De Echo van het Zuiden WAALWIJK Uit de Langstraat 10 PROCENT KORTING VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1956 79c JAARGANG No. 60 Brunen Zondag-artsendienst. Dienst Dr. v. d. Wouw. Anjeradtie. In het kader van de Anjeractie 1956 speelde het gemeenteperso- neel maandagavond een voetbal wedstrijd tegen het onderwijzend personeel. De belangstelling voor deze wedstrijd speciaal van de jeugd was zeer groot. De match eindigde met een 22 gelijk spel. In het kader van de anjeractie zal a.s. zondag een speldjesdag wor den gehouden. i Suksessen van S.H.J. Leden van SHJ behaalden zon dag j.l. op de Bossche Kampioen schappen weer mooie suksessen. M. Bechtold le pr. Ver sprin gen 6.07 m; le pr. 300 m 38.7 sec.; 2e pr. 80 m 9,8 sec. Albert Vissers 2e pr. Kogelsto ten 11,13 m; 4e pr. 400 m 58 sec. Kees v. Drunen 7e pr. Kogel stoten 9,86 m; 3e pr. 1500 m 4,18 m; 2e pr. 800 m 2.04,9 min. W. v. d. Lee 4e pr. 200 m 25 sec.; ?e pr. 100 m 12,2 sec.. J. v. Bokhoven 2e pr. 5000 m 17.02 m; J. Klerkx 4e pr. 500 m 17,40 m. i Daar SHJ niet met een dames en heren ploeg uitkwam, konden zij niet in aanmerking komen voor de clubkampioenschappen. Geslaagdv Voor het examen Moderne Be drijfsadministratie slaagde onze dorpsgenoten Leo v. Sluisveld. en Fr. Mimpen. V oetbal. RKDVC zal. a.s. zondag te gast zijn bij Taxandria voor de derde wedstrijd om de KNBV-beker. Taxandria is voor DVC een bekende tegenstander en men mag alle hoop hebben op een goede uitslag. Het tournooi om de Henk Romein Wisselbeker zal dit jaar beginnen op 15 aug. De tweede serie wedstrijden is op 19 aug. en de finale op 26 aug. Elshout H. Mis op Zondag. Naar aanleiding van de moer lijkheden in de bedrijven zal de eerste H. Mis op zondag voor taan weer om 7 uur beginnen. Bezoek aan kamp. Voor de ouders die a.s. zondag mee op bezoek wensen te gaan naar het bivak der welpen te Moergestel is een extra bus ge reserveerd. Inlichtingen bij |A. v. Huiten, Schanswijk 11. Speldjesdag. Ten bate van de Anjeractie zal a.s. zondag een speldjesdag wor den gehouden. Het comité rekent cp ieders bijdrage. Festivalcomité. Het festivalcomité zal a.s. maandag 6 aug. vergaderen om de laatste voorbereidingen te treffen voor het festival dat 18 en 19 aug. gehouden wordt en waar voor van verschillende zijde veel belangstelling bestaat. Aanvang half 8. 1 Haarsteeg Verdrinkingsgeval. Woensdagmiddag geraakte het 5-jarig zoontje van de landbou wer J. van Mierlo alhier spelen derwijze te water en kwam door verdrinking om het leven. Toen de jongen werd vermist ging men op onderzoek uit en 'ontdekte hem levenloos in het water, zodat hulp niet meer ba ten mocht. Ongeval. De metselaar-aannemer A. var. B. alhier had dezer dagen het ongeluk met zijn hand in aanra king te komen met een elektri sche zaagmachine, met als ge volg dat dit lichaamsdeel zo ernstig werd gewond dat hij zich onder geneeskundige behande ling moest stellen. Kermis. De kermis alhier zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 25, zondag 26, maandag 27 en dinsdag 28 augustus. Óp het schoolplein zullen er voor de jeugd enkele vermakelijkheden aanwezig zijn, terwijl voor de volwassenen in alle café's gele genheid zal zijn om te dansen. Geslaagd. Op het dezer dagen in 's-Bosch gehouden examen ter verkrijging van het Middenstandsdiploma Algemene Handelskennis slaag de onze dorpsgenoot Kees van der Loo. Op kamp. Evenals vorige jaren zullen ook dit jaar de meisjes van de Jeanne d'Arc-groep met hun leidsters op kamp gaan. In de omgeving van Boxtel hopen de ze igildemeisjes in 't tijdvak van 3 tot en met 7 aug. enkele gezel lige dagen in de vrjje natuur door te brengen. HeustSen Programma ter gelegenheid van het bezoek van H. M. de Koningin. Het programma ter gelegenheid van het bezoek van (H. M. de Ko ningin in verband met de officiële opening van het nieuwe stadhuis op 11 sept. a.s. is thans voorlopig ais volgt samengesteld: H. M. Koningin Juliana zal via de Herptse poort de stad binnen komen en vervolgens de route vol gen: Herptsestraat, Zustersteeg, Hoogstraat en Botermarkt. Omstreeks 3 uur zal H. M- aan het stadhuis arriveren, alwaar zij aan de wethouders zal worden voorgesteld. Door het schutters gilde St, Blasius, dat op het stadhuisplein zal zijn opgesteld, zal H. M. met vendelzwaaien worden begroet. Hierna zal H.M. het stadhuis betreden en worden voorgesteld aan de raadsleden. In de hierna te houden plech tige raadszitting zal H. M. wor den toegesproken door de Edel achtbare heer A. van Delft, Bur gemeester van Heusden, waarna ook het oudste raadslid enige woorden tot ;Haar zal richten. Na de raadszitting zal de Ko ningin in de hal van het stadhuis het epitaaf onthullen, dat daar is aangebracht ter gedachtenis aan de ramp van 4 op 5 november 1944, toen 't vorige stadhuis door de bezetter werd opgeblazen en waarbij 134 personen het leven lieten. Tijdens deze onthulling zal het carillon bespeeld worden door de Rotterdamse stadsbeiaardier de heer Timmermans. Deze zal dan het Wilhelmus ten gehore brengen. De Koningin begeeft zich hier na naar 'het bordes, waar H. M. door de schoolkinderen uit heel de gemeente een welkomstlied zal worden toegezongen. Door de Herptse Gymnastiek- vereniging zullen verder enige j oefeningen worden uitgevoerd, waarna de opvoering zal volgen van het toneelspel „Rad en Vuur in één bedrijf, dat speciaal voor dit doel is geschreven door de j letterkundige W. Hoffman. Dit j spel zal worden opgevoerd door leden van de drie Heusdense to neelverenigingen onder regie van de heer K. Spiering uit 's-Bosch. In dit spel dat ca. 20 minuteji zal duren, wordt het ontstaan van het gemeentewapen van Heusden ge schetst. Na deze opvoering zal de Ko ningin zich Via de Breestraat en Burchtstraat naar de Ned. Herv. Kerk begeven om zich op de hoogte te stellen van de restau ratiewerkzaamheden aldaar. |Via de Pieterstraat en de Pelsestraat keert H. M. daarna weer naar het stadhuis terug, waar H.M. enige verversingen zullen worden aan geboden, alsmede enige geschen ken door industrie, middenstand en het agrarisch gedeelte der be volking. Hare Majesteit zal omstreeks 5 uur Heusden weer verlaten, waarbij de navolgende route ge volgd zal wordenPelsestraat, Putterstraat, Zustersteeg, Hoog straat, Nieuwstraat, Vismarkt, WijksestraatBurchtplein, Oud- heusdensestr. en Oudheusdense- poort. i' Geslaagd. Op het te Tilburg gehouden examen voor het diploma typen slaagde onze stadgenoten: de da mes F. Deurlo en T. v. Mersber- gen en de heer J. Smits. Voor het diploma meubelmaken slaagde de heer G. A. Bouman op de I.T.S. te 's-Bosch. I Voor het diploma Handelscor respondentie- slaagde mej A. Brink alhier. Diploma's. Aan de R.K. Meisjesschool al hier werden de vorige week de navolgende diploma's uitgereikt diploma lingerie: Leny v. Bladel, Willy v. Bokhoven, Toos de Gouw, Nelly Ketels, Bertha de Laat, Willy v. Mersbergen, Adri v. d. Mast, Nelly v. Oosterhout, Nelly v. Ooijen, Bep Sterken- burg, Corry Treffers en Truus v. d. Wens. Het VGLO-diploma aan: Leny v. Bladel, Riki Buijs, Willy van Bokhoven, Toos de Gouw, Nelly Ketels, Stientje Masario, Willy v. Mersbergen, Adr i v, d. Mast, Nelly v. Oosterhout, Bep Ster- kenburg, Corry Treffers, Sjaan Verhoeven en Truus v. d. Wens. Tewaterlaitinig. Zaterdag 4 aug. a.s. zal van de scheepswerf De Haan en Oerle- mans N.V. alhier, te water wor den gelaten de aldaar in aanbouw zijnde mijnenveger „Leersum". Het tijdstip van de tewaterla ting is bepaald op pl.m. 10.45 u. voorm. Openluchtbal. Ter gelegenheid van de feeste lijkheden rondom de officiële ope ning van het nieuwe stadhuis, is de stad in verschillende buurten verdeeld, welke ieder op zich de benodigde gelden bijeen moeten brengen voor de versiering, ver lichting enz. Een dezer buurten genaamd „Brebo Pegani Hosu- aenri" geeft zaterdag 4 aug. a.s. op de Botermarkt alhier een open luchtbal om zodoende hun kas te versterken. Een van Nederlands grootste en mooiste pierementen zal op de Bo termarkt worden opgesteld en er zal een dansvloer worden gelegd ter grootte van enkele honderden vierkante meters. een tweetal autobussen van Mul- ders-Sars uit Waalwijk een ple zierreisje. Om half acht werd de reis aangevangen en werd naar Nijmegen gereden, waar een be zoek gebracht werd aan Berg en Dal. Vervolgens ging de tocht naar Apeldoorn, waar in de uit spanning de Julianatoren enige uren aangenaam werden doorge- zelfde jubilé te kunnen vieren, want, zo sprak hii, waar reeds zovelen hun langdurig dienst verband op feestelijke wijze heb ben mogen herdenken, is 't goed werken. Verder richtte spr. een woord van dank tot de heer Klerks, be drijfsleider, alsmede tot de so ciale verzorgster, met wie hij steeds op prettige wijze heeft mogen samenwerken. Na nog enige tijd onder het macht; de jeugdige zangeresjes genot van een kopje koffie te zijn Sprang Benoeming. De heer Dubbeldam, onderwij zer aan de Chr. School alhier, is met ingang van 15 oktober a.s. in gelijke betrekking benoemd te Sliedrecht. Uitstapjes. De leden van de afdeling Sprang van de Ned. Chr. Bouwarbeiders- bond maken a.s. maandag per autobus een uitsapje naar Zuid- Limburg. Woensdag 15 augustus gaan de leden van de afdeling Sprang van de Chr. Bedrijfsgroepen-Cen trale per autobus naar Arnhem en omstreken. 1 i 'LA-; Jong Excelsior. Onder leiding van enkele leden van het bestuur der Chr. Gem. Zangvereniging Excelsior, maak ten de leden van het Kinderkoor Jong Excelsior j.l. dinsdag met vermaakten zich hier bijzonder in de doolhof en bij de lachspiegels, beklommen de uitkijktoren enz. Op de terugreis werden nog verschillende mooie plekjes be zocht en kon de jeugd in Nijme gen genieten van de prachtige feestverlichting. Om 11 uur .arri veerde het gezelschap weer in Sprang, vermoeid, maar zeer vol daan over al het genotene. Capelle Mooie promotie. Onze oud dorpsgenoot de heer Leo Smit, zal naar wij vernemen eind augustus naar Karachi (Pa kistan, voorm. Brits Indië) ver trekken, waarheen hij door de N.V. Philips te Eindhoven wordt uitgezonden als Salesmanager, hetgeen een prachtige promotie voor de heer Smit betekent. Van harte proficiat met deze promotie. Geslaagd. Onze dorpsgenoten mej. Maja de Groot en Betsie v. d. Schans, slaagden te Breda voor het Mid denstandsexamen. Zij genoten haar opleiding te 's-Gravenmoer bij de heer Schild. Gegund. Het bouwen van een woning voor de heer Joh. Sterrenburg Joh.zn. op diens tuinderij aan de Wendelnesseweg West is, naar we vernemen opgedragen aan de Fa. Kramer. Op thuisreis. Na een diensttijd van vele maanden in de West hoopt de marinier H. van der Schans Azn. in de loop dezer maand weer in het vaderland en dus bij zijn fa milie te dezer plaatse terug te ke ren. Vrijdag 3 aug. zal hij zich voor de overtocht inschepen. Wij wensen hem goede reis en be houden thuiskomst. Waspik Benoemd. Onze plaatsgenoot de heer J. de Hond is per 1 sept. a.s. be noemd tot onderwijzer aan de R.K. Jongensschool St. Jan te Kaatsheuvel. Geslaagd. Dezer dagen slaagde onze plaatsgenote mej. Kitty Coesmans voor de twee examens Steno- Frans en Steno-Engels. ZONDAGSDIENST. Zondag 5 augustus 1956. Arts Dr. Langemeijer. Apotheek Geers. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 5 augustus 1956. 10 uur Ds. E. P. J. Jebbink van Kapelle (Z.) N. H. KERK BAARDWIJK. Min. Loeffstraat 65. Zondag 5 augustus 1956. N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 5 augustus 1956. 10 uur v.m. en 2.30 uur n.m. de eerwaarde heer C. Wilschut, Rot terdam. 9 uur v.m.: Ds. C. B. Schuur man. GESLAAGD CONCERT. Ook voor ons is de maandag morgen een moeilijke ochtend. Daardoor kon het gebeuren dat het bericht over het uitstekende concert dat de r.k. Harmonie „Vlijt en Eendracht" uit Rijen op uitnodiging van Waalwij ks Be lang zondag j.l. heeft gegeven, is blijven liggen. Voor de aanvang van het concert maakte de har monie een muzikale tocht via de Mr. v. Coothstraat naar de kiosk op het Raadhuisplein. Ondanks de ongunstige weersomstandig heden was de belangstelling groot, doch de harde wind was oorzaak dat sommige fragmen ten van deze overigens zeer goe de uitvoering voor een deel ver loren gingen Daarom zou het dan ook wat onjuist zijn als wij onder deze omstandigheden na der op de prestaties der muzi kanten zouden ingaan. Voor ons staat evenwel vast, dat deze har monie over voortreffelijke mu zikanten en een voorbeeldige discipline beschikt, die het luis teren tot een onverdeeld genot maken. Velen zullen met ons de ze harmonie dan ook ongetwij feld nog eens graag terugzien en dan onder gunstiger omstandig heden. Tot slot werd met de Drum band een mars uitgevoerd, die bij de belangstellenden zeer in de smaak viel en dan ook 'n bij zonder hartelijk applaus oogstte. Directeur en muzikanten moch ten aan het einde van dit fraaie concert de grote waardering van het publiek in ontvangst nemen. DE HEER M. VAN DALEN JUBILEERDE BIJ TIMTUR. Op 1 augustus vierde de heer M. van Dalen, chef van de afde ling expeditie, de dag waarop hij voor 35 jaar in dienst trad bij de N.V. Timtur. Om 11 uur werd de jubilaris, vergezeld van zijn echtgenote, zoon en broer, beiden eveneens bij Timtur werkzaam, in de can- tine ontvangen door het perso neel van de afd. expeditie en een delegatie van de chefs. Als eerste nam dhr. H. Hurk- mans het woord, die het 'n grote eer noemde de jubilaris, namens het personeel van zijn afdeling, op deze dag te mogen toespre ken. Hij bood de heer v. Dalen hartelijke gelukwensen aan met dit jubilé en wilde speciaal zijn grote waardering uitspreken over de prettige verstandhouding wel ke er steeds heerst. Hij hoopte dat de jubilaris nog vele jaren in de beste gezondheid aan het be drijf verbonden zou mogen blij ven en deed zijn wensen verge zeld gaan van een divankleed. Namens de collega's afdelings chefs sprak de heer J. van Riel, die in hartelijke bewoordingen de jubilaris feliciteerde met zijn 35-jarig dienstverband, hem dankte voor de prettige collegi aliteit, waardoor de heer v. Da len zich in de voorbije jaren heeft doen kennen en bood na mens de collega's een divan-bed aan, daarbij de jubilaris nog ve le gelukkige jaren toewensend in de beste gezondheid. De heer v. Dalen memoreerde in zijn dankwoord niet alleen dank verschuldigd te zijn voor de aangeboden cadeau's en de gesproken woorden, doch vooral voor de vele jaren van prettig samenwerken, zowel met het per soneel van de expeditie als met zijn collega's. De jongeren wilde hij aanspo ren te trachten bij Timtur een- bijeen geweest, werd de jubilaris met familie op de monsterkamer ontvangen door de Directie en staf, alsmede het voltallig corps van chefs van de onderwerkaf- deling. Hier sprak de heer Klijberg de jubilaris toe en liet daarbij even de loopbaan van de heer v. Da len de revue passeren, waaruit bleek dat de heer van Dalen na korte tijd als ophaler en vervol gens als chauffeur werkzaam te zijn geweest, al spoedig de zorg van de expeditie toevertrouwd kreeg, zodat hij nu reeds 29 ja ren chef is van deze afdeling, waarin hij steeds met grote toe wijding en nauwgezetheid heeft gewerkt tot grote tevredenheid van zijn superieuren. De heer Klijberg wenste de ju bilaris dan ook van harte geluk met dit jubilé, daarbij de- boop uitsprekend dat hij nog ver scheidene jaren met dezelfde grote toewijding deze functie zal mogen vervullen en stelde daar toe reeds de viering van het 40- jarig jubilé in het vooruitzicht. Hij bood de heer v. Dalen het bij dit jubilé gebruikelijke gou den horloge aan, alsmede een cadeau onder couvert en betrok Mevr v. Dalen in de hulde dooi haar een fraai bouquet anjers te offreren. De heer v. Dalen dankte voor de hem toegesproken woorden, fraaie cadeaus en hoopte even eens tot zijn pensioengerechtig de leeftijd zijn beste krachten aan het bedrijf te kunnen geven. Na nog enige tijd onder het genot van een glaasje aangenaam te zijn bijeen geweest, ging het gezelschap uiteen^ doch wérd 't feest in huiselijke kring voort gezet. De Heer C. v. id. Leur 40 jaar in dienst bij N.V. A. en J. de Kort. Koninklijke onderscheiding voor jubilaris. Op woensdag 1 aug. j.l. vierde de Heer C. v. d. Leur, ontwerper- modeleur der N.V. Schoenfabriek A. en J. de Kort, zijn 40-jarig dienstjubileum. Nadat de jubilaris met zijn vrouw en kinderen aan huis wa ren afgehaald, werden zij door de directie op het privé-kantoor ontvangen. De heer J. A. F. de Kort huldigde de heer v. d. Leur ais een man die steeds zijn beste krachten had gegeven om te trachten kwaliteit en pasvorm van het Troked product zo hoog mogelijk op te voeren. Hij heeft de bloei van het bedrijf vanaf het begin tot heden meegemaakt op een van de meest vitale posten in de schoenfabriek n.l. als ontwer per en als modeleur. Als bewijs Van erkentelijkheid en dank bood bood spr. namens de directie een gouden horloge en een couvert aan. Ook mevr. v. d. Leur deelde in de hulde haar man gebracht en haar werd een fraaie doos bon bons geoffreerd. Vervolgens bood Burgemeester Teijssen de jubilaris zijn geluk wensen aan bij een belangrijke feestdag als deze; een 40-jarig dienstjubileum geldt immers steeds diegenen die de meeste ver diensten voor een bedrijf hebben verworven. Het verheugde spr. ten zeerste de heer v. d. Leur te kunnen mededelen dat het H. M. de Koningin behaagd had hem de zilveren medaille in de orde van Oranje Nassau toe te kennen. Namens de afdelingchefs sprak de heer C. v. d. Leur Hzn., die de jubilaris huldigde als een goed collega, terwijl hij persoonlijk de goede samenwerking roemde die hij immer had mogen ondervin den. Namens de collega's bood spr. een geschenk onder couvert Op de repetitie van j.l. maan dagavond in de achterzaal van café L. van Cromvoirt meldden zich niet minder dan 15 genodig den als nieuw lid aan, terwijl di verse anderen, die wegens va kantie verhinderd waren, een toezegging voor het iicimaat- soiap cleüen. Blijkens de uiteenzetting van de voorzitter van het koor wilde men met deze versterking van 't ledental bereiken dat de operet te-opvoeringen, die tot heden zo veel sukses hadden en zoveel publiek hadden getrokken, een jaarlijkse traditie konden wor den. Ook zouden deze opvoerin gen niet meer als een zuiver Baardwijkse aangelegenheid be schouwd worden, maar, door de medewerking van diverse krach ten ook uit Waalwijk-Centrum, zou heel de gemeente hierin meer belang gaan stellen en zouden de opvoeringen niet alleen in 't Gemeenschapshuis te Baardwijk, maar ook in het centrum gege ven worden. Ook in een reorga nisatie van het bestuur zou men dit algemeen plaatselijk karak ter meer tot uitdrukking willen brengen. Laten we hopen dat men in deze opzet slaagt. Niet alleen zullen we dan jaarlijks van steeds betere operette-opvoerin gen kunnen genieten, doch ook bij andere gelegenheden en uit voeringen zou een versterkt „Tot Bloei der Toonkunst" veel culturele ontspanning aan leden en burgerij kunnen bezorgen. Zij die aan dit streven willen medewerken door zich als lid van het gemengd koor aan te melden, zullen van harte wel kom zijn. Zij kunnen dan van 't begin af nog de mooie, nieuwe operette „Les Dragons de Vil- lars" (in Hollandse vertaling), waarvoor de repetities thans" be-- gonnen zijn, mede instuderen. Gedurende de augustus geven wij gehele maand op al onze zomerblouses aan. In zijn dankwoord zeide de heer v. d. Leur zeer getroffen te zijn door de hulde hem gebracht. Hij dankte H.M. de Koningin voor de onderscheiding die hij had mogen ontvangen, dankte de Burgemeester die hem deze on derscheiding had uitgereikt en dankte de directie en de collega's voor de waarderende woorden tot hem gesproken en voor de ge schenken. Nadat ook het gehele perso neel in de gelegenheid gesteld was de heer v. d. Leur persoon lijk te feliciteren, bleef de jubila ris, zijn familie met directie en collega's nog enige tijd gezellig bijeen. TOT BLOEI DER TOONKUNST OP DE GOEDE WEG. De actie die de laatste tijd ge voerd is om het Gemengd Koor „Tot Bloei der Toonkunst" aan de nodige versterking van de be zetting te helpen, beginnen goe de resultaten af te werpen. MUZIEKFEESTEN. Het gedruis der St. Crispijn- muziekfeesten komt al nader en nader. Gemeentewerklieden zijn al druk doende om langs de slag aders van onze stad fraaie en moderne lichtmasten aan te brengen, die ten avond het feest- vertier met een sprookjesachtige verlichting zullen opluisteren. Ook zijn de deelnemers aan de braderie (winkelmarkt- bekend, namelijk Fa. van Dijk; textiel. Velo(v. Zundert)wasmachines. Fa. Bergmans-Smits; dames modes. Sporthuis „Fides". Fa. Speet; galanterieën. C. de Ruijter; café-restaurant. Fa. Cunen; textiel. Fa. v. Oss-v. Buuren; parfumerieën. Fa. de Ronde; galanterieën. Fa. J. Veraa; herenmodes. Fa. Blikkendaal; comestibles. Fa. Strijk; galanterieën. Fa. Philippart; damesmodes. Fa. de Bont; fotohandel. Fa. Cunen; herenmodes. Fa. Brok; rijwielhandel. Magazijn Electra. Fa. J. v. d. Ven; herenmodes. „De Bieb"; boekhandel. Albert Heijn. Fa. Mandemakers; naaimachines Fa. Orie-Dumoulin; parfumerieën. Fa. Schapendonk; banket bakkerij. „De Magneet"; textiel. Fa. Koekkoek; vishandel. Fa. Pulles-Heesbeen; banketbakkerij. Fa. v. Mei; comestibles. Fa. Frans Moqnen; byouterieën. Fa. v. Eethen; hengelsportartikelen. Fa. v. Mil-van. Sprang; banketbakkerij. P. Klerkx; woningtextiel. P. Klerkx; het geschenkenhuis. Fa. v. Loon-Schrauwers; damesmodes. Fa. Arn. Verwiel; lederwaren. Fa. v. d. Lee; wijnhandel. Fa. Gez. v. d. Heijkant; handwerken. André van Hilst. Ver. tot Bescherming van Dieren Fa. Adema; banketbakkerij. Fa. Trommelen; patates frites. E.H.B.O. ST. ANTONIUSPAROCHIE BINDT STRIJD AAN TEGEN BARRE ZOMERWEER. Er mogen dan nog steeds op timisten zijn die geloven dat de ze zomer zijn herfstjas binnen kort aan de kapstok zal hangên, in de St. Antoniusparochie houdt men te dien aanzien een flinke twijfel staande en heeft men ten behoeve van onze vakantievie rende jeugd en derzelver gewoon doorwerkende ouders de strijd tegen het barre zomerweer aan gebonden. Zolang deze contrei en een twistappel der weergoden blijven, hebben een aantal on derwijskrachten en enkele vrij willigers besloten tot naasting van het vakantievertier, (zulks ten behoeve van ouders en kin deren. Men heeft de hoofden bij elkaar gestoken en het resultaat biervan is geweest dat ten be hoeve van de jeugd der lagere scholen en ter ontlasting van de ouders -die bij dit barre weer 57 A/VTVtV/USSTM TA

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9