Waalwijkse en Langstraa Courant Het spant rond het SUEZ KANAAL BINNEN- EN BUITENLAND VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1956 79e JAARGANG No. 60 Zal da onafhankelijkheid niet lang meerduren? Drijf de onzuiverheden nit Uw bloed. Daarmee verlost ge Uzel! van Rheamatiselie Pün. Het bleek achteraf slechts een manoeuvre te zijn geweest om, buitenlands rust te hebben en binnenlands de zaken te kunnen ordenen. Nu dit is gebeurd, blijkt Nasser een even fel tegenstander van de Britten te zijn als zijn voorgangers. Buitenland WAPENUITVOER NAAR EGYPTE STOPGEZET. HURtN VAN BRUIOSTOiLËTTEN Binnenland Pro vin Uitgever: Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur Dit blad JAN TIELEN verschijnt 2x per week DE ECHO HET ZUIDEN Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" EGYPTE WACHT OP DE DINGEN DIE KOMEN GAAN. De Egyptische schildwachten op de sluizen staan niet eenzaam meer op post. De wachtposten zijn verdubbeld en verdriedubbeld. De laatste dagen rolden rijen vrachtwa gens met donker uitziende soldaten langs de boorden van het kanaal en van Port Said tot Suez en Port Tewfik wordt koortsachtig gewerkt aan verdedigingsmaatregelen. Nasser blijkt zich welbewust te zfjn van de dreigende ge varen. De Britten concentreren oorlogsschepen bij Cyprus en de Amerikaanse Middellandse zeevloot kreeg orders uit Washington om op te stomen in oostelijke richting. J)e opgewonden, nog in feest roes verkerende officieren, die wiji spraken, geloven niet dat het tot een treffen komt. Zij ne men bij voorbaat aan dat het westen water bij de wijn zal doen en dat het kanaal open kan blij ven onder Elgyptische controle. Wie echter de laatste berichten uit Londen heeft gehoord, besett dat er weinig kans meer op een vergelijk bestaat, tenzij kolonel Nasser op het laatste ogenbliK als de dreigende vuurmonden van een westerse vloot voor de Egyptische havensteden opdoe men eieren voor zijn geld kiest en zwicht voor de over macht. Rusland kan hier in het nabije oosten geen daadwerkelijke hulp verlenen, omdat de doorgang door de Dardanellen door Tur kije geblokkeerd is. En wie het Egyptische leger gezien heeft, dat tegen Israël oprukte, en dat nu ijlings naar de kanaalzone te- ruggecommandeerd werd, moet toegeven dat de gevechtswaarde vrijwel nihil is De grensincidenten in Palesti na zijn plotseling vergeten en vergeven. Heel Egypte richt het oog op de belangrijke verbin dingsweg tussen Middellandseen Rode Zee. De talrijke schepen varen tussen hagen zwoegende soldaten door. Boven hun hoof den wapperen de uitdagende groene vlaggen met de halve maan en de sterren. IN ANDERE HANDEN. yeel plezier heeft Egypte niet van het _Suez-kanaal gehad, want toen de onderkoning Saïd Pasja in 1875 in financiële moei lijkheden geraakte, werden zijn aandelen in het geheim door En geland opgekocht, waardoor dit land onverwacht de controle van de kanaalmaatschappij verwierf. De gang van zaken was geheel in tegenstelling tot de bedoelin gen van De Lesseps, die het ka naal gezien had als een volko men neutrale wereldverkeers weg, die zelfs in tijden van oor log voor alle landen vrije door vaart zou garanderen. Deze idee was bij voorbaat gedoemd te mis lukken, want natuurlijk hadden alle grote mogendheden reeds lang de belangrijkheid van de controle op dit kanaal ingezien. Engeland was het, dat uitein delijk in 1875 de beheersing wist te veroveren. Dit betekende het begin van veel moeilijkheden. Zoals toen de toestand was, had Engeland een eigendom in Egyp te, welk eigendom echter geheel open lag voor elke ongewenste invloed. Hieraan moest 'n einde gemaakt worden. Gebruik ma kende van een opstand in Egyp te, bezette admiraal Seymoer in 1882 Port Saïd en Ismaïlia, ter wijl even later ook Suez werd bezet. Het motief was het kanaal te beschermen tegen terreurda den van de rebellen. Even heeft het gespannen, maar men liet Engeland in het bezit van zijn machtige positie, omdat dit land elk ander land waarmede het goede betrekkin gen onderhield, de vrijheid op zee liet ook in gebieden, die door Engeland beheerst werden, ter wijl het zelf optrad als pleitbe zorger voor orde, want zeerove rij en dergelijke werden streng aangepakt. PAPIER IS GEDULDIG... Jn 1888 werd de conventie van Constantinopel gesloten, waarbij bepaald werd, dat het Suez-kanaal in vredes- zowel als oorlogstijd voor alle schepen, ongeacht de vlag die zij voeren, zou openstaan. In de kanaalzo ne mochten geen munitie of troe pen gedebarkeerd of geëmbar keerd worden. Iedereen meende nu dat het doel van De Lesseps toch bereikt was. Het heeft niet zo mogen zijn. Engeland stelde zijn eigen be langen steeds boven de artikelen van de conventie van Constan tinopel. Wanneer 't nodig scheen werden de statuten met voeten getreden. Sinds 1882 was Egypte in principe door Engeland 'bezet en deelden de Britten de lakens Uit. l i Langzaam rees er in Egypte echter verzet en traden nationa listische stromingen steeds meer op de voorgrond. Dit dwong En geland er reeds in 1922 toe om Egypte onafhankelijkheid te be loven, doch het bleef bij een on afhankelijkheid op papier. Door het dreigende gevaar voor Engeland zowel als voor Egypte tijdens de bezetting van Abessinië door Mussolini, kwam het in 1936 weer tot een accoord. Hierin werd bepaald, dat Egyp te onafhankelijk was en dat het Suezkanaal een integrerend deel was van het Egyptische terri toir. Het kanaal zou echter door Engelse en Egyptische troepen gezamenlijk worden verdedigd. DE STRIJD BEGINT. Na de tweede wereldoorlog kwam het vraagstuk in het centrum van de belangstelling te staan. Egypte begon zich op de borst te slaan en eiste een her- Kruschen Salts is daartoe het aan wezen middel. Dat komt omdat de stimulerende werking van Kruschen de bloedzuiverende organen weer tot jeugdig-krachtiger werking aan spoort. Zodra dat gebeurt kunnen onzuiverheden in 't bloed zich niet meer vastzetten, doch worden die prompt afgevoerd langs natuurlijke weg. En daarmee behoren Uw pij nen tot het verleden. Geen wonder dat duizenden lijders aan rheuma- tische pijnen de werking van Kru schen een verlossing vinden. ziening van de papieren onafhan kelijkheid van 1922 en 1936. Het eiste vertrek van de Britse troe pen en het bezit van de Soedan. Onder de druk van het moment verliet Engeland de vlootbasis Alexandrië en trok al zijn troe pen terug uit de steden van Egypte, behalve uit de zone van het kanaal. Onder koning Faroek begon de strijd tegen de Britten. Over vallen, guerilla's in de kanaal zone, die soldaten en installaties aanvielen, culminerend in de an ti-westerse actie van 1953 in Cai ro, waarbij de opgezweepte mas sa zich tegen alle blanken keer de. Hoofdzakelijk om binnenland se aangelegenheden werd koning Faroek door generaal Naguib verbannen. Even vreesde Naguib voor Engelse inmenging bij zijn revolutie, doch toen deze uit bleef, slaakte hij een zucht in de vorm van een opgeluchte verkla ring, dat Engeland „de vriend" was en hij, Naguib, zich slechts op binnenlands terrein zou bege ven, aangezien hij in de eerste plaats militair en geen staats man was. Er was zelfs sprake van dat. hij na enige tijd de macht zou overdragen. DE AAP UIT DE MOUW. Bij het afbreken van de be sprekingen met de Engelsen ver klaarde Naguib voor de radio: „De vijand is Engeland! Wij gaan niet onvoorbereid de strijd in en zijn zeker van de overwin ning. Het Egyptische volk zal zware offers moeten brengen, maar de zege zal de onze zijn! Hieruit blijkt dat de actie niet spontaan gekomen is, doch dat deze reeds geruime tijd voorbe reid is en dat men hier te maken heeft met een ware veldtocht, geleid door een militair, die te vens hoofd van de staat is. Inmiddels is de dictator Na guib opzij geschoven door zijn collega, kolonel Nasser. Deze heeft getracht het westen voor zijn karretje te spannen en En geland en Amerika tegen Rus land uit te spelen. Omdat hij doorzien werd en geen geld kreeg voor de Assoean-dam, heeft hij thans zijn wraak willen koelen en een belangrijke levensader van het westen afgesneden. Hij 'moest wel, want in Egypte wil men van een staatshoofd daden zien. Misschien zal er een nieuwe staatsgreep volgen, de strijd te gen de verenigde westelijke vlo ten kan Egypte, zelfs met steun van de Arabische Liga, niet win nen. Reeds nu wordt er geëva- S cueerd in Alexandrië, Rosette, I Baltim en Damiëtte. De enige optimisten zijn de donkere offi cieren (Nadruk verboden). Budde, beiden 20 jaar, schoten te hulp en gezamenlijk wisten zij de man, een 26-jarige Zuidafrikaan, in bedwang te houden. Intussen kwam een medeplichtige, die op de uitkijk had gestaan, naderbij, om de berover te helpen. Deze verdween ijlings in de duisternis, toen Joost 'Sijbesma, een zoon van de Nederlandse schipper, met een windbuks kwam toegesneld. Daarop hebben de drie jongens de man bij de Parijse politie afge leverd. STERKE ENKjELSE vloot VOOR SUEZ. De Britse regering heeft, in af wachting van het resultaat van de drie-mogendhedenconferentie in Londen, waarvoor president Eisenhower in der haast zijn mi nister van buitenlandse zaken Dulles naar Londen gestuurd heeft, haar eigen strijdkrachten in 't Middellandse-Zeegebied krach- ploitatie van het kanaal. Zij is nu beroofd van de mogelijkheid zich te verrijken ten koste, van Egyp te." Plan voor internationaal beheer van kanaal? Groot-Brittannië heeft alle export van wapens en krijgsmateriaal naar Egypte stopgezet om Nasser te straffen voor de naasting van het Suezkanaal. Socialisten en Tories juichten instemmend, toen premier Eden de nieuwe sanctie maandag middag bekend maakte. De voor zichtige Eden sprak zich met onge wone beslistheid uit over de toe komst van het kanaal: „De regering zal nooit toestaan dat een grote in ternationale waterweg onder het absolute beheer komt van één mo gendheid, die het kanaal kan ge bruiken voor nationale politieke doeleinden". Diplomaten in Londen menen, dat Nasser wat is geschrokken van de scherpe Brits-Franse reactie op zijn naastings-decreet en wat teleurge steld door de vage beloften van Moskou. Tweeënzeventig uur na zijn vermaarde rede van Alexandrië was Bruidsmeisjesjaponnen, Sluiers, Kapjes, enz. Tevens grote collectie GELEGENHEIDSKLEDING VOOR HEREN. BOSSCHE KLEDING-SEKVICE - De enige SPECIAALZAAK voor DEN BOSCH e. o. - VUGHTERSTRAAT 205 - Tel. 5385 - DEN BOSCH Vrachtwagen ramde winkelhuis en hotel. In het centrum van het Duitse grensplaatsje Herzogenrath bij Kerkrade heeft een Nederlandse vrachtauto met aanhanger die met grote snelheid een helling kwam afrijden, twee hoekhuizen geramd en vrijwel totaal vernield. De chauffeur, de 43-jarige P. Kepper uit Kerkrade, werd in levensge vaarlijke toestand naar het zie kenhuis in Bardenberg overge bracht. Drie meisjes, die zich in een van de verwoeste huizen be vonden, raakten licht gewond. De schade wordt op meer dan een kwart miljoen Mark geraamd. Het ingeluk moet te wijten zijn aan het weigeren van de remmen, waardoor het met steenslag gela den gevaarte steeds sneller de Geilenkirchenerstraat afreed, die met een bocht in het centrum van het stadje uitkomt. In deze bocht raakte de wagen op de linker helft van de weg, waarbij de aan hanger omsloeg. Kerkvoogd verduisterde ruim twee ton. Drie en een half jaar gevange nisstraf heeft de officier van Ju stitie bij de Haagse rechtbank dinsdagmorgen geëist tegen de 57-jarige administrateur G. H. Z. uit Sassenheim, die in de afgelo pen tien jaren in totaal ongeveer 216 duizend gulden zou hebben verduisterd. Ten nadele van de N.V. Harry de Leeuw in Sassenheim, bij wel ke firma hij procuratie-houder was, verduisterde hij in twee jaar tijd ongeveer 78,500 gulden. Toen de politie de zaak ging onderzoe ken Z. had zich zelf aangege ven - bleek dat deze N.V. bij leveranciers nog voor 75.000 gul den schulden had, die volgens de boeken allang betaald zouden Zijn. In de jaren 1950 tot 1955 eigende Z. zich als administre rend kerkvoogd ten nadele van de Hervormde Gemeente in Sas senheim ongeveer 25.000 gulden toe. Voorts verduisterde hij geld als penningmeester van christelij ke schoolverenigingen in Sassen heim. i Jongens rekenden af met rover. Drie jeugdige Wormerveerders zijn in Parijs met een auto op va kantie geweest. Zij hadden hun wagen geparkeerd bij een Neder lands schip„ dat gemeerd lag aan de Seine ter hoogte van de Notre Dame. Toen zij vorige week op deze schuit de nacht doorbrach ten, stalen dieven uit hun wagen voor 400 gulden aan bagage. De Parijse politie adviseerde hen, omdat één reiskoffer onaan geroerd was gebleven, zich des nachts in hun wagen te verstop pen. Ed Meyns, 21 jaar, nam ge wapend met een vervaarlijk mes en knuppel deze taak op zich. Het duurde niet lang, of een man opende het portier en sloop naar binnen. Meyns sloeg met de knup pel maar de man slaagde er in de benen te nemen. De reisgenoten van Ed, Gerrit Duif en Wim tig versterkt. Een aantal oorlogs bodems, waaronder twee vlieg dekschepen, kregen opdracht zich in allerijl voor de afvaart gereed te maken. Deze maatregel werd genomen om ,,de Britse positie in het oostelijk deel van de Middel landse Zee te versterken, tenein de elke situatie die zich zou kun nen voordoen, het hoofd te bie den". Het Britse optreden liep vooruit op de beslissingen, die de westelijke drie deze week zul len nemen. Vanuit Moskou trachtte partijbaas Kroesjef de koortsachtige bedrijvigheid in Londen zoveel mogelijk af te remmen; in een rede in Moskou liet hij zich misprijzend uit over ,,al die opwinding over de natio nalisatie van het Suezkanaal, dat niets onwettigs heeft". Nasser sust. Kolonel Nasser schijnt ondanks zijn opgewonden uitbarstingen diep onder de indruk te zijn van de krachtige gezamenlijke acties en tegenmaatregelen, die de nati onalisatie ,van het Suezkanaal in het westen heeft uitgelokt. Dins dag overhandigde de Egyptische president aan alle diplomatieke vertegenwoordigers in Cairo een verklaring, waarin hij zegt, dat de scheepvaart geen enkele hin der zal ondervinden van, de na tionalisatie, „Egypte is als altijd vast beslo ten zijn internationale verplich tingen na te komen", verzekerde Nasser. i Waarnemers geloven, dat Ca iro geschrokken door de eco nomische represailles inder daad bereid zal zijn de bittere pil, die Nasser het westen in zijn woede heeft laten slikken, zoveel mogelijk te vergulden. Kroesjef kiest tijde van Egypte. Nikita Kroesjef heeft dinsdag in het conflict rond 't Suezkanaal openlijk de zijde van Egypte ge kozen. In een rede tot de bouw vakarbeiders in Moskou sprak de partijsecretaris: „Ik geloof, dat de HEERLIJK OM TE ROKEN VOORNAAM OM TE PRESENTEREN nationalisatie van het Suezkanaal een handeling is, waartoe een soevereine regering als de Egyp tische gerechtigd is". Kroesjef waarschuwde de westelijke sta ten voor „daden van agressie" en sprak de hoop uit op een „vreed zame" oplossing van de kwestie. Kroesjef betoogde, dat de na tionalisatie de belangen van de volkeren van Engeland, Frank rijk, Amerika en andere landen niet schaadt. „Het is alleen de voormalige Suezkanaal-mij., die hoge winsten opstreek uit de ex- in de Sovjet-Unie het produfet zijn van de Stalin-periode. Zij profiteer den van zijn terreurmethoden en namen de plaats in van degenen, die door Stalin geliquideerd zijn. HONGAARSE PARTIJ ZUIVERT REGERING. Nauwelijks is de Russische vice- premier Mikojan uit Boedanest ver trokken, of in de Hongaarse hoofd stad wordt een drastische herziening van de regering bekend gemaakt. In het kielzog van de afzetting van Rakosi zijn zeven regeringsporte feuilles van drager verwisseld. De zienbarendste verandering is het ontslag van de minister van buiten landse zaken, Janos Boldoczky, die wordt opgevolgd door Imre Hor- vath, voormalig gezant in Washing ton en evenals Geroe een commu nist van de oude stempel. •V:V RECHTER MAENGKOM KATHOLIEK GEWORDEN. de kolonel in economische oorlog met het Brits-Franse blok en stond hij voor Engelse oorlogsbodems, die in Malta, Cyprus en Aden wachtten op bevelen om op te stomen naar de betwiste waterweg. De Egypti sche president heeft 20.000 man van zijn commandotroepen in de ka naalzone geconcentreerd. Met deze harde consequenties voor ogen aar zelt Nasser, zo zeggen de diploma ten. Vandaar ook zijn uitnodiging aan Eisenhowers ambassadeur. De Egyptische leider weet dat de Ame rikanen zijn uitdaging minder re soluut willen beantwoorden dan de Britten en Fransen. Requisitoir tegen Schmidt uitgesteld. Rechter Rochjani heeft op de zitting van dinsdag het requisitoir in de zaak-Schmidt, dat zou wor den gehouden, op verzoek van de waarnemend officier van Soewon- do, tot 20 augustus uitgesteld. Chinese troepen bezetten voor posten in Birma. Chinese troepen ter sterkte van minstens 500 man, zijn de gren zen van Birma overgetrokken en houden een gebied van ongeveer twee en een half duizend vierkan te kilometer bezet. Er wordt mel ding gemaakt van verliezen, maar getallen zijn niet beschikbaar. De Birmese regering, „ernstig be zorgd" over deze ontwikkeling, heeft de Chinese regering om op heldering verzocht. ECHTGENOOT VAN BRUSSELSE GIFTMENGSTER VRIJGELATEN. Salomon Wolf, de echtgenoot van de Brusselse giftmengster Cathari- na Verstrepen, die dezer dagen zoals gemeld is gearresteerd, ver dacht van diverse vergiftigingsge- vallen, is in vrijheid gesteld, nadat hij aanvankelijk mede verdacht werd. Hij was gelijktijdig met zijn misdadige vrouw aangehouden, doch na een uitgebreid onderzoek bleek, dat hij met de hele vergiftigings affaire niets te maken had en dat hij zelf als zoveelste slachtoffer met veel geluk aan de dood is ontsnapt. Want het zou niet lang geduurd hebben, voordat de gift mengster ook hem van kant zou hebben gemaakt om zijn levensver zekering van 16.000 francs te kun nen innen „KROESJEF STRAKS MACHTIGER DICTATOR DAN STALIN". Over drie jaar zal partijbaas Kroesjef de machtigste man van de Sovjet-Unie zijn en een geweldda diger een-mans-dictatuur uitoefenen dan Stalin. Dit is de opvatting van Milovan Djilas, de vroegere Zuid- slavische minister-oresident en een der medestichters van de Komin- form, die in het Weense dagblad „Neuer Kurier" 'n artikelenserie plaatst, waarin hij zijn opvattin gen geeft over de nieuwe politiek van het Kremlin. Djilas, die de hui dige Russische leiders allen per soonlijk kent, geeft een interessan te analyse van hun persoonlijkheid en tracht aan de hand daarvan een prognose te geven van de toekom stige ontwikkeling van het commu nistische regiem in de Sovjet-Unie. Hij verwacht van deze ontwikke ling niets nieuws, omdat hij uitgaat van het feit, dat alle nieuwe leiders Naar het K.N.P. uit Soekaboe- mi verneemt, is rechter Maengkom, die presideerde in de zaak-Jungsch- laeger, katholiek geworden. Door de Indonesische katholieken wordt deze bekering beschouwd als een demonstratie van het supra-natio- nale karakter van de R.K. Kerk. OPSTANDEN ONDER RUSSISCHE KRIJGSGEVANGENEN? Volgens een communiqué van de Oostenrijkse vereniging tot beharti ging van de belangen van voorma lige Oostenrijkse krijgsgevangenen, zouden de Russen tegen het einde van het vorig jaar een opstand van gevangenen in een kamp ten oosten van de Jenissei (Siberië) na drie maanden strijd met geweld hebben onderdrukt. Er zouden hierbij 800 mensen om het leven zijn gekomen en 2000 gewond. De overlevenden zouden zeer streng 'zijn gestraft. In een kamp in Kazakhstan zou volgens genoemde vereniging even eens een opstand zijn uitgebroken. Bij deze opstand zouden 500 doden zijn gevallen en 1000 gevangenen zijn gewond. Volgens een mededeling van de vereniging, zijn 1.600 gevangenen door Sovjet-Russische rechtbanken ter dood veroordeeld. 4 POOLSE VLIEGERS NAAR HET WESTEN. De Oostenrijkse regering heeft asyl verleend aan vier Poolse ca detten, die zaterdag in twee Russi sche „Yaks" naar het westen waren gevlucht. De vluchtelingen, leerlin gen van de opleidingsschool der Poolse luchtmacht, hadden 't plan te landen op het vliegveld Mü,n- chen. Slecht weer dreef de vliegtui gen uit de koers. Het ene land.de veilig bij het dorp Overberger in Oostenrijk. Het andere maakte een noodlanding in een bos bij de Oos tenrijkse stad Kirchberg. ONAFHANKELIJKHEID S- OORLOG. Talloze niet-officiële en onbeves tigde berichten spreken van een on afhankelijkheidsoorlog in het oos ten en noordoosten van Tibet. De opstandelingen zouden in een gebied van 210.000 vierkante mijl de Chinese bezetters hebben ver dreven en het front zou zich in de richting van de hoofdstad Lhasa verplaatsen. Ook zou een Chinese missie van Peking naar Lhasa zijn gereisd om daar onderhandelingen te voeren met de leiders der opstandelingen. BUS REED VAN VEERPONT. Een autobus met 36 passagiers is zaterdag bij Kuopi (Finland) in een meer gereden. Dertig passagiers zijn verdronken, De bus reed een veerboot op, die hem over het meer zou brengen, Blijkbaar weigerden de remmen, waardoor de bus in volle vaart het water inreed. „lm weiszien Rössl" te Oisterwijk. De Operette-vereniging van de Katholieke Kunstkring „Oister wijk Omhoog" zal in augustus a.s. een aantal opvoeringen bren gen van de Operette „lm Weis zen Rössl" van Ralph Benatsky in het Natuurtheater te Oiser- wijk. De Operette wordt uitgevoerd in de nieuwe bewerking van Bru no Uher, die haar een modern muzikale vorm gaf. Er zijn 100 medewerkenden. Het geheel staat onder leiding van C. van Gorp, regie A. v. d. Ven. Op zondag 5 augustus te 3 uur nam. zal de première plaats vin den.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1