Uit do Langstraat mk 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 JULI 1956 Drunen Geslaagd. Op het dezer dagen gehouden examen voor algemene ontwik keling Voor het Nijverheidson derwijs slaagde onze dorpsgeno ten P. Brok, A. de Hark, Chr. Tielemans :en A. v. d. Wiel. Concours Hippique. Door de Landelijke Rijvereni- ging ,,de Echo" zal op 26 aug. een concours hippique gehouden worden. i i Beatrix op concours. De R.K. Kon. Erk. Harmonie Beatrix zal op 5 augustus deelne men aan het Nationaal Federatief Concours te Vught. Beatrix zal uitkomen in de afdeling Uitmun tendheid. Klinkers in de Eindstraat. Naar wij vernemen zullen de keien in de Eindstraat, welke al daar een groot slipgevaar veroor zaken, worden vervangen door klinkers. Subsidie Anjerfonds. Drunen mocht voor haar cultu rele verenigingen van het provin ciaal, Anjercomité nog een extra subsidie ontvangen van f 57. Deze extra subsidie werd j.l. maandagavond op een vergade ring van het gemeentelijk Anjer comité verloot en de gelukkigen waren de vereniging Elshout Vooruit en de toneelver. O.N.A. Boerenleenbank. In verband met de verhuizing en opening van het nieuwe bank gebouw, zal het kantoor van de Boerenleenbank op zaterdag 28 juli en maandag 30 en dinsdag 31 juli gesloten zijn. Jeugd-Z wemdiploma's. Woensdagmiddag werd onder grote belangstelling in het ge meentelijk zwembad de Pleune- wiel, het examen afgenomen voor de verschillende jeugd-zwemdi- ploma's A, B en C. 36 Jongens en meisjes slaagden voor het exa men, dat werd afgenomen onder auspiciën van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen. De diploma's werden door de volgende jongens en meisjes be haald: I Diploma A, 125 m zwemmen en 1 min. watertrappen: Annie v. Delft, Ini de Munnik, Jantje Nelis Drunen, Marian de Kort Heusden, Bertha Valk Els- hout, Maria v. d. Brink Elshout, Johanna v. d. Wiel Elshout, Piet Ploegmakers Drunen, Henk Ver hoeven Elshout. Diploma- B, 75 m gekleed zwemmen, 100 m zwemmen en 1 min. watertrappen: Nelly v. Broekhoven, Petra Elshout, Leni Portier, Corry van Nistelrooy, Nelly Oosterhout, Ri- ki van Delft, Dini Wagenmakers, Dini de Hart, Mientje van der Velden, Maria Kamp, Annie Lee- nen, Kees van Broekhoven, Piet Hein Jehoel, Herman Portier,Wim Lambrechts, Jan Lambrechts, Henriëtte v. Huiten, Johanna Stevens, Joke van Loon, Betty Molenbrugge, Rietje v. d. Krab ben, allen te Drunen. i Diploma C, Snelzwemmen 3 x 25 m, 200 m zwemmen, afstand zwemmen, zwemmend redden en Waterpolo: i Rini Obbens Drunen, Nelly Portier Drunen, Willy v. d. Wiel Drunen, Joke Vorstenbosch Vlij men en Jan Rechters Drunen. Artsen-Zondag-Dienst. Dr. Verhaak. Cishout van Wed, C. v. d. Hoven (bcT); Toosje van J Klijn-Vugts (b— Fesltival-Comité. In café M, v. Huiten vergader de het festival-comité. De voor zitter de heer Joh. van Venrooij opende met de Chr. Groet en heette de aanwezigen welkom. De secretaris de heer G. Knippels las de notulen van de vorige verga dering die onder dank werden goedgekeurd. De ingekomen stuk ken, voornamelijk inschrijvingen van kermisexploitanten, werden behandeld en gegund. Wel zou men nog een danstent proberen te krijgen. De advertenties voor de festivalgids werden afgedragen. Er werd met veel succes gewerkt. A.s. maandag zal de commissie van pers en propaganda samen komen om de gids samen te stel len. Van de rondvraag werd door enkele heren gebruik gemaakt. De volgende vergadering werd bepaald op maandag 6 aug. Vlijmen Ongeval. Het zoontje van de heer W. Kuijs, wonende Achterstraat al hier, viel uit de schommel aan het zwembad te Nieuwkuijk en brak zijn pols. Hij werd naar het ziekenhuis in 's-Bosch overge bracht. Geslaagd. Op het te 's-Bosch gehouden examen voor het diploma cou peuse akte A slaagde me.j. Agnes Kiviets. Voor het eindexamen MTS te 's-Bosch gehouden, slaagde dhr. W. v. d. Bosch voor de afdeling werktuigbouwkunde. Uitstapje Ouden van Dagen. Het jaarlijks uitstapje van de Ouden van Dagen zal plaats vin den op 7 aug. a.s. Als een van de echtgenoten 70 jaar of ouder is, kan ook de ander, die deze leef tijd nog niet heeft bereikt, deze reis medemaken. St. Willibrordus. Op de bijeenkomst te Rotter dam van de 200 beste propagan disten v. d. werknemers (sters)- bond St. Willibrordus waren ook van de afdeling Vlijmen de 4 beste propagandisten door het hoofdbestuur uitgenodigd met hun dames. Op deze bijeenkomst werd de heer A. de Vaan gehul digd als de beste propagandist van deze actie. In enkele maan den wist hij 154 nieuwe leden in te schrijven. Willem Teil. Zaterdag 28 juli maandverga dering van Willem Teil in café Oremans. Comité Ouden van Dagen. Het Comité Ouden van Dagen nodigt alle autobezitters van Vlijmen uit om, indien mogelijk, medewerking te verlenen voor het rijden van de ouden van da gen. Velen zegden reeds hun medewerking toe. Degenen, die de vergadering niet konden bij wonen en toch medewerking wil len verlenen, kunnen zich opge ven bij de heer W. Kuijpers, Achterstraat 3 alhier. Geslaagd. Voor het eindexamen Mulo A en tevens voor 't middenstands diploma slaagde te 's-Bosch mej Joh. v. Kuijk alhier. Hardlopen R.K.JJB. 1500 m A- klassfe1 G. Schellekens Gemon de; 2 C. van Drunen Drunen 3 J. Van Bokhoven Herpt; 4 W. Groe- nendaal St. Mich.-Gestel; 5 M. Goesten Ammerzoden. 1500 m B-klasse: 1 W. Thaus Elshout; 2 P. v. Heeswijk Haar steeg; 3 J. v. Liempde Berlicum; 4 B. van Grinsven Vinkei; 5 N. Siegers Haarsteeg; 6 M. v. Hal deren Drunen; 7 Th de Vaan Vlijmen. j 100 m hardlopen: 1 C. van Drunen Drunen; 2 G. Groenen- daal St. Mich.-Gestel; 3 A. Schel lekens Gemonde; 4 N. Siegers Haarsteeg; 5 M. v. d. Berk, Em- pel. i i Vrije oefening R.K.J.B. 1 Herpt; 2 St. Mich.-Gestel; 3 Vinkei; 4 Empel. Pyramidebouw: 1 Drunen; 2 St. M.-Gestel; 3 Herpt; 4 Ammerzo den. Hink-stap-sprong1 M. Groe- nendaal St. M.-Gestel; 2 W. Groenendaal St. M.-Gestel; 3 N. Siegers Haarsteeg; 4 P van Nis telrooy Nuland; 5 M. van Uitert Ammerzoden. Gemengde Zangver. Excelsior e DIERENPRAATJE. zullen de leden van het Kinder- I koor Klein-Excelsior a.s, dinsdag een plezierreisje maken naar Arn hem en omstreken. Capelle Geslaagd. Voor Mulo A en B en Mid- denstandsdipl. slaagde T. Lom- mers. Voor typen Ria Schapen donk. Voor handwerken (akte K) de eerw. Zuster Lothario. Voor hoofdakte (B) M. de Wilt. Inschrijving Stamboek. Voor de gehouden zomerinspec tie voor het N.R.S., door de heer Baltussen uit Berlicum, werden in geschreven: Joke van Ant. Van Ooijen (bc+); Beatrix van Wed. C. v. d. Hoven (bTruus 4 Haarsteeg Uitslagen Sportdag. De gedetailleerde uitslagen van de zondag j.l. alhier gehouden sportfeesten, georganiseerd door de R.K.J.B. en de R.K.B.B. luid den als volgt R.K.B.B. gymnastiekoefeningen: 1 Orthen; 2 Empel; 3 Vinkei; 4 St. Mich. Gestel; 5 Herpt; 6 Den Dungen; 7 Nuland; 8 Gemonde; 9 Haarsteeg; 10 Liempde; 11 Vught; 12 Rosmalen; 13 Ammer zoden; 14 Nieuwkuik; 15 Berli cum; 16 Drunen. Algemeen klassement R.K.B.B. 1 Herpt; 2 Vinkei; 3 Orthen; 4 St. Mich. Gestel; 5 Nuland; 6 Drunen; 7 Den Dungen 8 Vught; 9 Haarsteeg; 10 Rosmalen; 11 Liempde; 12 Berlicum; 13 Ammer zoden; 14 Gemonde; 15 Nieuw kuik; 16 Empel. Marcheren: 1 Orthen; 2 Ber licum; 3 Den Dungen; 4 Drunen. Gemengd reidansen: 1 Vinkei; 2 Drunen; 3 Orthen; 4 St. Mich.- Gestel; 5 Rosmalen. Zuiver Uw bloed en bevrjjd Vzelf zó van Bhenmatische Pijnen. Als die ondragelijke pijnen een ge volg zijn van onzuiver bloed, brengt een bloedzuiverende kuur uitkomst. Kruschen, de beproefde combinatie van zes minerale zouten, weten schappelijk samengesteld, is al ja ren het reddende middel voor gene raties van lijders aan Rheumatiek. Neem voortaan ook Kruschen. De aansporende werking op lever, nie ren en ingewanden doet Uw bloed sneller stromen. Onzuiverheden en die veroorzaken de pijn zetten zich niet meer vast, maar worden afgevoerd langs natuurlijke weg. Verspringen 1 J. Goesten Am merzoden 5,20 m; 2 A. Smits Drunen 5,18 m; 3 J. Glaudemans Nuland 5,16 m; 4 P. Goesten Am merzoden 5,16 m; 5 T. van Dijk Gemonde 5,05 m. j i Kogelstoten: 1 M. Pijnappels Den Dungen 9,32 m; 2 C. van Drunen Drunen 9,29 m; 3 M. Ti- bosch Rosmalen 9,28 m; 4 W. v. Hemert Ammerzoden 9,18 m; 5 P. Onderstein Rosmalen 9,05 m. Hoogspringen: 1 M. Tibosch Rosmalen 1,65 m; 2 T. Pelders Drunen 1,60 m; 3 N. Groenen daal St. M.-Gestel 1,60 m; 4 P. van Heeswijk Haarsteeg 1,55 m; 5 J. v. Bokhoven Herpt 1,55 m. Touwtrekken: 1 Rosmalen; 2 Herpt; 3 Nuland; 4 Vinkei; 5 Vught. Orde en netheid1 Rosmalen; 2 Berlicum; 3 Nuland; 4 Empel. Algemeen klassement R.K.J.B.: 1 Nuland 2 Vinkel; 3 Elshout; 4 Drunen; 5 Vught; 6 Berlicum; 7 Empel; 8 Den Dungen; 9 Ros malen; 10 Herpt 11 St. M.-Gestel; 12 Gemonde; 13 Orthen; 14 Nieuwkuijk, i Totaal algem, klassement 1 Drunen 1251 pt.; 2 St. Mich.- Gestel 1198 pt.; 3 Nuland 1148 pt.; 4 Ammerzoden 1133 pt.; 5 Rosmalen 1103 pt.; 6 Haarsteeg 1098 pt.; 7 Den Dungen 1082 pt.; 8 Herpt 1072 pt.; 9 Vinkel 1045 pt; 10 Empel 1002 pt.; 11 Berli cum 968 pt.; 12 Vlijmen 942 pt. 13 Elshout 937 pt.; 14 Vught 917 pt.; 15 Gemonde 909 pt.; 16 Liempde 819 pt. Afgevaardigden voor de Inter- kring-sportdag die op 2 sept, in Drunen wordt gehouden zijn voor de R.K.B.B.: Orthen, Herpt, Vin kel, St. Mich.-Gestel, en voor de R.K.J.B.: Rosmalen, Vinkel, St. Mich.-Gestel, Haarsteeg. E. H. B. O. De Haarsteegse E.H.B.O. heeft zondag jl. weer een groot succes geboekt bij de eerste lustrumwed strijd te Mierlo. Aan deze wed strijd namen 20 ploegen deel. Van de 180 te behalen punten ver wierf mej. v. Oijen als leidster met haar ploeg de eerste prijs met 1603^2 Pt- en de eerste leidsters- prijs. Mej. Tonny Walk wist met haar ploeg een 4e prijs in de wacht te slepen met 137 punten. Verkeersongeval. Waarschijnlijk door te ver uit wijken voor 'n tegenligger kwam maandagmorgen een BBA-bus van lijn 34, die de dienst Ooster hout—Kaatsheuvel onderhoudt, naast de Waspiksedijk terecht, waar de bus het huis van de fam. Pruijssers aldaar ramde en de achtergevel indrukte. De chauf feur die bekneld achter het stuur zat, werd met veel moeite uit zijn netelige positie bevrijd, waarna dr. Gerlach, die spoedig ter plaat se was, de eerste geneeskundige hulp verleende en het slachtoffer liet overbrengen naar het zieken huis. De passagiers van de bus kwamen met de schrik vrij. De materiële schade, vooral aan de woning was vrij belangrijk. |Door de Rijkspolitie werd een onder zoek naar de schuldvraag inge steld. Geslaagd, Te Almelo slaagde voor het examen etaleren en reclameschil deren dhr. C. Breedveld alhier Werk opgedragen. Aan de fa. Adr. Rosenbranc alhier is door het architectenbu reau M. Oostlander te Gorinchem opdracht gegeven tot het bouwen van een garage te Werkendam voor de expediteur Joh. de Waa' aldaar. Kunst na Arbeid. Het muziekgezelschap Kunst na Arbeid zal 1 sept. e.k. deelne men aan het te Oisterwijk te hou den muziekconcours van de Ned. Fed. van Harmonie- en Fanfare gezelschappen. Geslaagde motorwedstrijden van M.A.C. Marijke. Zaterdagavond hield de motor en automobielclub Marijke op het aan de Willem van Gentsvaart gelegen sportterrein van de voet balvereniging Wit Zwart de aan gekondigde motorwedstrijden, die èn van de zijde der deelnemers èn van de kant van het publiek ,een grote belangstelling trokken. Ruim 400 personen, groot jen klein, woonden dit sportevene ment bij en hebben genoten van interessante wedstrijden. Vooral het nummer Ballonnenjacht, waar bij 't aankwam op vlug reageren van de deelnemers, viel zeer in de smaak. Ook het nummer mo- torskieën was niet eenvoudig en plaatste de deelnemers vaak voor moeilijke situaties en onver wachte verrassingen. De jongste deelnemer aan deze wedstrijd, de 13-jarige Jan van Beek, leverde hierbij een mooie prestatie door als derde te eindigen, terwijl een tweetal dames in dit nummer eveneens 'n goed figuur maakten. De uitslagen van de onderlinge wedstrijden waren als volgt: Behendigheidsrijden, 9 deelne mers, 1 e pr. P. Schep 'sGraven- rnoer 320 sec.; 2e pr. Th. van de Weedonk Berchem 340 sec. en 3e pr. Th. van Beek Capelle 348 sec. Balonnenjacht, 12 deeln., Ie pr. Th. van Beek Capelle; 2e pr. J. Konings Capelle en 3e pr. W. Schep 's Gravenmoer. Motorskieën, 17 deelnemers, le pr. J. Konings Capelle 35 sec.; 2e pr. J. Muis Capelle 38.1 sec. en 3e pr. Jan van Beek Thzn. Ca pelle 39 sec. Na afloop van de wedstrijden vond in het lokaal bij mevr. Cové- v. d. Haart aan de Nieuwevaart onder grote toeloop van belang stellenden de prijsuitreiking plaats Wz '1[V. fëSk J&ÉsL PETER POSTBODE. „Hé, ben jij t Peter Eekhoorn, ik herkende je helemaal niet! Wat zie je er deftig uit! Ik vind je anders ook wel een nette me neer, maar nu neem ik helemaal mijn petje voor je af! Ben je jarig en heb je je daarom zo mooi aan gekleed?" „Nee, Kees Haas, je hebt 't mis, ik ben niet jarig en heb me daar om ook niet mooi aangekleed, dit is een uniform". „Een uni-wat? dat moeilijke woord moet je nog eens zeggen, ik begrijp 't niet helemaal". „Luister dan maar Keesje, die mooie kleren die ik aan heb /wor den een uniform genoemd. Ik ben vandaag postbode geworden en breng brieven rond. Ik vind het echt wel fijn dat je me mooi vindt, ik heb mezelf ook al een paar uur voor de spiegel bewonderd; ik ben erg trots op mezelf! Vader Uil heeft me tot postbode benoemd. Eerst Was dit een beetje moeilijk omdat hij nooit geen brieven kreeg, maar we hebben bedacht dat hij zichzelf iedere dag een brief kan schrijven. Daarmee zijn alle moeilijkheden opgelost. We hebben aan de oude wild een brievenbus gehangen en als de Uil zijn brief geschreven heeft, vliegt hij naar de wilg en gooit zijn brief in de brievenbus. Iedere zondag maak ik de bus leeg en breng hem al zijn brieven en altijd draag ik dan mijn mooie uniform. Meestal trek ik 't zater dags al aan, omdat het me zo goed staat." „Ja, maar wat schrijft Vader Uil dan wel allemaal en hoe kan hij iedere dag iets nieuws beden ken?" vroeg Kees Haas met een verbaasd gezicht. „Oh, laat ik je vertellen dat Vader Uil goed brieven kan schrijven. In een van zijn brieven staat bijvoorbeeld „Beste Uil, je bent de verstandigste vogel in het hele bos! en in een andere staat: „Lieve Uil, wat houd ik toch ver schrikkelijk veel van je!" en in nog een andere brief staat: „Van daag regent 't en gisteren heb ik een eierkoek gegeten!" Ja, die Vader Uil kan goed schrijven en hij leest me die brieven allemaal voor en iedere brief leest hij een paar maal over en daar verma ken we ons de hele zondag mee!" Kees Haas vroeg Peter Eekhoorn toen, of hij de Uil wilde vragen of hij hem ook eens een brief zou willen schrijven, omdat hij dat zo leuk zou vinden, vooral als er in zou staan dat hij de verstandigste haas in het hele bos was. Dat be loofde Peter hem, maar hij moest daarna vlug op weg naar de brievenbus. 1 Ook Kees liep als een haas naar huis, omdat hij in ieder geval thuis wilde zijn als de postbode hem op zondag de brief van ,Va- der Uil zou brengen. Sprang Plezierreisje. Onder leiding van enkele he ren bestuursleden van de Chr. Raamsdonk Gemeenteraad. Openbare vergadering van de raad der gemeente Raamsdonk te houden op vrijdag 27 juli 1956, des namiddags om half 8 uur. Agendaf 1. Ingekomen stukken en me dedelingen. 2. Verzoekschrift van het Be stuur der R.K. Jongensschool v. gewoon lager onderwijs te R'donk (dorp) om beschikbaarstelling v. gelden voor aanschaffing van leermiddelen voor het verkeers- onderwijs met voorstel en ont werp-besluit om de gevraagde medewerking te verlenen, 3. Voorstel met ontwerp-be sluit tot het in eigendom overdra gen aan t Bestuur van de scho len der Ned. Herv. gemeente te Raamsdonk, van de voor de stichting van een school voor ge woon lager onderwijs benodigde grond aan de Raadhuisstraat te Raamsdonk dorp 4. Voorstel met ontwerp-be- sluit tot aankoop van 'n perceels gedeelte grond in de z.g. Diep- steeg langs de spoorlijn van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. 5. Voorstel met ontwerp-besluit tot aankoop van een perceeltje grond nabij de z.g. Ganzewiel aan de Julianalaan van J. Leijten, ten behoeve van de aanleg van 't zwembad. 6. Voorstel met ontwerp-besluit tot verkoop van bouwgrond aan de Vincent van Goghstraat/ Rubensstraat aan C. F. Pagie, H. H. van Schijndel en M. C. de Jongh ten behoeve van bouw van dubbele woning en winkel-woon- luis, 7. Voorstel met ontwerp-besluit tot verkoop van het resterend terrein gelegen nabij het voor malig slachthuis aan de Ooster- ïoutseweg aan de N.V, Almevi. 8. Voorstel met ontwerp-besluit tot onbewoonbaarverklaring van de woning Ooserhoutseweg 14. 9. Voorstel met ontwerp-besluit tot vaststelling van een verorde ning regelende de heffing en in vordering van reinigingsrechten in de gemeente Raamsdonk. 10. Ontwerp-besluiten tot wijzi ging van de gemeentebegroting 1956. 1 HOGER LOON (5 pCt.) IN DE SCHOENINDUSTRIE. Tussen de federatie van Neder landse schoenfabrikanten ener zijds en de katholieke bond „St. Willibrordus", de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale en de Algemene Bedrijfsgroepen Cen trale anderzijds, is overeenstem ming bereikt over een loonsver hoging van 5 pet. in de schoen industrie. JONGETJE IN BOUWPUT. Het vierjarig zoontje van de familie Buitenhuis uit de Con- stan ter Zeystraat in Utrecht was sinds woensdagmiddag 1 uur zoek. Bij nasporing door 'de ou ders werd zijn autoped bij een bouwput aangetroffen. De te hulp geroepen brandweer pomp te de put leeg en omstreeks half vier werd het lijkje opgehaald. WATERSNOODSCHADE. De 50.000 panden, meest wo ningen, die door de stormvloed van 1 februari 1953 herstelbaar waren beschadigd, zijn thans op een gering aantal na hersteld. Zij, die tot dusverre verzuim den hun beschadigd pand te doen herstellen, zullen nog tot 1 januari 1957 aanspraak kun nen maken op een bijdrage van rijkswege in de herstelkosten. Gaan zij na dezp datum over tot herstel, dan verliezen zij die aan spraken. 'lerbouw van de ongeveer iOOO verwoeste woningen ver loopt niet zo vlot. Tot'nu toe is nagenoeg de helft van het aan tal vernielde woningen her bouwd of in aanbouw. Van rond 100 woningen is bekend, dat de eigenaren ze niet zullen vervan gen omdat zij ontheffing van bestedingsplicht gevraagd en ver kregen hebben. Uit betekent, dat van bijna de helft der verwoeste woningen nog niet bekend is of zij ooit zullen worden herbouwd Het minder vlotte verloop van deze herbouw heeft echter niet tot gevolg gehad, dat de verlo ren gegane woonruimte in het rampgebied niet opnieuw is be schikbaar gekomen. De gemeen tebesturen hebben op zeer voort varende wijze voorzien in de be hoefte aan woonruimte van vele eigenaren van vernielde wonin gen door het in voldoende mate beschikbaar stellen van woning wetwoningen. Ook de geschenk woningen hebben een belangrij ke bijdrage in de vervanging van verloren gegane woonruimte ge leverd, terwijl verscheidene geë vacueerde eigenaren van verlo ren gegane woningen elders naar genoegen zijn gehuisvest. De eigenaren van de verwoes te woningen, van wie nog niet bekend is of zij die woningen zullen vervangen, zullen thans echter spoedig tot een besluit moeten komen. Indien zij uiter lijk 1 januari 1957 nog geen aan vang hebben gemaakt met de vervanging van hun verwoeste panden, zullen zij in 't algemeen slechts aanspraak kunnen ma ken op een vergoeding van het rijk ten bedrage van de verkoop- waarde dezer onroerende goede ren vlak vóór de ramp, vermin derd met de verkoopwaarde der restanten. Een tegemoetkoming van het rijk kunnen zij bij eventuele la tere herbouw niet meer verwach ten, tenzij in bijzondere gevallen. Hierdoor zou hun een belang rijke en bij de huidige prijzen onmisbare steun kunnen 'ont gaan. JéUunJ r"~3ïSE-V /rr%% 23 Copyright P. I. B. Bc

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10