Waalwijkse en Langsiraaise Courani BINNEN- EN BUITENLAND Drunen kent harmonisch evenwicht tussen industriële en agrarische sector. Coöp. Eerste Langstraatse Stoomzuivelfabriek te Drunen trekt nieuwe mogelijkheden aan. Feestprogramma Bü het gouden jubileum van de Coöp. Eerste Langstraat- se Stoomzuivelfabriek te Drunen hebben wij het wel en wee van deze fabriek uitvoerig beschre ven, zodat we ons ontslagen mo gen achten om deze vijftig jaar nogmaals de revue te laten pas seren. We mogen volstaan met te zeggen dat deze fabriek in de loop der jaren een onmisbare plaats is gaan innemen en steeds aan betekenis heeft gewonnen. Enkele cijfers mogen dit duide lijk maken. In 1906 bedroeg de verwerkte melk 946.601 kg., in 1954 was dit 7.048.104 kg. Mo menteel worden in combinatie met Waalwijk en Vrijhoeve-Ca- pelle ruim 20 miljoen kg. melk verwerkt en 6 miljoen kg. melk- produkten. Intensieve activiteit der agrarische organisaties BOERENLEENBANK. Het Centrale pakhuis van de NCB beschikt naast haar ruime gebouwen voor de opslag van kunstmest, brandstoffen, granen, mengvoeders etc. over twee naar de eisen des tijds in gerichte bewaarplaatsen voor pootaardappelen. De gezamenlij ke capaciteit (glazen bewaar plaats en koelcel) bedraagt 120.000 kg. Ook voor de omlig gende gemeenten worden hiér pootaardappelen bewaard, zodat ook op dit punt van een centra le positie gesproken kan worden. VRIJDAG 27 JULI 1956 Uitgever: Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad •j[3aA\. Jad x z puftipsjaA DE ECHO HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 58 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK - TEL. 2621 - KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" Bij de opening van de nieuwe Boerenleenbank J)runen is een gemeente waar de industrialisatie sinds het einde van de oorlog snel en op grote schaal om zich heen heen gegrepen. Om hiervan overtuigd te geraken, behoeft men slechts een kort bezoek aan deze nijvere en welvarende plaats te brengen, zijn oor te luisteren te leggen en zijn ogen de kost te geven. Het lied van de arbeid is hoogge stemd in Drunen en de industri ële nieuwbouw is opvallend. In Drunen ervaart men een intense activiteit; niet de lawaaierige sfeer van een dorp met stadsal- lures, doch de arbeidzame en energieke activiteit van een ge meente die zich van haar groei bewust is en daarbij toch haar karakter niet verloochent. De industrie heeft vaste voet gekregen in Drunen en hoe ste vig deze voet staat, blijkt wel uit het feit dat 2000 van de ruim 6000 inwoners in de industrie werkzaam zijn. Deze cijfers en de indruk die men bij een kort stondig bezoek in deze gemeente op doet, zouden de overtuiging kunnen doen post vatten, dat 't oorspronkelijke agrarisch ka rakter van Drunen meer en meer naar de achtergrond gedrongen wordt. Niet alleen de buiten staander zou geneigd zijn deze conclusie te trekken, doch het is zelfs zo dat een deel van de land- en tuinbouwbevolking van Drunen de mening is toegedaan dat hun belangen beangstigend veel in het vergeetboekje terecht komen. ER NAAST. Doch zowel deze conclusie als deze mening zijn er volkomen naast, want wie de zaken dieper onderzoekt, komt al spoedig tot de ontdekking dat er een voor treffelijk en harmonisch even wicht bestaat tussen de indus triële en agrarische sector der gemeente Drunen. En dat waar lijk niet alleen omdat dan blijkt dat ook in de agrarische sector 2000 personen werkzaam zijn en er dus qua percentage ook inder daad een evenwicht is, maar vooral omdat er in deze sector een activiteit heerst die werke lijk verheugend is en die alle schrikbeelden voor de toekomst ten aanzien van deze bestaans mogelijkheid volkomen op de vlucht jaagt. PRACHTIGE AANPAK. Het gevaar, dat bij een zo gro te en snelle uitgroei der indus trie i.e. de schoen- en metaalin dustrie, de agrarische sector in het gedrang komt öf dat daar van 'de betekenis wordt onder schat, is inderdaad niet denk beeldig. De industrie, die veel hogere lonen kan bieden dan de agrarische sector, heeft vooral voor de jongere arbeiders na tuurlijk veel aantrekkelijks. Te genover deze „industriële verlei ding" staat aan de zijde der agra rische sector eigenlijk niets en met dat niets bedoelen we dan dat de overheidsmaatregelen in deze sector allesbehah - geschikt zijn om de belangstelling voor de land- en tuinbouw gaande te houden en te maken. Men is op dat punt dus volkomen aange wezen op de plaatselijke activi teit. Der gemeenschap moet in dit opzicht haar eigen peultjes doppen. En dit gebeurt in Dru nen op prachtige wijze, want men heeft het hierboven gesig naleerde gevaar opgevangen door een intensievere teelt en n steeds vernieuwde activiteit bin nen de diverse agrarische orga- nisaties Om op dit evenwicht tussen industrie en de agrarische sec tor te wijzen en om de nadruk te leggen op de grote activiteit delr diverse agrarische organisa ties, werd dinsdag j.l. in café Elshout een persconferentie be legd, die gepresideerd werd door burgemeester A. D. C. Snels en die werd bijgewoond door een aantal vooraanstaande en des kundige bestuursleden der di verse agrarische organisaties. En dit artikel heeft dan uiteraard ook geen andere bedoeling dan in vogelvlucht te wijzen op wat er in Drunen op agrarisch ge bied leeft. J)eze bank werd op 27 febru ari 1902 opgericht. Beschei den van kapitaal en bescheiden van behuizing De ouderen onder onze lezers zullen zich de op richters ongetwijfeld nog wel herinneren; het warende Hoog- Eerw. Heer Deken Geysens en de heren H. Clerkx, J. van Loon, M. van Loon, A. Robben, A. van Drunen Hzn. en Fr. v. Drunen. En de kassiers waren achtereen volgens: Fr. van Drunen (van de oprichting tot 1921), M. van Halder (van 1921 tot 1944) en vanaf 1944 C. H. Brok. De heer M. van Halder is tot op heden ere-bestuurslid. Vanaf de oprichting tot 1956 werden als spaargelden bij de bank ingelegd voor een bedrag van 17.810.117.71. Het saldi) der aan de bank toevertrouwde spaargelden beliep in 1910 een bedrag van 84.984, in 1955 was dit bedrag gestegen tot ruim 3.000.000. Ook het saldo der als voorschot uitgeleende gelden is in de loop der jaren met spron gen omhoog gegaan. In 1950 be droeg dit bedrag nog maar 107.000.thans heeft het het miljoen ruim overschreden. De steeds meer in zwang ko mende girale betalingswijze heeft ook de administratie van de bank belangrijk vergroot. Voor al toen de Veilingver. „De Lang straat" er in 1950 toe overging de veilinggelden via de bank be taalbaar te stellen, werd de gira le betalingswijze veel algemener. Bedroeg de omzet der lopende rekeningen in 1944 nog maar 200.000.in 1955 bereikte zij de 19.000.000.—. Het aantal leden van de bank bedraagt momenteel 445, 't aan tal spaar- en depositorekeningen ruim 2000, waarvan een zeer groot deel buiten land- en tuin bouw, het aantal lopende reke ningen 530. Het aantal boekings- posten beliep in het jaar 1955 70.000, terwijl er gemiddeld per week ruim 300 rekeningafschrif ten naar de lopende-rekening- houders gaan. Het aantal voor schotten bedraagt momenteel 160. De omzetten bewegen zich nog steeds in stijgende lijn. Dit jaar komt men tót een gemiddel de omzet van 1.000.000.per week. Ook van de zijde van de handel en het bedrijfsleven be staat er grote belangstelling om hun betalingen via de bank te doen. i De uitbreiding der werkzaam heden had tot gevolg dat de kan toorruimte ontoereikend werd. Sinds 1947 is de bank in een vleugel van het St. Franciscus- gesticht ondergebracht, doch ook deze ruimte kon niet langer als doelmatig worden beschouwd. In 1955 werd dan ook besloten 'n geheel nieuw kantoorgebouw neer te zetten met kluisinrich- ting en gelegenheid tot verhuur van safeloketten. Dit nieuwe ge bouw zal dinsdag 31 juli a.s. of ficieel worden geopend. Om 9 uur zal in de parochiekerk van de H. Lambertus een H. Mis op gedragen worden en om 10.30 u. zal de receptie gehouden worden, hebben door de HoogEerw. Heer Deken Rooijackers. Om 13 uur zal de receptie gehouden worden. Op zondag 29 juli zal er voor belangstellenden de gelegenheid zijn het nieuwe gebouw te be zichtigen. Als bijzondere attraktie zal de bank in deze openingsweek elke nieuwe inleg van tenminste 5.- met 2.50 verhogen. ZUIVELFABRIEK. Er wordt door sommigen wel eens beweerd dat het ledental der zuivelfabriek, dat nu na de totstandgekomen samenwerking 1000 bedraagt, op onrustbaren de wijze terugloopt. Zij hebben in zoverre gelijk, dat in de laat ste 25 jaar het ledental met on geveer 100 is teruggelopen. Dit is echter geenszins onrustbarend als men weet wat voor leden dat waren: tuinders en arbeiders die er ook nog een koetje op na hiel den, doch dit op de duur niet konden volhouden. Dat zij ten aanzien van de melklevering van weinig betekenis waren, blijkt wel uit het feit dat de produktie van de zuivelfabriek met rasse schreden omhoog gaat. Voor de totstandgekomen sa menwerking tussen Drunen en Waalwijk en Vrijhoeve-Capelle verwijzen wij naar het betreffen de artikel in dit blad. VEILINGVERENIGING. Ook de geschiedenis van de Veilingver. „De Langstraat" is ter gelegenheid van haar 40- jarig bestaan uitvoerig beschre ven. De Drunense veiling is een streekveiling, doch zij heeft zich in de loop der jaren opgewerkt tot op een na de grootste con sumptieveiling der provincie. In 1925 bedroeg haar omzet 426.419.27, in 1955 was dit ge stegen tot 3. 113.906.42. Men heeft de beschikking over de meest moderne accomodatie en een koelcapaciteit van 180.000 kg. Ook op dit gebied mag Dru nen dus werkelijk een belangrijk centrum genoemd worden. CENTRALE BEWAARPLAATSEN. K.I.-VERENIGING. ]\j[et het kunstmatig insemine- ren werd op 8 juli 1948 be gonnen en reeds op 1 januari 49 werd besloten de gehele vereni ging („Stierhouderij Drunen Elshout") om te schakelen op deze wijze van insemineren. Van lieverlee sloten zich vele gemeen ten uit de omgeving hierbij aan. Momenteel telt de vereniging 880 leden en heeft de beschik king over 7 stieren. Plannen, om tot een nog groter centralisatie, geheel midden-Brabant omvat tend, te komen, zijn in voorbe reiding Hierdoor zal een groter uitwisseling van stof verkregen worden en een betere kwaliteit rundvee. Door aankoop en ver bouwing zal de stierenstal bin nenkort worden uitgebreid en verfraaid. SCHOLEN. Ook het onderwijs in de agra rische sector staat in het middelpunt der belangstelling. Zowel de r.k. Landbouwhuis- houdschool, waarmee men het vorig jaar is gestart, als de Tuin- bouwvakschool, die wordt be zocht door leerlingen uit 10 ge meenten en aan welke dit jaar 30 leerlingen eindexamen heb ben gedaan, doen op dit punt uit stekend werk en ondervinden ook een steeds groter belangstel ling der jonge boeren en boerin nen. In september van dit jaar zal men ten behoeve van de ou dere meisjes starten met een Mater Amabilisschool. In dit verband mogen wel licht ook de sportverenigingen der jonge boeren en boerinnen genoemd worden. In Drunen is deze sportvereniging zeer actief en waarschijnlijk ook daarom heeft men Drunen aangewezen voor het houden van de Intei- kring Sportdag, welke op 2 sept. a.s. zal worden gehouden. Aan deze sportdag zullen ongeveer 1500 deelnemers medewerking verlenen. Op 26 augustus a.s. zal eveneens in Drunen een Con cours Hippique worden gehou den door de Landelijke Rijvere- niging. Deze beide belangrijke sportevenementen tonen wel aan dat de sport ook in de agrarische Sector serieus en met sukses be oefend wordt. Ook op andere punten van de culturele sector is de activiteit groot. BEVLOEIING EN RUILVERKAVELING. Van vitaal belang voor de agrarische sector zijn uiter aard de kunstmatige irrigatie en de ruilverkaveling. De irrigatie vormt een onderdeel van de in tensievere teelt. De wat schaar se gronden (ca. 1200 ha.) wor den hierdoor in stand en op peil gehouden. De plannen der ruil verkaveling, die 15.000 ha. om vatten, verkeren in een verge vorderd stadium van voorberei ding. Binnen een jaar verwacht men met de uitvoering te kun nen beginnen. Deze ruilverkave ling is een streekaangelegenheid, want behalve Drunen omvat zij de gemeenten Vlijmen, Haarsteeg, Nieuwkuijk, Heusden, Heesbeen, Drongelen en Waalwijk. Het na deel van de vele zeer verspreide en kleine percelen zal hierdoor uit de wereld geholpen worden, een sanering der bedrijven dus. Men wil zo ver zien te komen dat de landbouw de beschikking krijgt over percelen van 68 ha. en de tuinders over percelen van 22% ha. Dat deze ruilverkave ling van zeer grote betekenis is voor het oostelijk deel van de Langstraat, behoeft geen betoog en zij zal voor de agrarische sec tor in deze streek vele ingrijpen de en gunstige wijzigingen met zich meebrengen, waardoor het belang van deze sector nog dui delijker op de voorgrond zal tre den. Daarnaast is deze ruilver kaveling ook van vérstrekkende betekenis voor de samenleving, •jiet name ten aanzien van de assimilatie der bevolkingsgroe pen, die daardoor rustiger en met veel meer begrip zal verlo- pen. XJit bovenstaand overzicht blijkt o.i. wel heel duidelijk dat de gemeente Drunen met zijn agrarische activiteiten geenszins achtergebleven is, doch juist on der de druk der omstandigheden tot zeer bijzondere resultaten is gekomen. De agrarische bevol king mag zich er dan ook van overtuigd houden dat haar be langen met de grootste toewij ding en voortvarendheid worden behartigd, op de eerste plaats door het gemeentebestuur, dat niets liever wil dan een harmo nieus evenwicht tussen de indus triële en agrarische sector en op de tweede plaats door de bestu ren der diverse agrarische orga nisaties, die op de bres staan voor de belangen van de agrari sche bevolking. Men heeft in Drunen een open oog voor wat eens 't voornaam ste bestaansmiddel der gemeente was en zowel de overheid als de diverse organisaties leggen een activiteit aan de dag die de toe komst veilig stelt voor een deel der bevolking, dat zich ten on rechte wel eens tekort gedaan voelt. Over de geschiedenis van de Coöp. Eerste Langstraatse Stoomzuivelfabriek is verleden jaar bij haar gouden bestaans- feest veel geschreven; wij willen niet in herhaling treden, maar ons oog werpen op de toekomst. Na het feest is het werk weer met veel elan hervat, en in sa menwerking met de Coöp. Zui velfabriek en Melkinrichting „De Toekomst" te Vrijhoeve- Capelle is dit werk bekroond. De heer M. van Halder, toen nog voorzitter, thans ere-voor- zitter, welke ook verleden jaar zijn gouden jubileum als voor zitter vierde, heeft de voltooiing van deze samenwerking gezien als een sluitstuk van zijn groot se voorzittersloopbaan. Door samenwerking hebben de Coöp. Zuivelfabrieken te Vrijhoeve-Capelle en te Drunen, de Waalwijkse Melkinrichting W.A.M.I. overgenomen en ge sticht de N.V. W.A,M.I. te Waal wijk. Deze melkinrichting is cen traal gelegen voor beide fabrie ken, en zal de fabriek worden, waar de flessen-produkten wor den bereid. Het in 1953 opgetrokken ge bouw is ruim en groots van op zet, de kantoren zijn zodanig ge legen dat men de fabrieksruim- te geheel kan overzien, ketel huis, wagenremise en werkplaats zijn in afzonderlijke gebouwen ondergebracht, het terrein heeft een oppervlakte van 7000 m2„ ook de inventaris wordt zo ver nodig vernieuwd en gemoderni seerd, en nadert zijn voltooiing. De bereiding van de melkpro- dukten op een centrale plaats biedt kwalitatief, kwantitatief en economisch zeer grote voorde len, zowel wat produktie als af zet betreft. De totale omzet in de klein handel van melk en melkproduk- ten door de drie bedrijven tesa- men bedraagt thans reeds 1/3 van de totaal aangevoerde melk, en door de uitbreiding van de bevolking, en door industriali satie zal deze hoeveelheid nog aanmerkelijk kunnen stijgen. Het saneringsplan wat de dis tributie van melk en melkpro- dukten voor Waalwijk betreft, is uitgewerkt en is goedgekeurd door de betreffende instanties. Met ingang van 6 augustus a.s. zal elke melkslijter 'n vaste wijk krijgen toegewezen. De beide Coöperaties van Vrijhoeve-Capelle en Drunen verwachten van deze samenwer king goede resultaten, en de be sturen van de Coöperaties, wel ke de steun hebben van 1000 veehouders, zien met groot ver trouwen de groei en bloei van de N.V. W.A.M.I. tegemoet. DER MUZIEKFEESTEN VAN „ST. CRISPIJN" ZATERDAG 11 AUGUSTUS Opening 3 uur. Muziekfeesten tot 20 uur. Daarna avond concert door de Harmonie der Staatsmijnen, waarna taptoe. Amusement van 22 uur tot 1 uur Het Dansorkest The Merry Rowdies. De Wama's, de gevierde parodisten. Herman Teunissen, met zijn elektronisch wonderorgel, de Tuttivox. Sonja Oosterman, de bekende radio-zangeres. ZONDAG 12 AUGUSTUS Opening 2 uur. Muziekfeesten tot 20 uur. Daarna aan vang avondconcert Harmonie St. Crispijn in haar nieuwe uniformen. Amusement van 22 uur tot 1 uur Het Dansorkest The Merry Rowdies. Peter Piekos, de bekende radio-imitator. Fantasio, de bekende muzikale clown, als tweede nummer. Zambel, met nieuwe instrumenten. Ad Veen, met zijn wonderorgel, de clavioline. MAANDAG 13 AUGUSTUS Opening 20 uur met avondconcert der Kon. Harm. „Sophia's Vereniging", Loon op Zand. Amusement van 22 uur tot 1 uur Het Dansorkest The Merry Rowdies. Het optreden van Willy Vervoort, als conferencier. DINSDAG 14 AUGUSTUS Opening 20 uur met avondconcert der Harmonie van Waspik. Amusement van 22 uur tot 1 uur Het Dansorkest The Merry Rowdies. Tobi Rix, de gevierde muzikale exentriek. Gas Rus, met zijn wonderorgel, de clavioline. Joop de Knegt, de bekende radio-zanger. WOENSDAG 15 AUGUSTUS Opening 14 uur. Muziekfeesten tot 20 uur. Daarna aan vang avondconcert Harmonie Bocholz. Amusement van 22 uur tot 1 uur Het Dansorkest The Merry Rowdies. Doea Melatfi, het bekende zang-duo. Gery Marion-, jongleurs-act, als tweede nummer. The Dutch Rolling Stars, sensationele rolschaatsshow. ca. 23 uur sluiting met een grandioos vuurwerk. Dr. DREES GEEFT FORMATIE OPDRACHT TERUG. Gok de laatste poging van dr. Drees is mislukt Hef kabinet der Koningin deelde in de loop van de dinsdagmorgen mede: „Hedenmorgen heeft H.M. de Ko ningin op het Huis ten Bosch dr. W. Drees ontvangen, die haar ver zocht heeft om ontheffing van de opdracht tot het vormen van een kabinet, dat geacht mag worden het vertrouwen van het parlement te genieten. De Koningin heeft dit verzoek in gewilligd. Daarna heeft de Koningin achter eenvolgens ontvangen: de vice-pre sident van de Raad van State, dr. A. A. L. Rutgers en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, mr. J. A. Jonkman en mr. L. G. Kortenhorst". De mededeling vervolgde: „Voor hedenmiddag heeft Hare Majesteit uitgenodigd: mr. J. A. W. Burger, fractie-voorzitter van de Partij van de Arbeid, prof. mr. C. P. M. Rorrume, fractie-voorzitter van de Katholieke Volkspartij, prof. dr. J. Zijlstra, fractie-voorzitter van de Anti-Revolutionaire Partij, de heer H. A. Korthals, waarnemend frac tie-voorzitter der Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en de heer H. W. Tilanus, fractie-voorzitter der Christelijk-Historische Unie. KONINGIN BELAST ROMME MET KABINETSFORMATIE. Prof. Romme, de fractie-leider van de Katholieke Volkspartij in de Tweede Kamer, is dinsdagavond door Koningin Juliana op Huis Ten Bosch in Den Haag ontvangen; hij heeft de opdracht gekregen te pro beren een nieuw kabinet te vor men. De formateur is met de bestude ring van de officiële stukken over de formatie begonnen en zal dan waarschijnlijk een ontwerp-rege- ringsprogram opstellen. Prof. Rom me zal ook overleg plegen met de fractie-leiders van de andere groe pen. Dit blijkt uit de formulering van de opdracht. Het moet een ka binet worden, dat „geacht kan wor den het vertrouwen van het parle ment te genieten". De opdracht aan dr. Dr-ees luidde precies hetzelfde. De kansen van prof. Romme wor den in Den Haag niet hoog aange slagen, omdat hij zich voortdurend een van de felste voorstanders van een kabinet op brede basis heeft ge toond: een kabinet, waarin behalve katholieken en protestanten ook so cialisten zitting hebben. De socia listen echter hebben de laatste da gen van de daken geschreeuwd dat prof. Romme niet op hun medewer king behoeft te rekenen. In 1951 is prof. Romme ook formateur ge weest. Toen slaagde hij wel in vijftien dagen. AMBTENAREN OP PENSIOEN KRIJGEN PER 1 JAN. MEER. In de ambtenarenpensioenen zal een belangrijke verbetering worden aangebracht. Ze zullen worden op getrokken tot het salarispeil van 1 januari 1957. Dit betekent, dat de thans gepen sioneerde ambtenaar (of zijn wedu we) een uitkering zal krijgen, die gelijk is aan het pensioen, dat hij gekregen zou hebben wanneer hij op 31 december 1956 zou worden gepensioneerd. Hierover is een de zer dagen volledige overeenstem ming bereikt in de Centrale Com missie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. Het is de be doeling, dat de verbetering op 1 ja nuari 1957 zal ingaan. Bij de Staten- Generaal moet hiervoor nog een wetsontwerp worden ingediend. GARANTIEPRIJS MELK VERHOOGD. Ingevolge de toezegging van de regering, dat de voor de landbouw goedgekeurde loonsverhogingen zou den worden doorberekend in de ga rantieprijzen voor de onderscheide ne landbouwprodukten, is nu de ga rantieprijs voor melk verhoogd van 22.80 tot 23.per 100 kg. met 3,7 procent vet. De verrekenprijs blijft ongewijzigd, zodat de consu ment geen nadeel zal ondervinden van de maatregel. De garantieprijs voor tarwe is verhoogd met 30 cent per 100 kg. Voor wat de suiker betreft, ont moette een garantieprijsverhoging technische bezwaren. Door een toe slag op de bieten zullen de telers schadeloos worden gesteld. MEER DAN EEN TON GESTOLEN IN AMSTERDAM. Tijdens afwezigheid van de bewoner, die met zijn gezin een uitstapje per auto maakte, heb ben inbrekers zondag tussen 4 en 8 uur hun slag geslaan in de woning van een fabrieksdirec teur aan de Bernard Zweerskade in Amsterdam. Het gehele huis werd door zocht. In de slaapkamer, waar een grote ravage was .aangericht hebben zij in de linnenkast een trommel gevonden, waarin zich 'n grote hoeveelheid Nederlands en buitenlands geld bevond. De totale buit is nog niet be kend, doch men weet nu reeds dat ongeveer 80.000 gulden Ne derlands geld, alsmede 236.000 Franse francs, 2000 Zwitserse francs en 1000 Duitse marken zijn verdwenen, alsmede juwe len tot een waarde van enkele tienduizenden guldens. Bij de juwelen is o.m. 'n broche

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1