Waalwijkse en Langstraatse Courant WAALWIJK KAATSHEUVEL Setter Set SpOAt de collecte VRIJDAG 27 JULI 1956 Uitgever: Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: Dit blad JAN TIELEN verschijnt 2x per week 79e JAARGANG No. 58 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES„ECHO" ZONDAGSDIENST. Zondag 29 juli 1956. Arts L. S. M. van Daal. Apotheek Nijman. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 29 juli 1956. 10.00 uur: Ds. W. L. Jens van Amsterdam. N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 29 juli 1956. 10 uur v.m. en 2.30 uur n.m. Eerw. Heer D. M. A. van Teij- lingen te Leiden. N. H. KERK BAARDWIJK. Min. Loeffstraat 65. Zondag 29 juli 1956. 9 u. v.m. Ds. C. B. Schuurman. GESLAAGD. Voor het examen hoofdakte B slaagde onze stadgenote mej. R. Quick en voor het praktijkdiplo ma Duitse Handelscorresponden tie mej. H. Quick. Woensdag slaagde op 't te Utrecht gehouden examen voor Carosserie technisch tekenen onze stadgenoot Jan v. Helvoirt. Hij genoot zijn opleiding bij de heer Hartemink te Utrecht. Voor het praktijkdiploma boekhouden van de „Associatie" slaagde o.m. de heer H. J. van Rooij alhier. Hij genoot zijn op leiding bij de heer H. van Well alhier. Op het op 25 juli j.l. te Den Bosch gehouden examen voor ste no en machineschrijven slaagden de volgende dames: voor steno: Truus Steenbergen en Corry Kuijten; voor typen Corry Koning, Sjaan Hoevenaars, Mientje Verheijden, Trees van der Lee. Zij genoten hun opleiding bij de Eerw. Zusters, le Zeine 7, waar wederom gelegenheid is tot het opgeven van nieuwe leerlin gen voor steno en typen. Voor 't diploma detailhande. Melk en Zuivel slaagde de heer Adr. Pullens te Waawijk. CONCERT „VLIJT EN EENDRACHT". ■Ten behoeve van belangstel lenden geven wij hieronder nog maals het programma van het concert dat de r.k. Harmonie „Vlijt en Eendracht" uit Rijen а.s. zondag op uitnodiging van Waalwijks Belang op de kiosk op het Raadhuisplein zal geven. 1. Washington Grays, mars C. S. Grafulla 2. Elzenkoning, ouverture P. Benoit, arr. J. Ardenois 3. Mondnacht auf der Alster, wals O. Fetras, arr. A. Dreissen Pauze. 4. Der 12. Regiment, Mars Th. Furter 5. Postpolonaise, Svendsen, arr. Pala Marinarella, ouverture J. Fucik, arr. P. Stalmeier 7. Imperial Echo's, mars, A. Safroni 8. Mars met Drumband. De harmonie zal vanaf het sta tion door de mr. v. Coothstraat, Grotestraat, een muzikale mars maken en daarna het concert beginnen. Bij de kiosk zullen stoelen ge plaatst worden, waarvan men tegen betaling van 0.25 gebruik kan maken. ZIEKENTRIDUUM. Dank zij de vele goede zorgen van de Eerw. Zusters, de mensen van het Rode Kruis, voortrek kers, autobezitters en vele ande ren, is 't ziekentriduum, gehou den op 24, 25 en 26 juli, dat dit jaar werd geleid door Pater Ri chard, Passionist, bijzonder ge slaagd. Meer dan vijftig zieken hebben in het St. Teresiagesticht weer drie zegenrijke dagen kun nen meemaken. Voor een zieke is een triduum veel meer dan drie dagen confrontatie met zich zelf, veel meer dan het beschou wen en proeven van die dingen, die de hoogste waarde in dit le ven uitmaken. Voor hen is het op de eerste plaats een onmis bare gelegenheid om kracht en troost te vragen en te krijgen om het door God opgelegde kruis te aanvaarden en blijmoedig te dra gen. Deze gelegenheid is hun ge schonken dank zij de inspanning en de opoffering van velen, die daarmee hebben getoond dat de zieken ons na aan het hart lig- Naast deze geestelijke sterking hebben zij in het St. Teresiage sticht ook een voortreffelijke li chamelijke verzorging ontvan gen. Mogen zowel zieken als gezon den zicb in deze dagen van hun schat bewust geworden zijn. De zieken, omdat zij door hun lijden Christus op de voet mogen vol gen; de gezonden, omdat zij een gezond en gaaf lichaam bezitten. Én mogen beiden beseffen dat zij elkaar nodig hebben. STEUNT a. s. Zaterdag voor het Uitstapje van de Ouden van Dagen. BRADERIE OP 13 EN 14 AUGUSTUS. De braderie of winkelmarkt, die ter gelegenheid van de Mu ziekfeesten van de jubilerende harmonie St. Crispijn is georga niseerd, zal worden gehouden op 13 en 14 augustus van 's middags 3 uur tot 's avonds 10.30 uur. Het doel van deze braderie is op de eerste plaats om de gemeente YVaalwijk tijdens deze feestelijke dagen in het centrum van de be langstelling te plaatsen. In vele andere gemeenten is het houden van een braderie steeds 'n groot sukses geworden en heeft de be volking zich uitermate enthou siast getoond over deze bijzon dere vorm van attraktie. De ver. schillende stands zullen ge plaatst worden langs alle zijden van Markt en Raadhuisplein en ook nog gedeeltelijk in de Stati onsstraat en Grotestraat. Het gemeentehuis zal in de avond uren in floodlight gezet worden, terwijl in de naaste omgeving 'n zeer kostbare en fraaie verlich ting zal worden aangebracht Ook de kunstmarkt zal hier ge houden worden, terwijl op dit „terrein" ook nog diverse ande re attrakties te genieten zullen zijn. Het is evenwel te hopen dat de deelnemers aan deze brade rie zo actief zullen zijn dat aan andere attrakties geen behoefte zal bestaan. Buiten de kunst markt heeft men nu een 60 deel nemers en men heeft goede hoop dat dit aantal nog zal worden uitgebreid. Indien de belangstel ling voor deze braderie groot blijkt te zijn, dan bestaat de mo gelijkheid dat zij zal worden verlengd. DRUMBAND GAAT DEMON STREREN IN OUDENBOSCH. Het bestuur van de Kajotters- Drumband heeft een uitnodiging ontvangen om op 4 augustus a.s. een demonstratie te komen ge ven in Oudenbosch, waar men ook een eigen drumband wil gaan oprichten. Het bestuur zal gaarne aan deze uitnodiging ge volg geven AANRIJDINGEN. Maandagmiddag omstreeks half twee had op het kruispunt Put straat-N. Parallelweg een aan rijding plaats tussen een vracht auto, bestuurd door D. uit Vlij men, en .een personenauto met twee-wielige aanhangwagen, be stuurd door v. d. K. Laatstge noemde verleende geen voorrang aan de over de N. Parallelweg van rechts komende D. De grote materiële schade loopt in de 3000.Er is procesverbaal opgemaakt; v. d. K. is niet ver zekerd. Dinsdagmorgen had op het kruispunt Putstraat-Grotestraat een aanrijding plaats tussen twee motorvoertuigen, bestuurd door v. d. V. uit Kaatsheuvel en S. te Waalwijk. Ook dit was 'n voor rangskwestie. S. verleende na melijk geen voorrang aan de van rechts uit de Putstraat komen de v. d. V. Laatsgenoemde let te evenwel bij het nemen van de bocht ook niet op het uit de Gro testraat naderende verkeer. Er is proces-verbaal opgemaakt. AGENDA. Vrijdag en zaterdag. Musis Sacrum 8 uur: „Duel in the sun", 18 jaar. Luxor 8 uur: „Wie is zonder zonden", 18 jaar. Zondag 29 juli Kiosk Raadhuisplein 8 uur: Concert door de r.k. Harmonie „Vlijt en Eendracht" uit Rijen. Musis Sacrum 6 en 8.30 uur „Duel in the sun", 18 jaar. Luxor 6 en 8.30 uur: „Wie is zonder zonden", 18 jaar. BURGERLIJKE STAND. Geboorten 'f Wilhelmina J M dv J L Sper- ver-van Hoof Arnoldus L J M zv J J A Wilke-Schapendonk - Adrianus P M zv P F van Son- van den Broek Johanna G dv W C van Beek-van der Schans te Sprang-Capelle. Overlijden Gene. Huwelijksaangiften M P C Klerx 30 jaar en J G van Heesbeen 30 jaar beiden al hier P Broeders 31 jaar te Oude Tonge en J A van Haaren 24 jaar alhier. Huwelijken Gene. Ingekomen A E van 't Westende van Kruiningen K H Diefenbach van Duitsland F J Molen schot van Loonopzand B J A Verappe van Breda W F A Bergmans van Helden B Joos- ten van Drunen. Vertrokken A M van iStrien en gezin naar Raamsdonk J van Damme en gezin naar Kerkwerve -A van den Heuvel naar Hoensbroek M C van der Toorn, echtg van Brunschot en gezin naar Haar lem M H v Oers naar Loon opzand AF Bergmans naar Drunen J F W van der Leij naar Nijmegen G M A J Rom- bouts naar Loonopzand PC Kuijsten naar Waspik G M Collard echtg de Ronde en gezin naar Dordrecht. schot; Ria Sprangers en Anny v. d. Zanden. Naast deze diploma-uitreiking volgt vrijdagavond in de zaal van de heer W. Smit de opvoering van de Operette „De Prins van Sind" door de toneelclub van de Huishoudschool, De Huishoudschool heeft al naam gekregen op het gebied van avondverzorging met toneel en zang. Wie zich de avond van het vorig jaar herinnert, wil beslist ook deze avond niet missen. „De Prins van Sind" is weer een ope rette, die spanning brengt van 't begin tot 't einde. Dat spel, dictie, grime en decor met costumering verzorgd zullen zijn, daarvan zijn we overtuigd en tevens van de grote belangstelling, die naar de ze avond zal uitgaan. Geslaagd. Te Amsterdam slaagde voor het Vak-diploma meubelmakerij in detailhandel meubelen de heer W. P. H. van Wanrooy van de fa. P. van Wanrooy Zn., specialisten in winkelbetimmeringen en wo ninginrichting te Kaatsheuvel. Euphonia opnieuw naar 't concours. Het bestuur en de leden van 't Kon. Muz. Gez. Euphonia zijn na de teleurstelling van zondag j.l. toen in Echt geen eerste prijs be haald werd, niet bij de pakken neer gaan zitten. In een, algemene ledenvergadering reeds maandag avond gehouden, werd met alge mene stemmen en groot enthousi asme besloten opnieuw aan een federatief concours deel te nemen en wel op zondag 4 augustus a.s. te Vught. Volgens de bepalingen van de Federatie geldt als ver plicht werk hetzelfde, dat in Echt moest worden uigevoerd, n.l. de Rodrigo-Suite van G. F. Handel, in een arrangement van Ber. Joo- sen, terwijl nu als vrij nummer zal gegeven worden Caesar en Cleo patra, van G. Boedijn, een werk, dat het corps reeds geruime tijd op het repertoire heeft staan. Na tuurlijk zal er met groot enthou siasme gerepeteerd worden en niets worden nagelaten om met een hogere bekroning uit de strijd te komen. Reeds dinsdagavond is met de repetitie aangevangen met de bedoeling geen enkele avond te laten passeren zonder individu ele of partij of korpsrepetitie. Het enthousiasme waarmede opnieuw begonnen mag de beste ver- dat omstreeks half augustus, de 2.500.000ste in het Natuurpark feestelijk zal worden binnenge haald.Natuurlijk „feestelijk" want de directie van „De Efteling" is voornemens dit feit niet onopge merkt te laten passeren. Gunning. Het bouwen van een magazijn voor de Contrefortfabr. W.E.K. Kaatsheuvel onder architectuur van de heer Hub. Prins is gegund aan de aannemer Adr. Kleijngeld alhier. Geslaagd. Te Breda slaagde voor de Hoofdakte B, de heer P. Smul ders, onderwijzer aan de St. Jans- school alhier; voor het diploma praktijk-examen Nederl. Handels correspondentie van de Ned. Ass. voor praktijkexamens, mej. Ida Klijn; voor het diploma patroon gemengd bedrijf bakker-banket bakker de heer Fr. Heijs alhier; R.K. Huishoud- en Industrie school St. Angela, Kaatsheuvel. Dinsdag 24 juli werd met de uitreiking van de getuigschriften door het schoolbestuur het cur susjaar 1955-1956 gesloten van de R.K. Huishoud- en Industrie school Angela te Kaatsheuvel. Het diploma voor 2 jaar pri maire opleiding werd uitgereikt aan: Willy Beerens, Thea Berg mans, Dini de Bondt, Jeanne van Gulik, Riki Merkx, Jeanne v. Riel, Joke v. Rooij, Henny Timmers, Toos Vloemans, Paulien Basti- aansen, Jo v. Mensvoort, Anny v. Mosselveld, Lucie van Riel, Jo Schoenmakers, Trees Snoeren, Sjanneke Sperber, Adri Spran gers en Ria v. d. Velden; 2 can- didaten werden afgewezen. Het diploma 1 jaar middag- cursus naaien Annemie v. d. Braght; Riet Els- hout; Toos in 't Groen; Toos Oerlemans; José van Riel; Ma rian de Rooij; Jo Wellens; Fran- ka v. Woensel en Sjaan v. d. Vel den. Het diploma 2 jaar middagcur sus naaien: Tonny de Jong; Toke Molen- wachtingen voor deze hernieuwde poging inhouden. Van de zijde der Euphonia-supporters bestaat eveneens grote belangstelling en medewerking voor de beslissing, die genomen werd en reeds van verschillende zijden werd spon taan finantiële steun in de kosten welke deze tweede deelname met zich brengt toegezegd. Wij wen sen Euphonia succes toe met zijn moedig besluit. Ef teling-drukte; naar de 2,5 miljoien. Ondanks de ongunstige zomer, welke in het algemeen het vreem delingenverkeer ongunstig beïn vloedt, blijft het bezoek aan „De Efteling" in stijgende lijn. Ook dit jaar gaan de cijfers weer bo ven alle voorgaande jaren uit en mag verwacht worden, dat in de naaste dagen reeds de 400.000ste betalende bezoeker de Efteling- poorten zal passeren. Geldt dit voor het thans lopende seizoen, voor het totaal aantal betalende bezoekers mag verwacht worden, passend en verrassend elegant NYLONS PLOEGMAKERS - KAATSHEUVEL^ Gasthuisstraat 103 K,A.J.-Nieuws. Woensdag 18 juli j.l. werd de danscursus, welke gegeven werd door de K.A.J, bedrijfsdienst, met een gezamenlijke les besloten. Deze danscursus mag met recht goed geslaagd worden genoemd. Niet minder dan 45 personen namen aan de diverse lessen, 15 in totaal, deel. De lessen werden verzorgd door dhr. Grijsbach te Oisterwijk, lid van de kath. bond v. dansleraren San Filippo Neri. Met deze cursus is de K.A.J. de jeugd tegemoet gekomen in de behoefte van een goede dans cursus. Begin sept. zal wederom ge start worden met een danscursus, welke zeker weer overgrote be langstelling zal kweken bij de oudere jeugd, gezien de schitte rende resultaten van de afgelo pen cursus. Het ligt in de bedoeling van de bedrijfsdienst om deze cursus te organiseren voor beginnelingen en voor gevorderden. K.A.J.-Agenda. Ma. 7.30 uur groep. Di. 7.30 uur best. vergadering. 9 uur pioniersgroep. Do. 7.30 uur groep. Vr. 7.30 uur jonge KAJ-groep. Vakantie Inl. dienst. Zondag houdt bovengenoemde dienst haar laatste zittingsdag. Dit is dus de allerlaatste kans om inlichtingen te verkrijgen voor uw vakantie en het uitstippelen van uw reis of trektochten. Wij kunnen ook nog mededelen dat alle vakantietehuizen voor de gehele maand augustus zijn bezet. Zij die dus nog niet zijn inge schreven voor een jeugdherberg, zullen genoegen moeten, nemen met een kampeerschuur of boer derij. De meeste hotels zijn ook reeds bezet, zodat men ook daar niet meer op behoeft te rekenen. Hier volgt dan voor de aller laatste maal 't adres waar U als nog uw inlichtingen over en voor uw vakantie kunt verkrijgen: Pa tronaat St. Jan, Hoofdstraat, Kaatsheuvel. Agenda. Vrijdag 7—8.30 uur nam. In- manden wedvlucht Neufvilles, Café de Sportwereld. Vrijdag 8 uur nam. Toneel avond R. K. Huishoudschool St. Angela, zaal W. Smit. Zaterdag 8 uur nam. Apollo Theater: Sergeant York, toeg. 14 jaar. i Zondag 11.30—1 u. Vakantie inlichtingsdienst Patronaat. Zondag 6 uur en 8.30 uur nam Apollo Theater: Sergeant York toegang 14 jaar. i Maandag 8 uur nam. repetitie Harm. Kon. Muz. Gez. Euphonia, zaal Euphonia. Maandag 8 uur nam. repetitie Harmonie Apollo zaal W. Smit. J Maandag 8 uur nam. repetitie Harmonie St. Jan, zaal P. v. Dun. Zondag-Doktersdienst Kaatsheuvel—Loon op Zand. De dienst wordt waargenomen door R. Raaijmaakers, arts, Kaatsheuvel, Hoofdstr. 68a, tel. 04167—2050 AFSCHEID Mr. SCHOKKING. Het ontslag dat mr. F. M. A. Schokking heeft gevraagd, uit zijn ambt als burgemeester van Den Haag ontheven te worden, is hembij Koninklijk Be sluit van 24 juli eervol ver leend. Mr. Schokking zal zater dag a.s. in de namiddag officieel afscheid nemen van Den Haag op een receptie, waar, op zijn verzoek, geen toespraken zullen worden gehouden. VICE-PRESIDENT HATTA HEKELT CORRUPTIE. „Indonesië zal uiteindelijk het zelfde lot ten deel vallen als het bewind van Tsjang Kai Sjek in China, tenzij het land zeer spoe dig een einde maakt aan de heer sende corruptie". Dit heeft ars. Mohammed Hatta, vice-presi dent van Indonesië verklaard. Hatta heeft gisteren in een brief aan de voorzitter van het parle ment gezegd dat hij zal aftreden zodra de grondwetgevende ver gadering zal zijn geïnstalleerd. Wandelsport RECORD AANTAL DEELNE MERS AAN VIERDAAGSE. De beroemde Nijmeegse vier daagse afstandsmarsen 'hebben dit jaar een record aantal deel nemers getrokken, n.l. 12.500. Ter gelegenheid van de 40e Vier daagse vond maandagavond met grote luister de vlaggenparade plaats. Medewerking aan de im posante plechtigheid verleenden de Goldstream-Guards, de kapel van de Koninklijke Luchtmacht, een ere-squadron van 200 man van de L.B.K.-school Prince- bosch, de Johan Willem Friso kapel en de Royal Canadian Sig nals band. Deze indrukwekken de vlaggenparade, die werd bij gewoond door 50.000 mensen, werd besloten met een défilé van deputaties van wandelsportver enigingen en detachementen. Van de buitenlandse deelne mers staat Engeland voorop met 815, gevolgd door België (160), Israël (78), Canada (56), Indo nesië (55), Luxemburg (30), Noorwegen (12), Amerika (11), Frankrijk (10), terwijl er verder ook nog deelnemers zijn uit Ita lië, Duitsland en Zwitserland. In de loop van de eerste dag bracht Z K. H. Prins Bernhard een bezoek aan het hoofdkwar tier van de Vierdar. se in „De Vereniging". Dit is de eerste maal dat een lid van het Ko ninklijk Huis aanwezig is bij dit belangrijke sportgebeuren. La ter was de Prins bij de finish aanwezig, waar hij verschillende wandelaars naar hun bevindin gen vroeg. De eerste zware etappe met veel regen werd gelopen door 11.600 deelnemers, waarvan er 43 zijn uitgevallen. De tweede dag van de Nij meegse Vierdaagse heeft vele uitvallers opgeleverd. Niet min der dan 127 deelnemers moesten onderweg de strijd staken, ter wijl er 115 's morgens niet aan de start verschenen. Vooral de kwieke groep der Israëliërs oogstte veel bewonde ring. Voetbalsport WAALWIJK. Veteranen Juliana. Zaterdag a.s. spelen de vete ranen van Juliana tegen de ve teranen uit Heusden. Voor deze sportieve ontmoeting verwach ten wij veel belangstelling. De Heusden-veteranen beschikken over een prima elftal, waaraan de Juliana-mensen hun handen vol zullen hebben. Aanvang 7 uur. Ter versteviging der voorhoe de, die de laatste tijd mank gaat aan schutters, is door Baardwijk als eregast uitgenodigd de ge vreesde schutter van Berndijk, Toon Snoeren, welke bereids de toezegging gedaan heeft de ach terhoede van Heusden in puin te zullen schieten. Onnodig te zeg gen dat de belangstelling voor zijn prestaties enorm zal zijn. Valt nog te vermelden dat hij momenteel in topvorm is, zodat we deze keer de wedstrijd met een gerust hart tegemoet kunnen zien. R. K. C. „Zilveren Schoentournooi" Zondag a.s., in de tweede ron de om „De Zilveren Schoen" ko men eerst om 2 uur Vlijm. Boys tegen Concordia SVD in actie. De club uit Vlijmen zet er dit seizoen alles op in de derde klas terug te keren, waar ze vroeger DE Eara HEI ZUIDEN i_nwru\/MTi'VvVu*%iV>v^r<**w*fc'* is Ifl «II* «oortan «n maten verkrijgbaar bjji i "ij

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 13