieoord, ook al is dat in eerste instantie bedoeld om de bewo ners van de eigen plaats en on middellijke omgeving gelegen heid tot zwemmen te geven in een aan alle eisen des tijds vol doende zwembad. Het is feitelijk jammer, dat in een gemeente, die voor 'n groot gedeelte helemaal omringd is met water en, zoals met de wa tersnood in 1953, wel eens te veel van het goede heeft gehad, geen enkele behoorlijke -plaats voor zwemmen is. Tijdens de tweede wereldoor log, n.l. in 1941, werd een aan vang gemaakt met het doen ont werpen van een uitbreidingsplan voor de gemeente Raamsdonk. Dit was voor deze gemeente niet zo eenvoudig, vanwege de plannen voor een nieuwe rijks weg, provinciale weg en een af voerkanaal van het Oude Maasje en alle kunstwerken die daaraan verbonden zijn. Uit het overleg dat nodig was, bleek wTel dat ook in de toekomst Raamsdonksveer met z'n knoop punten een centrum voor de naaste omgeving zou worden. In 1950 werd het uitbreidings plan door de gemeenteraad vast gesteld en tegen 1951 door Gede puteerde Staten goedgekeurd. Daarin was als plaats voor een zwembad opgenomen nagenoeg de gehele driehoek langs Julia- nalaan-Spoorweg en aan te leg gen nieuwe rijksweg nummer 27 tSi DUE Verkrijgbaar in diverse fijne vruchtensmaken. los a 32 cent per 100 gram en in rollen a 17 cent. Let op de naam RANG op het be schermend omhulsel van elk „Rangetje" en op iedere rol. r© m §SC2 UtrechtBreda. Doch reeds vóór de officiële vaststelling van het plan werden door het gemeentebestuur de eerste voorbereidingen getroffen om te komen tot een zwembad plan. Aanvankelijk was het de be doeling om 'n bescheiden strand badje in de wiel te maken. In 1947 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, Dr. Urines, zelf het water uit de Wiel genomen en het resultaat voor het chemisch bacteriologisch on derzoek van het water was zo danig dat geen enkel bezwTaar te gen het maken van een zwembad in de Wiel bestond. Begin 1948 werd door de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het voorbereiden van een eenvoudig plan en door Gedepu teerde Staten goedgekeurd. Doch juist omstreeks die tijd, dus 7 a 8 jaar geleden, wijzigden zich de opvattingen omtrent een zwembad totaal. Door deskundigen werd n.l. een zwembad in bestaand water volledig afgekeurd en daarna be gon feitelijk een soort lijdens-'5 weg met de voorbereiding dei- plannen, terwijl ook de aankoop der gronden met de wiel niet erg vlot ging. In 1951 werd definitief de op dracht verstrekt voor een plan met kostenbegroting. 1952 werd de gemeente Raamsdonk legerplaats door de bouw van de pontonnierskazer ne. Mede in overleg met militaire autoriteiten werd toen besloten om maar ineens een modern bad te bouwen en het is op dit mo ment zo, dat het beste alleen maar goed en aanvaardbaar is en door het publiek gewenst wordt. In 1954 werd met het Ministe rie van Oorlog overeenstemming bereikt over het aangaan van een overeenkomst voor het gebruik van 't zwembad te Raamsdonks veer door militairen. Door de raad werd tot ontei gening van de nodige gronden uesloten en na gunstig advies van Gedeputeerde Staten heeft de Kroon 't onteigeningsbesluit goedgekeurd. Inmiddels is echter met die ei genaren volledige overeenstem ming omtrent de aankoop be reikt, in totaal ruim 3V2 H.A. •JU heeft de Grotestraat 207 Waalwgk HOLL. ELECTRO RUTON EXCELSIOR cn m LO Hier volgen de bijzonderheden omtrent het plan. De baden, die in ophoging ge maakt worden, zijn verdeeld in: 1. het diepe bad 25 x 35 m2, waterdiepte 3.25 m; sta-rand om bad) 2. het ondiepe halfdiepe bad (50 x 25 m2, waterdiepte 0.40 tot 1.40 m) 3. het kleuterbad (cirkelvor mige straal 7 m, waterdiepte o.20 tot 0.50 m). Voorts zijn er geprojecteerd a. 2 gemeenschappelijke kleed lokalen, waartegen aansluiten 2 x 15 kleedcabines (wisselcabi nes) b. gebouw omvattende: kassa- ruimte, garderobe en ruimte als consumptietent; 2 toiletgebouw tjes met 6 toileteenheden en 2 afsluitbare doucheruimten (acht douche-eenheden) c. uitkijkpost badmeester, het pompgebouw, machine-installa tie. Dan is er nog ruimte voor een flinke speelweide, vlak bij de Ganzewiel, terwijl deze zelf zeer geschikt is voor kanovijver cn andere vermaken. Ook aan par keerterrein e.d. is gedacht. Door de aanleg van het zwem bad wordt dan ook uitbreiding van de recreatiemogelijkheden in het kleigebied ten zeerste be vorderd, geheel overeenkomstig de uitdrukkelijke wens van de Inspecteur van de Volksgezond heid. Vanzelfsprekend zal het geheel door veel groen fraai versierd worden. De zwemsport voor de school jeugd zal ten volle beoefend kun nen worden, wat ook een eis des tijds is. De reeds aan de bijzon dere scholen werkzame sportle- - raar zal hiervan behoorlijk ge bruik kunnen maken. Voor de rijpere jeugd en ouderen zal in ruime mate gelegenheid geboden worden voor zwemonderricht. De vraag van iedereen in de gemeente iswanneer komt het zwembad Gezien de centrale ligging van Raamsdonksveer ten opzichte van meerdere kernen in de om geving, waaronder ook het z.g. Overland, de aanwezigheid van de pontonnierskazerne, de toe nemende industrialisatie, alsme de zijn goede toegangswegen, is het volledig verantwoord om al daar een modern zwembad met volledige circulatie- en zuive- ringsapparaturen te maken De nodige kredieten zijn door de raad toegestaan en iedereen hoopt, dat deze door Gedeputeer de Staten zullen worden goedge keurd. Als dan nog de bestaande bouwstop zal zijn overwonnen, zal de gemeente wel voor de rest zorgen. Versterk uw weerstandsvermogen. De laatste tijd verschijnen in de pers bij herhaling berichten over gevallen van kinderverlamming in ons land. Hoewel de omvang van de ziekte-gevallen beduidend achterblijft bij 1952, is er ten op zichte van 1953, 1954 en 1955 een duideljijke stijging te consta teren. Deze kinderverlamming of met een geleerd woord polio myelitis acuta anterior is een terecht zeer gevreesde ziekte. Zij treft voor een belangrijk deel kin deren, maar ook de oudere jeugd en volwassenen zijn er soms het slachtoffer van. De verwekker ervan is een vi rus, een organisme dus, dat nog vele malen kleiner is dan de toch al zo kleine bacterie. Jarenlang worden reeds intensieve onder zoekingen verricht op het gebied van de kinderverlamming, maar helaas ontbreken nog altijd veel gegevens, die voor een afdoende bestrijding van deze ziekte van belang zijn. Verondersteld wordt, dat het virus in het merendeel van de mensen aanwezig is -of althans geweest is -, daar leeft, maar geen kwade gevolgen aan richt. Tot opeens de drager van het virus door een lichte ziekte of door een verwonding verzwakt wordt en daardoor aan dit com- mensale virus de kans geeft als een ziekteverwekkende indringer te gaan optreden. Was het virus dus tot nu toe een vriendelijke „inwoner", thans tast het het micro-organisme aan en maakt het de drager ziek. Ook is het mogelijk, dat iemand, die nog nimmer met het virus in contact is geweest, besmet wordt door een ander, bij wie het virus „inwoonde" zonder kwaad te doen; en dat dit eerst zo vreed zame virus bij de nieuwe drager als ziekteverwekker optreedt. De mogelijkheden tot besmet ting zijn verschillend. Zij kunnen zich onder meer voordoen in het normale menselijke verkeer door spreken, kuchen en hoesten, waarbij altijd kleine druppeltjes uit mond en keelholte van eige naar wisselen. Dit maakt 't prak tisch onuitvoerbaar om op grote Krabben en peuteren maakt de kwaal steeds &IL1IU erger. De helder vloeibare «lïtcljStfa D.D.D. dringt diep in de U&&&Ï.UWJ poriën door, zuivert, ont smet en geneest de huid. schaal de mensen direct tegen 't virus te beschermen. Juist het feit, dat de ziekte thans zo verspreid over het land voorkomt, toont al aan hoe moei lijk het zou zijn om de ziekte tot staan te brengen, gesteld dat men over afdoende bestrijdingsmidde len zou beschikken. Maar dit laatste is nog niet het geval. Het jarenlange zoeken naar middelen om kinderen actief te immunise ren tegen deze ziekte heeft nog geen geheel betrouwbare entstof opgeleverd. Men zal zich herin neren, dat bij de inentingen, wel ke in de V.S. op grote schaal hebben plaatsgevonden, enkele slachtoffers zijn gevallen. Niette min mag men verwachten dat de ze onderzoekingen, wellicht reeds in een nabije toekomst, van groot belang zullen zijn voor de gehele mensheid. Het beste wat men tegen deze ziekte, die gezonde mensen tot ge deeltelijk verlamden kan maken, doen kan, is: zorgen voor rein heid van lichaam en voedsel het bestrijden en tegengaan van ziekte en vermoeidheid het kweken van weerstandsvermogen door gezond te leven en goed voedsel te gebruiken en, zo de huisdokter het nodig acht, het uit stellen van kleine operaties. (De Maasbode). BOEKBESPREKING. In „Parijs in negligé" laat Alexandra Orme ons de andere zijde zien van de wereld der Pa- rijse „haute couture"; een zijde die wel heel veel verschilt van wat wij er in kranten en tijd schriften van te lezen en te zien krijgen. De schrijfster laat ons deze wereld zien, ontdaan van alle klatergoud, van alle exquise en voorname franje. Haar scher pe pen, die toch nergens bitter is, tekent op voortreffelijke wijze 't zeer zware en zenuwslopende werk der mannequins, de afgunst en de jalouzie die er onder hen heerst, hun eenzaamheid en hun armoede dikwijls. De hoofdfiguur van dit bekwaam en indringend geschreven boek is het Poolse meisje Kristina Czaykowska, dat als mannequin in dienst is bij het modehuis van Madame Des- champs. Zij voelt zich niet thuis temidden der beweeglijke en druk doende Fransen. Haar man is tijdens de tweede wereldoorlog naar Rusland gedeporteerd en heeft thans een baan in het com munistische Polen. Kristina kan er echter niet toe besluiten naar Polen terug te keren en samen met hem onder communistisch be wind te leven. Haar zoeken naar houvast en zekerheid komt ten slotte tot rust bij Jas Ostrowski, een kennis uit het oude Polen. Het is een harde en wrange wereld die Alexandra Orme ons met groot mededogen en zonder het hanteren van valse sentimen ten schildert en op meerdere plaatsen weet haar bewogenheid ons te ontroeren. Mevr. Ritter-Landré zorgde voor een goede vertaling. Dit boek voor rijpere lezers is een uitgave van Hollandia te Baarn, FEUILLETON va* „DE ECHO VAN HET ZUIDEN' WILDE VAART Door ALLAN PENNING. 3i) I i „Enfin", zei Bill, terwijl hij de minnebrief op tafel gooide, „mis schien weet ik het dan niet zo te zeggen, maar leest u dit maar 's. Ik weet niet, wat ik d'r mee aan moet. Niet hardop asjeblieft, want ik ben al misselijk." Diepe stilte heerste er, terwijl Peter de brief las. In het begin wilde hij lachen, maar de zaak was te ernstig. „Da's niet mooi, meester... Zo'n koffiekleurige juf schrijft derge lijke epistels niet aan een Euro peaan, tenzij ze heel wat ernsti ger plannen heeft. Van dat mooie avondje herinner je je natuurlijk niks, maar enfin, die avond kan het ook moeilijk zijn gebeurd. Heb je haar vóór dien of misschien er na geschreven?" „Geschreven", vroeg Bill ver ontwaardigd, „ik schrijven aan t een vrouwspersoon? Zo langza- merhand moet u me toch genoeg j kennen om te weten dat ik niet i aan een vrouwspersoon zal schrij- i ven. Niet aan de keizer van Chi na, al draagt ie een rokkie". Peter bleef ernstig. „Bill, je moet dit grapje heus niet te luchtig opvatten. De scho ne slaapster heeft wat van jou in handen en ze broeit wat uit, daar kan je amen op zeggen... Trouw beloften, schadevergoeding, een advocaatje voor ongure zaakies, die op een percentage van de buit rekent... Denk nou 's goed na, heb je haar nooit van je le ven geschreven of in bijzijn van anderen een liefdesverklaring af gelegd? Want heus, dit muisje heeft een staartje, daar kan je op rekenen." Bill kon zich niet meer houden. „Nou, goed dan, ik heb in een apenpakkie onder d'r kozijn op een guitaar liggen tjingelen, ik heb drie bladzijden minnebrieven overgeschreven uit dat boekje „Hoe win ik mijn geliefde", ik heb, in bijzijn van de hele kam pong d'r op mijn knieën ge smeekt of zij mijn ouwe dag wou opvrolijken en ik heb van Lan Sing Wang, de toekan-ajer, die naast haar woont, een hoge hoed te leen gevraagd voor de huwe lijksdag... En mijn fortuin, zegge en schrijve vijf dollar en een ketip, die ik nog over heb van mijn laatste maandgage en mijn mondharmonica, mag ze in beslag nemen, want trouwen niks voor Bill...". „Da's allemaal best, Bill en je kunt er lolletjes over maken, zo veel als je wilt, maar ze kan be- slag leggen op je gage en dan is al mijn moeite en zorg van jaren, om van jou een bruikbare machi nist voor de „Ping Ho" te ma ken, ook voor niks geweest, dus heb ik ook een stem in het kapit tel." „Ping Ho" of geen „Ping Ho", trouwen doe ik niet, al was het met uw weduwvrouw en doe u nou maar wat het beste is." Voor Bill McLeod was de zaak daarmede afgedaan, maar Peter dacht er anders over. Het enige, dat doenlijk was, leek hem, de vijand uit zijn tent te lokken, door openlijk stelling te kiezen. Hij schreef een mooi epistel, waarin Bill zijn verwondering uit sprak over de inhoud van Ara bella's brief, sprak haar aan met „Geachte Mejuffrouw Gonsalez", en legde er de nadruk op, dat, hoezeer ze ook mocht smachten i naar het ogenblik waarop zij hem aan haar boezem mocht drukken, het smachten door hem niet ge deeld werd, daar hij, voor zover hij zich althans kon herinneren, nimmer een zodanig verlangen had geuit, en voorts hoopte hij, dat zij, wanneer zij dit schrijven ontving, een waardiger individu zou hebben gevonden, waaraan zij h'aar onbaatzuchtige liefde zou kunnen kwijt raken. En intussen verbleef hij met bijzondere hoog achting enz. Onder dit merkwaardig stukje proza plantte Bill zijn handteke ning, nadat hij eerst een kwar tier op een oude krant had ge oefend, ten koste van drie kroon tjespennen, die de kracht van Bill's vuist niet konden weer staan, en een halve pot Gimborn's inkt, die een vriendelijk inkt- meertje op Peter's beste tafella ken vormde. Het incident was tot nader order gesloten en de „Ping Ho" vervolgde haar weg door de Chi nese Zee naar Hong Kong. Twee maanden later meerde de „Ping Ho" wederom aan de kade van Port Swettenham. Peter Wins was de liefdestra gedie van de „meester" alweer vergeten, maar Bill had met angst en vreze de kust van Malakka zien opdagen. Hij verwachtte, dat de smachtende Arabella hen, zwemmende in een tranenvloed, op de kade zou opwachten en hij voelde zich merkbaar opgelucht, toen, met uitzondering van een paar inlanders, die de trossen vast sjorden, de kade volkomen uitgestorven bleek te zijn. „Het schijnt toch maar bluf ge weest te zijn", glimlachte hij naar Peter. „De liefde is blijkbaar ge zakt, maar het scheelt mij dan toch maar weer een bordje goeie fraas." „Als-of ik je nog 's verlof zou geven om het feest te herhalen. Je schijnt me nog steeds niet te kennen. Maar maak je intussen niet blij met een dooie mus, want konkelende vrouwen schijn je al evenmin te kennen... Mij zou het tenminste al heel erg verwonde ren, als je niets verder hoorde." Peter Wins had het goed ge schoten en de volgende ochtend meldde zich een keurige, als Eu ropeaan verklede, britsindische halfbloed aan, die zich voorstelde als mr R. A. Singh, advocaat en procureur. Hij zou het zich tot een eer re kenen een onderhoud te mogen hebben met mr William McLeod, eerste machinist aan boord van het stoomschip „Ping Ho" en uit zijn gloednieuwe actetas, die in felheid van kanariegeel met zijn schoenen wedijverde, diepte hij een bundel gewichtig uitziende paperassen op. Peter stuurde de wacht naar beneden om Bill te halen en vroeg terloops aan de Indo: „Hoeveel percent krijgt u?" „Hoeveel percent?" vroeg het zaakwaarnemertje, „ik begrijp niet wat u bedoelt?" „Laat maar", zei Peter met een verachtelijke sneer, „het interes seert me tenslotte weinig, want 100 van nul is en blijft nul... Kijk, hier is mr William McLeod, die u zo graag wilde spreken". Toen tegen Bill: „Bill, hier is de een of andere zwarte glad dekker, die je moet hebben. Wees maar zeker, dat hij namens Sneeuwwitje komt." Bill liet zijn loense blik over het mannetje glijden en voelde een sterke neiging opkomen het zelf voldane mannetje over boord te kieperen. „Wel, Ali Baba", begon Bill, „wat wou je graag gedaan we zen? Je mag een hoop vragen, maar je wit kalken doe ik niet. dat zeg ik je vooruit." (Wordt vervolgd). PHILIPSHAVE UNIO BRAUN-REMINGTON O GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF - BALSEM - ZEEP «j. i.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2