1 JOS VAN DE VEN I Hm Au Bon Marché UITVERKOOP Ipo/c mr 0&BBE£-GE£0 wm. i Christelijke Kleuterschool Besoijen geopend Bij iedere weckfles een platte ring cadeau MAG. DE BIJ HET LEERHUIS. ADVERTEERT IN DIT BLAD SEIZOEN-OPRUIMING. PERSONEEL gevraagd Voor niots erbij f 6A NU OOK NAAR EDAH Elk 2e pak KASTEEL-BESCHUIT NU voor HALVE PRIJS 7 DE ECHO VAN HET ZUIPEN VAN VRIJDAG 20 JULI 1956 7 voor de Zwikkerij en enkele Aankomende Jongens Fa. P. BREKELMANS t/o de kerk Alles voor Uw inmaak en goedkoper I 9,95 5.95 1.49 10 gulden sparen 50 gulden sparen Ook U kunt daar deze week al mee beginnen v.an edele huize t Mijlpaal in gemeentelijk kleuteronderwijs Het bestuur van de Christe lijke Kleuterschool te Besoij en mag met recht en reden zeg gen dat het de mooiste school van Waalwijk heeft; een school die aan de meest verwende eisen van de moderne mens voldoet. Dit laatste zei niet alleen de voorzitter van dit bestuur, Ds- Vink doch het kwam ook duide lijk tot uiting in de woorden van de andere sprekers, die bi.i de of ficiële opening woensdagmiddag j.l. het woord gevoerd hebben. Bij deze plechtigheid waren aanwezig het bestuur der Chris telijke Kleuterschool, de kerke- raad, burgemeester Teijssen, de beide wethouders, de heren Smol ders en v. Heeswijk, de gemeen tesecretaris de heer Vlaar, de directeur van Gemeentewerken, de heer Kobben, de raadsleden de heren Mombers, van Leeven, Derkxen, v. d Hoven, de Inspec- trice van het Kleuteronderwijs, mej. Vos, ds. Schuurmans en ds. v 'd Peut, de hoofdleidster dei- school mej. van Kampen en mep Rogier namens de Bond van Christelijke Kleuterscholen, ha verder de ouders der leerlingen. Burgemeester Teijssen zeide dat hét gemeentebestuur even verheugd was als het schoolbe stuur met de totstandkoming van deze nieuwe school, die wel onder zeer bijzondere omstan digheden heeft plaats gehad. Het besluit 'tot stichting van deze school is namelijk genomen voor dat de wet op het kleuter onderwijs bestond en het lag in de bedoeling deze school ter be schikking van het bestuur dei- Christelijke Kleuterschool te stellen. De uitvoering van dit besluit was echter heel wat moei lijker dan het nemen er van, om dat zovele instanties in beweging gezet moesten worden. Dat dit besluit toch zo spoedig gereali seerd is kunnen worden, meen de de burgemeester op de eerste plaats te mogen danken aan de grote steun en medewerking van de Inspectrice van het Kleuter onderwijs, mej. Vos, die G. S, persoonlijk op de grote nood zaak van deze school gewezen heeft. Hij constateerde verder met groot genoegen dat de school zowel wat uitvoering als inrichting betreft, aan de meest moderne eisen voldoet. Dc groei ende belangstelling voor 't kleu teronderwijs komt duidelijk tot uitdrukking in de inrichting en de uitrusting van deze school. Alvorens tot de overdracht over te gaan, richtte de burge meester een woord van bijzon dere dank tot allen, die 'n steen tje tot de totstandkoming van de school hadden bijgedragen; tot mej. Vos voor haar intensie ve steun en medewerking; tot de Dienst Gemeentewerken, die (voor de eerste maal) het ont werp had vervaardigd, en tot cle aannemers, onderaannemers en arbeiders voor de perfecte uit voering. Tenslotte sprak burgemeester Teijssen de hoop uit dat de rijke zegen van God de Heer op dit nieuwe schoolgebouw zou mogen rusten. De voorzitter van het school bestuur, ds. Vink, noemde deze opening een belangrijke en blij de gebeurtenis in de Christelijke gemeenschap en een nmlpaal in het kleuteronderwijs De stich ting van deze schooi, aldus ds. AAN DE OUDERS Vink, heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op de eer ste plaats dank zij de zegen van God de Here, die op alle plannen heeft gerust, is zij toch 'n schone en mooi'1 werkeïiikheid gewor den. Op de tweede plaats bracht de voorzitter dank aan de burge meester, die steeds welwillend heeft gestaan tegenover de no den en behoeften van het protes tantse deel der gemeente. Hier aan is het voor een zeer belang rijk deel te danken dat er een school verrezen is die voldoet aan de meest verwende eisen van de moderne mens. Dank bracht hij ook aan 't gemeentebes tuur de gemeenteraad, de dienst Ge meentewerken, aan mej. Vos en aan aannemers, onderaannemers en arbeiders. Vijftig jaar geleden besloot de Kerkeraad tot de stichting van een Bewaar- en Breischool en sindsdien is de raad zich steeds bewust gebleven van zijn taak tegenover de jeugd. Het nader brengen van de jeugd tot God heeft steeds voorop gestaan. En daarom is de naam van de school „Laat de kinderkens lot Mij ko men en verhindert ze niet, want derzulken is het Rijk Gods" meer dan een naam, het is een devies, dat ook nu met onverminderde kracht zal gehandhaafd blijven. Weldra breekt de tijd aan dat uw kinderen de school gaan verlaten en u voor de keus staat welk vak zij zullen kiezen en in welke richting zij hun levenstaak zullen vinden. Mogen wij Uw aandacht vestigen op het GRAFISCHE BEDRIJF, waarin zij als zetter, drukker of binder een goede toe komst kunnen hebben. Voor jongelui met goed of normaal rapport en met ambitie ligt hier interessant en variërend werk met daarbij goede lonen en arbeidsvoorwaarden volgens de C.A.O., dat één der beste is in den lande. Niet alleen uw zoons, maar ook uw dochters, vanaf 16 jaar, kunnen er een prettige werkkring vinden. Wij raden u aan eens tijdig met ons te komen praten, ook al is uw zoon nog op school, dan kunnen voorbe reidende maatregelen als leerlingen-contract, school bezoek e.d. reeds thans genomen worden. - WAALWIJKSE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN Grotestraat 205 Waalwijk JÜ> ai Ds. Vink waarschuwde voor verslapping, die nu na de ver wezenlijking der grootse plannen zo gemakkelijk dreigt en die men algemeen in het Christelijk on derwijs kan constateren. Hij spoorde aan tot waakzaamheid en drong er op aan de belang stelling voor de school steeds le vend te houden. Wat de leiding van de school betreft, zeide hij, dat het school bestuur deze vol vertrouwen in de handen van Mej. van Kampen had gelegd. Na haar en de school de rijkste zegen van God de Here te hebben toegewenst, verklaar de de voorzitter de school voor geopend, waarna door de aanwe zigen het lied Drijs de Heer met blijde galmen". De Inspectrice van het Kleu teronderwijs, Mej. Vos, noemde het een bijzondere vreugde bij deze opening tegenwoordig té mogen zijn. Allereerst wenste zij de kleuters geluk, die in het ver volg enkele uren per dag zullen kunnen doorbrengen in een pe dagogisch en hygiënisch verant woord schoolmilieu. Zij noemde het kleuteronderwijs van vér strekkende betekenis voor het later leven van de mens en ci teerde daarbij een uitspraak van prof. Rutten, die zegt dat de per soonlijkheid van de mens wordt gevormd tussen 36 jaar, daar na kunnen wij er alleen maar iets aan cqrrigeren. Zij noemde de nieuwe school een zeer fraai gebouw, dat aan alle te stellen eisen voor kleuteronderwijs vol doet. Licht, lucht en een verstan dig geleide vrijheid, aldus Mej. Vos, zijn onmisbaar voor 'n har monische ontwikkeling van de mens. Vervolgens wenste zij de leid sters geluk, die hier aan de vor ming van jonge mensen mogen werken. Zij wees hun er op dat aan hen de grootste schat van elk ouderpaar is toevertrouwd en dat zij de schoolvorming moe ten zien als een aanvulling en een verlenging van de gezinsop voeding. Haar gelukwens aan de ouders liet zij vergezeld gaan van een aansporing om samen met de leidsters te werken aan de op voeding der kinderen. De ouder lijke verantwoordelijkheid houdt niet op bij de aflevering van het kind aan de school. De inspectrice bracht dank aan de burgemeester en het ge meentebestuur voor de grote doortastendheid, voortvarend heid, durf en initiatief, waardoor deze school een feit is kunnen worden. Tenslotte wenste zij 't school bestuur geluk met deze belang rijke mijlpaal en sprak de wens uit dat de school onder Gods ze gen zou mogen bloeien tot in lengte van dagen. Namens de Bond van Christe lijke Kleuterscholen sprak Mej. Rogier een gelukwens uit en ook zij spoorde aan om de school steeds terzijde te staan in gebed en met daden. De heer v. d. Veen, hoofd van de Christelijke School, wenste het schoolbestuur namens deze school geluk en noemde de nieu we school een belangrijke voor uitgang in het kleuteronderwijs. Tenslotte zeide ds. v. d. Peut bijzonder getroffen te zijn door dit zeer fraaie schoolgebouw. Hij hoopte dat het devies der schooi onder Gods zegen steeds gehand haafd zou blijven. Hierna werd deze officiële bij eenkomst gesloten met 't zingen van Psalm 86 6 en gebed, waar na de aanwezigen gelegenheid kregen het schoolgebouw te be zichtigen. Bjjzonder genot. Het interieur is geheel in lich te, vrolijke kleuren uitgevoerd en licht en lucht hebben aan voor- en achterzijde alle gelegen heid de beide speel-werklokalen binnen te komen. Beide lokalen beschikken over alleraardigste meubeltjes, een kleitafel en een zandtafel, een poppenhoek en een bouwhoek en tenslotte over een zeer fraai kleuterkeukentje, waarin alles te vinden is wat men ook in moeders keuken aantreft. Het moet voor de klein tjes een bijzonder genot zijn hier enkele uren per dag te verblij ven. te spelen en te werken. Achter het schoolgebouw lig gen de speelplaats, de zandbak en binnenkort zullen ook de kleutertuintjes aangelegd wor den. Wie deze prachtige school ge zien heeft, beseft pas goed welk een enorme vooruitgang 't kleu teronderwijs gemaakt heeft (wat hebben wij groten toch veel ge mist denkt men dan) en welk een grote dank wij ons gemeen tebestuur verschuldigd zijn voor zijn inzicht, doortastendheid en voortvarendheid, waardoor onze gemeente op onderwijsgebied een nog belangrijker plaats en een nog groter naam zal krijgen dan zij nu al heeft. Priesters en dominees op Celebes gekruisigd. Inheemse priesters en dominees zijn in de meer afgelegen gebieden van ZuidCelebes aan bomen ge kruisigd. Dit hebben autoriteiten van de zendng van de voornaam ste protestantse organisaties in Silverbay (Veren. Staten) ver klaard. De autoriteiten, die de bijzon derheden van de misdaden en de namen niet wilden meedelen uit vrees voor wraakneming, zeiden op een; bijeenkomst van de chris telijke wereldmissie, dat de krui singen een van de voorbeelden waren van het extreem godsdien stig nationalisme, dat het missie- werk in sommige delen van Zuid oost-Azië zo moeil|ijk maakt. Bouw van Assöean-dam, Egypte wil nu Westelijke hulp. Egypte heeft besloten de hulp te aanvaarden, die westelijke lan den hebben aangeboden bij de bouw van de Assoean-dam in de Nijl. Dit heeft de Egyptische am bassadeur in Washington bij zijn terugkeer in Cairo meegedeel)d. Egypte wil thans vaart zetten achter de onderhandelingen, ten einde tot een financiëel akkoord te komen, zei de ambassadeur. Nettodeviezen-reserve met f 79 miljoen gestegen. De verkorte balans van de Ne derlandse Bank opgemaakt per 16 juli, bevat enkele opmerkelijke veranderingen. De netto devie zenreserve, die de laatste maan den geregeld een achteruitgang vertoonde, is in de afgelopen week met het forse bedrag van f 79 miljoen aangegroeid tot f 1.131 min. I Verkeer in overtreding. Binnenkort zal men een „bon netje" direct aan de verbaliseren de politieagent kunnen betalen. Dit zal alleen kunnen bij lichte verkeersovertredingen en andere kleine vergrijpen, zoals het matjes kloppen op verboden tijden. Hier voor zullen de wetboeken van Strafrecht en Strafvordering moe ten worden gewijzigd. Dit heeft minister Van Oven (justitie) aan de Tweede Kamer voorgesteld. VERZEKERT D tegen de medisch noodzakelijke kosten van KINDERVERLAMMING. JAARPREMIE PER PERSOON tot fl. 4000.— slechts fl. 4,— ASSURANTIEKANTOOR J. BOÜMAN, 2e Zeine 30 a Tel. 2759 p PF PROFITEER VAN DE EXTRA KOOPJES en STERK VERLAAGDE PRIJZEN. I GROTESTRAAT 178 WAALWIJK HET HUIS VOOR GOEDE KLEDING WIJK B J om opgeleid te worden in de ONDERWERK-AFDELIMG MARKTSTR. 22 KAATSHEUVEL en dan zijn ze nog goedkoper ook 111 ons hiiiioii schiet alle prijzen aan flarden in opze WIJ HEBBEN DUIZENDEN COUPONS ZOEK UIT Stukgoederen tegen belachelijk lage prijzen. PARTIJTJE WOLLEN DAMESVESTEN, van 19.98 NU GROTE PARTIJ OVERHEMDEN, van 9.50 en 8.95 NU 4.50 FLANELLEN HERENPYAMA'S, restanten RESTANTEN HERENZWEMBROEKEN COUPONS iiv BALATUM, KOKOS en LOPERS GEBREIDE ZWARTE WERKSOKKEN, uitzoeken 98 c'h Prachtige een-pers. INTERIEURS met prima gebloemde damast in blauw, goud, groen, kwaliteit van 89.90. Deze zijn van een Jubileumfabriek spotprijs van 59.90 PARTIJ GRIJZE ZWARE MOLTON DEKENS, nu 3.69 KOKOS in verschillende breedten en kwaliteiten, vanaf 1.79 GRASLINNEN SLOPEN 98 ct BRABANTS BONT, 140 cm. breed van 2.98 nu 1.69 GROTE PARTIJEN MERK-INTERLOCK met kleine foutjes Herenslips met j.sluiting van 2.45 nu 98 c'- Jongensslips 59 ct. Lange Herenpantalons voor de winter van 5.90 nu 2.98 Dameshemden 100 cm. lang van 3.45 nu 1.49 Jongens- en Meisjeshemdjes van 1.85 nu 59 ct- ZELDZAAM PRACHTIGE GEBLOEMD1E WOLLEN DEKENS van 21.50 voor 13.95 WOLLEN JONGENSBLOUSES, t/m 14 jaar van 9.50, uitzoeken 3.98 FLANELLEN SCHIPPERSLAKENS, geruite van 7.95 voor 4.98 ZWARE DWEILEN 39 ct KOMT NAAR DEN BOSCH U KUNT NU GELD VERDIENEN. Hinthamerstraat 45 DEN Tel. 8671 BOSCH. 20 gulden ontvangen 100 gulden ontvangen m Op elke volle gulden aan waren* kunt u voort aan voor 5 cent een dubbelgeld - zegel kopen. "€nkele artikelgroepen uitgezonderd Plak uw dubbelgeld-zegels in een dubbelgeld-spaar- boekje tot het boekje VOL is (1 00 zegels). Lever uw VOL dubbelgeld- spaarboekje bij EDAH in enu ontvangt géén 100x5 cent I 5,- maar 10,-. Dubbel-geld dus. EDAH verdubbelt elk zó gespaard bedrag ook al zou het 1000 gulden zijn. En profiteer bovendien van I voordeelbrengende week reclame. en... recht op DUBBELGELD-ZEGELS Lederen kleding koopt U reeds vanaf f2.per week bij het Leerhuis. Grootste sortering LEDEREN KLEDING voor dames en heren. Ook hebben wij voor U origineel SINETEX KLEDING. Wfl komen U aan huis bezoeken en de maat nemen. Komt U eens kijken of schrijft aan het Leerhuis. Verkoop Fa J. VAN MIL, Grotestraat 241, WAALWIJK. Verkoop Fa. H. VERHULST, Markt 5, DEN BOSCH.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7