met d-e GROTE NATIONALE GEZELLIGE KUNST- EN MUZIEKFEESTEN WINKELMARKT w CONCERTEN - CABARET FILMJOURNAAL D m.s. „ASTREA" AFDELINGSCHEF MAGAZIJNMEESTER Sr Kippensoep,! pakjesvan 100 voor 92 ct Tomatenpurée, Spar, per bl. van 29 voor 26 ct Macaroni, Spar, per pakvan 28 voor 25 ct Sprits, Spar, per pakjevan 55 voor 49 ct Sparmelange, 200 gr. in cellofaanzakje voor 59 ct Pils, 2 pullenvan 80 voor 74 ct Oud Bruin, 2 pullenvan 70 voor 64 ct Berliner, 100 gramvan 47 voor 42 ct Ballen gehakt in jus, 5 ballen a 50 gr. 4 D A G E H ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan der Harmonie „St. Crispijn" van 11 t.m. 15 Augustus 1956 Technische proefvaart van het Fa.iosv. Asten- Wolfs 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 20 JULI 1956 4 E D A H N.V. vraagt COLPORTEUR-BEZORGER WIJK- en WINKELBEDIENDE Met Sparzegels hebt u altijd voor extraatjes Bovendien deze week (19-26 juli) met toch 10% korting: Kopen bij DE SPAR is sparen bij de koop NOG SLECHTS ONHERROEPELIJK LAATSTE VOORSTELLINGEN TE DEN BOSCH T/M DINSDAG 24 JULI EEN SCHOUWSPEL OM NOOIT TE VERGETEN FEESTELIJKE VERLICHTING MUSIS SACRUM. „EMIEL EN ZIJN DETECTIVES". Gebouwd op de scheepswerf te Heusden. Bij de Lederfabriek WILLEM VOS Co. N.V. te TILBURG zyn de functies vacant van van de afwerkerij en van het overledermagazijn Sollicitaties schriftelijk of mondeling. DE ECHO UW BLAD OE SPAR ZOEKT PRETTIG, GOED BETAALD WERK? BELANGRIJK: Naast een goed saiar{a, pr0fi- I teert ons Personeel op speciale wijze van het DUBBELGELD-SPAARSYSTEEM. KERKSTRAAT 28 WASPIK Hoe ook u guldens voor extraatjes kunt krijgen? Met Sparzegels krijgt u ze gratis: tientallen guldens dank zij de 10°/o korting. U hebt dubbel voordeel: want bij 10% korting altijd 100% kwaliteit. Totale inhoud 340 gram per blik .van 92 voor 80 ct Bij 1 tube TANDPASTA, (Spar) i 70 ct NU een prachtige 4-rij Tandenborstel voor slechts 15 ct en 10% korting Bij 1 likeurfles LIMONADE-SIROOP voor 75 ct (zonder statiegeld) GRATIS een zakje rietjes - en toch nog 10% korting. Ut or An ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS DAGELIJKS 8.15 UUR. ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 JULI MATINEE 3 UUR VOORVERKOOP: SIG. MAG. PRINSEN, HOOGE STEENWEG 17, TEL. 8997 EN AAN DE IJSTHEATERCASSA'S, DE VLIERT, TEL. 3472 VAN 10-21 UUR. FEEST IN WAALWIJK en van Erich Kastner's meest j sympathieke verhalen is onge- twijfeld ,,Emiel en zijn'detecti ves". Het is een verhaat voor de jeugd, maar veel ouderen zullen het zeer zeker ook met plezier hebben gelezen. De film, die de Duitse filmindustrie van dit boek gemaakt heeft, is een goed en prettig stuk vakantieamusement. Emiel, die zijn hard werkende moeder graag een handje helpt, gaat met een flink bedrag aan geld op zak op weg naar Berlijn. Ondanks zijn waakzaamheid valt hij toch in de trein in slaap. Als hij wakker wordt bemerkt hij tot zijn grote ontsteltenis dat 't geld gestolen is. Hij weet zeker dat de „man met de bolhoed" 't gedaan heeft, maar hij heeft geen enkel bewijs. Hij besluit om op eigen houtje detective te spelen. Daar bij krijgt hij de onmisbare hulp van „Gustaaf met de toeter" en zijn Berlijnse jongens. Het slot van deze spannende geschiedenis kunt u well raden, hetgeen echter niet wegneemt dat vooral de jeugd veel plezier aan deze film zal beleven. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang alle leeftijden. „WEDLOOP MET HET GELUK." e naam Paulja W essely heeft al vele jaren borg gestaan voor bijzonder knap spel en de vele films, waarin zij een rol heeft vertolkt, zijn bijna alle tot een groot sukses geworden. In „Wedloop met het geluk", dat nog niet zo lang geleden als hoorspel te beluisteren is geweest, speelt zij de rol van Gabriëlle, de vrouw van de directeur van een provinciaal bankfiliaal. Door een toeval komt zij er achter dat haar man op ongelukkige wijze met het geld van de bank heeft gespecu leerd. De ontbrekende 40.000 Schilling moeten binnen drie da gen aangezuiverd zijn om te voor- komen dat deze zaak bij het hoofdkantoor bekend wordt. Ga- briëlle onderneemt 'n „financiële pelgrimage" en reist een aantal oude vrienden af in de hoop dat één van hen haar zal kunnen helpen. Deze ontmoetingen zijn alle zeer goed uitgebeeld en ma ken deze film alleszins genietbaar. Daar is haar vriend Frans, die een drukbeklante kapperszaak heeft en die haar graag wil hel pen, maar die volkomen onder de plak zit van zijn twee zusters; de dirigent Clemens Monti, die zich in zijn gierigheid verschuilt achter zijn vrouw; de coureur Werner, wiens roemperiode al lang voor bij is, maar die toch alles geeft om haar te kunnen helpen; en dan tenslotte de bankier Stefan Berg, die haar wel wil helpen als zij met hem trouwt. Een strak verfilmd en goed ge speeld verhaal, gedragen door de bijzondere capaciteiten van Paula Wessely, Willi Forst, Attifa Hör- biger, Willy Fritsch e.a. Maandag en woensdag. Toecjèing al|le leeftijden. LUXOR. „MET DIEVEN VANGT MEN DIEVEN." In deze firn van „the master of suspense" Alfred Hitchcock wor den de hoofdrollen vertolkt door Cary Grant en Grace Kelly. Het thriller-element wordt hier wat verzacht?door een flinke scheut humor, die door Hitchcock op be kwame wijze is verwerkt. Het verhaal is weinig ingewik keld en biedt enige uren aange name ontspanning. Een beruchte dief, die zijn kwade streken al lang aan de kapstok heeft gehan gen, wordt op een gegeven ogen blik opgeschrikt door het feit dat een andere dief de rijke villa's der Rivièra afstroopt en zijn slag slaat op precies dezelfde wijze als hij zelf vroeger deed. De politie verdenkt hem natuur lijk direkt, maar dank zij de tus senkomst van een verzekerings agent laat de politie hem zijn gang gaan in zijn pogingen om de dief te ontmaskeren. Na veel hachelijke ogenblikken en span nende situaties slaagt hij daarin en dan staat niets zijn huwelijk met een rijke Amerikaanse meer in de weg. Een spannende en onderhou dende geschiedenis met goede rolbezettingen. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang alfle leeftijden. „DE SLAVIN DER MINNETAREES". Is men deze film mag gelo ven, dan is de uitbreiding van de Verenigde Staten met een dik ke miljoen vierkante kilometer 'n peulschilletje geweest, want de expeditie, die door President Jef ferson wordt uitgezonden om dit gebied te verkennen, heeft niet al te veel moeite om dwars door dit nieuwe, woeste gebied de Stille Oceaan te bereiken. Hier en daar duiken wel wat Indianen op en af en toe stuit men wel) eens op een lijk, maar dat mag toch geen naam hebben. Het meeste last veroorzaakt nog een Indi aans meisje dat de aandacht der stoere kerels nog wel eens verJ mag af te leiden. Ten slotte wor den het echter weer verstandige jongens en de Verenigde Staten hebben er weer een flink stuk grond bij. Maandag en woensdag. Toegang 14 jaar. Op dinsdag 17 juli j.l. vond op de Noordzee de geslaagde tech nische proefvaart van het Motor- vrachtschip „Astrea" plaats, dat voor rekening van de rederij Finska Angfartygs Aktiebolaget te Helsingfors gebouwd is door de N.V. De Haan Oerlemans' Scheepswerf te Heusden, welke deel) uitmaakt van de,,Verolme Verenigde Scheepswerven". Het schip is van het shelterdek- type, en heeft de volgende hoofd afmetingen en bijzonderheden Lengte over alles 93,50 m Lengte tussen de loodlijnen 84,50 m Breedte op grootspant 13,50 m Holte tot hoofddek 5,20 m Holte tot shelterdek 7,55 m Diepgang 5,10 m Draagvermogen ca. 2.250 ton a 1.016 kg Bruto tonnage 1.518 B.R.T. Ruimcapaciteit ca. 138.000 cb.ft grain. De bouw heeft plaats gevon den onder toezicht van Lloyd's Register of Shipping ter verkrij ging van de klasse 100.A.1, terwijl het schip voorts voldoet aan de eisen van de Finse IJsklas- se IA en die van de Internatio nale Conventie. De machinekamer bevindt zich iets achter midscheeps. In de mid- scheepse dekhuizen bevindt zich de accomodatie voor de dekoffi- cieren en machinisten, het kapi- teinsverblijf, de salon en de navi- gatieruimten, terwijl de accomo datie voor de bemanning in het achterschip ondergebracht is. Het schip is uitgerust met 3 luikhoofden, waarvan no. 2 15,00 m lang is en door vier 5-tons laadlieren bediend wordt; de bei de andere luikhoofden worden elk door twee 3-tons laadlieren bediend. Alle laadlieren worden elektrisch gedreven en zijn van 't Ward-Leonard systeem. Op tussendek no. 2 (ca. 24.000 cb.ft) is een koejruim voor boter- lading aangebracht, waarin een temperatuur van 1° C. wordt onderhouden. Het schip wordt voortgestuwd door een 8-cyl. enkelwerkende „Nederland-M.A.N." scheepsdie- selmotor van het kruiskoptype, gebouwd door het Scheepsinstal- latiebedrijf „Nederland te IJssel- monde, met een vermogen van 3.200 P.K. bij 170 omw./min. Voorts zijn opgesteld 4 hulp motoren met een gezamenlijk ver mogen van 290 kW, 220 Volt gelijkstroom, een oliegestookte stoomketel en een uitlaatgassen- ketel, welke de nodige stoom voor verwarming, enz. leveren. De navigatie-instrumenten om vatten: Radar, Echollod, Gyro- kompas, Projectorkompas, Rich tingzoeker en Radiotelefonie. Het schip behaalde tijdens de proeftocht een snelheid van ca. 15J4 knot. HEERLIJK OM TE ROKEN VOORNAAM OM TE PRESENTEREN Namens de Rederij werd de proefvaart medegemaakt door de heer J. Th. Sil,ander, Chief Super intendent, en de heer^ Langen- skiöld, Superintendent, terwijl van de hoofddirectie van de „Ve- rolme Verenigde Scheepswerven" de heer A. de Booy mede aanwe zig was, en verder vele andere genodigden. Kinderledikantjes Commodes Wiegen Kinderstoelen Boxen Complete baby-uitzetten Tegen Inlevering van deze advertentie 3% KORTING. Zomerstr.52, TILBURG Tel. 22245 Bij aankoop worden voor één persoon de reis- X kosten vergoed. OOOOCXJOOOOOOOÖCXXJOÜÖ

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3