Waalwijkse en Langst Courant Opening nieuw kantoorgebouw Boerenleenbank Drunen r DITVOORST-SCHRIJVERS Een rustig gevoel 'V -J Gemeente Waalwijk neemt hartelijk afscheid van Jos van Wel VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2x per week 79e JAARGANG No. 60 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprij s 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" blad van 27 juli j.l. wij reeds een vrij uit- In ons mochten voerige beschouwing wijden aan de vele en belangrijke activiteiten op agrarisch gebied die de laat ste jaren in Drunen tot ontplooi ing kwamen. Hierdoor kon worden voorko men dat het agrarisch aspect de zer gemeente niet door de snelle industriële ontwikkeling in deze plaats verdrongen werd, doch 'n harmonisch evenwicht tussen bei de sectoren kon worden verkre gen- i Een groot aandeel in deze, voor de agrarische bevolkingsgroep zo gunstige ontwikkeling, heeft on getwijfeld de Boerenleenbank gehad en het mag dan ook een verheugend teken genoemd wor den, dat de enorme uitbreiding van de activiteit dezer bank de bouw van een nieuw, ruim kan toorgebouw noodzakelijk maakte. De opening van dit modern in gerichte kantoorgebouw in de Stationsstraat mag een nieuwe mijlpaal genoemd worden op de weg naar verdere ontwikkeling op agrarisch en economisch ge bied van deze vooruitstrevende gemeente. De inzegening. Nadat de Hoogeerw. Heer De ken Rooyackers dinsdagmorgen 9 uur in de kerk van de H. Lam- bertus een H. Mis had opgedra gen om Gods zegen over het werk de Boerenleenbank af te van smeken, werd het Katholieke ka rakter dezer instelling nog eens beklemtoond door de inzegening van het nieuwe kantoorgebouw door genoemde deken. Onder de vele genodigden die bij deze plechtigheid aanwezig waren, merkten we naast de be- stuurderen en het personeel van de bank o.m. op: de edelachtbare heer Burgemeester Snels; de heer Fleskens, voorzitter van het be stuur der Centrale Coöp. Boeren leenbank; de heer Erkelens, hoofdinspecteur C.C.B.; de heer van Halder, ere-bestuurslid; de heren den Hollander, voorzitter- en Nijssen, directeur van de Veilingvereniging ,,De Lang straat"; de heren van Wezel, voorzitter en van Huiten, direc teur van de Zuivelfabriek, de gemeente-secretaris de heer jEls- hout, mej. Hornman, directrice v. d. Huishoudschool, de architect de heer A. van Huiten uit Waal wijk en de aannemers de heren Snijders en Lommers, en verte genwoordigers van standsorgani saties. Door de president van de Raad van Toezicht, de heer A. Kamp, werd het gezelschap in het ver gaderlokaal van het nieuwe ge bouw toegesproken en verwel komd. Spr. bracht in welgekozen woorden de verschillende geno digden dank voor hun belangstel ling en hun daadwerkelijke mede werking bij de totstandkoming van dit gebouw en de ontwikke ling van de activiteiten van de bank in het algemeen. Het verheugde hem speciaal het ere-bestuurslid v. Halder hierbij aanwezig te zien. Deze man, met zijn langjarige ervaring, die zo veel herinneringen uit het verle den kan ophalen, heeft ook het zeldzaam vermogen om zich aan zijn tijd aan te passen en heeft daardoor veel bijgedragen tot de ontwikkeling van de bank, waar van hij vandaag weer een tast baar bewijs mag zien. Deken Rooyackers, tevens geestelijk adviseur, zette hierna de betekenis uiteen van de wij ding van het gebouw die hij aan stonds zou gaan verrichten. Daar bij werd Gods zegen afgebeden over het werk dat hier zou Wor den verricht. Speciaal in een Ka tholieke instelling dient het werk in christelijke geest te worden ge daan, daarbij dienen de christe lijke deugden te worden beoefend, moeten de mensen met liefdevolle zorg worden tegemoet getreden; moeten rechtvaardigheid, eerlijk heid en verantwoordelijkheidsbe sef in praktijk worden gebracht. Na deze uiteenzetting verricht te Zijn Hoogeerw. de inzegening van de verschillende lokaliteiten. Officiële opening. Burgemeester Snels noemde de opening van dit nieuwe kantoor gebouw een groots gebeuren, niet alleen voor de agrarische sector, maar voor heel de gemeente. Want de Boerenleenbank heeft zich in haar snelle ontwikkeling ook weten aan te passen aan de eisen van het economisch leven in het algemeen. Het gemeentebe stuur prees zich gelukkig met de ze bloeiende instelling. Spr. wens te bestuur, directeur en personeel geluk met de totstandkoming van dit gebouw. Met de bede dat Gods zegen op hun werk zou mogen rusten, ver klaarde hij het nieuwe kantoor gebouw voor geopend. De directeur van de Boeren leenbank Drunen-Elshout, de heer van Drunen, gaf in zijn toespraak een overzicht van de ontwikke ling van de bank in de; loop der jaren. In ons blad vanj 27 juli j.l. gaven wij reeds enkele frappante cijfers die deze enorme groei dui delijk tot uitdrukking brachten. Momenteel bedraagt de omzet gemiddeld een miljoen gulden per week. De kantoorruimte moest aan deze uitbreiding worden aan gepast en op verdere ontwikke ling berekend zijn. Het personeel van de bank bestaat thans uit 5 personen. Spr. bracht namens bestuur en raad van toezicht dank aan ar chitect van Huiten en de aanne mers Snijders en Lommers en sprak" de hoop uit dat met Gods hulp de Boerenleenbank zegen rijk werk zou verrichten tot wel zijn van de boeren en tuinders en van heel de bevolking van Dru nen—-Elshout. De voorzitter van het bestuur der Centrale Coöp. Boerenleen bank Eindhoven, de heer Fles kens, wiens aanwezigheid mede te danken bleek te zijn aan zijn familierelatie met deken Rooijac- kers, had grote waardering voor de voorbeeldige wijze waarop de Boerenleenbank van Drunen haar taak had vervuld. Haar ontwik keling noemde hij een der mooi ste. Hij haalde herinneringen op uit de tijd van de Hanzebank- crisis, toen het vertrouwen van de plattelandsbevolking in het bank wezen zó geschokt was dat in één week tijds 12 miljoen gulden werd opgevraagd. 1 De boeren kwamen daarop hun spaargeld aan de pastoors aanbie den. En als deze verzekerden dat de kerk geen behoefte aan geld leningen had, dan werd het geld toch vaak renteloos gegeven, Het mooiste was echter dat een bepaalde pastoor dit geld weer prompt, tegen rente, uitzette bij de Boerenleenbank, dus bij de bank waar de boeren^ hun geld veiligheidshalve hadden wegge haald! Maar dat behoort weer lang tot het verleden en de Boeren leenbank heeft getoond het alge meen vertrouwen waardig te zijn. Spr. hoopte dat zij ook het ver trouwen van alle Drunenaren zou winnen. Het ere-bestuurslid, de heer v. Halder, memoreerde hierna nog even een typische bijzonderheid uit de tijd van de oprichting der Boerenleenbank Drunen. De eer ste kassier werd toen aangesteld op een salaris van f 25.- per jaar en toen het Bestuur in de algeme ne vergadering met een voorstel kwam om dit te verhogen tot f 40 per jaar, kwam daarover opposi tie uit de vergadering, met de mo tivering dat genoemde kassier het niet nodig had, daar hij ook nog andere inkomsten had! Nadat ook de heer Hollan der uit Capelle, voorzitter van de Veilingvereniging nog dank had gebracht voor de uitnodiging en zijn beste wensen had aangebo den, werden de verschillende sprekers en verdere genodigden door de heer Kamp bedankt voor hun belangstelling, waarbij hij de hoop uitsprak dat de goede wen sen en verwachtingen met Gods hulp in vervulling zouden mogen gaan. Receptie, Te 1 uur hield het bestuur re ceptie in het nieuwe kantoorge bouw, welks interieur door de j vele bloemstukken die bezorgd waren een feestelijk aanzien had. j Verschillende particulieren, verenigings-afgevaardigden en vooraanstaande ingezetenen, o.a. notaris en mevrouw Schreurs en wethouder L. van Drunen, kwa men hun gelukwensen aanbieden. Het igebouw. De nieuwe Boerenleenbank, Het nieuwe gebouw van de Boerenleenbank voldoet aan alle eisen van praktisch comfort en hygiëne die aan een modern kan toorgebouw en speciaal aan een bank gesteld mogen worden. Een typische verbetering vonden wij de afgesloten appartementjes vóór de loketten, waardoor men rustig zijn zaken kan afdoen, zonder dat andere bezoekers vanuit de hal of vanaf de andere loketten hiervan iets kunnen zien of horen. Naast een ruim kantoorlokaal achter de loketten, bevinden zich in het ge bouw een directie- of vergader zaal, een afdeling voor de machi nale boekhouding en de type-af deling, een ruime kluis met safe loketten, met daarnaast een ka mertje waar de loket-huurders rustig hun zaken kunnen regelen, voorts moderne toiletten en een keukentje. Wij bieden het bestuur, gaarne ook onze beste wensen aan bij de ingebruikneming van dit nieuwe gebouw, dat de ontwikkeling van deze voor het welzijn van Dru nen—Elshout zo belangrijke in stelling zeker in hoge mate zal bevorderen. de zekerheid dat de inrichting van uw woning volkomen naar genoegen zal zijn, geeft boven dien een rustig gevoel. WONINGINRICHTING 37 jaar lang een nauwgezet en voorbeeldig ambtenaar Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is voor wat de leeftijd betreft niet bepaald attractief, het pensioen gerechtigd zijn echter wel en zeker, wanneer men zich in lijf en leden nog fit gevoelt en bovendien kan terugzien op een groot aantal jaren van werken, waarvoor men grote waardering heeft. De tijd die dan volgt, een tijd van wel verdiende rust, zij eenieder van harte gegund, jammer ge noeg is deze tijd voor velen niet weggelegd. Joske van Wel van gemeentewerken, zoals heel Waalwijk hem ongetwijfeld kent, heeft de pensioengerechtigde leef tijd bereikt en de burgemeester, de E.A. heer Teijssen zei van hem, dat hij deze leeftijd niet geschuwd heeft. En toen we hem dinsdagmiddag zagen, zijnde het middelpunt van een bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis, toen konden we ons werkelijk voorstellen, dat hij werkelijk van plan is zijn pensioen te gaan vieren, We hopen graag, dat hij er met volle teugen van zal kunnen genieten. daar komen conflicten voor, hoe meer personeel, hoe meer con flicten; maar die conflicten wijzen er op dat de heer van Wel zijn plaats heeft geweten en zijn taak heeft begrepen; en heel gelukkig is Pich'tsgetrouw ambtenaar. Bijzonder veel waardering blijkt ook de heer Kobben, de directeur van gemeentewerken, voor de heer Van Wel te hebben. Hij noemde hem een plichtsgetrouw ambtenaar, altijd bereid te wer ken en in dit verband wees de heer Kobben op de talloze keren, dat bij de heer Van Wel werd aangeklopt, wanneer in de winter de straten glad waren en er dan maatregelen dienden te worden genomen, om grote narigheid te voorkomen. Spreker dankte dhr. Van Wel namens de gehele dienst gemeentewerken voor de prettige samenwerking en over handigde hem namens de dienst 'een geschenk in de vorm van een polshorloge. Aan mevrouw van Wel reikte hij een schoon bou quet bloemen over. Het corps van de vrijwillige brandweer zal de heer van Wel ook node missen, aldus de heer Kobben, altijd was hij bereid zijn medewerking te verlenen. Na mens de brandweer bood de heer Kobben een rokertje aan. Nu klopt alles Namens het personeel van het secretarie spreekt de heer Cou- wenbergh de heer van Wel toe. Hij haalde enkele oude herinne ringen op, hetgeen de heer van Wel bijzonder genoegen deed. Spreker herinnerde aan de tijd, dat iedere dienst van de gemeen te bestond uit een persoon, de tijd van de befaamde notitieboekjes en brede ruggen, wanneer het Niet altijd even gemakkelijk gehad Het was een ware invasie van mensen van gemeentewerken, dinsdagmiddag in het gemeente huis, een kleine honderd mannen, die hun opzichter een hartelijk af scheid kwamen wensen. We wis ten wel, dat de dienst gemeente werken een zeer omvangrijke j dienst is, maar toen we die men sen zagen en ons bovendien werd verteld, dat tientallen niet aan- wezig waren, hebben we toch wel even perplex gestaan. Met recht kon de burgemeester in zijn af- scheidswoord tot de heer v. Wel zeggen, dat de dienst gemeente- j werken een welhaast perfect ge- j organiseerde dienst is. In de j raadszaal waren verder aanwe- j zig het voltallig college van B. en 1 W., de secretaris, de directeur van gemeentewerken en de afde- j lingschef van het secretarie. In wel erg hartelijke woorden heeft burgemeester Teijssen de heer van Wel toegesproken. On geveer 37 jaar is de scheidende opzichter een nauwgezet en voor beeldig werker in; gemeentedienst geweest, een zeer lange tijd, die niet altijd zonder zorgen is ge weest en waarin de heer v. Wel cle dienst heeft zien groeien tot de omvang die ze thans bereikt heeft, maar met welke groei ook de ver antwoordelijkheid groter en gro ter werd, een verantwoordelijk heid, die de heer van Wel altijd heeft weten te dragen. Het was de mening van burgemeester Teijssen, dat de heer van Wel het niet altijd even gemakkelijk heeft gehad; waar personeel is, het aantal moeilijkheden uiterst j gering geweest. ,,Ge hebt het al- tijd zo weten te leiden, aldus bur gemeester Teijssen, dat elk voor zich en elk op zijn plaats, dank zij i Uw bijzondere karaktereigen- j schappen, met genoegen en tot te- vredenheid met en onder U werk- zaam is geweest". Spreker is de overtuiging toegedaan, dat de in woners van Waalwijk grote waardering hebben voor de heer van Wel. En nadat burgemeester Teijssen de scheidende opzichter van gan ser harte 'n welverdiende rust had toegewenst en hem allerhartelijkst bedankt had voor al datgene, wat hij voor de gemeente Waalwijk gedaan heeft, spreekt hij de hoop uit, dat de heer Van Wel nog tal van jaren de stille getuige mag zijn van hetgeen door de dienst wordt verricht. De burgemeester overhandigde daarna een ge schenk onder couvert. ging over al dan niet juiste voor raad staten Brede ruggen zijn nu niet meer nodig, aldus de heer Couwenbergh, alles klopt nu. Het ■afscheidscadeau van het secreta rie-personeel was er ook een in de vorm van een kist sigaren. Namens het personeel van ge meentewerken sprak nog de heer Verschure, die de heer van Wel roemde om zijn welwillendheid, waarmee hij het personeel altijd tegemoet was getreden. Hij wens te hem nog vele genoeglijke jaren en reikte ook een kist sigaren aan. Dit deed ook de heer Snij ders, die sprak namens het per soneel van de buitendienst en be toogde, dat gemeentewerken in de heer van Wel een opzichter verliest, die steeds goed met de mensen heeft kunnen omgaan. Wethouder van Heeswijk sprak een persoonlijk afscheidswoord, dat getuigde van grote waarde ring voor de heer van Wel. 1 Kort, maar niet mis te verstaan was het dankwoord van de heer v. Wel „Erg hartelijk bedankt, voor alles". Tenslotte werd door alle aan wezigen een toast uitgebracht op de scheidende opzichter. HIJ STAAT VOOR U STAAT U ACHTER HEM EISENHOWER ONTKENT PLAN VOOR LEGER- BEPERKING. President Eisenhower heeft woensdag verklaard dat hij niets wist van een plan, om de sterkte van de Amerikaanse strijdkrach ten in te krimpen met 800.000 man. Dit plan zou afkomstig zijn van admiraal Radford, de voorzitter van de commissie van stafchefs. De president zei, dat een dergelijk plan ook nooit in ernst was overwogen. Wel sprak hij de hoop uit, dat de moderne wapens hei mogelijk zouden ma ken, de omvang van de staande legers te verminderen. GROTE DRIE SUEZ-GESPREK MET RUSLAND EN EGYPTE. Egyptisch schip ingesloten. Twee Britse torpedobootjagers meerden woensdagavond in de haven van Portsmouth in alle kalmte aan weerszijden van de Egyptisch torpedobootjager „Al Quahar" -een vroeger zusje, dat de Britse admiraliteit aan Nasser verkocht had maar de admiraliteit hield vol, dat de Egyptische oorlogsbodem daar mee niet onder Britse bewaking gesteld was. De aldus ingesloten Egyptische oorlogsbodem, die in de Britse basis eveneens van de Britten gekochte munitie lag te laden om daarmee op 12 augustus te vertrekken, „was nog steeds vrij om te vertrekken •4f »»-v Straat- en kerkcollecte van Nationaal Katholiek Thuisfront. Tussen 6 en 19 augustus roept Katholiek Thuisfront dit „Hij staat voor U iedereen toe. Ka tholiek en niet-katholiek. Ijverige collectanten zullen deze roep verder brengen en daar zij zich collectanten noe men -tevens een speldje aan bieden waarop eveneens die roep staat vermeld. Door Uw offer draagt U dat speldje. Door het dragen van dat speldje verbreidt U op Uw beurt weer die vraag „Staat u achter hem Zondag 19 augustus vindt de collecte plaats aan de kerkdeu ren. Moge Nederland en in het bijzonder Katholiek Nederland, begrijpen dat de geestelijke ver zorging van onze tienduizenden militairen, geld, véél geld vraagt. Moge het spontane offer in de collectebus er van getuigen dat wij achter onze soldaten staan, als een waardig Thuisfront. wanneer zij dat wilde", zo zei de officiële woordvoerder. Dulles, Eden en Pineau be sloten woensdagavond een con ferentie van belanghebbende lan den met inbegrip van Rusland en Egypte te beleggen, als uit gangspunt van een akkoord over internationaal toezicht op het Suezkanaal. Dit gesprek zal zo snel mogelijk moeten worden gehouden; waarschijnlijk medio augustus. Door dit akkoord van de wes telijke Grote Drie is de mogelijk heid van een compromis geo pend, indien Nasser tenminste bereid is zich naar de wensen van de aan de conferentie deel nemende landen te schikken. Een zegsman van Dulles deelde mee, dat „de mogelijkheid van een krachtig optreden" als mid del om tot een internationaal toezicht over het Suezkanaal te komen, nu kleiner is geworden. Voordat men tot overeenstem ming kwam, was juist over dit punt hard gevochten. Pineau en Eden wensten, desnoods zonder de hulp van de Verenigde Staten de krachtigste militaire maatre gelen te nemen om het kanaal open te houden en tot een inter nationaal toezicht te geraken. Dulles daarentegen wilde 'n zach te dwang tegen Nasser gebrui ken. „Nasser heeft met zijn roe keloze daad het vertrouwen tus sen de volkeren geschonden", zo luidt het oordeel van Washing ton, „maar er zijn zekere rechts gronden voor de nationalisatie van de waterweg". Nasser zelf zette intussen zijn opgewonden agitatie tegen de in Londen confererende westelijke staatslieden voort met een nieu we philippica „tegen de zeero vers die Egypte bedreigen" waar in hij voor 'n massabijeenkomst van studenten verklaarde „dat Egypte het Suez-kanaal met zijn bloed zou verdedigen". Wij heb ben beloofd, dat wij de interna tionale overeenkomsten zullen eerbiedigen. Wat wil men dan nog meer?" zo riep hij uit. NIEUWE SOVJET-BELOFTE. Radio Moskou heeft in zijn Arabische uitzending gezegd dat de Sovjet-Unie „ongetwijfeld een Egyptisch verzoek tot steun bij de bouw van de Assoean-dam met genegenheid zou hezien. De Sovjet-Unie is bereid eerlijke hulp te bieden aan de oosterse volken om hun welvaart te ver- groten". VM HET ZUIDEN TILBURG TEL. K 4250- NIEUWL ANDSTRAAT 14 -24262 NATIONAAL KATHOLIEK THUISFRONT Collecte 6 t lm 19 Augustus

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5