Waalwijkse en Langst Courant BINNEN- EN BUITENLAND Uii die Langstraat van Oversteeg Haarsteeg Sprang' Capelle Sprang Cishout Vlijmen Oosteinde 64 Telefoon 2338 Sprang A.s. vrijdag 3 augustus 2 uur n.m. opening van geheel vernieuwde en gemoderniseerde winkel in electrotechni- sche- en huishoudelijke artikelen, galanterieën, souveniers enz. enz. enz. KRONEN, LAMPENKAPPEN, in alle prijzen WASMACHINES, CENTRIFUGES, STOFZUIGERS STRIJKIJZERS, alle bekende merken. GLAS- en AARDEWERK, EMAILLEWAREN KINDERWAGENS, KINDERSTOELEN, KINDERBOXEN KOPERWERK, SOUVENIERS, BYOUTERIEËN ALLE SOORTEN SPEELGOED Elke koper a.s. vrijdag 3 augustus ontvangt een verrassing Gapelle Waspik Raamsdonk - t MAANDAG 30 JULI 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2x per week Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 79e JAARGANG No. 59 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprij s 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief TELEGR.-ADRES: „ECHO" TWAALF SCHEPEN IN NOOD. Zuidooster storm: 12 doden. Alle Franse en Britse scheep vaartverbindingen over het Ka naal gestaakt; drijvende wrak stukken voor de Engelse en de Franse kust; reddingsboten uit vele kustplaatsen in volle actie; SOS-seinen van minstens twaalf schepen in nood; kwellende on zekerheid over de 70 opvarenden van een dozijn vermiste wed strijd.] achten zo was in de vroege morgenuren van deze maandag de toestand tussen Do ver en Calais, waar langzaam een storm luwde, die de tol van minstens 12 mensenlevens, twee schepen en een onbekend aantal kleinere vaartuigen heeft geëist. Veertig gewonden bevonden zich aan boord van de Nederlandse schepen „Mecklenburg" en de „Prinses Beatrix", die zondag avond na een zware overtocht in Hoek van Holland aankwa- ben. Op 'n zeker ogenblik maak te de „Prinses Beatrix" een slag zij van 37 graden, zodat de kapi tein vreesde, dat het schip niet weer overeind zou komen. Voor Southampton drijven de wrakstukken van de eens zo trotse „Moyana", het zeilschip, dat enige weken geleden de race van Torbay naar Lissabon won. Vier mijl ten noordoosten van Kaap Dungeness drijft de kust vaarder „Teeswood" met de kiel omhoog; een gevaar voor andere schepen. In vele havens zijn vis sersvaartuigen en jachten tegen de kademuren verbrijzeld. In de Theems maken vaartuigen jacht op met munitie gevulde aken, die van de kade zijn losgeslagen. WINDHOZEN EN STORM WOEDDEN OVER NEDERLAND Windhozen in de vroege mid dag en een plotseling opgestoken storm later op de dag hebben zondag in verschillende plaatsen in het land schade veroorzaakt. Een windhoos hield het ergste huis in het noorden van 't land, de stoinn woedde het hevigst in en rondom Haarlem. In Haarlem zelf werd een oude man, de 74- jarige C. Godijn uit Halfweg, op ide Grote Markt getroffen door een grote tak die van een boom werd losgescheurd. Hij liep een schedelbasisfractuur en een ge broken been op. Een motorrijder werd aan zijn hoofd gewond Verwondingen aan hoofd en rug liep de 74-jarige Amsterdammer J. P. de Hond op, die door een rukwind tegen een bromfietser werd opgeduwd. VIJF DODEN IN WEEKEND. Op de rijksweg 2 naar Amster dam is zaterdagnacht een perso nenauto in botsing gekomen met een stilstaande vrachtwagen met aanhanger. De vrachtwagen, be stuurd door de 36-jarige J. S. uit Amsterdam, stond met branden de parkeerlichten terzijde van de weg op een parkeerstrook. Met een snelheid van ongeveer 120 kilometer reed de personenauto tegen de linkeracherzijde van de geparkeerde vrachtwagen. Even tevoren had de bestuurder van de personenauto, de 38-jarige J. R. uit Amsterdam, een lifster en een lifter, de 21-jarige mej. T. G. en haar 22-jarige verloofde, de heer G. H., opgenomen. Mej. G. werd op slag gedood. De heer H. en de bestuurder van de perso nenauto liepen verwondingen en een shock op. Beiden 2i.jn opge nomen in het Stads- en Acade misch Ziekenhuis in Utrecht. De personenauto brandde geheel uit. -Op de Hoevenseweg te Til burg is zaterdag even na 't mid daguur de 35-jarige wielrijder A. van Gestel uit Hilvarenbeek do delijk verongelukt. Hij reed naast een andere fietser, toen zij wer den ingehaald door een vracht auto, bestuurd door de heer van G. uit Tilburg. Door nog onbe kende oorzaak werd de heer van Gestel door de vrachtauto gegre pen. Aan de gevolgen van een schedelbasisfractuur is hij in 't St. Elisabethziekenhuis overle den. Zaterdagmiddag is op de Maasbandijk bij Kerkdriel de 18- jarige bromfietser J. de Bijl uit Kerkdriel in botsing gekomen met een hem tegemoet komende auto. De jongen werd van, zijn voertuig geslingeerd en was op slag dood. In de IJsel bij Zutphen is zondagmiddag het elfjarige zoon tje van het echtpaar Beek uit Apeldoorn bij het spelen in het water gevallen en verdronken. De 52-jarige M. Dennenbarg uit Goor is zaterdag op de rijks weg EnterGoor dodelijk ver ongelukt. WESTELIJKE DRIE BERAMEN PLAN TEGEN NASSER. Eisenhowers speciale afgezant Robert Murphy, de Franse mi nister Christian Pineau en Sel- wyn Lloyd zijn zondagavond in Londen bijeengekomen om de laatste hand te leggen aan een gezamenlijk plan de campagne tegen kolonel Nasser, die de wes telijke staten het Suez-kanaal ontnam. Foster Dulles in Pe ru verrast door het bericht van Nassers coup vloog haastig naar Washington. Amerika's houding verstrakte, toen Nasser zondag weigerde een protest van Washington te aanvaarden tegen de beschuldigingen, die de kolo nel in zijn toespraak in 't begin van de week te Alexandrië naar het Witte Huis had geslingerd. De sterke man van Egypte wierp zaterdag olie op het smeu lende vuur met een nieuwe dreigrede tegen het westen. Van af het balkon van zijn paleis in Cairo riep hij 'n hysterische me nigte van 500.000 mensen op tof. „een nationale mobilisatie tegen de imperialisten". De belangen van alle zeevarende volkeren zullen beveiligd worden, zo ver zekerde de kolonel. „Maar wij zullen geweld met geweld vergel den en onrecht met onrecht. Wij zullen onze vrijheid verdedigen tot de laatste druppel bloed". Sir Anthony Eden houdt zijn plannen gesluierd tot het einde der driemogendhedenconferen- tie. Maar het staat wel vast dat de Engelse en Franse leiders in beginsel hebben besloten geweld te gebruiken, als Nasser weste lijke installaties aantast of sche pen de passage door het kanaal verspert. Het schema voor een forcering van de waterweg waar over Europa driekwart van zijn olie krijgt toegevoerd, is gisteren voltooid in nieuwe conferenties van de ministers en de stafchefs. j de te Den Bosch Henk v. Kessel alhier. Aan de L.T.S. slaagde voor Timmeren M. C. A. van Lieshout uit Vlijmen. Voor Kleermaken slaagde H. Mommersteeg alhier. Wielrennen. Zondag nam de amateur Fr. Libregts deel aan een wedstrijd te Turnhout België, over 120 km. Libregts zat met twee Belgen 7 min. los en in de sprint werd hij derde. Voetbal Vlijm. Boys. Zondag namen de Vlijmense Boys deel aan 't Zilveren schoen- tournooi. Vlijmen kwam uit tegen RKC uit Waalwijk en verloor deze wedstrijd met 72. Konings vissen. Zaterdagmiddag hield de in café M. Reuzer gevestigde visclub een onderling concours, waaraan 't z.g. Koningsvissen was verbonden. Vijf kwartier hebben de leden elkaar bekampt om te trachten een der prijzen in de wacht te slepen. De onderwater-bewoners lieten echter verstek gaan en slechts enkelen slaagden er in iets te vangen. Toen het eindsignaal was gege ven, bleek het lid M. v. Ravenstein met 40 gram overwinnaar te zijn en werd hij voor een jaar tot koning uitgeroepen; de tweede prijs ging naar M, Reuzer en de derde prijs naar J. v. d. Berk. Een gezellig sa menzijn in café Reuzer besloot dit visfestijn. Kerkdienst. Dinsdag 31 juli, 's avonds om half acht, hoopt voor de Gereformeerde Gemeente, Julianalaan 8 alhier, voor te gaan de weleerw. heer Dis. Bel van Krabbendijke. Chr. P advinder sgr oep „Jan de Rooij". De uitslag van de patrouille competitie van de Chr. Padvin- dersgroep Jan de Rooij heeft als resultaat opgeleverd, dat de Eek hoorns en de Spechten met ieder 97 punten de eerste plaats bezet ten, gevolgd door de Kieviten met 85 en de Sperwers met 84 punten. In het persoonlijk klassement is de volgorde van de eerste tien 1 en 2 Gijs voor de Poorte en Ad van jVuuren ieder 107 punten; 3 Hans van Oosterhout 95; 4 Kees de Cloe 92; 5 Hans Ver steeg 88; 6 G. Vink 87; 7 Simon Rempt 85; 8 Kees Timmermans 82; 9 Peter Dinkelaar 77 en 10 Piet voor de Poorte 73 punten. Tocht Ouden van Dagen. Kampenen. Van donderdag 2 aug. t.m. dinsdag 7 aug. zullen de Welpen van de St. Jansgroep gaan bi vakeren te Moergestel. Verlan gend zien de jongens telkenjare uit naar dit hoogst aantrekkelijke gebeuren in hun welpenperiode en het zal voor de leidsters een hele opgave zijn het jeugdig enthousi asme in goede banen te houden. Zondag 5 aug. is het bezoek dag. Om geen enkele welp teleur te stellen, verwacht de leiding dan ook dat voor iedere welp bezoek komt. Mogelijk is een collectieve reis het meest aan te bevelen. De kampuitrusting moet woensdag middag 1 aug. bij Akela Moonen ingeleverd worden. Vergadering. In café Klerks hield de Bond van Harmonieën en Fanfare-ge zelschappen in de Langstraat een vergadering. Met kennisgeving v/as Engelen afwezig. De voor zitter de heer P. Croes heette bij zonder welkom de afgevaardigden van St. Crispijn uit Waalwijk, de heren Smolders en Dirks, die on langs tot de bond toetraden. Bij loting werd de volgorde be paald voor het Bondsfestival te Elshout op zondag 19 aug. a.s. Achtereenvolgens zullen optreden Elshout, Nieuwkuijk, Drunen (Volharding), Haarsteeg, Waal wijk, Vlijmen, Drunen (Beatrix). Daarna volgt 't avondconcert dat aangeboden wordt door De Vol harding uit Drunen. De heer Smolders deed een be-, roep op medewerking aan de mu ziekfeesten die van 11 t.m. 15 aug. te Waalwijk gehouden zullen worden, Besloten werd om in de maand sept. te vergaderen en dan het so listenconcours vast te stellen. Geslaagd. Voor het Mulo-diploma slaag- Reeds voor half acht zag men j.l. donderdagmorgen ouden van dagen op straat, gereed voor de reis welke gehouden zou worden. Even voor half negen zette de stoet zich op het Oosteinde in be weging, om door de gemeente te rijden en vervolgens het eerste gedeelte van de tocht, naar Wil lemstad af te leggen. Het zon netje deed zijn uiterste best en de stemming zat er dan ook al spoe dig in. Hotel Bellevue in Willem stad had de koffie reeds klaar en zodoende was spoedig iedereen van een „bakske" voorzien en aangezien men al vroeg uit de veren was geweest, deed men zich de boterhammen goed smaken. Na een half uurtje gerust te hebben werd in Willemstad eerst een bezoek gebracht aan het Bel gische massagraf, alwaar 134 mi litairen begraven liggen, omgeko men in mei 1940. De heer van Antwerpen van de plaatselijke V.V.V., vertelde 't een en ander hiervan en nam het gezelschap daarna mee naar het gemeente huis, een gebouw uit 1586. Zeer interessant is dit gebouw. Op de politiepost zag men nog aange brachte gevelstenen van diverse watersnoden. In 1953 heeft het water hier pl.m. 1.85 m hoog op de straat gestaan. Tot slot werd nog een bezoek gebracht aan de Ned. Herv. kerk, zijnde de eerste kerk door de protestanten gesticht in 1596. Hier legde de heer van Antwerpen de betekenis uit van verschillende gebrandschilderde ramen, enz. Mevr. Paulides be speelde tot slot nog even het or gel. Zeer voldaan werd om kwart voor twaalf de reis voortgezet naar Oudenbosch. Hier zou in Hotel De Kroon de middagmaaltijd gebruikt worden. Alvorens hieraan te beginnen werd eerst nog gezellig een hall uurtje doorgebracht met n glaas je. Voor de maaltijd sprak de voorzitter van het comité nog een kort woordje en bracht daarbij dank aan al degenen die hun me dewerking tot het slagen van de ze dag verleenden, speciaal aan hen die hun auto disponibel stel den. De maaltijd liet men zich goed smaken en de obers hadden het druk met het vullen van de scha len, die door het gezelschap wer den geledigd. Om kwart over twee had de bezichtiging van de R.K. Basiliek van Oudenbosch plaats. Zoals bekend is dit een nabootsing van de Sint Pieter in Rome. Niemand had gedacht dat deze kerk zo mooi zou zijn. De heer Bedaf, de koster van de kerk, vertelde op duidelijke wijze de betekenis en de bijzonderheden van alles. On geveer drie kwartier duurde de bezichtiging en om goed drie uur werd de reis wederom voortge zet. Had men tot nu toe steeds polderlandschap gezien, thans kwamen de bossen aan de beurt. Via Zundert ging het naar Rijs- bergen, alwaar thee gedronken zou worden, maar aangezien het een echte zomerse dag was, had limonade en ijs de overhand. Het overgrote deel van het gezelschap zocht een plaatsje buiten en kon men rustig een vol uur genieten van het mooie weer. De rust deed velé oudjes goed en vol goede moed ging het om kwart over 5, via Ginneken, door het Mastbos, naar Oosterhout, alwaar een be zoek gebracht werd aan een speeltuin. Na eerst een kop koffie met koek genuttigd te hebben (deze waren beschikbaar gesteld door de Coöperatie Broederhulp te Kaatsheuvel), werden de ver schillende vermakelijkheden be zocht. Reeds spoedig draaide de draaimolen met meerdere bejaar den op 't paard of in de schuit jes. Ook de kabelbaan en de schommels werden niet onge bruikt gelaten. Veel plezier had men bij de rolton, alwaar de chauffeurs hun beste beentje voor zetten en buitelingen natuurlijk niet uitbleven en hartelijk werd gelachen. Half acht werd ingestapt voor he laatste traject, via de Duiven- toren naar huis. In de Dick Flem- mingstraat stond de plaatselijke harmonie Marijke klaar om de reizende plaatsgenoten te verwel komen. Met pittige marsmuziek ging het naar het Molenplein, al waar de stoet ontbonden werd. Zeer voldaan ging iedereen daarna huiswaarts. Vermeld mag nog worden dat gedurende de reis versnaperingen werden uitgereikt welke beschikbaar waren gesteld door N.V. André van Hilst en P. de Gruyter N.V. Moge het ook in de komende jaren door de spontane medewer king van allen mogelijk worden gemaakt dergelijke mooie dagen voor de ouden van dagen te or ganiseren. Hij besloot daarom tot verbou- wing. Wanneer yrijdag a.s. een en andêr gereed zal zijn, twijfe len wij er niet aan of het pand zal zeker een grote verbetering heb ben ondergaan. Wij komen hier op nog nader terug. Kookdemonstratie Op verzoek van de fa. P. van der Mei alhier, werd j.l. doncler- dagavond in de zaal van de Chr. Volksbond, een kookdemonstratie gehouden door de Oliefabrieken Calvé-Delft, met medewerking van de fa's H. Smith, Groningen en J. A. Mulder, Sappemeer. Voor deze kookdemonstratie bestond grote belangstelling, zo dat de zaal goed bezet was met dames, die aandachtig luisterden naar de uiteenzettingen van de demonstratrice van de Calvé-fa- brieken mej. v. d. Schoot, die de dames op prettige wijze van ad vies diende bij de bereiding van verschillende lekkernijen. De da mes lieten zich de aangeboden delicatessen goed smaken en ge noten zeer van een heerlijk kop je koffie, een glaasje wijn enz. De aanwezigen hebben er zeker geen spijt van gehad deze avond te hebben bijgewoond. De fa. P. v. d. Mei heeft de huismoeders met het organiseren van deze kookdemonstratie zeker een grote dienst bewezen en de dames zullen met de ontvangen adviezen zeker hun winst doen. Vergadering N.E.O. Op a.s. woensdagavond 8 uur houdt de voetbalvereniging NEO haar jaarlijkse vergadering voor de nieuwe competitie. Deze ver gadering, waarvoor steeds flinke belangstelling bestaat, zal worden gehouden in het clubokaai bij de heer J. Trompen. De indeling voor het komende seizoen is als volgt N.E.O.Woudrichem, Dintel- oord, Aalburg, Wijk, Aalst, The Gunners, Veen, Good Luck en Zwaluwse Boys. Opening vernieuwde zaak. Wij verwijzen gaarne naar de in dit nummer voorkomende ad vertentie van de heer H. van Oversteeg, waarin deze bekend maakt dat op a.s. vrijdag, des na middags 2 Uur, de opening zal plaats hebben van zijn geheel vernieuwde en gemoderniseerde winkel in elektro-technische en huishoudelijke artikelen, Oostein de 64 alhier. De heer van Oversteeg had reeds lang gebrek aan ruimte om de vele artikelen die hij voert naar behoren te laten uitkomen. Yerkeersmisère behoort tot het verleden. Met het gereed komen van de herstelwerkzaamheden aan de Winterdijk is aan de verkeers- belemmering tussen Labbegat en Hoofdstraat, die meerdere we ken heeft geduurd, een einde ge komen. De opheffing van deze verkeersstremming wordt dooi de talrijke gebruikers van deze weg, die als gevolg van de stop zetting van het verkeer over dit gedeelte van de drukke verkeers weg door de Langstraat gedwon gen waren de omweg Hogevaart via Bruggetje, Heistraat en Wen- delnesseweg of wel omgekeerd te nemen, hetgeen uiteraard meer tijd vergde, ten zeerste toe gejuicht. De BBA-bussen lijn 22 's-BoschLage Zwaluwe, rijden thans ook weer de gewone route, zodat de tijdelijke halte aan het Bruggetje te Vrijhoeve-Capelle, hoek Julianalaan-Heistraat, wel ke halte tijdens de omlegging was ingevoegd, nu weer is op geheven. Sprang-Capelse slagers gaan met vakantie. Ingevolge gemeentelijke veror- I dening zullen tijdens de week van zondag 5 tot en met zater dag 11 augustus e.k. de slagerij en van de Wed. M. Rijkers en J. Nieuwenhuizen te Sprang en die van Ant. de Jong, Heistraat, A. H. Kerst, Nieuwevaart en D. van de Werken, Hoofdstraat, wegens vakantie gesloten zijn. Geduren de deze verplichte sluiiing kun nen de klanten van de van va kantie genietende slagers hun vleeswaren betrekken bij die slagers, die pas later hun va kantie mogen nemen. Te Sprang zijn dat de slagerijen van Plui- mert en W. Nieuwenhuizen en te dezer plaatse die van C. van Oosterhout, Heistraat en Joh. de Jong, Kom. Afscheidsfeest R.K. Meisjesschool Donderdag j.l. namen de leer lingen van de R.K. Meisjesschool afscheid van de Zusters van J. M. die tot 1 aug. hun taak in het onderwijs zijn blijven vervullen, terwijl het convent der zusters reeds gedurende het schooljaar werd opgeheven. De dag werd aangevangen met een H. Mis voor bijzondere inten tie en ter ere van O.L. Vrouw v. Waspik. Daarna werd een fees telijke bijeenkomst gehouden in de zaal van Hotel H. van Iersel, waar behalve de eerw. zusters ;en de leerlingen nog aanwezig waren de Z.E. heer pastoor Rovers, een eerw. pater Carmeliet als verte genwoordiger van het Carmelie- tenklooster te Waspik-Boven, en de heren leden van het school bestuur. Op deze bijeenkomst werd o.m. het woord gevoerd door pastoor Rovers en door de eerw. overste van het v.m. klooster van J.M.J. te Waspik. De meisjes gaven en kele leuke toneelstukjes en rij dan sen ten beste en boden de zusters die zo lang en goed voor hen ge zorgd hadden, een cadeau aan. Dit afscheidsfeest, waarbij de kinderen met gulle hand werden getracteerd, gold tevens als een afscheid van mej. Vermeys, on derwijzeres aan genoemde school, die wegens huwelijk de school gaat verlaten. Geslaagd. Voor het Mulo-examen slaag den de dames Annemie de Glas, Corry Zijlmans, Toos Kamp, Mie- ke Langerwerf en Mia Savelkouls. De eerste twee werden opgeleid aan de Ulo-school te Waalwijk, de laatste drie aan de Ulo-school te Raamsdonksveer. Speelterrein. In het uitbreidingsplan in Was pik-Beneden is een speelterrein gereed gekomen. Tussen de Wil- helminastraat, de Julianastraat, de Bernardstraat en de Irenestraat is n.l. een grasveld, een zandbak en een rolschaatsbaan aangelegd. Hieraan bestond inderdaad reeds geruime tijd een dringende behoeftei Afscheid. Met ingang van 1 sept. a.s. is mej. Greet Konings, onderwijze res aan de Christelijke Kleuter-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5