FILMJOURNAAL ELECTRA grootste keus Nederlanders collectief schuldig aan wantoestand! SCH EERAPPARATEN z STOFZUIGERS 86 °|o der Nederlandse gezins hoofden heeft levensverzekering T< DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 JULI 1956 met 31 briljanten in de vorm van een Franse lelie. De politie van het bureau Overtoom te Amsterdam ver zoekt al degenen, die inlichtin gen kunnen verschaffen, zich met haar in verbinding te stel len. RUS VINDT NIEUW TELEVISIETOESTEL UIT. Ontvangst van verre uitzendin gen mogelijk. Volgens Radio Moskou heeft een Russische radio-amateur uit Dergatsji, een dorp gelegen in de nabijheid van het district Charkof, een buitengewoon ge voelig televisietoestel gebouwd, dat uitzendingen uit Engeland, Polen, Italië, Nederland, Oosten rijk en andere landen opvangt. In de meeste gevallen, aldus Radio Moskou, zijn ontvangst en geluid duidelijk. AMERIKAANSE SOLDAAT VEROORDEELD. Vijf jaar dwangarbeid wegens wangedrag in jDuitsland. De Amerikaanse militaire over heid heeft maandag met 'n ver oordeling tot vijf jaren dwang arbeid aangetoond, dat zij met kracht optreedt tegen de vergrij pen van Amerikaanse soldaten in West-Duitsland. Een Amerikaanse krijgsraad heeft in Wuerzburg de 20-jarige sergeant James M. Bikar tot de ze straf veroordeeld, omdat hij begin juni een taxichauffeur met een hamer op het hoofd ge slagen had met de bedoeling hem te beroven. Tijdens het proces bekende de sergeant zich o.a. ook schuldig te hebben gemaakt aan diefstal van een motor. DEREK CURTIS BENNETT OVERLEDEN. Derek Curtis-Bennett, de be faamde Britse advocaat die vorig jaar door de Nederlandse rege ring werd aangezocht om als de verdediger van Jungschleger op te treden, doch van de Indonesi sche regering geen visum ver kreeg, is te Londen dood aange troffen in het huis waar zijn 26- jarige echgenote Janet in mei j.l. na bet innemen van een grote dosis slaaptabletten is overleden. Curtis Bennett was 52 jaar oud. Hij was kortgeleden na een verblijf van verscheidene weken in een rusthuis op het platte land naar zijn woning in Ken sington (west-Londen) terugge keerd. Hij had een zenuwinzin king gehad na de dood van zijn vrouw, een voormalig revue meisje. Zijn laatste grote zaak was die van de sergeant Frede rick Emmott-Dunne, die wegens moord op zijn vriend om wille van diens vrouw te Dusseldorf tot levenslang veroordeeld werd. Tot de beruchte misdadigers, die door Cudtis-Bennett verde digd werden, behoorden John Reginal Halliday Christie de kantoorbediende, die tal van vrouwen gewurgd heeft -de lustmoordenaar John Haig en William Joyce alias Lord Haw- Haw Alleen babies en bedlegerigen gaan vryuit.,. Het staat er met het verkeer op de weg allerellendigst voor. In 1955 bedroeg het aantal onge vallen bijna 115.000 (1954: ruim 101.000)het aantal doden was 1.523 (1954: 1.524) en dat van de zwaar- en licht gewonden meer dan 34.000' (1954: 30.436). Twisten over de schuldvraag heeft geen enkele zin meer; al lang is uitgemaakt dat de schuld bijiedereen ligt. Scherpge steld gaan alleen babies en bed legerigen vrijuit. Fouten en foutjes. Er worden dagelijks duizenden fouten en foutjes gemaakt, die gelukkig lang niet alle tot dood en verminking leiden. Ware dit wel het geval, dan zou elke dag een nationale ramp opleveren, er zouden ziekenhuizen en be graafplaatsen te kort zijn, fa brieken moesten worden stil ge legd, scholen, winkels en kanto ren gesloten, terwijl in elk gezin rouw en verdriet zou heersen... De organisatie, die niet op houdt weggebruikers steeds weer te wijzen op het grote risico van elk verkeerd gebruik van de weg, is het Verbond voor Veilig ver keer, dat in Utrecht zijn lande lijk bureau heeft en in honder den gemeenten afdelingen en consuls. Er zijn duizenden manieren om de weggebruikers te vertellen hoe ze fouten in het verkeerver- mijden kunnen. Het kan door middel van film en filmstrook, van radio en televisie, van ver- keerstafel of verkeersmaquette, van boekjes, brochures, folders en wat niet al. Van al deze mid delen maakt het Verbond voor Veilig Verkeer dan ook 'n schier onbegrensd gebruik. Waar echter ditmaal eens bij zonder op gewezen moet worden, is de actie met verkeersplaatjes en albums. Deze albums en deze plaatjes zijn o.a. verkrijgbaar bij de Gazelle rijwielhandelaren ter plaatse. Met de verspreiding hiervan is het Verbond voor Veilig Verkeer het vorig jaar be gonnen en dadelijk met zo'n groot sukses, dat de drukkers niet dan met de grootste moeite de zaak bij konden houden. De eerste serie verkeersplaatjes be stond uit een reeks kernachtige verkeerswenken, kort en bondig geformuleerd. Deze „Goede raad voor 't verkeer op straat" kwam via de loonzakjes in de gezinnen terecht, en tot op de dag van vandaag toe volgen de plaatjes nog steeds dezelfde weg: loon zakje, gezin, plakboek Dankzij deze effectieve methode konden reeds circa .25.000.000 plaatjes en 250.000 albums worden ver spreid, welk resultaat zonder medewerking van honderden gro te en kleinere bedrijven niet be reikt zou zijn. Prijsvraagalbum een verras- rend element Thans draaien de drukpersen op volle toeren om een nieuwe serie verkeersplaatjes met bijbe horende albums 't licht te doen zien. Ditmaal plaatjes, die op vaak geestige wijze laten zien, hoe het wel en hoe het niet moet in het verkeer. En wat het al bum betreft: aan dit plakboek is de attractie van een wedstrijd verbonden met waardevolle prij zen als Gazelle-rijwielen en Pri- Iips-artikelen. Hiervoor behoeft men slechts met behulp van ze ven spreekwoorden een bekende verkeerswenk van het Verbond HUREN VAN B R U I D S T O I L E T T E N Bruidsmeisjesjaponnen, Sluiers, Kapjes,enz.Tevensgrote collectie GELEGENHEIDSKLEDING VOOR HEREN. BOSSCHE KLEDING-SEBVICE - De enige SPECIAALZAAK voor DEN BOSCH e. o. - VU GHTERSTR A AT 205 - Tel. 5385 - DEN BOSCH voor Veilig Verkeer op te sporen en bij deze wenk een regel te schrijven, die er op rijmt. Dat is alles om een kans te krijgen bij één van de vier prijstoekennin gen, welke in de komende maan den plaats zullen hebben. Het Verbond voor Veilig Ver keer besteedt aan 'een doeltref fende verspreiding ook thans weer de grootste zorg en aan dacht. Daar het publiek op deze vorm van voorlichting blijkbaar erg gesteld is, namelijk instruc- 1 tieve plaatsjes en daarbij beho rende albums of plakboeken, wordt gestreefd naar een wijze van distributie, waardoor 't ma teriaal onder ieders bereik kan komen. Zo is bijvoorbeeld een grote Nederlandse rijwielfabriek, Gazelle te Dieren, bereid gevon den al haar agenten ten getale van bijna vijfentwintighonderd in te schakelen! Ook bekende winkelcombinaties en fabrikan ten van consumptieartikelen hel pen het Verbond. Nog altijd blijkt er grote onkunde te heer sen betreffende de juiste toepas sing van de verkeersregels, afge zien nog van 't ontstellende feit, dat regels als bijvoorbeeld die van de voorrang voor vele weg gebruikers zo goed als een ge sloten boek zijn. Van een goede toepassing der verkeersvoor- schriften krijgt men alleen dan een heldere voorstelling, als het woord vergezeld gaat 'van een duidelijk voorbeeld. De instruc tieve waarde van de plaatjes, die door het Verbond voor Veilig Verkeer verspreid worden en op grote schaal in omloop gebracht zal er veel toe bijdragen bij de weggebruikers meer begrip voor de verkeersregels en hun juiste toepassing aan te kweken. De noodzakelijkheid hiervan zal geen weldenkend Nederlander willen ontkennen MUSIS SACRUM. „CLOWN BOEM". Nils Poppe, de bekende Zweed se filmkomiek, speelt in de ze zorgeloze vakantiefilm een dubbelrol. Het verhaal draait namelijk om de tweelingbroers Fabian en August Boem. Fabian is altijd een serieuze jongen ge weest, die het tenslotte dan ook gebracht heeft tot burgemeester van Lillstad, dat tengevolge van de verbluffende maatregelen van de burgemeester is omgedoopt in Boemstad. Het gaat allemaal best in Boemstad, alleen de bouw van een nieuw gemeentehuis wil met erg goed vlotten. Camilla, een jeugdvriendin van Fabian, wil namelijk geen toestemming geven om deze moderne steen massa neer te zetten in het haar toebehorende park „Rozenhof". Dan komt op zekere dag Au gust in de stadals clown van een circus. Fabian houdt helemaal niet van circusspul en weigert een vergunning. Camil la laat het circus echter in baar park een voorstelling geven. Het sukses is overweldigend en zelfs Fabian wordt tenslotte be keerd. Camilla wordt de burge meestersvrouw en August trekt weer verdergelukkiger dan ooit tevoren. .g. Een aantrekkelijke "vakantie film. Maandag en woensdag. Toegang alle leeftijden „DUEL IN THE SUN". Deze opmerkelijke film met een uitstekende rolbezetting wil aantonen dat het kwade ver nietigd moet worden, opdat hef goede kan bloeien en groeien en tevens dat men een zekere over eenkomst met de opvattingen of liever nog met het karakter van de andere persoon nodig heeft om tot een liefde te kunnen ko men. De film heeft een aantal zeer sterke momenten, het spel is voortreffelijk en het camera werk is in zijn soberheid buiten gewoon mooi. Het gegeven is zeer eenvoudig en speelt zich af in Texas. Het meisje, Pearl Chavez (Jennifer Jones), komt in huis bij de grootgrondbezitter Mc Canless, omdat haar vader wegens moord op zijn vrouw terechtgesteld is. De bei de zonen van Mc Canless Lewt (Gregory Peck) en Jesse (Joseph Cotten) verschillen hemelsbreed van elkaar, doch één ding hebben zij gemeen: de liefde voor Pearl. Lewt is losbandig en wild, Jesse rustig en verstandig. Jesse gaat 't huis uit als hij merkt dat er een verhouding bestaat tussen Lewt en Pearl. Hij keert echter terug wan neer Lewt wegens moord op een medeminnaar is moeten vluchten. Hij wil Pearl met zich meenemen, doch Lewt, wie dit ter ore is geko men, schiet ook zijn broer neer. Pearl gaat dan Lewt in zijn schuil plaats opzoekén om te voorkomen dat hij, zodra Jesse hersteld is, weer een aanslag zal plegen. In deze laat ste ontmoeting bereikt de film een dramatisch hoogtepunt. Een film die wij 18-jarigen kun nen aanbevelen. Van vrijdag tot en met zondag. LUXOR „Wie is zonder zonden" fle beroemde roman „Genevieve" u van Lamertine is door de Italia nen omgewerkt tot een film onder bovenstaande titel. Het is het ver haal van Maria (Y. Sanson) en Ste- fano (A. Nazarri), die tocb het ge luk vinden, ondanks de duivelse machinaties van een gravin, wier zoon bij de zuster van Maria een kind verwekt heeft. Stefano heeft ha een mislukt leven in eigen land, een geheel nieuw bestaan opge bouwd in Canada. Maria en Stefano huwen bij volmacht en Maria be hoeft dan alleen maar te wachten op de papieren, die haar toestem ming zullen geven zich bij haar man te voegen. Haar zuster Lisetta moet echter bevallen van een kind, waarvan de zoon van de gravin de vader is. De gravin, die een schan daal ten koste van alles wil vermij den, stuurt haar zoon weg en het meisje naar een dienstbode van haar op een afgelegen plaats en be looft dat zij alles in orde zal maken. Dit laatste is natuurlijk helemaal niet haar bedoeling. De dienstbode legt het kind te vondeling. Maria, die juist haar zuster komt opzoeken, hoort dit en gaat het kind zoeken. Juist als zij het vindt, arresteert de politie haar wegens het te vonde ling leggen. Maria durft de waar heid niet te bekennen om Lisetta te sparen. Zij krijgt gevangenisstraf. Lisetta overlijdt door onvoldoende verzorging. Als Stefano dit alles hoort, tracht hij Maria te vergeten, doch dit lukt niet. Na tien jaar keert hij terug en hoort dan bij toeval de werkelijke toedracht uit de mond van de kwaadaardige gravin zelf. Het ge luk is dan gauw weer hersteld en het zoontje van Lisetta heeft dan tevens een vader en een moeder. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 18 jaar. Maandag en woensdag geen voor stelling. Provinciaal Micnws Nog geen overeenstemming inzake Brabantse Provinciale vlag In hun zitting van dinsdag j.l. zijn de Brabantse Staten nog niet tot overeenstemming kunnen ko men inzake de Brabanse provin ciale vlag. De Staten stonden af wijzend tegenover het voorstel FEUILLETON van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" WILDE VAART Door ALLAN PENNING. 34) Een moordenaar is het, een beul door de politie heb ik 'm moe ten laten wegslepen.Maar beta len zal die... de hele schade zal die me betalen... tot de laatste cent." „Nou, nou", suste Peter, „hou je maar kalm hoor. Ik heb je wil len helpen. Jij wilde met alle ge weld met 'm trouwen en als tie nou, nu je 'm op zicht hebt gehad, niet bevalt, tja, dan kan ik moei lijk helpen... Waar is tie nu? Heb je 'm maar ineens afge* maakt?" „Waar die is! Waar ie thuis hoort, in het gevang! Daar ligt ie zijn roes uit te slapen, als een varken in zijn hok." Peter Wins luisterde niet ver der. Handig wipte hij langs Ara bella heen, sprong vlug op de kade en verdween in een der loodsen. i Na een paar uur kwam hij terug met Bill. Arabella was verdwe nen. „Nou Bill, hoe voel je je nou? Je schijnt aardig aan de gang ge weest te zijn... Ben je de hele week stomdronken geweest en wat heb je nog over van die 200 dollar?" i Verontwaardigd keek Bill zijn baas aan. Toen trok hij een prop bankbiljetten te voorschijn. „Dronken? Ik... dronken? Hier zijn 189 dollar terug. Precies twee flesjes drank heb ik gekocht." „Maar hoe kan je daarvan een week lang zo laveloos zijn ge weest, Bill?" i „Kap... je moest me beter kep- nen. Je weet toch nog heel goed, dat ik een droeve dronk óver me heb. Als ik een slokkie te veel op heb, ga ik hoogstens huilen, maar zeker niet vechtenDe hele week ben ik broodnuchter geweest, zo nuchter, dat ik me zo nu en dan in een hoekie heb zitten te schamen. Ik moest wel nuchter blijven, anders had ik niet zo te keer kunnen gaan, maar ik was de enige die het wist... Toen ik nog een kleine jongen was, speel de ik heel goed komedie en blijk baar ben ik het nog niet verge ten..." „Ze schijnt niet meer met je te willen trouwen, Bill. Da's ten minste dat. „Tja, jammer..." „Jammer? Durf jij van jammer te spreken?" „Tja, jammer van die mooie meubeltjes van d'r, die ik in puin heb moeten slaanEnfin, een goeie komedie, daar moet, zeggen ze, actie in zitten. Nou, die zat er in, dat kan ik je verzekeren!" HOOFDSTUK XI. De „Ping Ho" wordt gepromo veerd tot p assa g iersboot, door vogels van vreemde pluimage. Als eenzaam en bijna vergeten schip lag de „Ping Ho" op de rivier voor Canton. Een goede vijfhonderd meter verderop was de rivier van oever tot oever be dekt met chinese sampans en en kele grotere jonks. Het was het heetst van de_dag en slechts een enkele Chinees waagde zich bui ten de beschutting van de biezen kajuiten, die als reusachtige kor ven over de sampans spanden en die een zo talrijk gezin tot woning dienden, dat het geheel een mierennest leek. Maar al was bijna niemand zichtbaar, toch klonk een hels kabaal van stem men op; schreeuwerige rauwe klanken, die aan hooglopende ruzie deden denken, hakkerige stootgeluiden, die islechts voor een enkele Europeaan iets be duidden. De rivier lag zo vol met schuiten, waarop families, als konijnenstammen hun gehele leven doorbrengen, dat men over de sampans van oever tot oever had kunnen wandelen. Het was onbegrijpelijk dat deze stakkers, die geen ander tehuis hadden dan de armzalige sampans, niet, telkens opnieuw, door een of an dere epidemie werden gedeci meerd, want het water diende hen tot alles. Zij wasten hun vet- zweterige bodies in de rivier, de gore lompen, die zij als schaam- te-bedekking gebruikten, wer den er in gespoeld, maar tegelijk putten ze hun, drinkwater uit de- zelfde stroom. Het water, dat zij gebruikten om het handjevol rijst te koken waarmede zij hun weinig eisende magen vulden, werd ook alweer door dezelfde rivier geleverd. Aan de linkeroever lag de Chi nese stad, de warwinkel van steegjes en, slopjes, waarvan ve- co O heeft de Grotestraat 207 Waalwijk co m co van G.S., dat tot stand gekomen was op een advies van de Hoge Raad van Adel en dat luidde: drie horizontale banen van gelijke hoogte in de kleuren zwart-geel- zwart. j In de discussie bleek de voor keur uit te gaan naar de bestaan de rood-witte blokvlag, die in 1935 wel voorlopig, maar nooit definitief is vastgesteld. De he ren Mr. E. Sassen, J. Kloezen, A. Rademakers en D. Schouten ble ken voorstanders van dit blok- motief, dat nog voorkomt in het Bossche stadswapen en in vele Brabantse gilde-uniformen. De heer J. Willems voelde het meest voor de oude Brabantse eeuwen- vlag. In een volgende zitting zullen G.S. met een nieuw voorstel ko men. Inzake de afvalwaterzuivering in het stroomgebied van de Aa werd de motie-Sassen, waarin werd aangedrongen om het zui- veringsbeheer op te dragen aan een college, dat bestaat uit ver tegenwoordigers van de industrie, betrokken gemeentebesturen en waterschap, met 39 tegen 19 stemmen verworpen. Het voorstel van G.S. om de zuiveringstaak op te nemen in het reglement van het waterschap „Het Stroomgebied van de Aa" werd daarna met 41 tegen 14 stemmen aangenomen. Twee Statenleden jubileerden. Jhr. mr. Smits van Oyen, lid der Brabantse Staten, en de heer J. van Lienden, lid van Gedepu teerde Staten, vierden dinsdag hun zilveren jubileum als lid dier Staten. Voor de middagpauze van de op die dag gehouden ver gadering werden de beide jubi larissen toegesproken door de commissaris der Koningin, prof. de Quay, waarbij hij wees op het vele en belangrijke werk dat door de beide jubilarissen in het belang van de provincie is ver richt. Namens de Staten werden de jubilarissen toegesproken door de voorzitter van de K.V.P.-fractie der Brabantse Staten, mr. E. Sas sen. Beide heren kregen bloemen aangeboden en de heer Smits bo vendien nog een fraaie zilveren bloemschaal. De beide jubilarissen dankten met een kort woord, Waarna een heildronk werd uitge- hracbt. Spaaraspect en risicodekking belangrijkste eigenschap der levensverzekering eneinde de onder het publiek bestaande meningen en gevoelens ten opzichte van de levensverze kering te leren kennen, is in op dracht van de Voorlichtingscom missie uit het Levensverzekering- bedrijf een groot aantal enquê teurs en eriquêtrices van het Ne derlands Instituut voor de Publie ke Opinie (N.I.P.O.) op stap ge gaan om de nodige gegevens te verzamelen. Blijkens het inmiddels versche nen rapport, dat vele belangwek kende gegevens bevat, werd een groot aantal personen onder vraagd, ingedeeld naar de crite ria: welstand, leeftijd, provincie van inwoning, burgerlijke staat, beroep, enz. en zodanig gekozen, dat de representativiteit voor de gehele bevolking vast staat. Het rapport vermeldt, dat 86 van de gezinshoofden in Ne derland een of meer levensverze keringen heeft. Ook toont het aan, dat voor Ie nimmer het zonlicht zien, om dat de bewoners van beide straatzijden biezen matten uit de eerste verdieping steken, die in tedere omstrengeling elkaar vasthouden en de meedogenloze stralen van de zon tegenhouden, waarvan de breedste ternauwer nood drie meter is, warrelde al les door elkaar. Het leek een menselijke mierenhoop, waar ze, schijnbaar zonder doel, gejaagd dooreen renden, sommigen zwoe- j gend onder zware vreemde las ten. Maar voor het europese oog was de een niet van de ander te onderscheiden. Net als mieren waren ze allen hetzelfde. Een onbestemde stank hing als een zwaar gordijn tussen de huizen. Het was een geurenmengeling van menselijk zweet, van ge droogde vis, die bij manden vol in de open winkeltjes stond uit gestald, wachtend op kopers van trassih en doerian; de riolen, die als open stroompjes langs de zij kanten der straten liepen, droe gen er, tot overmaat van ramp, ook nog het hunne toe bij. Maar de bewoners schenen tegen deze stank, waarmede zij van kinds been af vertrouwd waren, geen bezwaar te hebben. Zij schenen er zich aan te koesteren en over- 73 van de geënquêteerde per sonen, corresponderende met bij na gedeelte van de Neder landse bevolking in deze vorm van gezins- en oudedagsverzor- ging veel aantrekkelijks schuilt. Een resultaat, dat bewijst, dat de zorg voor de toekomst in het ge- dachtenleven van de moderne mens een centrale plaats inneemt. Deze zorg voor de toekomst omvat enerzijds de zorg voor het bestaanonderhoud gedurende de tijd, waarin men door beëindi ging van zijn werkzaamheden niet langer inkomsten uit arbeid zal genieten, anderzijds de zorg voor het materieel welzijn van hen, die na het overlijden van het gezins hoofd het zonder diens inkomsten zulen moeten stellen. Met andere woorden: levensverzekering is 'n systeem van sparen voor de oude dag onder geijktijdige dekking van de nadelige financi ële gevolgen, voortvoeiende uit iemands overijden (risico-dek king). al zaten plokjes Chinezen in druk gesticulerende conversatie tegen de muren gehurkt, als za ten ze ergens in de wijde,*frisse natuur. Van tijd tot tijd trachtte een draagstoel zijn weg te vech ten door de krioelende menigte. De dragers schreeuwden zich schor om ruim baan te maken, maar niemand uit de mensen warreling trok er zich iets van aan. En wanneer de draagstoel een hoek van een straat moest omgaan, liep de voorste koelie één der winkeltjes, die een open fa?ade hadden, binnen, terwijl zijn achterman de hoek nam. Dan wurmde de voorste man weer zijn weg uit het winkeltje en sjokte het spul verder, zonder dat de handelstransacties in het zaakje er enige stagnatie door ondervonden. Niemand trok zich van de interruptie iets aan. Maar aan de andere zijde van de rivier lag de europese nederzetting. Daar heerste rust, orde en stilte. Geen sterveling was er op dit uur van de dag te bekennen en het leek of achter de neergelaten luiken van de huizenrijen alles uitgestorven en verlaten was. Wordt vervolgd. T'.--; ïfl L-'. ..■v.'t.'l ui PHILIPSHAVE UNIO BRAUN-REMINGTON HOLL. ELECTRO RUTON EXCELSIOR O X

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2