MUZIEKFEESTEN WINKELMARKT GEZELLIGE KUNST- EN CONCERTEN - CABARET minstens 35 koppen geurige kollie uit een blikje fl. 2.45 npr Filmjournaal Vrouwelijke kantoorbediende <y ciRtn ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan der Harmonie „St. Crispijn" NATIONALE van t.m. 15 Augustus 1956 MNL. of VR. KANTOORBEDIENDE, 150 GULDEN BELONING NETTE WINKELJUFFROUW N V. B. B. A. ERVAREN AUTOBUS-CHAUFFEURS Bejaardencentrum „R0SAGAERDE" enkele NETTE, FLINKE MEISJES SCHAVER, UITZETTER (machinaal) en SLIJPER. Piet van Woensel met 10% korting 3 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1956 3 FEESTELIJKE VERLICHTING M. J. /ESTERS' SCHOENFABRIEKEN N.V. Werkhuizen W erkzaamheden LERAAR enige GEVONDEN FEEST IN WAALWIJK -ÏWHI" De heer Ebben, Den Akker 84 te Vlijmen was dus benoemd tot di recteur van gemeentewerken. De nieuw benoemde directeur was tot op heden technisch amb tenaar 1 e klasse van de Gemeen schappelijke Technische Dienst Boven Langstraat. Geen bijzonderheden leverde de rondvraag op, alzo kon de voor zitter, burgemeester van Hout, de vergadering op de gebruikelijke wijze sluiten. LUXOR. „DE GEMASKERDE RUITER" Een berg die een hele smak zil ver bevat vormt hier de twistap pel tussen Indianen en een stel gewetenloze blanken. Daartussen in zwerft de „Gemaskerde Rui ter", knokkend, schietend en paardrijdend. Hij deelt rake klap pen uit aan blanken en Indianen, doch ten slotte weet hij te voor komen dat niet de hele boel in de lucht geblazen wordt. Alles komt op zijn pootjes terecht en de ge maskerde ruiter verdwijnt weer. Niemand weet waarheen. Tot de volgende film waarschijnlijk. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 14 jaar. „DE HEL VAN DIEN BIEN PHOE". Iedereen kent de tragische ge schiedenis van Dien Bien Phoe, dat na een langdurig beleg en 'n heldhaftige verdediging door de Chinese communistische horden werd genomen en platgebrand. De film geeft dit verhaal sober doch indrukwekkend weer. We beleven de lotgevallen van 4 of ficieren die zich vrijwillig voor de verdediging van de vesting heb ben opgegeven. Een indrukwekkende verfilming van een verscheurde wereld. Maandag en woensdag. Toegang 18 jaar. MUSIS SACRUM. „DE WONDERMAN". In deze amusante klucht, waar in de komiek Danny Kaye weer enkele voortreffelijke staaltjes conference weggeeft, worden we geconfronteerd met 2 Danny Kayes: als conferencier in een nachtclub en als bibliotheek ge leerde. De conferencier wordt vermoord en de bibiotheekgeleer- de krijgt dan telkenmale inblazin gen en hoort vreemde muziekjes, die hem ten slotte in contact bren gen met de geest van de ver moorde conferencier. Om zijn dood te wreken neemt hij als con ferencier dienst in dezelfde nacht club. De gangster, die hem meent vermoord te hebben, schrikt zich blauw en zet een wilde jacht in, waarin het kwaad zoals immer aan het kortste eind trekt en Dan ny met het lieve meisje gaat strij ken. Een zorgloos en amusant film pje voor 14-jarigen. Van vrijdag tot ien met zondag. „GEVAARLIJKE OPDRACHT". Een gangster, die een oude man vermoord heeft, stelt alles in het. werk om de vrouw die van deze moord getuige is geweest, te pak ken te krijgen, om haar voorgoed het zwijgen op te leggen. De vrouw vlucht, doch de moorde naar stuurt haar een mannetje achterna om het vieze karweitje op te knappen. De politie zit ech ter ook achter het meisje aan om haar als-getuige te laten optreden, Hoe zal dat aflopen? De film doet dat uitvoerig en met veel spanning en sensatie uit de doeken. Ten slotte verdwijnt de gangster tijdens een wilde ach tervolging in een gletscherspleet, waar hij als diepvriesboef voor lopig best opgeborgen zit. Maandag en woensdag. Toegang 18 jaar. Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan de directie voor de prachtige en goed verzorgde jaarlijkse reis. De reisvereniging van het per soneel der Schoenfabrieken „ANITA" te Waalwijk. OP FABRIEKSKANTOOR TE WAALWIJK wordt een GEVRAAGD. Brieven onder no. 7700 aan het bureau v. d. blad. TE KAATSHEUVEL vraagt voor direct in bezit van diplo MULO, liefst met enige kantoorervaring. Jongelui, die wensen te trou wen, zoeken WOONRUIMTE eventueel ook inwoning, in Waalwijtk of omgeving. Brieven onder no. 7703, aan het bureau van dit blad. Voor direct GEVRAAGD Levensmiddelenbedrijf G. H. van Mook Westeinde 27 - Tel. 2717 Waalwijk Alleenstaande vrouw zoekt of voor enkele avonden p. week. Brieven onder no. 7701 aan het bureau van dit blad. ENGELSE LES Aanstaand emigranten-gezin zoekt zo spoedig mogelijk om twee avonden in de week enige uren les te geven in de Engelse taal. Gaarne prijsopgaaf onder no. 7702 aan het bureau van dit blad. SOLA MASSIEF vlekvrij JOS BAKKERS Antoniusstr. 40 Waalwijk REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en.... goedkoper H. KOLSTER, Minister Loeff- straat 4a, Tel. 2547, Waalwijk Alle onderdelen Zijn verkrijgbaar bij H. SPEET WAALWIJK Wij vragen voor nu of later Wij bieden gunstige arbeidsvoorwaarden, toeslag voor onregelmatige werktijden, vrije dienstkleding alsmede goede sociale voorzieningen. Sollicitaties te richten aan: Rayon-kantoor 's-HERTOGENBOSCH Branderijstraat 9 of kantoor WAALWIJK Mr. v. Coothstraat 92 KAATSHEUVEL vraagt voor spoedig intern of extern. Prettige werkkring. Goed loon en goed tehuis. Kom eens praten of schrijf naar de Directrice, Parklaan 4. OVERLEDERFABRIEK in het Zuiden des lands vraagt voor spoedige indiensttreding Hoog loon en gunstige arbeidsvoorwaarden. Jonge ongehuwde arbeiders genieten voorkeur. Brieven onder no. 7705 bureau van dit blad. DE GRUYTER'S gp»[ï MARKT WAALWJK oude volvet of de beste jonge volvet graskaas 25 ct.; boeren- ham 40 ct.; prima varkens- of harde saucis 30 ct.; vet ge rookt spek 15 ct., alles per 100 gram. ALLEEN VRIJDAG. De Kaaskeizer. HUWELIJK. Zoekt U kennismaking? Wendt U t.d. 11 samen werkende bemiddelingskan toren. Talloze dankbet. ter inzage. Nederlands Bemiddelings centrum. Hoofdadministra tie Postbus 6037 Amster dam. Tilburg: Nwe Bosse- weg 92. Dag. 18, ook Zondags. Desgewenst huis bezoek. HET BLIJFT WEER VOOR OLIESTOOK. Grotestraat 325 Tel. 2157 WAALWIJK BIH 46ÖQQ1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3