DE ECHO VaH HET ZUIDEH WIELRENNEN PLUIMVEE Hun beste vriend! Uit Loon-op-Zandfs verleden. kinderwagen 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 JULI 1956 10 gevreesde tegenstanders waren. Ze zijn er op gebrand in dit tour- nooi een behoorlijk figuur te slaan, zodat de verwachting ge wettigd is een spannend partijtje voetbal te kunnen aanschouwen. Concordia SVD, in het afgelo pen seizoen een der laagst ge plaatsten, schijnt eveneens grote plannen te hebben, gezien de di verse overschrijvingen naar de ze club. Met het oog op de riva liteit (bijna plaatselijk) tussen de beide verenigingen, rekenen we op een pittige wedstrijd. Om 4 uur speelt RWB tegen „De Schutters" uit Stampersgat. Wij zijn benieuwd naar de ver richtingen van onze zustervere niging in deze ontmoeting met een tegenstander, waartegen het mogelijk is een behoorlijke par tij voetbal ten beste te geven. De Schutters hebben we leren kennen als een sympathieke, faire ploeg, met goede techni sche kwaliteiten, zodat ook deze match een grote publieke be langstelling ten volle waard zal zijn. R. W. B. Dubbeltjespot „De Gezellige Spaarders". Zondag a.s. 29 juli te 12 uur zal de jaarvergadering van bo vengenoemde vereniging worden gehouden. Alle leden, donateurs en supporters van RWB (boven 16 jaar) zijn van harte welkom. Vooral doen wij een beroep op de oudere garde om deze verga dering vooral niet te verzuimen, temeer waar kortelings de notu len vanaf de oprichting werden teruggevonden, waarin te lezen is dat „De Gezellige Spaarders" niet alleen spaarden, doch ook, en zeker niet in mindere mate, de gezelligheid wisten te waar deren. DRUNEN. Door de benauwde 54 over winning op SVG zaterdag j.l. heeft RKDVC zich in de volgen de ronde voor de KNVB-beker geplaatst. Dan zal de strijd op genomen moeten worden tegen een onbekende tegenstander, na melijk „Halsteren". Wanneer ook deze wedstrijd in een over winning kan worden omgezet, zal RKDVC de volgende ronde moeten uitkomen tegen een le of 2e klasser. Maar dan moet er gewonnen worden, want bij een gelijk spel is de bezoeker win naar en gaat naar de volgende ronde. Er is dus reden genoeg om aan te nemen dat er een span nende wedstrijd te wachten staat. Deze wedstrijd wordt gespeeld a.s. zondag om half drie en dus niet op zaterdag, zoals eerst was vastgesteld. VLIJMEN. K.K.V.V. Vlfjmense Boys. A.s zondag speelt het eerste elftal van Vlijm. Boys tegen Con cordia SVD uit 's-Bosch voor 'n plaats in de halve finale van het door RKC georganiseerde Zilve ren Schoentournooi. Aanvang 2 uur. TOUR DE FRANCE. Nederlanders weerden zich voor treffelijk in de Alpen. Wagtmans verloor leiderstrui in 18e etappe. De eerste Alpenrit heeft niet, zoals toch eigenlijk min of meer werd verwacht, een terugval der Nederlandse renners gebracht. Integendeel, de Nederlandse ploeg heeft zich voortreffelijk gehandhaafd. Vooral v. d. Pluijm en Wagtmans hebben zich uit stekend geweerd, waarbij de Dussenaar door de kenners een „openbaring" werd genoemd. Alsof hij zijn hele loopbaan niet anders gedaan had, beklom Leo in de 17e etappe tegelijk met de befaamde berggeiten Huot en Gaul de schrikwekkende Isoard, een berg van de eerste categorie van 2360 m. hoog. In de 'eind sprint wist hij zich in dezelfde tijd als de winnaar Defilippis als 8e te klasseren, terwijl Wout de 10e plaats bezette. Het belang rijkste van deze rit was evenwel dat de voornaamste bedreiger van Wagtmans, de Fransman Lauredi, de aansluiting gemist had en in het algemeen klasse ment op ruim 8 min. stond. Wagtmans Vergrootte daarmee zijn voorsprong, want no. 2, de regionaal Walkowiak, had een achterstand van 4 min. 27 sec. op de drager van de gele trui. Na de 17ë etappe van Gap naar Turijn over een afstand van 234 km. luidde het algemeen klasse- vent: 1 Wagtmans; 2 Walkowi ak op 4.27; 3 Bauvin op 6.33; 4 Adriaenssens op 7.19; 5 Lau redi op 8.54; 6 Defilippis op 11.41; 7 Voorting op 12.53. De Groot bezette de 14e plaats, van der Pluijm de 20e, Nolten de 27e en Lahaye de 90e. Na deze eerste Alpenrit be schouwde men de grote favorie ten als Gaul, Ockers, Blankart en Bahamontes als uitgescha keld. In 't ploegenklassement moest de Nederlandse ploeg helaas weer 6 minuten aan de Belgen prijs geven en kwamen op een achterstand van ruim 16 min. In de 18e etappe van Turijn naar Grenoble over een afstand van 250 km. hebben de klimmers hun slag geslagen. Vooral het Luxemburgse klimwonder Char- ly Gaul heeft in deze etappe la ten zien dat hij in de bergen tot een aparte klasse behoort. De Belg Stan Ockers werd volko men los gereden en arriveerde met 3 min. achterstand in Gre noble. Beide renners spelen ech ter geen enkele rol meer in het algemeen klassement, daar hun achterstand reeds te groot was toen de bergen in zicht kwamen. In deze moordende etappe, waar in drie bergen waren opgeno men, hebben de rouleurs flinke klappen opgelopen. Voorting b. v. zakte van de 5e naar de 14e plaats in het algemeen klasse ment. De grootste triomf heeft ongetwijfeld de Franse regionaal Walkowiak gevierd. Hij heeft zich volkomen leeggereden om in het bezit van de gele leiderstrui te komen. Hij arriveerde ruim 7 min. eerder dan Wagtmans op het circuit van Grenoble. De Fransman is er echter nog niet, want er liggen nog een 'aantal zeer moeilijke etappes voor de boeg. Wagtmans en Nolten kre gen behalve hun achterstand ook nog een boete van 30 sec. te slikken, omdat Wout zich door Jan had laten duwen, hetgeen in een fietstocht uiteraard niet de Provinciaal Nieuws i. HARLEQUINADE TROK REEDS DUIZENDEN BEZOEKERS. De door de Tilburgse Hand boogschutterij „De Rare Schut ters georganiseerde HhrlequD nade op het Stuyvesantplein heeft reeds duizenden bezoekers getrokken. Voor de landenwed- strijd Nederland-België op de handboog, welke a.s. zondag ge houden wordt, is door Z. K. H. Prins Bernhard een plaquette beschikbaar gesteld. DUIVENSPORT HOGEVAART. De P.V. Nooit Gedacht, geves tigd bij C. van Tilborgh, hield zaterdag j.l. een wedvlucht van uit Vilvoorde. De prijzen werden behaald door: C Broeks 1 24 27 41 46; C. v. Tilborgh 2 3 6 21 25 38 50 55; ,M. Netten 4 8 14 62; A. Brou wers 5; G. Geenen 7 10; M. Blok 9 61 68; J. Spierings 11 30 47; A. Spuijbroek 12; M. Hommel 13 20 33 64; Jos Rozenbrand 15 28 44; J. Pols 16 66; A. Ophorst AAN DE OUDERS Weldra breekt de tijd aan dat uw kinderen de school gaan verlaten en u voor de keus staat welk vak zij zullen kiezen en in welke richting zij hun levenstaak zullen vinden. Mogen wij Uw aandacht vestigen op het GRAFISCHE BEDRIJF, waarin zjj als zetter, drukker of binder een goede toe komst kunnen hebben. Voor jongelui met goed of normaal rapport en met ambitie ligt hier interessant en variërend werk met daarbij goede lonen en arbeidsvoorwaarden volgens de C.A.O., dat één der beste is in den lande. Niet alleen uw zoons, maar ook uw dochters, vanaf 16 jaar, kunnen er een prettige werkkring vinden. Wij raden u aan eens tijdig met ons te komen praten, ook al is uw zoon nog op school, dan kunnen voorbe reidende maatregelen als leerlingen-contract, school bezoek e.d. reeds thans genomen worden. WAALWIJKSE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN Grotestraat 205 Waalwijk bedoeling is. Wout zal -zijn 2de plaats in het algemeen klasse ment daardoor wellicht af moe ten staan aan de Fransman Bau vin. Na de 18e etappe luidde het algemeen klassement: 1 Walko wiak (NOG)2 Wagtmans op 3 min. 52; 3 Bauvin (Fr.) op 3.56; 4 Adriaenssens (B.) op 8.44; 5 Defilippis (It.) op 11.02; 6 Ba hamontes (Sp.) op 13.42; 7 Lau redi op 14.40. Voorting bezette de 12e plaats, de Groot de 15e, Nolten de 28e, v. d. Pluijm de 29e en Lahaye de 90e. In 't ploegenklassement werd de achterstand van de Ned. ploeg vergroot van 16 min. tot 45. Een vrij hopeloze zaak dus. Wagtmans verloor nog enkele minuten op Walkowiak. Ook in de 19e etappe van Gre noble naar St. Etienne (173 km) hebben de klimkoningen triom fen gevierd. Ditmaal was de we reldkampioen Ockers de grote winnaar, op ruim twee minuten gevolgd door Gaul, Janssens (B.) en de Spanjaard Bahamontes. Wagtmans verloor in deze etap pe nog 4 min. op de drager van de gele trui Walkowiak. Hij eim- digde als 27e op ruim 7 minuten achter de winnaar. Voorting was de beste Nederlander. Hij werd als 11e geklasseerd op ruim 5 min. achter Ockers. In het alge meen klassement bezette de re gionaal Walkowiak nog de le plaats, gevolgd door Bauvin (Fr.) op 3 min. 56 sec. Wagt mans bleef derde op 7.48. Voor ting bezette de 10e plaats op 27.11, de Groot de 16e op 38.11, Nolten de 28e op 1.9.47, van der Pluijm de 29e op 1.20.32 en La haye de 90e op 3.49.49. In het bergklassement werd Huot van de eerste plaats ver drongen door Gaul (67 p.) ge volgd door Bahamontes (66 p.) In het ploegenklassement ver loor Nederland de tweede plaats aan de Italiaanse ploeg. België is hier wel zeker van de eerste plaats. VLIJMEN. De wielerclub De Zwaluw wil nog een woord van dank bren gen aan allen, die hun medewer king aan de Ronde van Brabant hebben verleend, ook hun die geeii slaper hebben gehad. We gens de vele uitvallers is 't niet mogelijk geweest om alle men- ten te voorzien. Trainingsrit. De uitslag van de trainingsfit van de wielerclub De Zwaluw is als volgt Adspiranten: 1 v. Luiten, 2 v. d. Griendt, 3 C. v. d. Wiel, 4 S. v. d. Wiel, 5 H. Briek, 6 Dekkers. Amateurs: 1 v. Weert, 2 Ver meulen, 3 L. Pardoel. Nieuwelingen1 vanWeert, 2 J. van Engelen. 17 54; J. Versteeg 18; Gebr. van Oss 19 35; C. Verhagen 22 29; F Tactor 23 60; G. Rozenbrand 26 32; W. Nieuwenhuizen 31 36 39 56; S. Faro 34 49; Florijn 37 57 58; P. Verhagen 40 52 69; M. de Jong 43 59 65; P. Rijken 45 63; Snaphaan 53; J. Paans 67. Oude duiven: M. Netten 12 4; P. Verhagen 3; J. Versteeg 5; J. Pols 6. Gelost 1.15 uur. Eerste duif 2.29.10. Afstand 93 km. Vrijdagavond inmanden fusj- sen 78 uur; de duiven worden om 8 uur verzonden, komt dus op tijd De heer K. v. d. W„ Den Haag. Uit een partij rasloze kuikens de haantjes te scheiden, gaat veel moeilijker dan dat men te doen heeft met raskuikens. Kent men het ras niet bij ervaring, dan is het weer moeilijker dan dat men ze zelf gefokt heeft. Bij de lichtere rassen en dan speci aal bij eenkammigen is het ge slachtsverschil weer merkbaar' der. De kinlellen geven nog meer aan aan de kam. Zodra dus bij goede vergelijking deze aan de keel zich roder en meer ont wikkeld vertonen, wijst dit op haan, bij hennetjes blijven deze delen doorgaans zeer bleek. Een vergelijking bij de stem bij het aangrijpen wijst ook wel aan; de krachtiger toon geven al weer de haantjes. De poten zijn bij de hanen grover, de tenen zwaar der. Bij meer gevorderde leeftijd zijn de spitse zadelveertjes een vertrouwbaar kenmerk voor de haantjes, de aan de top rond toe lopende zadelveertjes behoren aan de hennetjes In houding en gang, dikwijls in eetlust, ziet men ook nog verschil, bij de haantjes is dat allemaal krach tiger en duidelijker. brengen langs de windkanten. Beter voorkomen dan genezen. Ik heb zo'n voorgevoel, dat we weer een ernstige snotperiode krijgen. Veel tekenen wijzen daar reeds op. ste eis Geregeld een waakzaam oog over de dieren laten gaan en di rect afzonderen. Dat is een eer- De heer S. v. d. Pd. Schiedam. Kippen, die lange tijd goed gelegd hebben en daarmede nu nog doorgaan, geven om deze tijd wel eens meer wat windeie ren. Die zijn te beschouwen als de voorboden van de rui. De kalkklieren schijnen bij sommi ge exemplaren, reeds vóór de produktie geheel ophoudt, niet meer zó te werken als voorheen. De dieren zijn niet te vet, schrijft Uook hebben ze hetzelfde voer als eerst. Maar hebben ze mis schien te veel kaliumpermanga- naat in het drinkwater gehad, zodat dunne ontlasting optrad? Diarrhee schijnt geen gunstige invloed uit te oefenen op de werking der kalkklieren. Ook te veel levertraan verwekt diarrhee. Kippenvrienden, van alle oorden Komen vragen bij mij in, Ik beantwoord 't eerst d' urgentste. Die zijn 't, waar ik mee begin. Een weinigje geduld moet ik U vragen, U komt ook zeker aan de beurt, 'k Hoop U dan te kunnen helpen Dus... nog maar niet getreurd. KIPPENVRIEND. Uit Loonopzand's Verleden. De stichting van de eerste parochie te Kaatsheuvel. VIII. Verkoudheid. De heer M. A. V. te Arnhem. Al is de voeding en huisves-' ting goed, dan kunnen de dieren toch nog wel ziek worden. Uw yandottes hebben een ver koudheid opgelopen. Van velé zijden bereiken mij berichten daaromtrent. Het ruwe afwisse lende, regenachtige, koude weer is daarvan wel de voornaamste oorzaak. Houd de dieren eens 'n week lang absoluut binnen in een luchtig, tochtvrij vertrek en haal in de drogisterij een tien (Tam kaliumpermanganaat. Dit doet U in een literfles vol water Van dit mengsel doet U 2 eetle pels per liter drinkwater en dompelt daar de dieren eens flink met d'r kop onder. De volgende dag herhalen. Verder in 't drink water één eetlepel per liter. Men moet nu reeds beginnen met rietmatten of zoiets aan te Nauwelijks was pastoor Huy- gens naar Kaatsheuvel vertrok ken of de kerkmeesters van Loon begonnen een actie om hun oud pastoor te dwingen in zijn vroe gere pastorie terug te keren. Dat de kasteelheer van deze actie de ziel was, behoeft nauwelijks ge zegd. Er gingen brieven en re- questen naar de Landsregering, naar het Departementaal bestuur van Bataafs Brabant. Het schijnt zelfs dat men in Loon de Bisschop van Doornik, die voogd was over de nog minderjarige Prins van Salm Salm, gewonnen had, de, zij het dan vermeende recht van de kasteelheer, erkend te krijgen. Zo ver ging zelfs de naijver, dat men aan de Landsregering eindelijk een adres zond waarin verzocht werd om pastoor Huy- gens te dwingen naar zijn vorige parochie terug te keren of hem uit zijn functie te ontslaan en zijn admissie in te trekken. De bewoners van het Vaarts kwartier intussen, werden, door hun behaalde successen steeds overmoediger en driester en bij voorkomende gelegenheden plaagden, ja zelfs sarden ze die van Loon (de spreek- en schrijf- trans was in die dagen nog niet zo gepolijst als thans). Het kwam t zelfs zo ver dat er een vete ont stond tussen de bewoners van Straats- en Vaartskwartier De kasteelheer en diens rent meester, die zich in hun recht be knot voelden, leefden tengevolge van een en ander op gespannen voet en het gevolg was dat de parochie van Loon geen nieuwe pastoor kreeg, wijl de Prins van Salm Salm als heer der grond- heerlijkheid geen priester in dit ambt concerteerde. Zo moest de parochie van 1796—-1805 zich te vreden stellen met een deservitor. Een bijna eindeloos geschrijf naar allerlei instanties volgde tot eindelijk op 9 september 1796 de Vicaris Generaal van het Bosse Bisdom zijn laatste woord over de bekende kwestie sprak, door het schrijven van een brief aan alle instanties in de zaak betrok ken, welke brief een lijvige bro chure zou kunnen vullen en waar in hij bewees geheel in de zin van de kerkelijke voorschriften te hebben gehandeld. Voorlopig was hiermede de zaak afgedaan, althans plaatse lijk. Doch hoe zoude de officiële burgerlijke instanties over de kwestie oordelen? De kerkmeesters van Kaats heuvel hadden, zodra zij hoorden van de Loonse acties bij de hoge Landsregering, zich eveneens tot deze instantie gewend en ten dui delijkste aangetoond de middelen die hun pastoor ten. dienste ston den, zowel morele als financiële. Tot op een cent na: vermelden! ze de inkomsten, zelfs, van de kerke- schaal, en rekenden voor dat zo wel hun herder als diens kape laan niets zouden tekortkomen. (Loon had juist het tegenoverge stelde beweerd). Het was voor de heren in den Haag moeilijk uit dlit alles wijs te worden. In ieder geval ging men niet over tot admïssie-intrekking voor pastoor Huygens, doch men stelde de zaak in handen van het Departementaal Bestuur van Bra bant. Het Comité van. Welzijn uit dit bestuur sprak zich bij mon de van de heer Storm er -over uit in deze voege: „Mij dunkt dat 't beste was dat. tie heer Huygens naar elders gepromoveerd werde, dat er met de rentmeester in 't vriendelijke; werd gesproken. De heer Baesten zal de, noodzakelijk heid van twee pastoors goed kun nen begrijpen, al staat hij dan ook op de rechten van den Heer." (18 sept. 1796) Hierdoor kwam de zaak eigen lijk in een nieuw licht te staan. Practisch erkende de heer Storm hier de rechten van de Vicaris. Het gevolg was dat de partijen zich nu bij het oordeel van de Vicaris hadden neer te leggen. Ze deden dit dan ook, hoewel plagerijen een onvermijdelijk ge volg bleven ien een betreurens waardige verhouding schiepen, die later nog eens zouden oplaaien bij de beruchte raadhuiskwestie in 1853. Zo moesten die van, Loon nog al eens horen: „Bij jullie kan het de pastoor nie houden en loopt weg, terwijl die van de Kets ge plaagd werden met het feit dat ze hun doden in Loon moesten ko men begraven. Kaatsheuvel had immers tot 1818 nog niet de ver gunning een eigen begraafplaats aan te leggen en heeft tot ge noemd jaar met begrijpelijke te genzin de doden naar Loon moe ten brengen, in deze omstandig heden voorwaar een dubbel zwa re gang voor velen. Pastoor Huygens stelde na het beëindigen van het geschil nog eens een verantwoording op, waarin hij in 52 punten zijn han delwijze rechtvaardigd en welk schrijven op het Biss. Archief te 's-Bosch wordt bewaard. De houd luidt als volgt 1. In de Heerlijkheid van Loon- op-Zand exteeren twee Room se kerken, een volkomen uur van malkanderen afgelegen. 2. Eene aan het z.g. Staarts- en eene aan het Vaartskwartier gelegen. 3. Deze twee kerken hebben ie der eene afzonderlijke ge meente door bepaalde lidma ten onderscheiden. 4. Zij hebben ieder een afzon derlijk huishouden, bestier gn inkomste, en in het geringste niets gemeen gehad dan den pastoor welke een en ander bestierde. 5. Tot de kerk van het Straats kwartier behooren ongeveer tussen de zeven en achthon derd communicanten. 6. En tot die van 't Vaartskw. zijn over 6a 7 jaren bij nauw keurige optellingen 1522 comm. en 753 minderj. te be hooren. 7. Alle de laatstgenoemde van de kerk van 't Vaartskw. en de wooninge van de pastoor van Loon op Zand, aldaar residerende, konden gerekent worden, door malkanderen bij de 5 kwartier te zijn afgele gen. 8. Een en andere zal ten klaar ste blijken uit de hierbijgaan- de copiën, waartoe men de vrijheid neemt zich te refe- reeren. 9. Om de groote menigte dier genen, welke tot de kerk van het Vaartskwartier behooren de verre afgelegenheid en uitgestrektheid derselve was hef niet mogelijk aan den pastoor tot Loon op Zand, aan het Straatskw. resideren de, de gemeente tot de kerk op 't Vaartskw. in het gees telijke naar behoren te be stieren. 10. Ingesetenen van het Vaarts kwartier waren hiervan door een droevige langdurige on dervinding overtuigd, als alle geestelijke welke van even gen. gemeente enige locale kennisse hebben. 11. In 't jaar 1786 heeft mijn voorsaat wanneer meerge noemde ingesetenen van 't Vaartskw. dese ecasie Cap- teerde. ïn- Daar 't ons door gebrek aan tijd niet mogelijk is om van alle vrienden en kennissen persoonlijk afscheid te nemen, groeten wij hen langs deze weg bij ons vertrek naar Amerika. Fam. A. P. voor de Poorte- Timmermans Sprang-Capelle, Trampad 1 TE KOOP z.g.a.n. licht grijs met bakje voor wandelwagen Adres te bevr. bur. v.d. blad lêmmaI ar te en om bun woonplaat* gebeurt, welk nieuws er uit de buuet te. dot alle* laen ze in het plaatselijk nieuwsblad, hun beste Hij weet precies, waar zij belang in stellen. Daarom stellen te alles, wat er te staat, óók in de advertenties I mm dent belangstelling 1 Benut pliuitëslyh Waalwijkse en Langsiraaise Courant V' r I HEERLIJK OM TE ROKEN VOORNAAM OM TE PRESENTEREN J*"

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 14