SPORTSPIEGEL LANDBOUW LONGKANKER 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1956 6 Voetbalsport WAALWIJK. JÜLIANA-NIEUWS. Uno AnimoBaardwijk. Voor a.s. zondag is voor de KNVB-beker vastgesteld de wed strijd Uno AnimoBaardwijk. Daar in de competitie beide elf tallen gelijk speelden, is deze wedstrijd weer een dubbeltje op zijn kant. Hiertegenover staat dat beide elftallen met enige jeugdige spelers uitkomen. De Juliana-lui behoeven maar gelijk te spelen om zich in de volgende ronde te plaatsen. Zij moeten zich hierop echter niet blind staren, maar zich van het begin tot het einde voor de volle hon derd procent geven. Vele sup porters van Juliana zullen het elftal vergezellen om hun favo rieten aan het werk te zien. Dus zondag a.s. om half drie allen in Loonopzand aanwezig. WSCDongen, Zaterdagavond 4 augustus om half zeven zal op het WSC-ter- rein voor de derde ronde van de KNVB-beker worden aangetre den tegen het hier welbekende DVC uit Dongen. Tussen deze twee ploegen heeft steeds een gezonde rivaliteit ge heerst en er is steeds met wisse lend sukses om de overwinning gestreden. Het afgelopen sei'zoen speelde Dongen een klasse hoger dan WSC, doch heeft het daarin niet kunnen bolwerken, zodat zij het volgend seizoen ook in de 3è klasse moet uitkomen. Dat neemt niet weg dat de Dongen-ploeg met de in de 2e klasse opgedane ervaring min stens even sterk geacht moet worden als WSC. Ongetwijfeld zal het dan ook (daar Dongen aan een gelijk spel genoeg heeft en WSC moet winnen om zich te handhaven- een spannende strijd worden, waarbij beiden zich tot het uiterste zullen in spannen om de volgende ronde te halen. Jaarvergadering zaterdagvoetbal IJK Naar wij vernemen zal de al gemene jaarvergadering van het zaterdagvoetbal afdeling Noord- Brabant van de KNVB in Breda worden gehouden en wel op za terdag 18 augustus a.s. Indeling zaterdagmiddag-compe titie seizoen 1956-1957. De indeling van het Brabants zaterdagmiddagvoetbal is thans gereed. Voor de eerste maal in de geschiedenis van 't zaterdag voetbal in onze provincie zal er gespeeld worden in drie klassen. De eerste klasse bestaat uit VVN, Smerdiek, Kogelvangers, Chrislandia, Vrederust, NAC, SSC 1, HNC, SSC 2, ONI (totaal 10 clubs). In de tweede klasse spelen: Seolto, WHS, Good Luck 2, Sprang 2, PTT, DEB, Blauw wit, HNC 2, Sprang 3 (9 clubs). Er komen twee derde klasse afdelingen. Afdeling A: Chrislandia 2, VVN 2, Dinteloord 2, Kogelvan gers 2, Seolto 2, Vrederust 2, WHS 2, Smerdiek 2, Zwaluwse B. 2, The Gunners 2 (10 clubs). Afdeling B: SSC 3, ONI 2, PTT 2, Wit Zwart 2, PTT (Tilburg), Wit Zwart 3, Good Luck 3, Zwa luwse Boys 3, HNC 3, The Gun ners 3 (10 clubs). Handboogsport Op de banen van de Handboog schutterij „Eendracht Maakt Macht", gevestigd bij café ,,'t Vosje" te Waalwijk, vond zon dag 29 juli het tweede concours plaats van de Langstraatse Bond van Handboogschutterijen. Toen om half 1 de eerste schut ters de banen betraden, heerste er een stevige Zuidwester storm, welke de prestaties der schutters niet ten goede kwam. Een uur daarna brak er een geweldige bui los, waardoor de wedstrijd gedurende ruim een half uur on derbroken moest worden. Ondanks het slechte weer had alles toch een vlot verloop en om ongeveer 7 uur waren alle schut ters de revue gepasseerd. De resultaten waren over het algemeen genomen niet onbevre digend, ofschoon bij gunstiger weer de uitslag voor elke vere niging ook gunstiger zou zijn ge weest. Hieronder laten wij de uitslag volgen van dit concours met daarna de stand na de twee wed strijden. Uitslag concours 29 juli 1956. Klasse A. Ie zestallen. 1 Victoria Elshout 559 p. 2 De Wers Zonen Drunen 552 p. 3 Claudius Civilis Haarst. 485 p. Klasse B. Ie zestallen. 1 Eendr. m. Macht W'wijk 561 p. 2 Constantia Drunen 441 p. Klasse C. Ie zestallen. 1 Ons Genoegen Herpt 446 p. 2 Van Knop tot Bloem Haarsteeg 425 p. Klasse A. 2e zestallen. 1 Eendr. m. Macht W'wijk 428 p. 2 De Wet's Zonen Drunen 391 p. 3 Claudius Civilis Haarst. 324 p. Klasse B. 2e zestallen. 1 Constantia Drunen 373 p. 2 Victoria Elshout 266 p. Klasse C. 2e zestallen. Niet opgekomen. Stand na de twee wedstrijden: Klasse A. Ie zestallen. 1 De Wet's Zon. Drunen 1541 p. 2 Victoria Elshout 1534 p. 3 Claudius Civ. Haarst. 1418 p. Klasse B. Ie zestallen. 1 Eendr. m. M. W'wijk 1460 p. 2 Constantia Drunen 1239 p. Klasse C. Ie zestallen. 1 Ons Genoegen Herpt 1218 p. 2 Van Kn. t. BI. Haarst. 940 p. Klasse A- 2e zestallen. 1 Eendr. m. M. Waalwijk 1249 p. 2 De Wet's Zn. Drunen 1099 p. 3 Claudius Civ. Haarst. 782 p. Klasse B. 2e zestallen. 1 Constantia Drunen 1105 p. 2 Victoria Elshout 916 p. Hoogste schutters le zestallen 1 F. van Liempde van Claudius Civilis 322 p. 2 N. van Bladel van De Wet's Zonen 308 p. Hoogste schutters 2e zestallen 1 Th. de Jong van EMM 289 p. 2 Andr. van Drunen van De Wet's Zonen 250 p. Uitslag Personele Baan. (Hoogste serie van 5 pijlen-, 1 Q. v. d. Hoven, EMM 46 p. 2 P. Klerks, V. Kn. t. Bl. 45 p. 3 Ad v. Bladel, De Wet's Z. 43 p. Met spanning zien wij thans de verrichtingen der schutters op 't derde, tevens laatste bonds- concours van dit seizoen op zon dag 12 augustus 1956 op de ba nen van De Wet's Zonen te Dru nen tegemoet. Athletiek DE 's-HERTOGENBOSSCHE ATHLETIEK- KAMPIOENSCHAPPEN. Adi v. Riel le prijs discuswerpen dames, 28 meter. Simon Dingemans le prijs 80 m. horden jun., 9.6 sec. 13 records sneuvelden tijdens de j.l. zondag voor de 27e maal gehouden athletiek-kampioen- schappen voor het district Den Bosch van de K.N.A.U. In Nederland is momenteel bij de topathleten een duidelijke vooruitgang merkbaar, doch ver heugend en hoopvol waren j.l. zondag ook de prestaties voor het district 's-Hertogenbosch en in het bijzonder voor onze plaat selijke vereniging W.A.C., want onze nog jonge athletiekvereni- ging presteerde het om bij de dames en de junioren een prach tige tweede plaats te behalen achter de vereniging Prins Hen- drika uit Vught (momenteel een der sterkste verenigingen van Zuid-Nederland), doch nog voor de vereniging O.S.S. Volo uit s-Hertogenbosch, Sint Herman Jozef uit Drunen en OSS 1920 uit Oss. De 's-Hertogenbossche athle- tiekkampioenschappen zijn wel het hoogtepunt in het athletiek- seizoen voor 's-Hertogenbosch en omstreken, daar op deze wed strijd praktisch alle nummers verwerkt worden en tevens aan de hand van een puntentelling de clubprijzen bekend worden gemaakt. Er ging tijdens de prijsuitrei king dan ook een vreugdegehuil op, toen bekend gemaaktwerd, dat de dames en junioren, die vorig jaar nog als derde eindig den thans de tweede plaats be haald hadden; de heren werden évenals vorig jaar derde. De wedstrijd zelf begon, zoals wij gewend zijn van het 's-Her- togenbossche Athletiek-Comité, precies op tijd en wij zagen di rect al hoe in de series 10 meter horden J, de Graauw zich in de finale wist te plaatsen en waar hij uiteindelijk een 5e plaats wist te behalen. Bij de 60 m. meisjes zagen wij al direct een WAC overwicht, want bij de 6 finalis ten, die er uiteindelijk van de 18 deelneemsters overbleven, wa ren maar liefst 3 WAC-sters. In de finale werd A. Adriaanse 2e met 9 sec., Lies v. d. Wiel 5e in 9.2 sec. en Ria Demmers 6e in 9.8 sec. Doort.je Hurkmans werd een goede 5e bij de 809 m. hor den dames. Bij de 80 m. junioren werkte Simon Dingemans zich rustig in de finale, waarin hij uiteindelijk winnaar werd in goede tijd van 9.6 sec. Evenals bij de meisjes waren wij in de finale 100 m. dames ook weer met 3 WAC-sters ver tegenwoordigd, n.l. T. Veldman- Vermeer, Th. Hurkmans en R. Pullens; in deze volgorde kwa men zij als 4, 5 en 6 door de fi nish met resp. 13.9 sec., 14.2 sec. en 14.3 sec. P. Valentein werd 2e op het nummer discuswerpen. Met een worp van 33.21 m. achter de Ne derlandse militaire kampioen Verhallen van P. H. Bij het ko gelstoten werd hij vierde met 10.49 m. Bij de 300 m. jun. zagen wij S. Dingemans een tweede plaats be halen in de tijd van 39.5 sec. en bij het vèrspringen werd hij der de met een prachtige sprong van 5.92 m. Christ van Delft werd derde bij het hoogspringen, zesde bij het kogelstoten en vijfde bij hei speerwerpen. Adi van Riel had wel haar dag want met een prachtige worp van 28 m. werd zij eerste, wat een felicitatie waard is. Frie Pullens, de man van de lange afstand, werd op de 3009 m. derde in 17.17.4 min. en vijf de op de 1500 m. in 4.37.2. Op het nummer 200 m. dames werden R. Pullens en Th. Hurk mans resp. tweede en derde, bei den in de tijd van 30.7 sec. Jozef Veraa werd op het num mer 800 m. Heren vierde in de tijd van 2 min. 10 sec. en vierde op de 1500 m. in 4.32.2. Lies van de Wiel behaalde bij het vèrspringen meisjes met een prachtige sprong van 4.42 m. een mooie derde plaats en bij het hoogspringen deelde zij met nog enkele meisjes, o.a. onze WAC- ster Coba van Osch, de vierde plaats. Tijdens de Bossche kampioen schappen sneuvelden verschil lende clubrecords, doch 't mooi ste record werd wel behaald door Evert Leijten die met een sprong van 1.60 m. derde werd bij het hoogspringen junioren. In de zeer mooie tijd van 2.12.7 min. werd W. v. d. Wiel derde op de 800 m. junioren. Onze technische man J. de Vaan wist bij het speerwerpen junioren een vierde plaats en bij het discuswerpen junioren een zesde plaats te behalen met wor pen van resp. 34.64y2 en 29.59 m. Phia Bakkers werd zesde bij het discuswerpen dames met 'n worp van 22.26 m. P. van Engelen wist nog een zesde plaats op de 400 meter te behalen. Ria van Duijl werd vierde bij het kogelstoten dames en zesde bij het speerwerpen dames met worpen van 9.14 en 20.83 m. Bij de estafettes werden de da mes derde en de heren vijfde. Al met al kan WAC weer te rugzien op een schitterende wed strijd en met deze prestaties kunnen onze athleten en athle tes tijdens de Waalwijkse kam pioenschappen, die eind augus tus gehouden zullen wordenj het publiek ongetwijfeld een aange name sportmiddag bezorgen. Duivensport KAATSHEUVEL. Wedvlucht Dax; ingemand 75 duiven; afstand 995 km. Los za terdag 7 uur v.m.; eerste duif zaterdag 19.18.44 uur n.m. Uitslag: 1 A. Snoeren; 2 D. Ma- teijsen; 3 4 Jo Hamers; 5 G, v. d. Linden; 6 L. Hamers; 7 A. de Bie; 8 P. Zijlmans; 9 J. van der Linden. Zondag: 10 L. Hamers; 11 J. van Riel; 12 Th. Netten; 13 H. van Helvoirt; 14 C. Labee; 15 L. van Geel; 16 17 18 G. van der Linden; 19 L. Hamers; 20 G. v. d. Linden; 21 L. Ververs; 21 Fr. v. d. Assem; 22 M. Soeterboek; 23 L. de Bondt; 24 L. Voermans. Wedvlucht Neufvilies, afstand 136 km. Ingemand 1074 duiven. Los 8 u. v.m., eerste duif 9.28.45 v.m. Eerste 70 duiven: 1 9 A. Vermeer; 2 4 J. Klis; 3 39 Fr. v. d. Assem; 5 40 68 L. van Geel; 6 J. Cornelissen; 7 27 60 61 C. de Bondt; 8 Th. Schaaf- stra; 10 50 65 M. Lensveld; 11 Wal Hamers; 12 42 Dupuesnoij; 13 69 C. van Rooij; 14 26 C. M. Snoeren; 15 17 W Kemmeren; 16 A. Priems; 18 L. de Bondt; 19 51 A. van Kuijk20 B. v. d. Reijken; 21 52 \V v. d. Wouw; 22 Fr. v. d. Assem; 23 30 Jac. Vloemans; 24 59 H. van Nieuw- stadt; 25 C. de Bondt; 28 Chr. van Heeswijk; 29 J. Damen; 31 M. Ligtvoet; 32 L. van Mossel veld 33 G. van der Linden34 A. Priems; 35 L van Ree; 36 B. van Heesch; 37 P. Stokkermans; 38 J. van Riel; 41 H. Hessel- mans; 43 P. Stokkermans; 44 64 J. Muizelaar; 45 H. Klis; 46 A. yap Meeuwen; 47 Jac. Snoeren; 48 52 J. van Heeswijk; 49 Tj. v. Gooi; 54 M Ververs; 55 J. van Dongen; 56 J. Bergmans; 57 A. V d. Roven; 58 P. Adriaansen; 62 Fr. v. d. Linden; 63 W. Nieu- wenhuijzen; 66 P. Zijlmans; 67 M. de Vries; 70 Fr. Damen. LOONOPZAND. Zondag hield „De Luchtbode", gevestigd bij de heer v. Onzen- oord alhier een wedvlucht van uit Neufvilies, 148 km. Deelna me 148 duiven. Uitslag als volgt: A. v. d. Velden 1; Gebr. Ver schuren 2 .41 52 62; L. van der Sanden 3 32 34 69; M van dei Velden 4 37; J. van der Velden 5 23; P. van Noije 6 16 22; Boons 7 15; M. Maas 8; G. IJpelaar 9 81; A. van Iersel 10; J. Damen 11 76; Huibregts 12 74; P. van der Velden 13 36 39 49; Jo van Broekhoven 14; C. van Gompel 17 24 35 61; Gebr. van Gompel 18 50; L. Berendonk 19 68 75; K. van Esch 20 21 28 57 70; F. Damen 25 65; H. van der Linden 26 80; C van Dongen 27 44 45; Jos van Dongen 29 40; Krol 30 58 72; J. de Bresser 31; B. van Iersel 33; Aarts 38 42 43 55; H. van der Linden 46 64 77; Vriens 47'66; J. Snoeren 48 78; A. Be rendonk 53 67; C. van Son 54 56: G. Vermeer 59 71; A. Spapens 57 60; H. Leermakers 63; H. v. d. Ven 73; Steen 79. A. Spapens overduif; H. v. d. Linden serie III. Wedvlucht Chateauroux: Ge br. Verschuren 1; K. v. Esch 2. HOGEVAART Nooit Gedacht, De P.V. Nooit Gedacht, geves tigd bij de heer C. van Tilborgh aan de Hogevaart hield j,l, zater dag een wedvlucht vanuit Loig- nies. De prijzen werden als volgt behaald: A v Campen 1, 23, 27, 29, 51; J Spierings 2, 11, 12, 39, 66; Gebr. van Oss 3, 28, 31; H v Seist 4, 26, 53, 57; A J Ophorst 5, 46; C Broeks 6, 10, 52, 54, 58; Fiorijn 7 17, 59; W Nieuwenhui- zen 8, 15, 47; A Spuijbroek 9, 21, 32, 36, 48; A Brouwers 13, 55, 67; Jos Rosenbrand 14, 19; A Snaphaan 16; G Rosenbrand 18, 38, 45, 50; C Verhagen 20, 56, 63; M Netten 25, 35, 37, 65; S Farao 30; G Genen 33, 44, 49; J Paans 34; C v Tilborgh 40; M de Jong 1; P Verhagen 42; A Heij- bloem 43, 46; M Hommel 60, 64; J Versteeg 61. Oude duiven A J Ophorst 1, 4; C Verhagen 2; P Verhagen 3, 7 P Farao 5; J Rosenbrand 6; J Paans 8. De duiven werden gelost 1,15. Eerste duif geconstateerd 2.35,38, laatste duif 2.54; afstand 137 km. De uitslag van Bordeaux was: A Snaphaan 1, 3; A Spuijbroek 2; Versteeg 4. Vrijdagavond inmanden voor Mons, tussen 78.30 uur, voor de derby vlucht. VLIJMEN Wedvlucht De Zwaluw. Zondag 29 juli hield de Post duivenvereniging de Zwaluw een wedvlucht met jonge duiven van uit Neufvilies, afstand 154 km. Los 8 uur, eerste duif 9.37.47, laatste prijswinnende duif 9.59.7. Uitslag als volgt: J v d Wiel 1, 22, 33; M Li- bregts 2, 16, 17, 40, 50, 73; A v d Heuvel 3; W v Ravensteijn 4, 61, 62, 63, 85; M v Dal 5, 18, 23, 45; K Kivit 6, 15, 19, 20, 56; J Öosterwaal 7, 28, 32, 64, 74; J de Vaan 8; A Parijs 9, 11, 29, 30, 38, 39; C v Heivoort 10, 35, 36; Th Stupers 12; Th v Esdonk 13, 25, 49; J Kievits 14, 42, 84; Fr van Uden 21, 55, 77; H Merkx 24, 54, 81; H Oosterwaal 26, 79; Th v Overdijk 27, 57, 58, 68; N v Es- donk 31, 46, 70, 71 H Pelders 34; W v Vugt 37, 69, 75; H Mom- mersteeg 41, 80, 83; Jan Kuijs 43, 47; Jan van Engelen 44; K v Es- donk 48; J v d Heuvel 51; H v d Heijden 52; C de Laat 53; J v d Dungen 59; M Nicols 60, 67, 82; Jos Kuijs 65, 66, 76; J v d Broek 72; J Voets 78. WASPIK. Concours van Neufvilies d.d. zondag 29 juli 1956. Afstand 143 km. Gelost om 8 uur bij Z.-W. wind. Er werd deelgenomen met 642 duiven, waarvan er 214 in de prijzen vielen. De eerste kwam binnen om 9.26.25 uur (gemid delde snelheid van 1665.03 meter per minuut), de 214e werd ge draaid om 9.48.31 uur (gemid delde snelheid 1310.49 meter per minuut). Het concours werd in samen werking met Waspik, Raams- donk en Capelle georganiseerd. J. Timmers W 1 7 30 117 143 201; Boelaars R 2 33; F. Poorter R 3 12 62; J. C. v. d. Hooven W 4 155; H. Langermans W 5 188; Th van Dongen W 6 108 114; P. de Graauw W 8 11 17 43 -58 78 180; A. de Ruijter R 9 14 49 102 152 204; Arendsc R 10 16 100; P. Schellekens W 13 147 209; C. Ligtvoet R 15 35 69 95 115; Poor ter Jr. R 19 84; M. J. de Rooij W 20 21 72 184; M. Mes C 22'; M. Bax W 23 59 67 J. v. d. Vleu ten W 24; Steven van Peer C 25 51 64 99 160 193; A. Neerings W 26 54 92;Heijne Boom W 27 47 116; T Tactor C 28 48 98 164 174 197; H. Dalmeijer C 29 65 7.4 83 137; J. van Tilburgh W 31 168>\. W. Donks W 32 132 146; IJpeJ aar R 34 128 166 ;J. van Held>n r 36 85 105 185 189; B. Vc ruTlijn W 37 202; v. d. Mosselaa' W 38 F. Rovers W 39; Schar.ers R 40 57 168; B. Pols C 41 44.: Th Giis- man W 42 86; A. 'Jdóotwiik C 45 76 122 158; G. v d Broei W 46 81 94 123; J. van Heumen C 50 144 175 182 \92 %4 198 211 6,d| Qoe C 63 145 150 Jqq r> S$.der* w 53 87 106 107 leid, PMeiiwenhuizen C 55; D. Ï^Sermar.s W 56; Th. Smits W 6° 66 liOA. v. Raamsdonk C 61 68 93 139 167 195; Berends R 70; Nico Smits W 71 210- Groeneveld C 73 96 103 134 141 153; A. Versteeg C 75 173; Zijl- Kans R 77 177 205; C. Smits W 159 196 208; M. Timmers W 80 82 101 109; A. van Tilburg W moet bes reden worden met anti-rook-actie In 1950 stierven 1347 Neder landers aan longkanker, in 1954 werden 1938 sterfgevallen gere gistreerd, hetgeen een jaarlijkse toename van 9,5 pet. betekent. Het aantal dodelijke verkeers ongevallen steeg in die periode met „slechts"' 9 pet. per jaar, dus minder dan het aantal sterfgeval len aan longkanker In 1954 maakte de sterfte aan longkanker 4,1 pet. van de totale sterfte bij mannen uit en 21,6 pet. van de sterfte aan alle vormen van kan ker bij mannen. Deze cijfers publiceerde dr. R. Korteweg uit Amsterdam in „Me disch Contact", het officieel or gaan van de Kon. Ned. Mij. t.b.d. Geneeskunst, als illustratie van zijn betoog, dat de longkanker in het bijzonder een uitdaging aan de huisarts is. De schrijver be toogt dat er door middel van pre ventie wel iets tegen longkanker te bereiken valt en dat men hier bij in het bijzonder de steun no dig heeft van de huisarts, die in dit opzicht een sleutelpositie in neemt. Bij nadere bestudering van de resultaten, door longartsen en thoraxchirurgen behaald, blijken de genezingen slechts een klein percentage van alle gevallen van deze ziekte uit te maken, adus dr. Korteweg, die betoogt, dat de invloed van deze genezingen op de sterftestatistiek niet te zien is en dat longartsen en thoraxchi rurgen vrijwel machteloos tegen over de longkanker staan. Uitgaande van de zeer grote mate van waarschijnlijkheid, dat zwaar sigarettenroken een van de belangrijkste oorzaken van long kanker is in Amerika en Enge land wordt 80 a 90 pet. van alle sterfgevallen aan longkanker toe geschreven aan het roken, merkt dr. Korteweg op, dat 1000 a 1600 van de ongeveer 2000 in 1954 aan longkanker overleden Neder- j landers voor deze ziekte gespaard gebleven zouden zijn, wanneer zij niet gerookt hadden. Wij moeten eisen, aldus de schrijver, dat wan neer de betrokken commissie uit de Gezondheidsraad tot een der gelijke conclusie komt als men in Engeland gekomen is, de minister niet talmt de jeugd aanhoudend te waarschuwen tegen het rook- gevaar en dat dit met grote na druk onder de aandacht van onze bevolking wordt gebracht. (De Tijd) 88 138; H. Boons R 89 97 149; Haverhals C 90 118 151; v. Oos- terhout C 91 165 186 200; J. van Onzenoord R 104; Brik Smits W 111 112 119 191; M. van Peer C 120 148 161 192; Mureau R 124; KI. Schmitz W 125; M. Snijders R 126 130 142 179 187; J.' van Hoof W 127 131; C. Fitters W 129 140; H. van Campen C 135 157 171; P. de Wit W 136; v. d. Mosselaar W 156; C. Boer C 162 170 212; J. Rosenbrand C 163; G. Vos C 169 206; M. van Dongen W 178; G. Treffers C 181; A. Stam C 190 199 214; P. v. Rooij C 203; C. de Bont R 213. Provinciaal HSeuws Grote Meubeltentoonstelling bij fa. F. de Roy-Franken te Tilburg. Gedurende de Tilburgse ker misdagen zal in de geheel gemo derniseerde toonkamers der fa. F. de Roy-Franken, aan de Koe straat 144 te Tilburg', een grote meubeltentoonstelling worden ge houden, welke gepaard gaat met de reorganisatie der zaak. De heer F. de Roy, welke on geveer 40 jaar lang de zaak op een buitengewone wijze heeft ge leid, zal dezer dagen dit bedrijf overdragen aan zijn schoonzoon dhr. J. N. Tuerlings. De heer F. de Roy heeft van zijn zaak iets weten te maken, welke kan wedijveren met de grootste uit de wijde omgeving. Thans, nu de heer Tuerlings dit bedrijf voortzet en de toonzalen naar de eisen des tijds zijn inge richt, wil hij het publiek laten zien wat deze zaak te bieden heeft. Achter het winkelpand liggr de expositie-ruimten, waar 7 jck 1001 artikelen bevinden en de kopers zijn uitgestald. Confortabel zijn de toon) :amers geëtaleerd, o.a. slaapkam erameu. blement van staal of ma.' ,onje, en eikenhout; huiskamers diverse stijlen, als gotisch en modern Groot is het aanta' Josse meu_ beien, o.a ligstoel* kloosterta fels, rookfeautuils. A1Jes kon gc, zellig worden a angekleed met verwijzen wij nog naar de adver tentie elders in ons blad. De nieuwe directie der firma F. de Roy-Franken wensen wij veel sukses, met hun grootse plannen. DE STRIJD TEGEN HET INSECT. Er is geen jaargetijde, waarin de insektenbestrijdingsmiddelen zó populair zijn als in de zomer. Dit geldt zowel voor de stad als voor het platteland; boer en bur ger, ze ondervinden gelijke last van de scharen vliegen, muggen, motten, mieren, die met iédere warme dag aangroeien tot een ware plaag. Gelukkig vindt de mens steeds effectiever middelen om zichzeP, en zijn dieren te beschermen t gen deze kleine kwelgeesten. Eén van de nieuwste insel jici- des is het zogenaamde dir u dat zich onderscheidt dr een zeer lange nawerking er bQt i,,. yendien vliegen, die Ir b strijding met andere r .jLff, de slag overleefden, af doende be- strijdt. Deze insekti c d f "f n het r vf hot C ve ilvlrl'lngsmiddel Nou- rytlex verwerkt mits het nauwkeurig vo' c Scj aanwil- vaajiiikVoor ond- dferen m h™- n^nn111^ -el kan worden toege- lloeren allen- schuren. e.d., op Hefii nruren en zolders, tan tt,/ voor gebruik gereed en ;t een rug- of motorspuit, ook met een gewone hand-, van een fijne sproeidop en voor hun grote col ,ectje schemer-, hang- en leeslasr xpen> terwijl schil derijen en aqyt? irejjen een intieme huiselijke sfe» r scheppeni Beskot 35 het een bezoek aan dez'y tesiW onstelling waard, als n*,en de. ff-j' re verscheidenheid ziet van Bank stellen, karpetten, dres soirs, kl' eden, gordijn- en bekle ding sstf jffen, wanddoeken enz. Al. ,is de zomer ver gevorderd, toch. zal men tot koop besluiten als men daar de luchtige rotan- en tui: nmeubelen ziet staan. Voor bo ekenkasten, theemeubelen, ra dii stafels, is 't een speciaal adres. Het is ondoenlijk alles op te sommen. Wij zouden liever zeg- g en; ga er heen, en zie er eens r.ond. Voor elke beurs is bij deze 'firma iets te bereiken, want de sortering is onuitputtelijk! De tentoonstelling loopt van 4 t.m. 11 augustus a.sen is geopend van 9 tot 24 uur, e lke dag. Voor eventuele b ijzonderheden maar spuit j rzien, verspoten worden. Mu- .i worden meestal tijdens de r jmermaanden gekalkt; er is geen enkel bezwaar tegen om 't genoemde middel op pas gekalk te muren te spuiten. Heeft men geen spuit voorhanden, dan kan het ook met behulp van 'n bre de kwast worden aangebracht. Het verdient aanbeveling om de bestrijding van houtworm en boktor ook in de warme maan den ter hand te nemen. Dank zij het sterk indringende vermogen houtworm en boktor zijn heel moeilijk te bestrijden, omdat zij zich zo diep in het hout bevin den mag men ook hierin een goed resultaat verwachten. Wel is het zaak het middel goed in het hout te laten dringen; een gebruik van ongeveer 1 liter per 5 m2 is voldoende. Het is nu de tijd om de strijd tegen het insekt met kracht aan te vatten; een strijd die uit be drijf shygiënisch oogpunt met kracht geyoerd moet worden. COMMUNISTISCHE LEIDERS BLIJVEN GODSDIENST TROUW. Nadat de Russische premier Boelganin vorige week in War schau had laten doorschemeren dat de Sovjet-Unie in de toe komst de leiding van de satel lietstaten weer straffer in de hand zal nemen, verscheen in 't Warschause blad „Pa Prostu" een artikel, waarin geklaagd werd over de geloofstrouw van leden der partij. „De oude gods dienst", aldus 't artikel, „schijnt onder de partijkameraden nog steeds sterker te zijn dan het communistisch materialisme Partijleden, politieambtenaren, rechters, officieren, soldaten, le raren en andere ambtenaren ge ven weliswaar op dat zij atheïst zijn, doch praktisch zijn zij gods dienstig Overtuigde communis ten zijn zelden le vinden, wel des te meer katholieken."

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6