A KAATSHEUVEL Setter Si 0, AVONDMARKT De Heer G. F. Couwenbergh vierde 40-jarig ambtsjubileum NYLONS 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1956 10 de kinderen ook niet de hele dag thuis kunnen bezighouden 'n tweetal middagen per week zal worden getracht de teleurstel ling over het slechte weer te ver drijven door wat gemeenschap pelijk vermaak. Vanmiddag wordt gestart met een film in café De Lindeboom, aanvang 2 uur. Het kost alle maal niets en de jeugd zal er zich ongetwijfeld best amuseren. Er staan nog meer plannen op sta pel en wij hopen dan ook binnen kort meer mededelingen over dit prijzenswaardige initiatief te kunnen doen, ofnee, eigeh- lijk hopen wij dat het allemaal niet zal doorgaan, omdat plotse ling de zon keihard zal beginnen te schijnen Geslaagd. Op het te Eindhoven gehouden examen Hoofdakte B slaagde onze stadgenoot dhr. J. L. Kooien. Mej. M. J. M. van den Broek slaagde te Den Haag voor het examen Nederlands M.O'-A. Bij de in Amsterdam en Den Haag gehouden examens Middel baar Duits behaalde onze plaats genoot, de heer A. M. van Hest de Akte M.O.-A. Voor praktijk-diploma Boek houden slaagde te Tilburg de heer J. Molegraaf. Hij genoot zijn opleiding bij de heer v. Herpt te Waalwijk. DRONKEN MOTORRIJDER VEROORDEELD. W. H. Z. te Loonopzand reed op 12 juni met zijn motorfiets met duopassagier het Mariaka pelletje tc Waalwijk binnen. Hij had de lantaarn vóór de kapel aangezien voor een lantaarn van een zijweg. De man had 7 flesje bier ge dronken en daarna waren hij en zijn vriend met een vaart vail 70 a 80 km. weggereden, terwijl het motregende. De duo-passagier werd zwaar gewond door de bot sing ea verkeerde lange tijd in levensgevaar De verdachte had géén rijbewijs. De officier eiste 6 maanden met aftrek en 2 jaar rijverbod. Een goede biertapper. In „Moulin Rouge" te Tilburg werd j.l. dinsdag een biertap-wed strijd gehouden, uitgaande van het Centraal Brouwerijkantoor. In de categorie eenmanszaken wist de heer M. van Bracht van café „Thalia" alhier de derde prijs te bemachtigen. De 2e prijs ontving Hotel Sweere te Loon- op-Zand, terwijl mej. R. de Rooij van „Hof van Brabant" uit Ois- terwijk de eerste prijs en tevens de medaille van V.V.V. ver wierf. AANRIJDINGEN. Toen maandagmorgen in de Besoijensestraat een volkswagen en een tractor met een met hooi beladen aanhangwagen elkaar passeerden, stak vanachter de hooiwagen plotseling het 11-ja rige Duitse meisje C. v. B„ dat hier bij haar tante logeert, de weg over. Zij werd daarbij ge grepen door de auto en op het trottoir geslingerd. Dr. Lange- meijer Sr., die eerste hulp ver leende, constateerde gelukkig slechts lichte verwondingen aan gelaat en linker dijbeen. De be stuurder van de auto, M. J. H. uit Breda, treft geen schuld Van de auto werd de rechter koplamp vernield. Woensdagmiddag raakte op de Floris V-laan een hooischud- der los van een met hooi bela den wagen, bestuurd door J. de B. uit Tilburg, en kwam daarna in botsing met een personenau to, bestuurd door P. S. uit Am sterdam. Het linker zijportier van de auto werd beschadigd. De schade is onderling geregeld. Woensdagmiddag slaagde de motorrijder H. v. D. uit Ros malen er op het Laageinde ter hoogte van garage Schoep niet in om een plotseling de straat overstekende hond te ontwijken. Hij kwam te vallen en werd daarbij aan de rechterknie ge wond. De motor werd licht be schadigd. De hond bleek geen eigenaar te hebben. Op de Burg. v. d. Klokken- taan kwam woensdagmiddag een scooter, bestuurd door G. A. v. I., in botsing met een vrachtau to, bestutird door L. v. d. L. uit Loonopzand. De scooter, die wil de uitwijken voor de van de los plaats der N.S. komende vracht auto, slipte tengevolge van het gladde wegdek en botste daar door tegen het achterwiel van de vrachtauto. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. Het voorwiel van de scooter werd be schadigd. TE WAALWIJK op Vrijdag 3 Augustus. ER TUSSENUIT. In de nacht van maandag op dinsdag is alhier aangehouden een zwervende man, die aanvan kelijk opgaf te zijn B. v. Z., wo nende in de Edisonstraat te Ber- genopzoom. Bij nadere informa tie bij de politie aldaar bleek een Edisonstraat in die plaats niet te bestaan. Wel in Roosendaal, en daar hoorde de man, die in feite H. K. genaamd was, dan ook thuis. Voorlopig is hij ech ter thuis in de gevangenis te Breda, want het bleek dat hij ge zocht werd om nog een maand uit te zitten. SUKSESSEN BIJ POLITIE HONDENKEURING. Aan de woensdag te Moergestel gehouden politiehondenkeuring werd ook deelgenomen door hoofdagent v. Son en de heer J. J. van Dommelen, beiden alhier. De honden van beide deelnemers behaalden het certificaat. De Hollandse herder van hoofdagent v. Son met het hoogste aantal punten van die dag, n.l. 290 en de bouvier van de heer v. Domme len met 272 punten. BURGERLIJKE STAND. Geboorten Jose P dv C F van der Hoeven- van der Schans Johannes M C zv M C H van Wezenbeek-van der Velden Elisabeth A A dv J de Haan-Ketelaars Adriana dv S Combee-van der Schans te Sprang-Capelle Johannes M S M zv |M A Rullens-v d Pluijm Godefridus A H zv H A Mus ters-Klerks te Drunen. Overlijden: Hubertus M M van den Broek 1 maand Adriana Zwaans 82 jaar, wed. van B. Verboven te Loonopzand. Huwelijksaangiften A van Delft 32 jaar te Drunen en C M Kleijngeld 24 jaar alhier P J van de Wiel 24 jaar en A G de Louw 23 jaar beiden alhier Huwelijken: H J J Braat 26 jaar en J A L van den Hoven 26 jaar beiden alhier. Ingekomen B C van Tienhoven en echtg van Goes N Westerlink van Drunen J H L van den Hoidt van Den Helder. Vertrokken: [M I C L Stassen naar Beek I AHB Schoute naar Vlissingen; C A Broere naar Zevenbergen J M G van Wees naar Voorburg A W M Horn naar Amster- i dam LA Dekkers naar Don- gen 'J M W Verhoeven naar j 's-Bosch. AGENDA. A.s. dinsdag om 7.4-0 uur ver- i gadering „Derde Orde" van de j H. Franciscus in het zaaltje bij de kapel van de Eerw. Zusters (Centrum) onder leiding van j Pater Telesphorus. Belangstellenden worden gaar ne tot de vergadering toegelaten. VERKEERSSITUATIE IN UDENHOUT VERDUIDELIJKT. ANWB plaatste wegwijzer. 1 De ANWB heeft in de gemeen te Udenhout in het gehucht Schoorstraat, op het punt waar de weg van Udenhout naar Loon opzand in westelijke richting ombuigt en de weg naar de Dru- nense duinen recht door gaat, 'n wegwijzer geplaatst. De loond is hiertoe overgegaan omdat het herhaaldelijk gebeurd dat het verkeer, komende van Udenhout met bestemming Loonopzand abusievelijk de weg naar de Drunense duinen insloeg. Deze moeilijkheden zullen, nu hier een wegwijzer de juiste richting aangeeft, zeker tot het verleden behoren. insdagmorgen om elf uur werd in de raadzaal op officiële en feestelijke wijze het feit her dacht dat de heer G. F. Couwen- hergh 40 jaar in dienst der ge meente werkzaam is. Deze plech tigheid werd bijgewoond door 't voltallig college van B. en W., de hoofden van dienst, het secreta- riepersoneel, mevrouw Couwen- bergh, kinderen en verdere fa milieleden van de jubilaris. In zijn huldigingstoespraak wees burgemeester Teijssen er aller eerst op dat de heer Couwenbergh een man is die zich gaarne wat op de achtergrond houdt en die een dergelijke feestelijke huldi ging dan ook helemaal niet ge zocht heeft. Bij een zo belang wekkend jubileum kan het echter niet anders of de meest beschei den mens moet het zich laten welgevallen dat hij een ogenblik in de welverdiende zon der open baarheid gezet wordt. Burgemeester Teijssen schetste in het kort de loopbaan van de jubilaris; hoe hij op 1 augustus 1916 werd benoemd ter gemeen tesecretarie te Besoijen en hoe hij sindsdien het wel en wee heeft meegemaakt, eerst van Besoijen en sinds de samenvoeging in 1922 van Waalwijk. De heer Couwen bergh is Besoijen altijd trouw ge bleven en hij heeft dit ook over duidelijk tot uitdrukking gebracht in zijn activiteiten voor de Beso- ijense gemeenschap. De heer Cou wenbergh heeft, aldus spr., ve le ambtenaren zien komen en gaan en het mag gezegd worden dat elk van hen de overtuiging heeft ge kregen dat hij een ambtenaar was uit het goede hout gesneden, on kreukbaar, met een groot verant woordelijkheidsbesef, bekwaam en steeds dienstvaardig. Of schoon het predicaat „oud" nog geenszins op de heer Couwen bergh van toepassing is, meende de burgemeester toch te mogen zeggen dat hij een ambtenaar van de goede oude stempel is, omdat dit hem in elk opzicht tot ere .strekt. Voor vele jongeren is hij steeds een lichtend voorbeeld ge weest. Met betrekking tot het ambte lijk aspect van de loopbaan van de jubilaris, zeide de burgemees ter, dat zijn taak in omvang en betekenis toenam, naarmate de gemeente groeide. Tussen deze taak en de groei van de gemeen te is echter voor de jubilaris geen kloof ontstaan, omdat hij steeds een open oog heeft gehad voor deze evolutie en deze op de voet gevolgd heeft. Door zijn ijver, nauwgezetheid en bekwaamheid is de heer Couwenbergh opge klommen tot de betekenende po- I sitie van hoofd van de afdeling algemene zaken in de rang van hoofdcommies. Daarnaast is hij nog archivaris van de gemeente Waalwijk. Het gemeentebestuur, aldus de burgemeester, is u dan ook in hoge mate erkentelijk voor wat ge hebt gepresteerd, erkentelijk ook voor uw voortreffelijk voor-: beeld. De burgemeester beklem toonde nog eens nadrukkelijk, dat' de jubilaris deze huldiging niet moest zien als „nu moet ik er aan geloven", maar als een behoefte van de zijde van het gemeente bestuur „om uitdrukking te ge ven aan datgene wat ons met waardering voor uw persoon en uw werk vervult. De burgemees ter hoopte gaarne dat de jubilaris in de komende jaren dezelfde vreugde in zijn werk zal vinden als tot nu toe en hij wenste hem toe dat hij in dezelfde collegiale verhouding zijn werk zal kunnen verrichten. „Dan, zal deze dag in uw herinnering blijven als een mijlpaal in een periode van veel- werkzaamheid en levensvreugde." Onder aanbieding van een ge schenk onder couvert wenste bur gemeester Teijssen de jubilaris, zijn echtgenote en familieleden van harte geluk met dit jubileum en hoopte dat de heer Couwen bergh de gemeentebelangen nog vele jaren in goede gezondheid zou mogen dienen. Namens de hoofden van dienst en het secretariepersoneel werd het woord gevoerd door gemeen tesecretaris Vlaar, die begon met te zeggen dat het toch wel een uniek feit is dat iemand als amb tenaar 40 jaar in dienst is van de zelfde gemeente, omdat promoties meestal plaats vinden via velerlei functies in andere gemeenten. Mede namens de hoofden van dienst en het secretariepersoneel bood de secretaris de heer Cou wenbergh zijn hartelijke geluk wensen aan. Na een terugblik geworpen te hebben op de loopbaan van de jubilaris zei de heer Vlaar dat de jubilaris door toewijding en des kundigheid een prachtige en eer volle positie verworven heeft. Of schoon ook de secretaris 't woord „oud - met ^de nodige behoed zaamheid hanteerde, meende hij toch te mogen zeggen dat de heer Couwenbergh in gemeentedienst vergrijsd is, waarmee hij wilde 2e99en dat de jubilaris zeer veel voor de gemeente is gaan beteke nen. De secretaris tastte in het duis ter omtrent de motieven welke de heer Couwenbergh tot het be ginnen van een ambtelijke loop baan hadden bewogen; misschien omdat hij thuis erg lastig was en misschien ook wel omdat zijn va der op een (beste) dag heeft ge zegd: „Jongen, ga jij nji maar naar het secretarie, daar kun je wel wat worden." Hoe het ook zij, de kleine „Frie" is wat geworden en wellicht meer dan vader Couwen bergh ooit gedroomd heeft. De samenvoeging van Besoijen en Waalwijk zal, aldus spreker, de heer Couwenbergh ongetwij feld met weemoed hebben ver vuld, maar van de andere kant is zijn nuchter inzicht de overhand behouden: hier lagen immers gro tere levenskansen. De heer Couwenbergh heeft bergen werk verzet; zo groot dat secretaris Vlaar wel eens „met zijn ogen geknipperd en met zijn oren geklapperd" heeft. En zijn aanvankelijke eenmanstaak werd na de oorlog nog verzwaard door de vele na-oorlogse ambtelijke voorzieningen. Dat de heer Cou wenbergh dit alles toch heeft aan gekund getuigt van een sterke persoonlijkheid en een grote des- kundigheid. De secretaris stak zijn respect en bewondering hier voor dan ook niet onder stoelen of banken en noemde de jubilaris een voorbeeld voor jong en oud; vooral voor de jongeren een voor beeld dat wijst naar een sukses- volle toekomst. Mede namens de hoofden van dienst en het secretariepersoneel bracht de secretaris de jubilaris hartelijk dank voor het vele dat hij heeft gepresteerd en als blijk van grote waardering bood hij hem de prachtige „Geschiedenis van Ne derland" (8 delen) van prof. Brugmans aan. Ook mevrouw Couwenbergh werd in deze dank betrokken en ontving een bos fraaie bloemen. Namens zijn echtgenote en kin deren bracht de heer Couwen bergh allereerst dank voor deze bijzondere huldiging en de welko me en prachtige geschenken. Waarderende woorden, aldus de jubilaris, zijn zeldzaam in een mensenleven, vooral op ogenblik ken waarop een mens deze het meest nodig heeft. Daarom is het prettig om op een gegeven ogen blik eens een riem onder het hart gestoken te krijgen. In een geestige schets memo reerde de heer Couwenbergh de vele bijzondere ogenblikken uit zijn loopbaan; hoe in die allereer ste jaren het secretariepersoneel bestond uit de secretaris, de volon tair (dat was ik) en de veldwach ter en hoe de beloning bestond uit f 100.per jaar (het aller- tCOOPJË |¥HM DE WEEK I VROOM A DREESMAIVIV eerste jaar zelfs maar f 50.en verder vele grappige en komische voorvallen uit zijn afwisselende loopbaan. De Jubilaris herdacht ook burgemeester Moonen, aan wie hij zeer veel te danken zei te hebben, en een aantal vroeg- tijdig gestorven ambtenaren, die hij van zeer nabij heeft gekend. De heer Couwenbergh betuig de zijn diepe erkentelijkheid voor dit feest en dankte voor de sa menwerking, die altijd zeer prettig is geweest en die naar hij hoopte altijd zo zal blijven. Na dit officiële gedeelte werd een heildronk op de jubilaris uit gebracht onder het genot van een goede sigaar, sigaret en zoute en zoete koek. Tot slot werden jubilaris en fa milieleden door de aanwezigen geluk gewenst, waarna het feest op gezellige wijze in de huiselijke kring werd voortgezet. Vakantietocht Levensschool. waar een elftal om 3 uur een r- .11 i wedstrijd speelt tegen de Dongen Evenais het vorig ]aar trekken x> j i a junioren B en een andere ploeg om 4 uur tegen Dongen A. Om 2 uur wordt onder leiding van de heer N. Kessens vanaf het patro naat vertrokken. ook nu enkele leiders van de Le vensschool met een aantal jon gens, leerlingen en oud-leerlingen in de vakantieweek op de fiets naar het Zuiden. Vele ouders zijn blij, dat de school deze gelegen heid biedt. De jongens leren op deze manier hoe ze op een gezel lige en goede manier vakantie kunnen vieren, zonder met geld te smijten, ze leren zo de weg naar de kath. jeugdherbergen, kortom, zoals de Levensschool tracht ook in andere opzichten een bepaalde stijl bij te brengen, zo wil zij de jongens ook in de vakantie nog iets leren. 35 jongens hebben zich voor deze tocht opgegeven. Men ver trekt maandagmorgen naar Sit- tard, maakt van daaruit enkele dagtochten, fietst vrijdag over Luik naar Hasselt en, keert zater dag terug naar Kaatsheuvel. Voetbal - DESK. Zaterdag 4 aug. begint de be kerwedstrijd van de KNVB voor Desk. Desk moet die dag aantre den tegen RKVVU uit Leur, die winnaar was in de ontmoeting DVVC I—-RKVVU I op zater dag j.l. in Dongen gespeeld. De wedstrijd is' vastgesteld op half 7 nam. Per van Dijks bus wordt klokslag vijf uur vanaf het patro naat vertrokken onder leider C. Soeterboek. De junioren gaan met hunne training door met het spelen van twee oefenwedstrijden op zater dag 4 augustus tegen Dongen, Vakantie. Zaterdag zet de industrie-va kantie van Kaatsheuvel in. Een week van rust en ontspanning. Er zijn. natuurlijk vele plannen gemaakt, waarvan alles verwacht wordt. De vooruitzichten zijn nog niet te best. De weergaden schij nen niet te best gemutst. De voor bije maanden waren in één woord slecht en voor de naaste toekomst zijn de voorspellingen niet bijster opwekkend. Toch zullen we onze vakantieweek aanvaarden met nog de beste verwachtingen en proberen ervan te maken, wat er van te maken is. Er zijn vele rei zen voor binnenland en buiten land opgezet, doch wie er toe kan komen in de naaste omgeving te blijven, loopt nog het minste risi co om teleurstelling te voorko men. l 142 deelnemers hebben zich op gegeven voor de processie Kaats heuvel'Kevelaar. Het aantal is niet zo groot als verwacht mocht worden, waarvoor 'mogelijk de vastgestelde datum, die moest ge kozen worden om de nodige bus sen te; kunnen krijgen, wel mede de oorzaak mag genoemd wor den. De processie geschiedt met bussen van de B.B.A. en gaat donderdag 9 augustus. Zowel voor de processiegangers als passend en verrassend elegant PLOEGMAKERS - KAATSHEUVEL Gasthuisstraat 103 voor de andere reizigers hopen we de komende week op gunstig weer, ook al zijn dan de vooruit zichten nog niet veelbelovend. Euphonia naar 't concours in Vught. Er is gewerkt met opoffering en toewijding. De uitslag in Echt was teleurstellend en het unaniem besluit om te trachten een revan che te nemen, mogen we niet an ders dan een eensgezinde poging noemen, om te bereiken, waar voor met veel toewijding maan den achtereen gestudeerd was en hoopvol verwacht was. De be slissing is anders geweest en het prijzenswaardig gevolg, dat men niet bij de pakken is gaan neer zitten, doch moedig direct weer besloten heeft, om te trachten het naar het oordeel van de jury be ter te doen. In Vught in het Ree- burgpark zal dat zondagmiddag geprobeerd worden. De woens dagavond-repetitie, welke wij meemaakten, hield een goede be lofte in. Het nieuw gekozen vrije nummer, een zeer goed werk van Boedijn, ligt het corps uitstekend. Caesar en Cleopatra is een echt harmonie-werk, mogelijk Wel een der beste van deze prima harmonie-componist. Voor het verplichte werk de Rodrigo-Suite van G. F. Handel behoeft het corps geen vrees te hebben, wat ook in Echt bewezen is. Wij wen sen „Euphonia" opnieuw alle sukses toe. Om één uur wordt af gereisd en volgens berekening zal het corps vermoedelijk omstreeks half vier moeten optreden. Bij eventueel sukses, zal van een hul- diging weinig komen, daar ver schillende muzikanten van de an dere corpsen reeds op vakantie reis zijn. Doch deze huldiging is geen hoofdzaak; het sukses staat op de eerste plaats. Zaterdagmorgen om 10 uur wordt nog gerepeteerd, terwijl om half één zondagmorgen nog een korte repetitie plaats vindt op de kiosk achter de brandweerkazer ne, vanwaar naar Vught vertrok ken wordt. Geslaagden. Voor de hoofdakte B slaagde o.m. de heer Ger. v. Dijk; voor hoofdakte A de heren Theo en Antoon van Dijk alhier; voor het Mulo-diploma de jongedame Rika v. Dijk en voor het diploma 2e knecht groente-kweker aan de Tuinbouwschool te Vught, de heer J. Elshout alhier. 1 Ben wielersport-evenement. De S.R.C. „De Kampioen" uit Scheveningen hield een reünie- kampioensrit, waarvan het eind punt nabij Café „De Viersprong" in Kaatsheuvel lag. Vergezeld van twee autobussen, verschillen de auto's en een 10-tal motorrij ders gaf het totaal een kleine in druk van een „tour de France". Bij de amateurs won in de eind sprint G. Meijer voor A. Kuipers. Bij de B-klasse, die in Geer- truidenberg startte, won L. van Bree voor J. van Wijngaarde. Nadat alle renners binnen wa ren gekomen, werden in Café- Restaurant „De Viersprong" de prijzen door de voorzitter der vereniging uitgereikt. «Jl> 'r:' r 11 "I Een onkreukbaar, dienstvaardig en bekwaam ambtenaar Alleen geldig 3 en 4 augustus Gekookte Ham pracht kwaliteit 100 gr Appelmoes netten mooi blank van goudrei- groot blik Limonade siroop sinas-, frambozen-, citroen- of ananassmaak grote fles statie Engelse drop (Select) originele import 200 gr. Vruchten waf eitjes met zuivere fruitsmaak 250 gr. Gesorteerde bonbons diverse vullingen 200 gr. DEN BOSCH EINDHOVEN - rgj i-wfc' - jjp i —^«^==5) va» soorten en maten verkrijgbaar bij:

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10