-■» WAALWIJK SPORTSPIEGEL s Waalwijkse en Langs Courant 7. CUNEN EXTRA BERICHT VRIJDAG 20 JULI 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. %e Jaargang No. 56 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" ZONDAGSDIENST. Zondag 22 juli 1956. Arts L. van Daal. Apotheek Geers. N.H. KERK WAALWIJK. Zondag 22 juli 1956 10 uur Ds. L. Schellevis. Bediening H. Doop. Gezinsdienst met de kinderen van de Zondagsschool. N.H. KERK BESOIJEN. Zondag 22 juli 1956. V.m. 10 uur en nam. 2.30 uur Ds. J. Vink. N.H. KERK BAARDWIJK. Min. Loeffstraat 65. Zondag 22 juli 1956. 9 uur v.m. Ds. C. B. Schuurman. DIPLOMA BOSSCHE M.T.S. Maandagmiddag werden de einddiploma's uitgereikt Deze werden o.m. toegekend aan Bouwkunde: J. de Vaan te Heusden. Weg- en Waterbouwkunde: J, van Rooij en M. Vissers te Drunen. Werktuigbouwkunde W. Bosch te Vlijmen. Elektrotechniek: J. Bataille, Waalwijk. KUNSTKRING BRENGT PRACHTIG PROGRAMMA. De Waalwijkse Kring voor Kunst en Wetenschap is er, on danks de steeds hoger wordende kosten, in geslaagd voor het vol gend seizoen een programma sa men te stellen, dat de hoogste verwachtingen rechtvaardigt. Uit 't onderstaande program- ma-overzicht blijkt wel dat men beslag heeft weten te leggen op de beste Nederlandse toneelge zelschappen en zelfs op het we reldberoemde Salzburger Mario nettentheater. Dit voortreffelijke programma zal ongetwijfeld hen, die nog geen lid van de Kunstkring zijn, doen besluiten om zich voor het komende seizoen als lid op te ge ven, want alleen een groot leden tal maakt dergelijke avonden in eigen stad mogelijk 20 september„Het Rotter dams Toneel". 3 oktober Het Brabants Ka merorkest. 30 oktober Het Salzburger Marionettentheater. Opvoering van „Die Zauberflöte" van Mo zart met o.a. Irmgard Seefned (de beste sopraan van deze tijd) en Erich Kunz. 13 november Toneelvoor dracht van Nel Oosthout. 27 november Filmavond. 13 decemberToneelavond Theater" 8 januari Toneelavond „Het Nederlands Toneelgezelschap' 22 januari Filmavond. 5 februari „Het Brabants Os- kest o.l.v. Hein Jordans. 21 februariToneelavond Puck". 7 maart Muziekavond. =t 21 maart Filmavond. 4 april Lezing met film door de bekende reiziger-schrijver dr. A. Melchior. rt 30 april Toneel. De vetgedrukte data zijn defi nitief. HULDIGING KAJOTTERS DRUMBAND. In verband met het behaalde kampioenschap van de Waal wijkse Kajotters Drumband op zondag 8 juli j.l., is een huldi gingscomité in het leven geroe pen, hetwelk ten doel heeft de Kajotters Drumband op grootse wijze te huldigen met het be haalde resultaat. De Kajotters Drumband zal a.s. zaterdag 21 juli op uitnodi ging een mars maken door een gedeelte van onze gemeente, waarna zij zullen recipiëren in het Gemeenschapshuis van 8 tot 9 uur. Het huldigingscomité verwacht dat zeer velen blijk van hun be langstelling zullen geven, om het een' voor' dit jeugdige korps waardige hulde te doen zijn. MUZIEKFEESTEN ST. CRISPIJN". Naar wij vernemen zullen tij dens de Muziekfeesten van Sint Crispijn van 1115 augustus a.s. o.m. op 't feestterrein concerte ren de bekende harmonieën van Bocholz, die op het concours te Kerkrade de eerste prijs behaal de, en voorts de mijnwerkers harmonie van de Staatsmijnen. -De feesten, welke ter gele genheid van het 45-jarig bestaan van de harmonie St. Crispijn van 11 t/m. 15 augustus a.s. gehou den zullen worden, zullen een bijzonder veelzijdig karakter dragen. Naast tal van muziekuit voeringen vermeldt 't program ma een kunstmarkt en een bra derie en vele andere attrakties. Als het weer nu eindelijk eens wat mee wil werken, zuilen we een zeer feestelijke viering van een verheugend jubileum gaan beleven. Het triomf-vuurwerk, dat tot sluiting der feestelijkheden wordt afgestoken op de Winter dijk op 15 augustus en dat aan de jubilerende harmonie wordt aangeboden door de vereniging Waalwijks Belang, bevat een programma van 80 nummers en wordt geleverd door de Konink lijke Nederlandse Kunstvuur werkfabrieken fa. J. Kat, Leiden. MEDISCH CENTRUM IN AUGUSTUS IN GEBRUIK. Het Medisch Centrum op het Vredesplein is zijn voltooiing nu in zoverre genaderd, dat het ge bouw in de maand augustus in gebruik zal genomen kunnen worden door het Wit-Gele Kruis. De apparatuur voor het Con sultatiebureau voor t.b.c. zal on geveer half september worden aangebracht zodat men verwacht het gebouw begin oktober offi cieel te kunnen openen. OUDSTRIJDERS ORGANISE REN SCHIETWEDSTRIJD. Uitreiking van onderscheidingen. De Nederlandse Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis District Noord- Brabant organiseert op 15 aug. a.s. achter De Twee Kolommen een grote schietwedstrijd met de buks, waaraan door tenminste 15 afdelingen zal worden deelge nomen. Het belooft een span nende strijd te worden tussen de korpsschutters der diverse afde lingen. Daarnaast zal het ook op de personele baan en de geluks- banen niet aan spanning ontbre ken. Ook de dames van de oud - strijders zullen op speciaal in gerichte banen laten zien wat zij mans zijn. Tevens zal die dag de uitrei king plaats vinden van het dis trictsvaandel, dat de bescherm heer van de oud-strijders, dc heer L. v. d. Kamp te Eindhoven, hun heeft toegezegd. De 16 Tilburgse oud-militai ren, die onlangs op uitnodiging van Z.K.H. Prins Bernhard on langs voor een dag „herhalings oefeningen" zijn opgekomen zul len eveneens aanwezig zijn en zullen dan uit handen van de Bondsvoorzitter, Gen. Maj b. d. J. A. A. Sitsen het Mobilisatie kruis 19141918 ontvangen. Het bestuur der afd. Waalwijk kwam donderdagavond bijeen ter verdere regeling van een en an der. KARL HEINZ ROELOFS KEER DE NA 12 JAAR IN OUDER LIJKE WONING TERUG. Als kleuter van 4y2 jaar raakte hfj zoek in vluchtelingenkamp. Van het ene weeshuis naar het andere. In de veel te kleine woning van het gezin Roelofs-Difenbach aan het Hoogeinde te Baardwijk heerst momenteel meer vreugde dan met een pen te beschrijven is. Het is niet de vreugde om een nieuwe woning, die op het ogen blik meer dan nodig is, maar 't overstelpend geluk van ouders om een teruggevonden kind. Het is een geluk dat ge niet kunt begrijpen als ge het gemis niet hebt gevoeld. Karl Heinz is terug En daar mee is een periode van angst en radeloosheid afgesloten. Daar mee is ook Gods goedheid geko men over een gebed dat jaren lang, dag in dag uit, is gezegd. Karl Heinz is terug „God heeft ons niet in de steek gelaten", zegt moeder Anita. Het drama van Karl Heinz is j er een zoals er zich duizenden in en na de oorlog hebben afge speeld, waarvan de meeste he laas met een minder goede af loop. Het gezin Roelofs-Difenbach woonde tijdens de oorlogsjaren in Keulen. Anita was een gebo ren Keulse en had Henk Roelofs in Saksen leren kennen. Keulen was in 1943 echter een van de minst benijdenswaardige plaat sen. Het ene bombardement volg de op het andere en zo kon het dan ook gebeuren dat op een kwade dag ook het huis van de ze mensen werd getroffen. Het voornaamste behielden ze: het leven, maar voor het overige wa ren ze alles kwijt. Ze werden met vele anderen overgebracht naar een vluchtelingenkamp in Dres- O, wat gun ik U van harte Uw vakantie. Geniet er maar van en wees gelukkig omdat U gezond bent. Er zijn er zoveel, die niet gezond zijn... niet gelukkig... en die dus nooit met vakantie kunnen gaan. Zoals ik. Nee, ik wil niet klagen. Maar ik wou wel zeggen: er zou voor ons rheu- matiekpatiënten nog zoveel meer gedaan kunnen worden als er meer geld beschikbaar was. Stuurt U mij, nu U zo heerlijk met vakantie bent, eens een an sichtkaart met wat extra post zegels er op Niet meer dan een gulden per kaart Dat is voor schrift van de posterijen. Ja, doet U het Hier is mijn naam en adres Mej. R. Bauwer, P. Bothstraat 12, Den Haag. DANK U, DANK U WEL den. Veilig voor de bommen, maar toch gebeurde daar op een dag het allerergste: de 4V2-jarige Karl Heinz raakte zoek toen de ouders weg waren om voedsel te halen. De angst en de radeloos heid sloegen feller in dan hon derd bommen. Maar alle naspeu ringen bleven tevergeefs. Intussen was voor de kleine Karl Heinz een omzwerving be gonnen, die 12 jaar zou duren en die hem heeft geleerd wat wrerken is. Eerst werd hij opge nomen in het weeshuis te Cos- wig in de Russische zone van Duitsland, waar hij tot zijn 11e jaar bleef. Een zware tijd was dat ziekte, operatie en zieken huis, twee en een half jaar lang. Toen hij hersteld was, ging de tocht verder, van het ene wees huis naar het andere Zwickau, Neuhausen, Mitweida en Bad- Kostrich. In dit laatste moest hij aan het werk. Hij werd bakkers leerling en dat betekende 's mor gens om 4 uur op, om 8 uur de eerste snee brood en verder de hele dag zware zakken meel sjouwen. Nee, Karl Heinz heeft het allesbehalve best gehad in de twaalf jaren dat hij van huis was. Radio bracht uitkomst. Toen alle nasporingen via het Nederlandse Rode Kruis vruch teloos bleven, hebben de ouders het geprobeerd door middel van een oproep via de Keulse Radio, waar ook een van zijn zoons werkzaam is. En dit had sukses, Karl Heinz leefde Dit heerlijke I 98 Blauwe Overalls voorgekrompen. gedekte sluiting ALLE MATEN KATOEN Opknooppakjes 7g Lengte 40 - 50 en 55 Voethal KNVB Afdeling Noord-Brabant. Wat presteerden onze tweede klassers in 't afgelopen seizoen Elf clubs degradeerden, terwijl dertien clubs promoveerden. Dertien clubs zullen van de 2e klasse, door het behalen van de promotie, overgaan naar de le klasse. De nieuwe 2e klassers voor het komende seizoen, de kampi oenen der 3e klasse dus, welke de promotie konden behalen, zijn negentien in getal. Behalve deze gelukkigen zijn er ook elf teams welke zich te leurgesteld voelen. Dit zijn de i clubs welke zullen degraderen j naar de derde klasse. Hier vol- gen hun namen: Cluzona 2, BSC 3, RSV 2, Advendo, Raamsdonk 2, Bavel 2, SVG 2, Gilze 4, Longa 6, RKDCV 2 en RWB 3. Nu deze competitie is afgeslo ten, vermelden wij hier de eind standen van het seizoen 1955/'56, een competitie welke ondanks vele strubbelingen met het af keuren der terreinen, toch nog redelijk vlug afgewerkt is. 2e klas 212. Baardwijk 3 18 14 1 3 29 63-20 WSC 3 17 9 5 3 23 57-26 RKC 4 18 9 4 5 22 36-29 Vlijm. B. 3 18 6 4 8 16 37-44 Haarsteeg 2 18 6 4 8 16 37-49 Baardwijk 4 18 6 4 8 16 49-51 Heusden 2 16 7 5 4 15 46-22 RKC 3 18 5 4 9 14 32-56 WSC 4 18 5 2 11 12 42-79 RWB 3 17 1 7 9 9 27-50 2 winstpunten in mindering. 2e klas 206. bericht kwam uit de Russische zóne. Het bericht waar jarenlang j om gebeden was, waarop jaren- lang tegen alle verwachting in nog op gehoopt was. De rest ging zeer snel, omdat de ouders van alle kanten de no dige medewerking ondervonden. Karl Heinz, 17 jaar nu, is weer thuis. De vreugde is weergekeerd in de kleine woning aan 't Hoog einde in Baardwijk. De overstel pende vreugde om een herenigd gezin. ZILVEREN KLOOSTERFEEST. Het zilveren kloosterfeest van de Eerwaarde Zuster Maria Jo- hannicio in de wereld iMaria Adriana van Cromvoirt dat dinsdag j.l. in het St. Philomene- gesticht te Hoogerheide is ge vierd, zal op 15 augustus a.s. in de familiekring te Baardwijk ge vierd worden. OOSTERHGUTSE OUDEN VAN DAGEN BEZOCHTEN WAALWIJK. De Ouden van Dagen uit Oos terhout, 325 in getal, brachten dinsdag in achtendertig luxe wa gens en vier autobussen een be zoek aan Waalwijk. De Grote straat schrok er even van, maar met behulp van de gemeentepo litie was alles toch spoedig ge regeld. In de Gecroonde Leersse hebben de oudjes zich te goed gedaan aan een koffietafel en genoten van voordrachten, zang, dans en films. Zij brachten daarna nog even een bezoek aan het prachtige Parkpaviljoen van hun collega's te Waalwijk. WVO 2 Veerse B 2 TSC 3 SCO 2 Right 'Oh Veerse B. 3 Mad. B. 3 Be Ready 2 16 Raamsd. 2 16 16 14 16 13 16 12 16 16 16 16 2 28 93-19 2 27 86-15 3 25 90-29 8 15 52-37 8 14 47-37 8 11 26-43 9 11 38-78 2 7 36-71 0 16-155 2 winstpunten in mindering. Ondanks dat er enkele clubs zijn welke hun wedstrijdaantal niet uitgespeeld hebben, wordt de competitie als beëindigd be schouwd. De resterende wedstrij den zijn namelijk niet meer van belang voor de eerste- of degra datieplaats. f JOS VAN SON. In de ouderdom van 63 jaar is te Tilburg plotseling overleden de heer Jos van Son, oud-inter nationaal en erelid van de voet balvereniging Willem II. Jos van Son maakte destijds deel uit van het Willem Il-elftal dat in de eerste wereldoorlog met drie achtereenvolgende af- delings-kampioenscha^en lau weren oogstte en in het seizoen 1915-T6 door het behalen van 't kampioenschap van Nederland de westelijke hegemonie door brak. Van Son heeft bovendien jaren lang deel uitgemaakt van het bestuur en zitting gehad in tal van commissies. COMPETITIE-INDELING SEIZOEN 1956—1957. BETAALD VOETBAL. Eredivisie. Ajax, Amsterdam; Amsterdam Amsterdam; BW, 's-Hertogen- bosch; DOS, Utrecht; Elinkwijk, Utrecht; Eindhoven, Eindhoven; Feijenoord, Rotterdam; Fortuna '54, Geleen; GVAV, Groningen; MVV, Maastricht; NAC, Breda; NO AD, Tilburg; PSV, Eindho ven; Rapid JC, Spekholzerheide; Sparta, Rotterdam; Spel. En schede, Enschede; VVV, Venlo; Willem II, Tilburg. Eerste divisie. Afdeling A. ADO, 's-Gravenhage; Alkmaar, Alkmaar; DWS, Amsterdam; Emma, Dordrecht; De Graaf schap, Doetinchem; Haarlem, Haarlem; Helmondia, Helmond; HVC, Amersfoort; KFC, Koog iPfT0, H&S. /uvaffl MET OLIE EN NIJPTANG. ofie de kip voelt zich hele maal niet lekker. Ze ligt op bed en ziet er werkelijk een beetje pips uit. Het is een raar geval met Sofie de kip. Ze kan namelijk niet meer kakelen. Wanneer ze „tok, tok" wil zeggen, komt er niets anders uit haar keel dan een J klaaglijk en hees „toet, toet". Dat j is natuurlijk niet zo mooi, vooral j niet als men eieren moet leggen, i Haar man, de haan, maakt zich nogal zorgen over het geval en hij vindt het toch maar het beste om de dokter te waarschuwen. Sofie trekt een mooi schoon nachthemd aan en er komen frisse, schone lakens op haar bedje. Daarna gaat de haan op stap om de dok ter te halen. Reintje de Vos, een hele lieve en beste dokter, zit juist voor de ingang van zijn hol te ontbijten. De haan vertelt hem uitvoerig wat er met Sofie aan de hand is. Reintje belooft direkt te ko men. Hij doet een flesje en een nijptang in zijn tas, stapt in zijn voertuig en haast zich naar de patiënt. Sofie vertelt hem dat zij giste ren een vette regenwurm heeft opgepikt, doch dat zij na dit lek kere hapje niet meer kakelen kon. De dokter kijkt haar in de keel en. kucht dan eens een paar maal bedenkelijk. De haan krijgt van schrik een vreselijk rode kam wanneer hij het „hm... hm" van de dokter hoort. Vervolgens moet Sofie haar kopje helemaal achter over houden, Reintje haalt zijn nijptang te voorschijn, steekt de ze achter in de keel van Sofie en tiekt er een stuk ventielslang 'uit. Daarna moet ze een lepel ricinus olie slikken. Het is het enige me dicijn dat de dokter heeft, maar het helpt uitstekend tegen alle kwalen. „Ziezo", zegt de dokter dan. „ga nu maar lekker slapen, m'n beste Sofie, dan zal ik morgen een bril voor je meebrengen. Want als je een regenwurm niet van een stuk ventielslang kunt onderscheiden, heb je hard een bril nodig." Ja, ja, Reintje de vos is een beste dokter, die alle kwaaltjes kan genezen, terwijl hij toch al leen maar een nijptang en een flesje ricinusolie in zijn medicijn tas heeft. a. d. Zaan; Limburgia, Bruns- sum; Roda Sport, Kerkrade; SVV, Schiedam; VSV, Velsen; de Volewijckers, Amsterdam; Wageningen, Wageningen; Xer xes, Rotterdam. Afdeling B. AGOVV, ApeldoornBlauw Wit, Amsterdam; DFC, Dord recht; EBOH, Dordrecht; EDO, Haarlem; Excelsior, Rotterdam; Fortuna VI., Vlaardingen; Hel mond, Helmond; Hermes DVS, Schiedam; RCH, Haarlem; Rig tersbleek, Enschede; Schev. H.- Snort, 's-Gravenhage; Sittardia, Sittard; Stormvogels, IJmuiden; Vitesse, Arnhem; Volendam, Volendam. Tweede divisie. Afdeling A. Be Quick, Groningen; Enschc- dese Boys, Enschede; Go Ahead, Deventer; Heerenveen, Heeren veen; Heracles, Almelo; Leeu warden, Leeuwarden; Oldenzaal, OldenzaalOosterparkers, Gro ningen; PEC, Zwolle; Rheden, Rheden; Tubantia, Hengelo; Veendam, Veendam; Velocitas, Groningen; Zwartemeer, Klazie- naveen; Zwolse Boys, Zwolle. Afdeling B. Baronie, Breda; DHC, Delft; DOSKO, Bergenopzoom; 't Gooi, Hilversum; Hilversum, Hilver sum; LONGA, Tilburg; NEC, Nijmegen; ONA, Gouda; RBC, Roosendaal; TOP. Oss; UVS, Leiden; de Valk, Valkenswaard; Wilhelmina, 's-Hertogenbosch; Zeist, Zeist; ZFC, Zaandam. CLUBKAMPIOENSCHAP VAN EUROPA. Aan het clubkampioenschap van Europa nemen deel: Oostenrijk, SC Rapid Wenen. België: RSC Anderlecht. Boelgarije: CDNA. Tsjecho-Slowakije: Slovan Bra tislava. DenemarkenAGF Aarhus. Engeland: Manchester United. Frankrijk: OGC Nice. West-Duitsland: Borussia, Dort mund. Hongarije: Honved. Italië: AC Fiorentina. Luxemburg: CA Spora Luxem bourg. Nederland: Rapid JC. Polen: CWKS. Portugal: Futebol Clube de Porto. Roemenië. Schotland: Glasgow Rangers. Snanje: Atletico de Bilbao. Zweden. Zwitserland: Grasshoppers Club. Turkije. Joegoslavië: Roter Stern. Wielrennen ACHT VAN CHAAM laatste selectie voor wereld kampioenschappen, Naar wij vernemen is op ver zoek van de sportcommissie der KNWU de afstand der amateurs, welke rijden in de Acht van Chaam op 1 augustus, verhoogd van 150 tot 170 km. Na deze wedstrijd zal de ploeg voor de wereldkampioenschap pen bekend gemaakt worden. Behalve de nieuwelingen zul len de amateurs en profs dc hoofdschotel vormen van deze j wielerdag. Bij de profs zulien behalve de l volledige Nederlandse Tourploeg de Italiaanse ploeg, welke deel neemt aan de Ronde van Neder land, aan start verschijnen. Ook Rik van Steenbergen, Severijns, Hugo Koblet, Caput Kaïn (Oos tenrijk) zullen starten. Gerrit Schulte, Wim van Est, Piet Haan etc. zullen misschien samen wel een combine afslui ten om de Tourploeg daar eens „bij te werken". Het zal er aan spanning niet ontbreken. TOUR DE FRANCE. Tourploeg verspeelt „geel" en groen". Gerrit Voorting is na één dag leiderschap zijn gele trui in de Tour kwijt. Ook Daan de Groot kon zich maandag tijdens de eer ste bergetappe niet handhaven als drager van de groene trui. De Fransman Darrigade heeft zich van beide eregewaden mees ter gemaakt Blonde André ein digde in de tiende rit op de der de plaats in dezelfde tijd als de Italiaanse etappewinnaar Nino Defilippis. In de eindsprint van 12 man op het circuit van Pau bevond zich ook Wout Wagt- mans. Jan Nolten was met een negentiende plaats en 3 min. 31 J sec. de tweede Nederlander in deze eerste Pyreneeënrit. In 't al gemeen ploegenklassement hand haafde de oranjeploeg zich als tweede achter België. Tour de France in cijfers. De uitslagen en de klassementen van de 2e bergrit. Het algemeen klassement na de 2e bergroute naar Luchon luidt 1. Adriaenssens (B.) 63.28.19 2. Lauredi (Z.O.) 63.31.12 3. Voorting (Ned.) 63.32.06 4. Bauvin (Fr.) 63.32.19 5. Darrigade (Fr.) 63.33.16 6. Picot (West) 63.33.27 7. Walkowiak (NOC) 63.33.59 8. Desmet (B.) 63.40.23 DE ECHO W HEI ZUIDEN PARTIJTJE HERENZAAK WAALWIJK k f„. O. - v V

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5