BINNEN- EN BUITENLAND D, Waalwijkse en Langstraatse Courant Gemeenteraad Sprang-Capelle 0, Gemeenteraad Raamsdonk MAANDAG 30 JULI 1956 Uitgever: Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur Dit blad JAN TIELEN verschijnt 2x per week 79e JAARGANG No. 59 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" Overstelpende druiste bij Rembrandt-expositie. Meer dan 265.000 bezoekers zijn reeds de tourniquet van de Rembrandt-tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam ge passeerd. Nog nooit heeft de ex positie in het museum zoveel be langstelling getrokken, vooral ook van buitenlanders. In rijen van 10 schuiven de bezoekers, waarvan het aantal buitenlanders naar schatting van de directie 60 per cent uitmaakt, langsde schilde rijen. Af en toe is de stroom van be zoekers zo groot, dat de deuren even moeten worden gesloten. Dan vormen zich buiten voor het museum onmiddellijk lange rijen wachtenden. Het bezoek is zo overstelpend, dat meestentijds van een werkelijk genieten van de kunstwerken geen sprake kan zijn. De directie heeft daarom overwogen om af en toe enige uren de deuren gesloten te hou den, opdat de reeds aanwezige bezoekers ongestoord van de schilderijen en etsen zouden kun nen genieten. Maar in de praktijk blijkt dit onmogelijk. Reeds het korte stagneren van de stroom wekt verontwaardigde protesten omdat de mensen vaak van heel ver komen en slechts over een be perkte tijd beschikken. Zij willen dan toch liever de tentoonstelling zien en nemen de grote drukte graag op de koop toe. Venezolaan |in hotel voor f 12.400 bestollen. Uit een kamer op de derde eta ge van een groot hotel aan de Nieuwe Doelenstraat te Amster dam is op geheimzinnige wijze n portefeuille met 12.400 gulden aan buitenlands geld van een gast, een Venezolaan, verdwenen. Dit is voor de derde maal in onge veer zes weken tijds, dat de re cherche van het bureau-Singe* klaarheid moet trachten te bren gen in een hoteldiefstal. De dader van een diefstal van 25.000 gul den aan juwelen uit de kamer van Engelse gasten, die op 13; juni werden bestolen, is inmiddels ge arresteerd. Ook de diefstal van enige honderden dollars aan cheques en kredietbrieven is, met de arrestatie van twee Rotter dammers, reeds opgelost. Uit de hotelkamer van een Zwitsers echtpaar aan de Prins Hendrikkade verdween eveneens op onverklaarbare wijze een be drag van 500 gulden aan Neder lands en buitenlands geld. Drie doden op de weg. De 66-jarige bromfietser E. Servaas uit IJmuiden is donder dagmiddag op de Wijkerstraat- weg in Velsen-Noord onder de achterwielen van een autobus te recht gekomen en op slag gedood. Dit gebeurde toen hij twee wiel rijders passeerde, die zelf door de autobus werden ingehaald. De 61-jarige bromfietser A. v. d. Z. in Den Haag is donderdag morgen gedood, toen hij plotse ling linksaf sloeg en op de hoek van de Stadhouderslaan werd ge grepen door een hem achterop rijdende motortramwagen van lijn 10. j In Amsterdam is de 41-jarige motorrijder J. Scheltens overle den, die in de nacht van woens dag op donderdag op de De Ruij- terkade nabij; de Oude Vismarkt in volle vaart tegen een lichtmast reed. De 53-jarige duopassagier B. G. Angelbeek werd met ge broken benen, een schouderfrac tuur en' een hersenschudding naar het ziekenhuis vervoerd. De mo torrijder had de macht over het stuur verloren, toen hij moest uit wijken voor een andere motor rijder, die rechts passeerde en toen plotseling links afsloeg. De ze motorrijder is doorgereden en de politie heeft hem nog niet kun nen achterhalen. Super-krantenjongens uït Amerika zetten Schiphol op stelten. De vijftig Amerikaanse super- rrantenjongens, die met een Su per-Constellation bezig zijn aan een super-reis door Europa, be taald door het Hearst-kranten- concern, zijn donderdagochtend op doorreis naar Zweden een paar uur op Schiphol geweest. De vijf tig knapen vormen de crème van de Amerikaanse krantenjongetjes, ze zijn de prijswinnaars van een monsterwedstrijd in het kranten verkopen ten bate van de Hearst- oplaag, waaraan driehonderd duizend jongens hebben meege daan. Na hun vakantie in Zwe den, komen ze een paar dagen naar Nederland en daarom was de Haagse bloemenkoningin Ar- manda alvast op Schiphol, waar ze de jongens elk een anjer in het knoopsgat stopte. Het levendige, bont geklede clubje krantenjon gens met hun fel gekleurde laag- afhangende hemden, spijkerbroe ken, kleine petjes of ,,ten gallon"- hoeden verwekte nogal wat dei ning op Schiphol, waar men toch wel iets gewend is. Wilkes kost VVV f 100.000. VVV zal voor de aankoop van Faas Wilkes aan „Valencia" een transfersom moeten betalen van 40.000 gulden. De Spaanse club heeft echter goedgevonden dat VVV dit bedrag in vier jaarlijk se termijnen betaalt. Wilkes ont ving bij de ondertekening van zijn tweejarig contract een bedrag van 60.000 gulden ineens. Deze uitgave stelt VVV echter voor geen grote financiële moei lijkheden daar men voor Koopal van het Tilburgse Wilem II een transfersom had ontvangen van 57.000 gulden. Bovendien lever de de transfersom van Schattorjé naar Vitesse de Venlose club nog 8000 gulden op. Uit /twee dievenbenden dertien man gepakt. Na een onderzoek, dat met on uitputtelijk geduld bijna een jaar lang telkens werd hervat, heeft de recherche een aantal zware jongens te pakken gekregen en een dozijn inbraken en diefstallen uit 19553 1954 en 1955 opgehel derd. Links en rechts in het land zijn te Rotterdam en door de po litie uit andere plaatsen dertien man aangehouden, behorende tot twee naast en door elkaar opere rende groepen. De arrestatie van enkele kopstukken is met de no dige voorzichtigheid geschied, omdat deze over vuurwapens be schikten en zij naar de recher che te weten was gekomen van plan waren hun huid zo duur mo gelijk te verkopen. 6 Leerling-vlieger verongelukt. De 19-jarige korporaal leerling vlieger J. W. Lunter uit Bolsward is vrijdagmiddag om, kwart voor zes tijdens een van zijn eerste oefeningen in het solo-vliegen bij Lage Zwaluwe neergestort en ge dood. Hij vloog in een1 lestoestel van de Koninklijke Luchtmacht van het type „Harvard", afkom stig van de vliegbasis Gilze-Rijen. Wachtmeester gedood door pistoolschot. Dinsdagmorgen is bij schiet oefeningen in Bergen op Zoom een ongeluk gebeurd, dat het le ven kostte aan de wachtmeester eerste klasse der Koninklijke Ma- rechaussé, de 36-jarige P. J. Bouw man uit Roosendaal. Het slacht offer, lid van de brigade Roosen daal, district Bergen op Zoom, werd op de pistoolbaan getroffen door een schot van de adjudant M. uit Roosendaal. Amsterdam overstroomd door vreemdelingen. De VVV-Amsterdam is bezig een record-jaar te boeken. Nog steeds stijgt de dagelijkse stroom van bezoekers, die aan de loket ten aan het Rokin om inlichtingen of om bemiddeling voor nacht- logies komt. Half juli waren sinds het begin van dit jaar aan de ba lie 32.000 personen aan een bed geholpen, terwijl bovendien op schriftelijke aanvragen ruim 17 duizend bedden werden gereser veerd. Dit betekent, dat in iets meer dan een half jaar tijd een aantal mensen logeergelegenheid werd verschaft gelijk aan het in wonertal van de stad Zwolle. OCEAANREUS TE GRONDE. 1694 opvarenden gered Vijf doden. Het Italiaanse miljoenenschip „Andrea Doria", met zijn 30.000 ton, de trots van de Italiaanse koopvaardij, is minder dan 11 uur na een botsing met de Zweedse mailboot „Stockholm" voor de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts gezonken. Voor dat het schip onder het uitstoten van enorme stoomkolommen ge heel kantelde en langzaam in de diepte van de Atlantische Oceaan verdween, konden alle 1694 op varenden 1134 passagiers (on der wie geen Nederlanders) en 560 bemanningsleden tijdens één van de grootste en meest dra matische reddingsoperaties uit ide geschiedenis van de zeevaart aan boord worden genomen door zes tien schepen die te hulp waren gekomen. Honderden mensen lie pen verwondingen op; twee van hen waren er zo ernstig aan toe dat zij later stierven en drie an deren worden nog vermist. De „Stockholm" (12.600) ton werd bij de aanvaring zwaar aan de boeg beschadigd, maar kon zich op eigen kracht naar New- York begeven. i Viervoudige moord in slaapkamer in Londen. Een familiedrama in een klei ne slaapkamer boven een schoen winkel in Londen heeft donder dag het leven gekost aan een heel gezin, vader, moeder en twee kinderen. De politie gaat er van uit, dat de huisvader, de 38-jarige Douglas Light, zijn vrouw en beide kinderen heeft doodgescho ten en toen de hand aan zichzelf heeft geslagen. Een huiszoeking in de kamer leverde twee revol vers op, die juist waren afgescho ten. Brusselse giftmiengster verdacht van vijf moorden. De 35-jarige Catherina Ver strepen uit Brussel wordt beschul digd van vier moorden en ver dacht van een vijfde. De Brussel se politie heeft deze zaak, die waarschijnlijk de grootste uit de Belgische criminele geschiedenis zal worden, in onderzoek. De slachtoffers die deze vrouw ge maakt heeft zijn: de 75-jarige Hortense Bellis, de 52-jarige Charles Bellis, de 48-jarige Frans Bellis, de 63-jarige Maria Espen hout en de 70-jarige Fernand Bellis. Alle slachtoffers vertoon den dezelfde ziekteverschijnselen: haaruitval, pijn in de ledematen, verstijving van het lichaam en ten slotte hartstilstand. De misda den schijnen gepleegd te zijn met thallium, een zeer giftig produkt dat het hoofdbestanddeel uit maakt van rattenkruid. Zij meng de dit bij voorkeur door spinazie en kervelsoep. Het schijnt dat de zucht naar geld de drijfveer is geweest van deze moorden. Ten slotte wordt ook nog een onder zoek ingesteld naar het overlijden van de baby die deze vrouw eni ge jaren geleden ter wereld heeft gebracht. Het gerucht gaat dat zij het kind heeft gedood en daar na in de kachel heeft verbrand. tot Egyptisch bezit verklaarde: i 1. Stopzetting van alle economi sche en financiële hulp £n van alle wapenleveranties aan E- gypte. i 2. Bevriezing van het Stering- krediet tot een bedrag van 1100 miljoen gulden, dat Egyp te in Londen heeft. 3. Het afbreken der diplomatieke betrekkingen met Cairo. 4. Een klacht bij de Veiligheids raad en een proces bij het In ternationale Hof van Justitie in Den Haag. 5. Een gezamenlijke weigering om passage-gelden te betalen aan Nassers genationaliseerde Suez-vennootschap en de doortocht zonodig met geweld te forceren. Het posteren van twee oorlog economie van de Nijlstaat be rust. Nasser neemt „Suez". President Nasser van Egypte heeft beslag laten leggen op alle bezittingen van de Suez-kanaal- maatschappij in Egypte. „De maatschappij wordt gena tionaliseerd", heeft hij verklaard op een grote openbare redevoe ring, die hij in Alexandrië heeft gehouden. Zijn verklaring werd met wild gejuich door een grote menigte begroet. In Londen werd gezegd, dat de Egyptische regering het recht niet heeft de Suezmaatschappij op eigen gezag over te nemen. Minister-president Eden heeft onmiddellijk de Amerikaanse en Franse ambassadeurs in Londen schepen per land in de havens j bij zich ontboden voor een spoed van Suez en Port Said (wat volgens de internationale con cessie is geoorloofd). 7. Een ban op de Egyptische ka toen, het produkt waarop de bespreking van de zaak. In Pa rijs heeft de minister van buiten landse zaken, Pineau, verklaard, dat zijn regering de kwestie „zal onderzoeken". 38 WONINGWETWONINGEN EN 2 SPORTVELDEN SANCTIES TEGEN EGYPTE OVERWOGEN. Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten beraadslagen in koortsachtig onderling contact over de volgende mogelijke sanc ties tegen kolonel Nasser, die plotseling in dictatoriale strijd het internat, beheerde Suezkanaal e raad der gemeente Sprang- Capelle kwam donderdagavond in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van burge meester A. Smit. Allereerst werd een voorstel goedgekeurd inzake het uitbren gen van gunstig advies ten aan zien van de 3% uitkering over 1955 aan de secretaris, de ge meente-ontvanger en de ambte naren van de burgerlijke stand en ten aanzien van een door G.S voorgenomen wijziging in het zoldigingsbesluit gemeente-ont vangers en ambtenaren van de burgerlijke stand. Over een tweetal bezwaar schriften tegen de aanslagen hon denbelasting 1956 werd gunstig beschikt De aanslag van Ph. Verbeek werd vernietigd, die van R. v. Heumen teruggebracht van f 15.— tot f 3.75. Omdat de raad de lectuur voorziening ten plattelande van groot belang acht, werd besloten de subsidies ten behoeve van de bibliotheek van de M. tot Nut van het Algemeen en van de bi bliotheek van de vereniging ,,De Christelijke Volksbond m.i.v. 1956 te verhogen van f 50.— tot f 100.— per jaar. Eveneens werd goedkeuring verleend aan een voorstel tot het verlenen van medewerking tot de stichting van een bijzondere kleu terschool te Capelle en tot het waarborgen van rente en aflos sing van hypothecaire geldlenin gen, door derden aan particulie ren ten behoeve van woningbouw te verstrekken. De gemeente heeft een zeer grote behoefte aan behoorlijke sportvelden. Er wordt wel gevoet bald op weiden, maar deze ter reinen zijn niet al te best en bo vendien kan huuropzegging elk ogenblik aan alle sportbeoefening een einde maken. Het gemeente bestuur heeft zich dan ook be ijverd om de hand te leggen op een aantal percelen ten behoeve van de inrichting van sportvelden te Sprang en te Capelle (zoals bekend beschikt de voormalige gemeente Vrijhoeve-Capelle reeds over een gemeentelijk voetbal veld). Ten behoeve van een sportveld te Sprang zullen thans een viertal percelen worden aan gekocht van J. A. Haverhals, Er ven B. W. Vos, A, A. de Bie en M. van Campen voor resp. f 9864.—, f 9836.—, f 4356.— en f 6156.—, waarbij door laatstge noemde de conditie is gesteld dat hij hetzelfde aantal m2 van een bepaalde strook grond zal kunnen terugkopen, zodra, de pacht hier van is vrijgekomen. Ten behoeve van een tweetal sportvelden te Capelle zal grond worden aangekocht van de heer Roeland Middelkoop te Nunspeet voor een bedrag van f 11.800.— en gelegen in het blok van ruil verkaveling „Het Eendennest" en van mevr. wed. W. Pruijssers-v. d. Wildt voor een bedrag van f 1500.— en gelegen in hetzelfde ruilverkavelingsblok. De heer van Caem betreurde het dat het niet mogelijk is ge weest de sportvelden van Sprang en Capelle te centraliseren. Dit zou z.i. veel fraaier geweest zijn. De voorzitter zowel als de heer Dekkers waren van mening dat centralisatie inderdaad een fraai er beeld zou hebben gegeven, doch dat een en ander gezien de toestand niet mogelijk was ge weest. De heer Timmermans brak een lans voor verhoging van de sub sidies en het plaatsen van een kiosk ten behoeve van de jeugd beweging, die ruim 300 personen omvat. Hij wilde de noodzakelijk heid der sportvelden geenszins ontkennen en juichte het plan ook zeer toe, maar van de andere kant achtte hij meer financiën en een kiosk ook zeer urgent om de ac tiviteit in de jeugdbeweging te stimuleren en gaande te houden. De voorzitter was het hiermee eens, doch van de andere kant oordeelde hij: wat het urgentst is moet het urgentst zijn. Industrieterrein ter grootte van 1995'm2 en gelegen ten westen van de Dick Flemmingsraat zal worden verkocht aan de heren M. Heijs te Kaatsheuvel en H. Paymans te Tilburg voor de prijs van f 2,33 per m2. De grond is bestemd voor de bouw van een banketfabriek. Zonder hoofdelijke stemming werd door de raad goedgekeurd de onderhandse aanbesteding van 38 woningwetwoningen. Nadere uiteenzettingen ten aanzien van dit voorstel werden door de voor zitter in besloten vergadering ge daan. In het kader van het algehele restauratieplan voor de Ned. Herv. Kerk te Sprang zal ook worden overgegaan tot de restau ratie van het zich rondom die kerk bevindende muurtje. Op zijn huidige plaats belemmert dit muurtje echter niet alleen het uit zicht voor het vrij drukke verkeer ter plaats, doch de weg is boven dien in die bocht veel te smal. Het is dus uit een oogpunt van verkeersveiligheid wenselijk dat dit muurtje iets verder van de rij weg af komt te staan en de scher pe bocht flauwer wordt gelegd door wegverbreding, alsmede om voor de fietsers rond de kerk een rijwielpad aan te leggen. De ge zamenlijke kosten van de restau ratie van dit muurtje en de aanleg van een rijwielpad worden be groot op f 12.271,70. Hiermee kon de raad zich verenigen. Naar aanleiding van dit voor stel zeide de heer Vos, dat hij er zich in principe mee kon vereni gen, doch hij achtte het wenselijk dat de bomen ter plaatse zouden worden gerooid, waardoor het muurtje niet tegen de bomen aan geklemd zou komen te staan. Mevr. Gerlach voelde er veel voor om t muurtje helemaal weg te laten of om het in ieder geval lager te maken. Het muurtje paste h.i. niet in deze omgeving en zij voelde veel meer voor' een groenstrook, waardoor de situatie ter plaatse een veel ruimer aspect zal krijgen. Tevens stelde zij voor het rijwielpad achter langs de kerk te leggen. De heer de Raat wees op de drie scherpe bochten in 100 weter straatweg, die de verkeersveilig heid allesbehalve ten goede ko men. Hij bepleitte het doortrek ken van het rijwielpad van To renstraat tot Jan de Rooijstraat. De voorstellen om de bomen te rooien en het muurtje weg te la ten waren tegen het zere been. Niet alleen tegen dat van de voorzitter, maar ook van de ar chitecten en Monumentenzorg, die juist van mening zijn dat deze entourage de enig juiste omlijsting is van dit historisch plekje. Wel zal het muurtje iets lager worden dan Monumentenzorg adviseert en ook zullen de bomen door Staatsbosbeheer worden onder zocht op iepziekte. Het rijwiel pad achter langs de kerk is niet mogelijk, omdat daar reeds een voetpad is geprojecteerd. De voorzitter en de overige raadsle den voelden evenwel alles voor het voorstel van de heer de Raat en er werd dan ook meteen een bedrag van f 10.000 of zoveel minder dan nodig is gevoteerd. Ten slotte werd nog een wijzi ging in de gemeentebegroting 1956 goedgekeurd. In de maand augustus zal de gemeenteraad niet in vergadering bijeen komen. Na de vergadering werd de nieuwe, fraaie vuilniswagen door de raadsleden bezichtigd. f 5._ per jaar voor ophalen van huisvuil en gebruik van vuilnisemmer van een lagere school voor ge woon lager onderwijs op verzoek van 't bestuur van de scholen der Ned. Herv. Gemeente te Raams- donk. Thans kwam het voorstel ter tafel tot het in eigendom over dragen aan genoemd besuur van de voor de stichting benodigde grond aan de Raadhuisstraat te Raamsdonk(dorp). Het betreft hier een perceel grond van 1480 m2 tot een totaalbedrag van f 10.360.—. Met dit voorstel ging de raad akkoord, Ten behoeve van riolerings werkzaamheden zal een perceel grond van 68 m2 worden aange- koch tegen een prijs van f 0.30 per m2, gelegen in de z.g. Diep- steeg langs de spoorlijn. Ter voltooiing van de plannen voor de aanleg van een zwembad nder voorzitterschap van burgemeester J. Prinssen kwam de raad der gemeente Raams- donk vrijdagavond in openbare vergadering bijeen. Nadat de notulen der vorige vergadering waren goedgekeurd en de ingekomen stukken voor kennisgeving waren aangenomen, kwam als eerste punt ter tafel n voorstel om beschikbaarstelling van gelden voor de aanschaffing van leermiddelen voor het ver- keersonderwijs ten behoeve van de r.k. jongensschool voor g.l.o. De raad kon zich hiermee ten volle verenigen en voteerde een bedrag van f 215.—. Bij besluit van 10 jun 1954 be sloot de raad tot het verlenen van medewerking tot de stiching 0 \M HEI ZUIDEN Jk xv>t ^V/UWJL WAA I V.AA k <J tj JLJL UliOC- UlUL'CtlJklUVtV' mau *aa n T-> C..-J 11 1 1 1_ T_ r>„

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1