een gratis vakantie verrassing! I' wêêêêêsê Tfüillül iiiii heelt niemand verwacht DIVANBEDDEN I PERS, ffj BINNENVERINQ MATRAS 1 PERS, STERKE WILTON VLOERKLEDEN EIKEN SLAAPKAMER EIKEN HUISKAMER IEDERE DAG EXTRA KOOPJES IN ALLE AFDELINGEN bij Uit Loon-op-Zand's verleden. Jongste Tour soldaat overschatte zijn krachten. Gratis zakatlas van Nederland geeft gratis Fa.G.VENNIX DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 20 JULI 1956 9. Defilippis (It.) 63.43.13 10. Wagtmans (Ned.) 63.46.57 16. De Groot (Ned.) 63.58.36 19. v. d. Pluijm (Ned.) 64.02.33 42. Nolten (Ned.) 64.24.40 73. Hinsen (Ned.) 64.59.40 85. Lahaye (Ned.) 65.14.50 Het algemeen ploegenklasse- ment is nu als volgt 1. België 189.19.49; 2, West 189.43.43; 3. Nederland 189.50.54; 4. Frankrijk 189.55.08; 5. Italië 190.14.18. Het puntenklassement: 1. Picot 189 pnt.; 2. Ockers 213 pnt.; 3. Bauvin 221 pnt.; 4. Darrigade 223 pnt.; 5. Desmet 243 pnt.; 6. Voorting 255 pnt.; 7. De Groot 267 pnt.; 8. Rolland 308 pnt.; 9. De Bruyne 329 pnt.; 10. Lauredi 3?? pnt. Leo van der Pluym kwam uitgeput aan de eindstreep. Één dag de volle vrijheid. volle vrijheid gehad. Hij had zijn krachten overschat. „In de Tour is veel te leren", zei Wagtmans wijsgerig. Misschien drukte Gerrit Voor ting het nog beter uit. „Wij Ne derlanders kunnen nu eenmaal niet klimmen. Alleen Nolten kan het. Waarom zouden wij ons dan forceren op bergen, die boven onze kracht liggen?" Met een be drukt en bloedend gezicht stond Theo Nolens, de speciale ver slaggever van „De Tijd schrijft: Heeft Kees Pellenaars een gok gewaagd in deze vreemdste Tour uit de geschiedenis, waarmee zelfs Goddet nauwelijks meer weg weet? Pelle wist aan de start, dat de klimmers als Gaul en Gemini- ani en de trotse Ockers hun ne derlaag al§ een voldongen feit be schouwden. Hij had De Groot en Voorting, als Wagtmans en Nol ten een knecht nodig hadden. Op Lahaye'en Hinsen die genoeg met zichzelf te stellen hadden behoefde hij niet te rekenen. Waarom Leo van der Pluijm, die Goddet zelf de revelatie van de Tour genoemd heeft, niet eens de volle vrijheid gegeven? Jan Nolten kreeg weer pech. De Dussenaar had maandag, ten koste van heel wat boete, Gerrit Voorting de Aubisque op geduwd. Vandaag kreeg hij de beloning: „Je gaat je gang maar", had Pellenaars aan de start ge zegd. En de Brabander glunderde. Als een opgejaagd hert was hij in de eerste minuut al wegge- spurt om toch vooral) geen secon de tijd te verliezen. Nu zou hij eens laten zien tot welke presta ties hij in staat was. Vinnig trok hij mee op kop als het zijn beurt was het tempo op te voeren. En met acht minuten voorsprong op de echte klimmers kreeg de Dus senaar de Aspin in zicht. De volgerskaravaan hoopte reeds op een openbaring, maar na vijf minuten klimmen ging een illusie in rook op. Van der Plpym viel terug. Heel even nog perste hij de laatste kracht uit zijn ster ke body. Toen schudde hij mis troostig het hoofd. Het ging niet. Nog vooraan op de berg zag hij Huot en Nolten, die met bijna twee minuten achterstand aan de klim begonnen waren, voorbij draven. Vlak voor de top werd hij ingehaald door Bahamontes en Meyzenq, op wie hij aan de voet ruim zes minuten winst had ge had. In de afdaling langs akelig diepe ravijnen en met haarspeld bochten waarin de zijden bandjes haast van de velgen scheurden, was dappere Leo de schrik om het hart geslagen. Hij greep de remmen vast en durfde die niet meer los te laten voordat de eer ste helling van de Peyresourde in zicht kwam. Daar beleefde de jongste soldaat zijn Waterloo. Hoewel de bestijging van deze col uit de eerste categorie geheel langs groene bergweiden en dich te bossen, niet half zo zwaar was als de aanval op de veel rüigere Aspin, was het net of Leo door een onzichtbare hand werd terug getrokken. Renners op wie hij aan de voet van de Aspin acht minuten winst had, gingen hem in vloeiende tred voorbij. Ook Ger rit Voorting, óók Wout Wagt mans. Door zijn vermoeide brein zag hij de scherpe bochten bijna niet meer. Pas nadat hij slippend over de rand langs een ravijn op het asfalt terugkwam, besefte hij de moeilijkheden weer. Leeggereden. Toen de Brabander met bijna 17 minuten achterstand op Jempi Schmitz een van zijn makkers uit het eerste uur -van de fiets stapte, ging de dappere bijna door de knieën. Volkomen uitgeput, leeggereden. Hij had één dag de Jan Nolten te luisteren. Door lou ter pech had hij in de eindfase weer kostbare minuten moeten prijsgeven, toen hij in een der laatste bochten vóór Luchon door de Spanjaard Morales in het ach terwiel gereden werd. Beide ren ners smakten op het asfalt. Beiden liepen lelijke schaafwonden op. „Dan gaat het eens een dag goed en dan dit weer. Het zit me dit jaar ook niet mee", zei Jan slechts. Sjef Lahaye dikke pleisters op de linkerarm had in de af daling de grootste moeilijkheden beleefd. „Dit gaat te hard", zei de Limburger, die vandaag beter klom dan gisteren, doch die in de afdaling nóg meer tijd verloor. Helemaal, als laatste arriveerde Jos Hins. Ongeveer zes minuten voor de sluiting van de controle. „Vorig jaar is het een keer zes seconden geweest. Ze kunnen met hun brokkenwagen staan waar ze willien", zei Jos, „opgeven doe ik toch niet." De stichting der eerste parochie te Kaatsheuvel. VI. Intussen had pastoor Huygens alles in gereedheid gebracht voor zijn vertrek naar zijn nieuwe pa rochie. Met de kerkmeesters van Ketsheuvel, N. Span, Math, van Dalen, B. H. Dekkers en H. Klijn, stelde hij een reglement op van de „schikkinge en verordeninge tot het bestier der kerkè voor schreven en hetgeen daarvan de- pendeert." Voor de parochianen van Loon hield de pastoor de datum van zijn vertrek zorgvuldig geheim, wel wetende, dat deze zich niet onbetuigd zouden laten. De rentmeester, die er blijk baar wel van overtuigd was dat het „menens" ging worden, deed van zijn bevindingen bericht aan de Bisschop van Doornik, de momboir (voogd) over de nog minderjarige Prins van Salm- Salm. Deze kerkvoogd, die blijkbaar voornamere dingen aan het hoofd had, gaf de zaak in handen van een rechtsgeleerde te Antwerpen, zekere heer F. B. Beltens, die aangaande de onderhavige kwes tie het volgende schreef aan de Vicaris van het voormalige Bis dom 's Bosch, Mgr. van Alphen „Hoogweerdigen Heer, „In antwoord op U.E. zeer ge- „eerde met bijlagen dient, „dat de studiën en ondervinding „mij geleerd hebben, dat alle „nieuwigheden gevaerlijk zijn, zo „in geestelijke als in wereldsche „zaeken en nog meer in eenen tijd „van onzekere omwentelingen, „hetwelk mij dunkt te ontmoeten „in de tegenwoordige omstandig- heden, welkers uitkomsten mij „zeer onzeker voorkomen. „Ik kan mij dus niet inlaten in eenige veranderingen of nieuwig heden in de tegenwoordige tijds- „gesteltenis, des te meer omdat „ik mij vinde afgesneden van alle „communicatie met mijnen prin cipalen. „Waer bij alsnog te bedenken is, dat gelijk ik onderrigt ben, en „hier ondervinde, de middelen „van mijn Principalen zoodanig „verkort en beledigt zijn, dat zij „niet meer in staat zijn, om vrij- willig giften te doen. Daerenbo- „ven zijn de omstandigheden zoo- hanig, dat mijnen Principalen „gedurende de zelve, zich ner gens mag mede bemoeien. „Voorders de zaeken politieke- „lijk inziende, zien ik geen goede „uitkomst aan nieuwigheden, de „welke, opzigtelijk tot den Gods- dienst tegenwoordig bij onze na- „bueren plaats hebben, en ik zou- ,,de prefereren zig in alles stil te „houden, totdat de zaken van Eu- „ropa, door den peys, op eenen „vasten voet zullen gesteld zijn, „in welke afwachting, niet beter „kan zijn, als alles te laeten in „state quo. „De onenigheden, de weke ik „voortijds bevreesd heb, schijnen „mij nog meer onvermeidelijk in „den tegenwoordigen toestand „van zaken, zoo dat ik mij niet „anders kan bepaelen, als om al- „le nieuwigheden, zoo veel mij „aengaet, vlak-tegen-tegaen, en „dus van advies te zijn, van, in „cas van nieuwigheid, de vrijwil lige gift seffens in te trekken. „Wat de noodzaekelijkheijd „van separate aangaet, de cano- „nisten, steunende op de declara tie van de congregatie der Car- „dinalen, gehouden op de uitwer- „king van het Concilie van Tren- „te, leeren mij, dat, buyten de „cas van hooge gebergtens en „zwaere rivieren de distantie van „vier Italiaense mijlen geene ge- „noegsaeme reden is, tot oprich ting van een nieuwe parochie, „dumodo in loco Capella, en de „jurisprudentie van deezen lande „is daeraen conform volgens ver- „scheyde geweysdens die ik kan „toonen. „De afgelegendheyd en de be volking van Braschaed was bij- „naer het dobbel van den Kets heuvel; en doch hebben zij zich „moeten vergenoegen met een „succursalen priester en kapelle. „Vide Barbosam". „Ik zoude nog prefereren te „verkopen de kerken en presby- „teriën tot Loon op den Ketsheu vel, en met de penningen te bou- „wen een nieuwe kerk met.pres- „bytorie, in de heyde tusschen „Loon en den Ketsheuvel, het- „geen nog voordeelig zouden zijn „aen het publiek, omdat daeruit „zoude spruijten eene meerdere „bevolking? met opbreeking en „culture van heyden, en souden „voorkomen een nieuwe Recht bank dewelke die van den Kets heuvel andersins ook al zouden „kunnen eysen, met separatie van „Arme tafel, en andere moeilijk heden. „U.E. Hoogwaerde kan dus niet beter doen, als die van Kaets- Neem méé bij UffiQ TV „heuvel uiytstellen tot de uyt- „komst van de peys. „Het toont zich zonneklaar, dat „de oprichting van de dogter op den Kaetsheuvel, zouden strek- hen tot verderf van de moeder „tot Loon, en ik houde mij aen „de Regtspreuk: non facile mu- „tand a esse, quae abantiquitate „cortam legem accesperent". „Ik hebbe de eer, van met de „aldergrootste hoogagting te zijn, „Hoogweerdigsten Heer, U.E. Oodm. en onderd. dienaer, w.g. F. B. Beltens. Antwerpen 29 Mey 1796. (Wordt vervolgd). LEDIKANTEN 1 PERS. 37.50 GROTE PARTIJ WOLLEN DEKÈNS iets vuil door etaleren 12.90-17.50 Met 10 Jaar garantie 2 Persoons 120x190 72.50 1 Persoons wolmatras 24.90 WARME GESTIKTE DEKENS 2 Persoons 18.90 in verschillende kleuren Maat ca. 200 x 300 195.- 147.50 117.50 98.- Maat ca. 225 x 325 310 - 245.-157.50147.50 110.- 3 Deurs Linnenkast 2 Persoons Ledikant 2 Nachtkasten 1 Tafel 2 Stoelen COUPONS GORDIJNSTOFFEN EN VITRAGE BIJNA VOOR NIETS Dressoir, Schuiftafel, 2 Fauteuils, 4 Stoelen, Sterke Stoffering VUGHTERSTRAAT 46-48-50 DEN BOSCH V SEIZOEN OPRUI ING -4. Meer dan 1600 VeGé-kruideniers geven U nu een GRATIS vakantie-verrassing, die even in de smaak zal vallen als de verrukkelijke thee van VéGé! bij 100 gram GOUDMERK THEE voor 94 cent met 19 gratis geldzegels. Proef hoe opwekkend deze bijzondere thee is. Een voor treffelijke melange van ge broken theesoorten met een snelle, geurige en krachtige afschenk. Of bij 100 gram ORANJE PECCO THEE voor 100 cent met 20 gratis geldzegels. Door speciale melange van jonge theeblaadjes voordelig in het gebruik. Intens fijn geurende thee met een zachte, ronde smaak. Of bij 100 gram BUTTERFLY THEE voor 108 cent met 22 gratis geldzegels. Een uitgelezen sortering van gebroken theesoorten. Een aromatische thee, die door haar fijne melange iedere theekenner in verrukking brengt. Dit is reeds de tweede druk. De eerste 200.000 zijn weggevlogen! Haast U! De belangstelling is bijzonder groot Ga dus tijdig naar Uw VéGé-kruidenier! Zakatlas van Nederland, met 16 overzichtelijke kaarten, waarop alle hoofdwegen. Veel bijzonderheden, die U graag over Uw eigen land wilt weten. Met handige afstandstabel. goedkoop

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6