Woor Uw LAATSTE WEEK SPAARGELD 6* TROK Alederen kleding Sturka Sporiklet/ing A CR'JP DEZE UNIEKE KANS 9.49 vindt U bij ons een zeer speciale collectie Een Brabants gilde in de Verenigde Staten van Noord-Amerika 1.49 98 ct. het 3 stuk gratis WW „TROKA" W.o. Shorts - Jacks - 3l4 Broeken voor Dames en Kinderen Het is weer bij 7 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1956 7 Een gevolg van onze emigratie ontving Zilveren Papegaai van Het St. Franciscus-gilde H. M. Koningin Juliana. In een klein dorpje in de Ame rikaanse staat Wisconsin heeft Hare Majesteit Koningin Juliana aller har ten gewonnen door leen zilveren papegaai te schenken aan een oud schuttersgilde van Bra bantse oorsprong. Het kleine dorpje met de grote naam HOLLAND-1 OWN, met 170 gezinnen bijna allen Van Brabantse afkomst gelegen bij het Winnebagomeer, stond op 10 juni in het teken van, de belang stelling. Ondanks hun Ameri kaans staatsburgerschap, vierden de Brabantse schutters op die dag hun feest, zoals zij dit reeds 107 jaar lang deden, op een wijze zo als wij het in ons huidige Brabant nog doen. Dit jaar heeft de 107 jaar oude „St. Francis Society" het Gilde- feest luisterrijk gevierd, doordat de Consul-Generaal der Neder- ten met een Te Deum en een ge dachtenis aan de overledenen. De Burgemeester van Holland- town, dhr. Duffy, begroette alle aanwezigen en memoreerde de oprichting van dit gilde in 1849, door acht Brabantse emigranten, ïeder jaar werd dit feest gevierd, zonder een onderbreking. Vele notabelen voerden hierbij het woord, waarbij de vriendschappe lijke betrekkingen zeer nauw werden aangehaald. Vendelz waaien. Na de Kerkelijke dienst volgde de Vendelhulde en demonstratie door de twee Brabantse vende liers Antonie Spanjers (Escha- ren) en Lex Bex (Aarle-Rixtel) welke reeds geruime tijd in Ap- pleton wonen. Zij deden hun ge boorteland alle eer aan, door zich feilloos van hun taak te kwijten. ii. x i :A i W.: De zilveren papegaai voor St. Francis Society. (foto welwillend afgestaan door „Het Huisgezin). landen, Dr. van de Mortel in Chi cago namens Hare Majesteit Ko ningin Juliana aan de Gildebroe- ders een zilveren papegaai over handigde. De optocht. 's Morgens was in een grote tent de H. Mis opgedragen in het bijzijn van alle inwoners. In pro cessie ging men er heen vanuit Hotel Abel. Voorop een Kruisdrager, ge volgd door vlag- en vaandeldra gers, de schutters o.l.v. hun Ka pitein en voorzitter, dhr. Richard v. d. Loop en de koning van het afgelopen jaar, Norbert v." d. Loop, de Harmonie van het na burige Little Chute, de burger lijke autoriteiten met mannenkoor en misdienaars, de Pastoor-De ken, John de Vries, en andere geestelijken, die bij de H. Mis assisteerden. Daarachter de Vi caris-Generaal van het Diocees en de Nederlandse Consul-Gene raal met gevolg. De stoet werd gesloten door de „Brillion Com munity Band". De Plechtigheid. Indrukwekkend was de plech tigheid op het schuttersveld, waar het Mannenkoor een oud Neder lands danklied zong. Iedereen droeg er oranje, terwijl naast de Stars and Stripes, de Nederland se driekleur hing. Op een gege ven moment klonk het Wilhel mus, dat zij nimmer zullen ver leren. Pastoor de Vries droeg de H. Mis op, waarna de Vic.-Generaal in een passende preek de oor- sprnng der schutterijen en Gilden aangaf.tot de achtste eeuw. Ook het papegaaischieten werd uitge legd- iii Het religieuze deel werd beslo- gel luidt vertaald: „deze «Ko ningsvogel" werd geschonken door Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden aan 't St. Fran- ciscus Gilde van Holland-Town, Wisconsin, januari 1956." Dat zulk een geschenk door on ze Koningin de vriendschapsban den tussen Nederland en Ameri ka versterkt behoeft geen betoog, doch voor ons Brabanders is dit iets schoons, omdat het juist op de basis is geschied van ons echte aloude gildewezen. Nimmer raakten de steeds bewe gende vendels ook maar een keer de grond. Na het vendelzwaaien volgde een merkwaardige plech tigheid. In Brabant is de Konin gin de enige persoon, die het recht heeft, over het vaandel te schrijden. Aangezien zulks hier echter door omstandigheden on mogelijk was, werd de consul- generaal uitgenodigd om Hare Majesteit te personifiëren en in Haar plaats over de vendels te willen schrijden, waaraan Dr. v. d. Mortel op plechtige wijze en onder het roffelen der trommen gevolg gaf en waarmee hij grote bijval oogstte. Koningschieften. Op een moderne schutsbooire van pl.m. 40 m hoog stond! een houten papegaai voor het koning- schieten. Als eerste schoot Dt. v.. d. Mortel om de boom te: „bevrij den", daarna de Pastoor; en de notabelen der plaats. Na 769 ko gels viel de vogel en werd Gane Wal koning. Zijn echtgenote werd tot koningin uitgeroepen. Het Waardigste Moment. In Hotel Abel eindigde de dag, waar ook de Gouverneur van Wisconsin, Dr. Thomson, aan zat. Hier werden de nieuwe ko ning vele gelukwensen aangebo den, met de nodige toespraken. Zodra de Consul-Generaal het woord verkreeg steeg de span ning ten top, want hierbij reikte hij de Zilveren Papegaai, de ko ningsvogel, over aan Kapitein Richard v. d. Loop, onder een gloedvolle rede, waarin hij duid de op de haast nog oorspronke lijke vorm van Brabantse traditie in deze Amerikaanse Staat Wis consin. De inscriptie op de zilveren vo- FORMATIE-ROMME GE STRAND OP SENTIMENT. Prof. Romme heeft woensdag zijn pogingen om een kabinet te formeren gestaakt, omdat de Partij van' de Arbeid zijn ont- werp-regeringsprogram zonder meer heeft verworpen en zelfs geen wijzigingsvoorstellen in diende om het gesprek op gang te brengen. De KVP-leider werd door kóningin Juliana on Soest- dijk ontvangen. Zij onthief hem *mn zijn opdracht. Enkele uren later zei prof. Romme op een persconferentie in Den Haag dat hij geen kabinet wilde vormen zónder de PvdA, zoals dr. Drees aan het einde van zijn formatie poging ook niet verder wilde gaan zonder de katholieke volks partij. PREMIE ZIEKENFONDSEN VAN 4,2 OP 4,8 pCt. De Ziekenfondsraad heeft de minister van Sociale Zaken ge adviseerd om de ziekenfondspre mie, thans 4,2 percent, voor het volgend jaar op 4,8 percent te stellen. In zijn advies deelt de Ziekenfondsraad mede, dat de voorgestelde verhoging gesteund wordt door een meerderheid, doch dat de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de premie beperkt willen zien tot 4,6 pCt. BIJTENDE SODA OVER MEISJES GEGOTEN. Bij de Velser melkinrichting aan de Koningstraat te Bever wijk zijn twee meisjes van 21 en 22 jaar vrij ernstig gewond door natronloog (bijtende soda). De jongedames waren behulpzaam bij het opstapelen van kratten. Zé raakten aan het stoeien met een der mannelijke employé's. Deze pakte een fles naar hij dacht gevuld met water, maar in werkelijkheid met het loog en goot de inhoud over de meisjes uit. ZWARE JONGENS LEVERDEN GEVECHT OP DE BURGWAL. „Zwarte Jopie", de beruchte 22-jarige J. W. S., heeft woens dagochtend op de Kloveniers burgwal een vechtpartij ontke tend, waarbij honderden mensen betrokken waren. Er werd zó rauw gevochten, dat de politie genoodzaakt werd de Damstraat 'én de Nieuwe Hoogstraat voor het verkeer af te sluiten en het slagveld met geweld te ontrui men. Een Franse familie, die on gewild bij de enorme vechtpartij betrokken was en die juist in Amsterdam was aangekomen, heeft de stad onmiddellijk weer verlaten. Het commentaar van de Fransman, wiens zoon een shock kreeg, luidde: „Amster dam is een Europees Chicago". Op maandag 20 augustus a s. hopen onze geliefde Ouders HENDRIKUS STEVENS en GERTRUDA STEVENS- v. GESTEL de dag te herdenken, waarop zij voor 25 jaar in het huwe lijk traden. De H. Mis van dankbaarheid zal worden op gedragen in de parochiekerk van St. Jan om 9 uur. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wens van hun dankbare kinderen. Hedikhuizen: R. v. d. Linden- Stevens G. v. d. Linden Waalwijk: Annie en Verloofde Doortje en Verloofde Lies en Verloofde Jan - Willy Waalwijk, augustus 1956 Pater v. d. Elzenstraat 9. Gelegenheid tot feliciteren van 12.30 uur. WIJ HEBBEN voor op reis Onbreekbare zeepdozen tandenborstel houders vanaf 35 ets. KLASSE-NYLONS, 30 en 15 den. 2.75 VLOTTE BLOUSES reeds vanaf6.98 Stationsstraat 28 WAALWIJK. HEMDJES, en BROEKJES restanten DE LAATSTE SERIES PYAMA'S NOG ENKELE DOZIJNEN Bij elke 2 stukken KASTEEL-Toiletzeep Wet koDen van lederen kleding berust op vertrouwen. DIRECT AF FABRIEK leverenU ONDER VOLLE GARANTIE EN NAAR MAAT, alle gewenste lederen kleding. Reeds vanaf f 125.- een prima Bundlederen Herenjas Wij berekenen VOOR MAATKLEDING GEEN EXTRA KOSTEN en BEZOEKEN U desgewenst AAN HUIS. St. Antoniusstraat 96a WAALWIJK Telefoon 2130 Prettige betalingsregeling vanaf 2 gulden per week. Reparatie en verven va alle soorten lederen kleding vakkundig en loordelig 33im m i DroristerH VAN AMELSVOOBT op do Markt, Tel. 2286, Kaataheurel. I Op elke volle gulden aan waren* kunt u voort aan vooi dubbelgeld "Enkele artikelgroepen uitgezonderd kunt u voort- r cent een ld Vzegel kopen. kelgro Plak uw dubbelgeid-zegels in een dubbelgeld-spaar- boekje tot het boekje VOL is (1 00 zegels). Lever uw VOL dubbelgeld- spaarboekje bij EDAH in enu ontvangt géén 100*5 cent 5,- maar 10,-. Dubbel-geld dus. Deze 5 cent bespaart U dubbel en dwars op elke gulden aankoop bij EDAH, daar de EDAH-prljzen de allerlaagste netto gezlnsprljzen zijn. ii... recht op Dubbelgeld-zegels U1U&

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7