Waalwijkse en Langsiraaise Courani K We gaan de OUDEN VAN DAGEN weer een de reis gaat ditmaal naar Schijndei heerlijke dag bezorgen JL È1 Waar de duikers duiken leren VRIJDAG 27 JULI 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 58 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO'' Radiowagens zullen morgen middag de straten vol muziek strooien. Pittige marsmuziek o! een ontroerend lied van onze Johnny, dat is om het even. c.n kort daarna zal ook Uw bel over gaan en zult ge het gerammel van collectebussen horen. Straat in straat uit zullen ze trekken, de muziek en de collectanten, en geen deur zullen ze overslaan, want er moet geld komen. Geld van U, geld van iedereen Ze komen nooit eens geld bren gen, zult ge misschien zeggen. Van de tien keer dat er aan dc deur gebeld wordt is het negen keer om geld. Een mens mag wel kisten vol geld hebben om al die geldophalei'S tevreden te stellen. En ge hebt gelijk, het hele leven draait bijna om geld. Zonder geld gaat hoe vreemd dit ook inag klinken veel levensvreug de 'aan uw deur voorbij. Zonder geld bent ge een weerloos mens, 'die volkomen afhankelijk is van het genadebrood dat anderen u willen toewerpen. Ge rnoogt dus met recht en reden deksels zui nig op uw geld zijn en een dub beltje gerust twee keer omdraai en alvorens ge het uit handen geeft, want kwijt is kwijt. En het is dan ook begrijpelijk dat ge morgenmiddag denkt: ja, toe inaar, het groeit me niet op de rugEn dan hebt ge volko men gelijk, want niemand ver dient'het met niets doen. Maar toch móet ge één ding morgen middag beslist niet doen uw deur en uw beurs dicht houden, want van uw geldelijke steun hangt ontzettend veel af. Er wordt morgenmiddag aan uw deur gebeld en om geld gevraagd omdat het zo hard nodig is. Er wordt morgen van u een offertje gevraagd om aan andere mensen een hele middag zorgeloze vreug de en vertier te brengen. En die andere mensen, dat zijn de Waalwijkse Ouden van Dagen. DE 11e MAAL. Wh durven met het volste vertrouwen een beroep op allen te doen, omdat de tien voorgaande malen gebleken is dat dit beroep niet tevergeefs is gedaan. Het jubileum-uitstapje van onze Ouden van Dagen van het vorig jaar naar Hilvarénbeek is een triomfantelijke dag ge worden. Ge zult dat wel gelezen hebben in het uitvoerig verslag van onze redacteur, die elk .jaar het voorrecht heeft dit uitstapje mee te maken. En deze dag is uw werk geweest. Dank zij uw offer vaardigheid en uw naastenliefde is deze verrukkelijke dag 'n feit kunnen worden. Én daarom zult ge ook dit jaar uw deur en uw beurs niet dicht houden, maar zult ge graag naar vermogen bij dragen om 'onze Ouden van Da gen', aan wie wij jongeren zo ontzettend veel te danken heb ben, een middag in de volle zo merzon te zetten. Ja, die zomer zon doet ook mee, daar zijn wij van overtuigd. TIJDEN VERANDERD. Rr wordt wel eens smalend over deze tijd gesproken, de ze tijd met zijn eeuwige jacht, zijn onverzadigbare honger naar sensatie en amusement en zijn materiële instelling. Men kan geen tüdschrift opslaan of men leest een zwijmelend stukje over die „goeie" ouwe tijd. Inderdaad, die ouwe tijd heeft veel goede kanten gehad, maar om hem nu maar zonder meer het predicaat „goed" toe te kennen, is wel wat overdreven. Denken we al leen maar aan de verzorging van de ouden van dagen, die alles te wensen over liet. De oudjes wer den beschouwd als uitgerangeer de mensen, die niets anders te doen hadden dan op hun dood te wachten en van genadebrood te leven. Dat was ook een kant van die „goeie" ouwe tijd Vandaag is dat anders. Van daag wordt hun de zekerheid gegeven die zij nodig hebben om niet voor hun tijd alle levens vreugde te verliezen en van ver driet en honger te kreperen. Vandaag worden zij gezien als de werkers die onze welvaart mogelijk hebben gemaakt. En omdat deze instelling on der ons jongeren leeft, is het uitstapje van onze Waalwijkse Ouden van Dagen nog elk jaar een grandioos sukses geworden en zullen zij ook dit jaar weer kunnen genieten van een dag, die hun nog lang zal bijblijven en die nog vaak een gelukkige glim lach op verweerde gezichten te. voorschijn zal toveren. Als ge wist welk een lichtpunt deze uitgaansdag elk jaar weer voor hen is, dan zoudt ge met gulle hand geven, misschien nog wat meer dan ge eigenlijk wel missen kunt. Dinsdag 31 juli a.s. zal de stoet weer uit Waalwijk vertrek ken met als doel Schijndei. De autobezitters hebben evenals andere jaren spontaan hun me dewerking toegezegd en tiental len mensen zijn in actie geweest om deze dag zo goed mogelijk te doen slagen. Maar het belang rijkste deel hebt gij in handen dc portemonnee. Doe die portemonnee open en geef er uit wat ge missen kunt. De stralende gezichten die wij dinsdag zullen zien vertrekken en terugkeren zullen een belo ning voor ieder van ons zijn, die ons zal ontroeren en die ons dankbaar zal stemmen, omdat we dit weer hebben mogen doen. In Duikerhelm, P-Pak, Kikvorskleding of Aqualon GEERTRUIDENBERG (P.A.) „Duiker 2 glas voor!" roept de helper boven op 't platfprm van de oefentank met drabbig water als hij het kijkglas in de helm past en de laatste opening naai de buitenwereld hermetisch af sluit. De luchtslang bolt op, be neden aan de electrische pomp regelen enkele soldaten de zuur stoftoevoer. De telefonist geeft via de telefoonlijn de eerste in structies door voor de afdaling. Dan wankelt de duiker, gehuld in een pak van totaal 82 kg., naar het ijzeren trapje. Lang zaam verdwijnt hij onder water, slechts de luchtslang en de te lefoonlijn geven zijn plaats aan. Nog geen minuut later wordt 'n sissende snijbrander neer gela ten. Onder water spatten de von ken op. De duiker is in actie. We staan tussen leerlingen van de Duikerschool, die met de Vaarschool van de Kon.' Land macht gevestigd is in de Markt- kazerne en die 1 juni 1953 werd opgericht om te voorzien in de behoefte van het leger aan ge schoolde specialisten, b.v. voor het verwijderen van wrakken, het aanbrengen van springladin gen onder bruggen en andere 'doeleinden. In vredestijd ver richten deze duikers en b.v. de kikvorsmannen ook nuttig werk, want dan worden zij ingescha keld bij het opsporen van dren kelingen, de controle van kade muren en sluizen, het lichten van schepen, enz. Om ons heen zien we de uit rustingsstukken van dit onder waterbedrijf In verschillende costuums kunnen de leerlingen afdalen naar de bodem van de Nederlandse rivieren en kana len. Op betrekkelijk geringe diep ten opereert de „kikvorsman" met zijn zwemvliezen. Hij neemt zijn eigen zuurstof mee in klei ne blauwe flesjes en kan drie kwartier onder blijven op hoog stens 10 meter Voor het oprui men van magnetische mijnen is er het anti-magnetische en non- accoustische P-pak met grote luchtflessen. In dit costuum1 kan een soldaat een uur werken op 17 meter diepte. Het eenvoudigste duikercos- tuum is de aqualon. Het bestaat uit weinig delen en er wordt al- leen verse lucht toegevoerd. De uitgeademde lucht komt dóór 't water naar boven borrelen, zo- j dat in dit geval steeds te zien is j waar de man zich precies be- i vindt. Een leerling in het grote duikerpak van 82 kg. is afgedaald in de oefentank met (echt) ondoorzichtig water. Via de onderwa tertelefoon houdt hij verbinding met zijn instructeur aan de an dere zijde van het glas. SCHOENTJES VAN 8% KILO Voor de grote opdrachten, als het doorbranden van stalen scheepsrompen en het lassen of timmeren onder water komt uit sluitend het grote duikercos- tuum in aanmerking, dat o.m. bestaat uit een paar met lood verzwaarde schoenen van onge veer 8V2 kg., de waterdichte om hulling met koperen kraagstuk, waaraan b.v. de borst- en rug gewichten worden gehangen van 18 kg. per stuk en waarop de grote helm wordt geschroefd met diverse kleppen en kranen, stop contact voor de telefoonleiding, kijkglas enz. De duiker, die aldus uitgerust te water gaat, kan onbeperkte tijd onder de oppervlakte blijven als men aan de wal (of op het hulpschip) maar zorgt voor de juiste luchttoevoer. Zelfs bij vorst kan deze duiker onder het ijs verdwijnen. Dat zijn handen onbeschermd blij ven, teneinde hem de nodige be wegingsvrijheid te verschaffen, is daarbij geen bezwaar. Deze jongens spreken van „koude handen halen", maar als ze weer boven komen in de wereld van sneeuw en ijs, draaien ze soms met dezelfde handen snel een shaggie ZWARE KEURING. „Nu drie minuten de adem in houden", klinkt het in de zie kenkamer. Daar staan in lang gelid de aspirant-leerlingen voor de Duikerschool, die een poging willen wagen tot toelating. Niet iedere Hollandse jongen is geschikt voor dit vak. Iemand met te grote amandelen of vaak verstopte buis van Eustachius wordt onherroepelijk afgekeurd. Ook kleurenblindheid is een re den tot afwijzing. Voorts mag men b.v. nimmer middenooront steking gehad hebben, moet de bloeddruk goed zijn en worden de candidaten gecontroleerd op reflexen. Deze laatste kunnen er op wijzen dat de man aanleiding heeft voor krampen en ook dat is taboe. Bijzondere aandacht wordt gewijd aan hart en longen. En dan is de lengte soms een struikelblok. „Waarom?" vragen wij verbaasd, terwijl 0111 ons heen de jongens diepe kniebui gingen maken, een cilinder vol lucht blazen en met hamertjes betikt worden. „Ja, dat is een kwestie van bevoorrading. We hebben uitsluitend de midden maat duikerpakken gekocht, zo dat we geen pak behoeven te kiezen bij de man, maar alle mannen passen in onze pakken. Dat is trouwens een vorm van strategie, want nu zullen we in de praktijk nooit stuiten op een niet-passende combinatie." 1400.— PER MAAND. In de haven van Geertruiden- berg liggen de schepen van de Vaarschool en van de JJuiker- school. Met een logiesschip kun nen de leerlingen de wijde wate ren opzoeken, voorlopig duiken ze in de 3 tot 4 meter diepe poel. Het kleden vergt grondige voorbereiding en veel tijd. Het valt niet mee de stugge rubber- delen over het lichaam te trek ken, de diverse aansluitingen hermetisch te sluiten en de kra nen, kleppen en luchtdruk nauw keurig te regelen En als men dan na een half of heel uur kle den afdaalt, komt soms na en kele minuten al het signaal stij gen: 4 rukken aan de seinlijn of een commando via de onderwa tertelefoon. De dienstplichtige bevalt deze studie best. Ze hebben een pret tige opleiding, met premie voor elke minuut onder water door gebracht, extra voeding en het vooruitzicht op een goed betaal de betrekking na de diensttijd. Bij particuliere maatschappijen, die buitenlandse opdrachten ver vullen, kunnen ervaren duikers een inkomen halen van 1400.- per maand NIET ONGEZOND. Of dit werk gezond is? Nor maal is er geen vuiltje aan de lucht, als de voorschriften in acht genomen worden. Een zwaar kapmes moet de duiker beschermen tegen gevaarlijke vissen of verstrikking in 'n tros. Bij het ophalen zijn er stoptijden nodig, zodat een duiker niet van grote diepte komt met 'n over druk in zijn bloed. Dat zou lei den tot de gevreesde caisson ziekte. Maar zelfs als de bloeddruk niet in orde zou zijn, kan men dc duiker redden door de „ijzeren long". Te Hoek van Holland is een Duitse duiker op deze wijze in het leven gehouden, nadat hij zonder wachttijden op be paalde hoogten uit het diepe water was getrokken. In een le vensgrote cylinder werd hij op nieuw onder druk gezet en toen in 72 uur tot het normale peil teruggebracht Ongezond is volgens het oor deel van de serg.-maj. W. J. C. Coemaat slechts de onderwater- fiets, het snelle vervoermiddel van de duiker in de diepte, wel ke hier niet gebruikt wordt, om dat de twee propellers, die trap pend worden rondgedraaid, le lijke verwondingen kunnen ver oorzaken. DE STRIJD OM DE RODE MUTS. Elke dag (zomer en winter) gaan de jongens 20 minuten on der water. Ze vinden het fijn en nu wij ze zagen werken tegen de tijd, dat deze lichting het certi ficaat 3 haalde, 11a een cursus van 4 maanden, bleek wel, dat er geroutineerde duikers aan het werk waren, die onder water bij na even handig met het las apparaat omsprongen als 'n vak arbeider achter zijn bankschroef. Want dat is ook een zware op gave in deze schoolde jongens komen als slagerszoon, schoen makersleerling of kantoorbe diende, maar ze moeten niet al leen leren duiken, doch ook le ren omgaan met alle soorten ge reedschappen en in de moeilijk ste omstandigheden kistjes tim meren of stalen kettingen door snijden. En als ze dan deze cursus ge had hebben, volgen nog zwaar dere opleidingen voor certificaat 2 en 1. Geen wonder, dat er wel eens een uitvaller geboekt wordt, maar het zijn er slechts enkelen die het befaamde rode mutsje van dit beroep voor altijd vaar wel moeten zeggen. (Nadruk verboden). II Een van de vele pakken, waarin de leerlingen zich kunnen oefe nen. Dit is een non-accoustisch en anti-magnetisch p-pak, waar mede in tijden van oorlog mijnen onschadelijk kunnen worden gemaakt. Met het glas voor kan de jongen 1 uur op 17 meter diepte blijven. DREES OVER ZIJN POGING. Dr. Drees heeft, nadat H. M. de Koningin hem had ontheven van zijn opdracht, medegedeeld, dat de wezenlijke bezwaren van de KVP tegen zijn ontwerppro gramma betrekking hadden op de vier volgende punten 1) de bezitsvorming; 2) de paragraaf over Neder lands Nieuw-Guinea; 3) de kwestie van de stijging der uitgaven in verband met het nationale inkomen 4) de pacificatie van het hoger onderwijs. Dr. Drees deelde nog mede, dat daarbij de kwestie van de bezits vorming het zwaarst heeft ge wogen, gevolgd door die van het hoger onderwijs. In het program werd over de bezitsvorming gezegd, dat daar bij o.a. werd gedacht aan reeds ingediende of in voorbereiding zijnde voorstellen inzake eigen woningen, werkgeversbijdragen voor bouwsparen, premiën aan jeugdige spaarders en maatrege len t.a'.v. het overheidspersoneel. Over de eerste twee punten zijn reeds wetsontwerpen ingediend en de twee overige zijn reeds in de ministerraad besproken. De moeilijkheden rezen hierbij ech ter over de passage: overweging van de vraag, of speciale fiscale maatregelen in aanmerking ko men. Van KVP-zijde achtte men dit niet voldoende en wenste men een positiever formulering dan „het overwegen van". Dr. Drees stond daarbij op het standpunt, dat het verlenen van belasting faciliteiten aan spaarders niet vanzelfsprekend is, gezien ook de verschillende omstandighe den, waaronder werknemers in dezelfde inkomensgroep moeten leven en die van grote invloed zijn op de mogelijkheid tot spa ren. Er zijn allerlei vraagstuk ken aan deze kwestie verbonden en daarom werd in het program de weg gekozen, dat een onder zoek zal worden ingesteld. Dr. Drees noemde dit meningsver schil tussen hem en de KVP het voornaamste breukpunt. FORMATEUR ROMME WERKT AAN ONTWERP-PROGRAM. j Formateur Romme werkt aan zijn ontwerp-regeringsprogram. Hij heeft zijn intdek genomen in i de werkkamer van de minister van Binnenlandse Zaken, in het zogenaamde „Torentje" (vlak bij het Mauritshuis), dat uitziet op j de Hofvijver. Woensdag ontving 1 hij onder anderen de aftredende katholieke minister De Bruijn. j In dit gesprek is kennelijk over de bezitsvorming gesproken, waarvoor de heer De Bruijn de laatste vier jaar de ministeriële verantwoordelijkheid droeg en waarover in deze formatietijd 'n conflict tussen de KVP en de PvdA is ontstaan. De formateur is niet van plan de KVP-eisen te laten vallen. Zij blijven in de ko mende weken een rol spelen. POZNAN-PROCESSEN BEGINNEN AUGUSTUS. 'De processen tegen de perso nen, die van deelneming aan de ongeregeldheden van 28 juni j.l. te Poznan worden beschuldigd, zullen naar verwachting in de eerste helft van augustus begin nen. Dit is officieel meegedeeld. Op een persconferentie werd verklaard, dat de verdachten voor het merendeel jonge men sen zijn. Een klein aantal zal zelfs door een jeugdrechtbank worden berecht NASSER DOET FELLE AANVAL OP AMERIKA. Premier Nasser van Egypte heeft dinsdag felle kritiek'gele verd op Amerika, vanwege het feit, dat de V. S. het aanbod om de bouw van de dam in Assouan mede te financieren, hebben in getrokken. Het was de eerste keer, dat Nasser openlijk een aanval op de V. S. deed, sinds hij vier jaar geleden zijn staats greep in Egypte uitvoerde. Nasser zei o.m.: „Als er valse bekendmakingen over het onge zonde karakter van de Egypti sche economie worden gedaan, dan zeg ik tot degenen, die ach ter deze opwinding staan: Moge uw haat u doen stikken". AFSCHAFFING VERPLICHTE ZIEKENFONDSVERZEKERING. De bestaande verplichte zie kenfondsverzekering moet wor den afgeschaft en vervangen worden door een vrijwillige ver zekering ten behoeve van hen, wier inkomen een bepaalde grens niet te boven gaat. Tot deze con clusie komt een rapport van het Centraal Sociaal. Werkgevers verbond. De overheid moet, al dus het rapport, de toetreding tot deze vrijwillige verzekering bevorderen. Ze kan dat met na me doen door de premie die door de verzekerden betaald moet worden, zodanig te subsidiëren, dat de aansluiting aantrekkelijk wordt. REGEN BRENGT BOEREN SCHADE VAN MILJOENEN. De nu reeds twee maanden du rende dagelijkse regenval dreigt een ware ramp te worden voor de landbouw en heeft reeds voor miljoenen guldens schade aan gericht. Sinds mensenheugenis is de hooioogst niet zo slecht verlopen. Veel weiland is- zo drassig geworden, dat het gra zende vee grote schade aan de grasmat aanricht en op het dras- sige land ziek wordt. De bouw- boeren hebben ook grote scha- j cteposten Het ergste van alles hebben waarschijnlijk wel de erwten ge leden, waarvan peul en stengels zijn gaan rotten. Er zijn veel percelen, waarvan de oogst op hoogstens 20 percent gesteld kan worden. De tuinders lijden eveneens grote stroppen. De aardbeien oogst was miniem, terwijl de kersen dit jaar slechts verliezen hebben opgeleverd. De groente teelt wordt door het water be dreigd en de bonenoogst lijkt een fiasco te zullen worden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9