De Echo van het Zuiden SPORTSPIEGEL Uit de Langstraat W. TIMMERMANS ZONEN IVOROL: De Tandpasta van standing, WAALWIJK. ATHLETIEK s Orunen Elshout Bernd ijk Loonopzand Vlijmen ASSURANTIËN OP ELK GEBIED Telefoon 2141 Wettelijke aansprakelijkheids verzekering voor particulier en bedrijf. Vraagt ons eens voordelige offerte. Capelle Waspik Biljarten VRIJDAG 13 JULI 1956 79e JAARGANG No. 55 Geslaagd. Voor het praktijk-examen voor tweede monteur Bienzine-automo- biel techniek in het examen-cen trum van de Stichting V.A.M. te 's-Gravenhage, slaagde onze dorps genoot C. K. v. Wezel. Benoemd. De heer Richters, directeur van de Vakschool voor Schoenmakers alhier, is benoemd tot plaatsvervan gend voorzitter in de examen-com missie voor het examen: Onder Rijkstoezicht gediplomeerd maat schoenmaker 1ste deel, dat in de maand augustus te 's-Gravenhage wordt gehouden. Diploma-uitreiking. Aan de leerlingen van de Vak school voor Schoenmakers, die de 3-jarige cursus hebben voleind, zul len vrijdagavond om 7 uur de eind- getuigschriften worden uitgereikt. Er is die avond ook gelegenheid de werkstukken te bezichtigen tot 10 uur en verder op zaterdag 21 juli van 35 en van 8—10 uur en zon dag van 121.30 uur. Jeugd-zwemdiploma's. Woensdag 25 juli zullen in het ge meentelijk zwembad „De Pleune Wiel" tussen 2 en 4 uur, examens worden afgenomen voor de ver schillende Jeugd-zwemdiploma's. Deze examens worden afgenomen onder auspiciën van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen, door de heer Timmers, rijksconsulent in lichamelijke op voeding, en de heer Portier, bad meester. Opgave dient zo spoedig mogelijk te geschieden bij de badmeester. Deelgenomen kan worden aan 't examen voor de navolgende diplo ma's: Diploma A a) 125 m. zwemmen, waarvan 75 meter schoolslag en 50 m. enkel voudige rugslag; b) 1 minuut watertrappen. Diploma B a) 75 meter gekleed zwemmen, waarvan 50 m. schoolslag en 25 m. enkelvoudige rugslag; b) 100 m. zwemmen met school slag, waarvan de eerste 7 m. onder water en daarna 50 m. enkelvoudi ge rugslag met de handen gekruist over de borst; c) 1 minuut watertrappen met handen en polsen boven het water. Diploma C 1. Snel zwemmen. a. 25 m. schoolslag; b. 25 m. samengestelde rugslag of rugcrawl; c. 25 m. borstcrawl; d. nemen van een keerpunt. 2. Afstand zwemmen. 200 m. zwemmen, met zwemslagen naar keuze. 3. Zwemmend redden. a. duiken en voorwerp ophalen dat circa 2 m. onder water ligt; b. 10 m. drenkeling zwemmen. 4. Schoonspringen. 5. Waterpolo. a. 10 m. zwemmen met de bal, met dubbele over armslag; b. werpen van de bal over een afstand van 5 meter. Zondag'-artsendienst. Dienst: Dr. v. d. Wouw. Boerenleenbank. Naar wij vernemen zal 't nieuwe bankgebouw van de Boerenleen bank alhier op 31 juli as. officieel in gebruik worden genomen. Ver moedelijk zal op zondag 29 juli het publiek in de gelegenheid worden gesteld het nieuwe gebouw te be zichtigen. Wij doen het zelf. Op initiatief van de R.K. Jeugd raad, welke onlangs hier werd op gericht, gaat de jeugd van Drunen zelf in de komende maanden een eigen jeugdhuis bouwen. Het initia tief van de Jeugdraad werd door de jeugd zelf enthousiast ontvangen en onmiddellijk werden een 6-tal ploe gen van 8 a 10 jongens gevormd, die onder deskundige leiding met het werk zullen beginnen. Het zelf doen, kan men ook op nemen in de werkelijke betekenis, als men weet dat men ook zelf de bouwstenen maakt. Het clubhuis wordt gebouwd achter het dorps huis, tegenover de gymnastiekzaal. De oppervlakte zal 21 m. bij 7 m. zijn en 15 m. bij 7 mi.; het wordt n.l. gebouwd in een L-vorm. Reeds is een ploeg met het graafwerk be gonnen, terwijl andere ploegen voorbereidende werkzaamheden verrichten. In de komende weken zal men de jeugd gestadig zien werken aan haar eigen huis, dat zij zelf gaat bouwen en inrichten. Dit zelf doen voor de jeugd en door de jeugd, is zeer prijzenswaardig en zal de sympathie winnen van ieder een. Nader vernemen wij nog dat de verbouwing van het dorpshuis tot instuifhuis binnenkort vermoede lijk zal kunnen beginnen. De Klinkaert in de aether. Woensdagmorgen heeft de repor- tagedienst van de Wereldomroep P.C.J. een reportage gemaakt op 't kampeercentrum „De Klinkaert" over dit nieuwe kampeercentrum. Hierbij waren aanwezig reporters van resp. de Spaanse, Arabische en Indische afdeling van de Wereld omroep. Op een nog nader te be palen datum zal deze reportage door de Wereldomroep over de P.C.J.-zender worden uitgezonden. De harmonie Beatrix naar De Klinkaert. In de komende weken, nog voor 5 augustus, zal de R.K. Kon. Erk. Harmonie Beatrix een concert ge ven op het kampeercentrum „De Klinkaert", een concert dat zij de gasten van het kampeercentrum heeft willen aanbieden. De directie van het kampeercentrum is zeer in genomen met dit aanbod, dat zij gaarne heeft aanvaard. Interparochieel charitatief centrum. Naar wij vernemen is dezer dagen de stichtingsactie van het Interpa rochieel Charitatief Centrum ge passeerd en hiermee is de oprich ting van dit centrum een feit ge worden. Tot maatschappelijk werkster is benoemd Mej. F. Bos, die per 1 september in dienst zal treden. Mej. Bos zal haar kantoor krijgen in 't gebouw, waar thans de Boerenleen bank gevestigd is. Bal-avond. Blijkens de in dit blad voorko mende advertentie houdt de Har monie „De Volharding" a.s. zondag in de zaal van café Elshout een Bal avond. Deze Bal-avond wordt ge houden ten bate van het instrumen tenfonds, en deze jaarlijks terug komende avond is bekend om zijn prettige sfeer en gezelligheid. Aanvang 7 uur. Geslaagd. Voor het toelatingsexamen Dr Mollercollege slaagden H. v. En gelen en J. v. d. Wiel. Voor ULO: F. Kempenaars, A. van Huiten en W. Portier. 26 Sollicitanten. Voor de vacature aan de R.K. Jongensschool hebben zich 26 sollicitanten aangemeld. Processie. A.s. zondag zal ter ere van de H. Martelaren van Gorcum, wier relikwieën in de parochiekerk be waard worden, een plechtige openbare processie gehouden worden. Semper Vivens. Zoals reeds in de oplage van maandag 16 juli j.l. werd mede gedeeld, behaalde het mannen koor „Semper Vivens" op het zaalconcours in het gebouw de „Vereniging" te Nijmegen, welk concours gegeven werd door het mannenkoor „Adolf Kolping", een tweede prijs. Wat echter niet in deze oplage werd bericht, was het aantal punten dat werd be haald; dit was n.l. 296. Voor een jong koor als „Semper Vivens" is deze fraaie 2e prijs zeer zeker een mooi resultaat, gezien het algemeen beeld van de punten, die op deze eerste zondag van 't concours gevallen zijn. Hetgeen niet wil zeggen, dat niet liever een eerste prijs was behaald, maar de jury drukte het aldus uit, dat een tweede prijs op dit concours geen geringe waarde moet worden toegekend, gezien de maatstaven, die hier werden aangelegd. „Semper Vivens" behoeft zich geen al te grote zorgen te maken over deze 2e prijs, want wat zij zondag in Nijmegen aan erva ring hebben opgedaan, zal zeker in de toekomst zijn vruchten af werpen, terwijl het behaalde re sultaat er zeer zeker op wijst, dat het koor zich op de goede weg bevindt. De rapporten van dit concours tonen dit trouwens ook aan, maar men moet niet vergeten dat een zaalconcours, en zeker in een zaal als die van de „Vereni ging" in Nijmegen, nog iets an ders is dan een buitenconcours. Aan de directie en uitvoering van de nog jonge directeur van „Semper Vivens", de heer Joop v. d. Linden, heeft het overigens niet gelegen, want de punten die hij behaald heeft, geven 'n fraai beeld van de resultaten, die hij in korte tijd heeft behaald. Laat èn directeur èn het ge hele koor met veel animo ver der gaan en als er dit jaar nog maals op concours gegaan wordt zullen er zeker goede punten be haald worden. Geslaagd. Voor het examen Hoofdakte slaagde dinsdag te Breda onze dorpsgenoot de heer J. Vermeer Chr.zn. Onze dorpsgenote mej. Elly Steer slaagde dinsdag te Nijme gen voor het examen MULO. Geslaagde ontving haar oplei ding in de St. Maartenskliniek al daar. Geslaagd. Voor 't examen van het Leerling stelsel in de stichting ter bevorde ring van 't nijverheidsonderwijs en de vakopleiding in het houtbedrijf, gehouden in de Technische School te Breda, slaagde onze dorpsgenoot Kees Toorians als meubelmaker. Hij genoot zijn opleiding bij de firma Gebrs. v. Wanrooy te Kaats heuvel. ST. JOACHIMMOER. Blikseminslag. Tijdens het hevige onweer, dat maandag boven onze streek woedde, sloeg de bliksem in bij de familie v. Laarhoven-Oerle- mans en richtte flinke materiële schade aan. Gelukkig voor de bewoners gebeurde het niet des nachts, daar in dit geval persoon lijke ongelukken niet buitenge sloten zouden zijn geweest. Het beperkte zich nu in hoofdzaak tot het bovenhuis. Wielrennen. Ronde van Brabant. Zaterdagmiddag aankomst van de renners van de Ronde van Brabant te Vlijmen. Enkele Vlij mens renners nemen aan deze verlaten hadden, waren ze Wêêf droog. Hierna werd de reis voort gezet en ging het over de prach tige Veluwe naar Harderwijk. Een rondvaart van een uur werd daar gemaakt over het IJsel- meer en ondertussen werd iets verteld over het droogmaken van Oostelijk Flevoland. Vanuit de boot zag men autobussen en au to's rijden over de Knardijk. Zij gingen naar of kwamen van Le lystad, straks de hoofdstad van het drooggemalen land. Na deze rondvaart bleef men nog een poos in Harderwijk om nog te genieten van het strand en van de mooie speeltuin. Om 7 u. werd de terugtocht aan gevangen. Via Utrecht ging het huiswaarts. Zeer voldaan over deze mooie reis kwamen de kin deren om ongeveer tien uur thuis. De ouden van dagen hadden dinsdag een prettige dag. Het was dinsdagmorgen tegen 8 uur een gezellige drukte in de Schoolstraat. Veljen waren daar gekomen om de ongeveer 140 ou den van dagen van Capelle, Vrij hoeve en het aanliggende Protes- tanse deel: van Kaatsheuvel voor hun jaarlijks uitstapje te zien ver trekken. Een 30-tal autobezitters hadden geheel belangeloos hun wagen beschikbaar gesteld en hun dagelijks werk er voor in de steek gelaten, om de oudjes naar Am sterdam te brengen. Goed 8 uur zette de file auto's, geleid door een tweetal man schappen van de Rijksverkeers- politie uit Tilburg en besloten door een luxe touringcar van het Waalwijkse Reisbureau „Musa- Express", in welke bus de oudjes, wedstrijd deel. De renners komen uit de richting Waalwijk, langs Schoppen Zeven door de Achter straat en Wilhelminalaan. Finish aan het raadhuis te Vlijmen De verzorgng is in handen van de Wielerclub de Zwaluw. De renners zijn weer in Vlijmen on dergebracht. Zondag vertrek voor de tweede etappe. Aankomst en einde wedstrijd te Etten. Daar zal vooraf een wielerwedstrijd voor Nieuwelingen worden ge houden, waaraan ook de Vlijmen- se nieuwelingen deelnemen. Tentoonstelling Handwerken. Zaterdag en zondag j.l. werd 'n tentoonstelling gehouden van handwerken van de schoolkinde ren. Beide dagen was er grote belangstelling. Ook was er gele genheid voor de ouders om te zien hoe de kinderen gevorderd waren in taal, rekenen enz. Uitstapje. 1 De leerlingen van de hoogste kjassen van de Sch. m. d. Bijbel'' uit de Heistraat, maakten onder leiding van hun onderwijzers hun jaarlijks uitstapje. Om half 8 Werd gestart met twee bussen van Mul- ders-Sars. Eerst ging het naar Grave, waar een poosje in de speeltuin werd doorgebracht. Toen naar Arnhem. Hier werd een bezoek gebracht aan het Ned. Openluchtmuseum. Onder des kundige leiding werd een rond gang gemaakt, zodat dit een leerzame excursie werd. Vandaar ging het naar Rozendaal. Een gids leidde de kinderen door de prachtige lanen langs 't eeuwen oude kasteel, onder eeuwenoude bomen. Ze kwamen langs een waterval, over de kettingbrug en de bedriegertjes. Wat hadden ze hier een pret. Omdat het bij uit stek warm zonnig weer was, gaf het niet al werden ze wat nat van het opspuitende water, want vóór ze nog deze lustwaranda die zich hiervoor hadden opgege ven en waarvoor geen plaats meer was in een der auto's, wa ren gezeten, zich in, beweging. Door de Heistraat en over de Hogevaart werd getoerd tot Waalwijk en vandaar via de bei de Maasbruggen bij Heusden naar de grote weg bij Zaltbom- mel gereden, welke weg bij Maar- sen werd verliaten om langs de oude straatweg door de Vecht streek Breukelen te bereiken, waar in restaurant „Het Staten Wapen" werd gepauzeerd voor het nuttigen van een kopje koffie. Na een uurtje werd de reis voortgezet naar Neerlands mach tige vlieghaven Schiphol, waar de oudjes werden rondgeleid over het platform en waar zij van na bij de grote verkeersvliegtuigen, die daar gestationneerd waren, of wel, die daar aankwamen of ver trokken uit en naar alle delen van de wereld, konden bewonderen. In het restaurant „Paviljoen" op de vliegbasis was na de rond wandeling een „K.L.M.-maaltijd" geserveerd en hierbij deden de dames en heren de tafel alle eer aan. De tijd tussen de maaltijd en het vertrek van Schiphol benutten meerderen om de trappen op te klimmen naar het Promenadedek, waar zij genoten van het mach tige panorama van Schiphol. Som migen zochten het hoger gelegen restaurant „De_wijde blik" op voor het gebruiken van een ver versing. Half vier vertrok het gezelschap van Schiphol naar het Jonas Da niël Meijerpl., waar 'n 2-tal rond vaartboten gereed lag,.waarmee een tocht door de grachten en havens van de hoofdstad van ons land werd gemaakt. Na de ont scheping begon de terugreis, wel ke te Zaltbommel nog een uurtje werd onderbroken voor het ge bruiken van een koffiemaaltijd in hotel Gottschalk. Het laatste ge deelte van de reis huistoe leidde door den Bosch en via de Lang straat, Sprang en Mrijhoeve-Ca- pele, waar de muziekver. Sirena ter verwelkoming stond opge steld en die de stoet begeleidde tot aan 't Bruggetje, werd de Schoolstraat weer bereikt, waar het muziekgezelschap Kunst na Arbeid voor de muzikale omlijs ting van de thuiskomst zorgde en de oudjes vanaf de muziektent met een fikse mars en „Lang zul len ze leven" begroette. Na een ererondje om de Binnenhaven sprak de voorzitter van het comi té Ouden v. Dagen, de heer L. Poldervaart, een kernachtig slot woord, waarmede de „Ouden v. Dagendag 195", waaraan allen, die haar hebben medegemaakt, een aangename herinnering zullen bewaren, en die, dank zij mede 't prachtige zomerweer, een schit terend verloop heeft gehad, werd besloten. Opbrengst collecte. De in de gemeente Sprang-Ca- pelle gehouden collecte ten bate van het Ned. Rode Kruis heeft, naar we vernemen f 658.58 opge bracht. Geslaagd. De heer J. van Gorp alhier slaagde onlangs voor het examen H.B.S. B. Hij ontving zijn oplei ding aan het Dr Mollercollege te Waawijk. Onlangs slaagde onze plaats genoot de heer C. van Hooren voor het examen Plaatselijk Deur waarder. Benoemd. Mej. T. de Glas is per 1 sep tember aangesteld als lerares naaien aan de R.K. Huishoud school te Uden. W.S.C.—VEERSE BOYS Zaterdag 21 juli, 's avonds om half 7, wordt bovengenoemde wedstrijd voor de KNVB-beker, waarvoor door WSC is ingeschreven, op het terrein van WSC gespeeld. Het is nu direct geen gemakke lijke taak waarvoor WSC zich ge plaatst ziet, men zal de twee ver loren gegane wedstrijden in de af gelopen competitie zeker nog niet vergeten zijn. Mogelijk echter dat, nu er niet zóveel op het spel staat, de spelers minder nerveus zullen zijn en daar door hun spel beter zullen kunnen ontplooien. Ongetwijfeld zal men daarom ook van een beter gespeelde wedstrijd getuige kunnen zijn, die een gang naar het WSC-terrein volkomen zal rechtvaardigen. Oorspronkelijk zou WSC naar naar Raamsdonksveer gaan, doch daar het terrein van Veerse Boys een vernieuwing ondergaat, wordt hier gespeeld en heeft nu WSC aan een gelijk spel voldoende om ook in de volgende ronde mee te din gen. Laten we het echter ditmaal eens houden op een overwinning voor de thuisclub. Het WSC-bestuur maakt er de le den en donateurs nog op opmerk zaam dat voor de bekerwedstrijden de recettes gezamenlijk moeten worden verdeeld, zodat, het terrein moet beschouwd worden als zijnde niet ter beschikking van WSC al leen en dus ook zij een entrée-kaar- tje moeten nemen. R.W.B. RWB, 1 heeft ook voor de KNVB- j beker ingeschreven en zal a.s. za terdag moeten aantreden tegen de voetbalvereniging DVC uit Dongen. Dit zijn oude tegenstanders, destijds uit de vierde klasse. Dat men met hen terdege rekening moet houden, hebben zij destijds bewezen toen zij onze kampioens-aspiraties een ge duchte knauw gaven door ons in Dongen kansloos te slaan. Wij zijn benieuwd hoe de nog meer verjong de ploeg van RWB zich a.s. zater dag zal houden tegen deze taaie te genstanders. RWB-ers, gij die thans gekozen bent om de geiiefde kleuren te ver dedigen, stelt uw talrijke aanhang niet teleur en laat de toeschouwers genieten van een spannende en sportieve wedstrijd. Geeft u allen voor de volle honderd procent en wij zijn er van verzekerd dat de volle winst aan RWB zal blijven. Veel sukses. Aanvang 6 uur, op het RWB-ler- rein. R. K. C. „Zilveren Schoentournooi" 1956. Met onderbreking van een jaar heeft RKC ook ditmaal weer de traditionele wedstrijden om „De Zilveren Schoen" georganiseerd, als opening van het nieuwe voet balseizoen. De strijd om het be zit van dit kostbare kleinood wordt uitgevochten op 22 en 29 juli, terwijl 5 augustus bestemd is voor het spelen van de finales. Op zondag a.s. 22 juli treden aan: RKC-Heusden om 2 uur en RKDVC-ODC om 4 uur, waarbij de organiserende vereniging dus al direct ken tegenstander van formaat tegen zich krijgt. Het zal RKC niet meevallen tegen de walbewoners een over winning uit het vuur te slepen, want Heusden speelt een pittige partij voetbal, waartoe in staat gesteld door enkele prima krach ten. De tweede ontmoeting belooft niet minder interessant te wor den. De 2e klasser ODC uit Box tel is hier in Waalwijk genoeg zaam bekend, en ongetwijfeld de meest technische ploeg uit onze omgeving. RKDVC uit Drunen zal evenwel geen gewillig slacht offer zijn, want deze zijn even min voor een klein geruchtje vervaard. Zij slaagde er o.a. zon dag j.l. nog in om de „Van Wa genberg-Festen beker" in Vlij men te veroveren. De wedstrijden om „De Zilve ren Schoen" zijn altijd in een prettige, spannende en sportieve sfeer gespeeld, met prima hoog staand spel, en wij vertrouwen dat deze gunstige tradiaie ook ditmaal gehandhaafd zal blijven. DRUNEN. A.s. zaterdag begint de strijd om de KNVB-beker. Ook RKDVC 1 neemt hieraan deel. Zij begint de eerste ronde met een thuiswedstrijd tegen j SVG uit Tilburg. Deze wedstrijd j moet gewonnen worden, wil men in eenvolgende ronde komen. Bij gelijk spel wordt de bezoekende j cluio winnaar. Voor deze wed- strijd zijn seizoenkaarten niet j geldig. Aanvang half zeven. FAAS WILKES NAAR V.V.V. Faas Wilkes die dinsdagavond per vliegtuig uit Milaan in Ne- derland was aangekomen, heeft reeds binnen 24 uur een defini- tieve beslissing genomen. Wil j kes, die het laatst voor de Spaan- se profclub Valencia is uitgeko men, heeft met de semi-profclub i VVV uit Venlo een contract ge tekend voor de duur van 2 jaar. HAARSTEEG. Op de zondag j.l. te Hengelo gehouden Nederlandse kampioen schappen leverde onze dorpsge noot P. van Heeswijk een goede prestatie op het nummer pols stokhoogspringen, waarbij hij 2e van Nederland werd met een hoogte van 3 m. Hiermede ver beterde hij zijn persoonlijk re cord, dat vanaf 8 juli 1956 stond op een hoogte van 2.90 m. Ook onze dorpsgenoot M. Bechtold leverde te Breda bij wedstrijden, georganiseerd dooi de KNAU, een zeer goede pres tatie. In het nummer 300 meter hardlopen plaatste hij zich 1ste in de tiid van 38.9 sec. Op de 100 meter klasseerde hij zich 2e in de tijd van 11.2 sec. HANDBOOGSPORT. Traditiegetrouw hield de Hand boogschutterij „Eendracht maakt Macht" met kermis bij ,,'t Vosje" haar jaarlijkse prijsverschieting, dat een gezellig verloop had met als uitslag: 1. H. Verhoeven 314 pnt.; 2 M. v. d. Mee 301 pnt.; 3. Q. van den Hoven Pz 298 pnt.; 4. Th. de Jong 288 pnt.; 5. J. Hombergen 280 pnt.; 6. A. Leijtens 251 pnt.; 7. J. Ver hoeven 250 pnt.; 8. M. Heeren 241 pnt.; 9. A. v. Rooi 235 pnt.; 10. Q. van den Hoven 234 pnt.; 11. H. de Jong 224 pnt.; 12. J. v. Beijnen 221 pnt.; 13. H. v. d. Mee 218 pnt.; 14. B. Pullens 204 pnt.; 15. P. v. Bavel 195 pnt.; 16. M. Verhoeven 195 pnt.; 17. H. Verhoeven 181 pnt.; 18. W. Pullen 163 pnt. Rozenprijzen: H. de Jong. De heren Q. v. d. Hoven en W. Pullens ontvingen ieder een extra prijs. Na afloop werden de prijzen door de voorzitter onder een toe passelijk woord uitgereikt, waarna de verdere avond gezellig onder el kaar werd doorgebracht. KNBB District Kaatsheuvel. Prachtige Kaatsheuvelse succe® - sen bij de gewestelijke kampioenschappen. De biljartvereniging „Krijt op lijd" heeft 't officiële wedstrijd- seizoen van de Kon. Ned. Bil jartbond op grandioze wijze be sloten met het behalen van liefst twee titels op de gemeste- lijke landdagen te Breda en Til burg. Het is in de geschiedenis van het gewest Brabant-Zeeland zelden of nooit voorgekomen dat één vereniging twee kampioens titels in de gewestelijke finale wist te behalen. Op deze gewestelijke landdag was het district Kaatsheuvel ver tegenwoordigd door 4 deelne mers. In de 3e klas libre door ,,'t Centrum 2" uit Loonopzand, dat een 6e plaats wist te verove ren. Dit team kwam in de eerste ronde slechts 9 caramboles te kort bij hun tegenstanders en dus met waarlijk miniem ver schil de eer voor de 2e ronde zag voorbij gaan. In de 2e klas was HKS 2 ver tegenwoordiger van het district. Ook zij kon het niet verder bren gen dan de le ronde. Maar in die ene ronde die zij speelde, hebben zij ondanks alles een sportiviteit getoond, die hen toch met opge heven hoofd het strijdperk kon doen verlaten. De eer (met een bijsmaakje) voor de 2e ronde viel haar tegenstanders ten deel, al moet worden toegegeven dat dit niet zonder slag of stoot ge beurd is. In de le klas libre was Kaats heuvel vertegenwoordigd door KOT 2 en voor de eerste maal in de geschiedenis van de Kaats heuvelse biljartsport was in de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9