Waalwijkse en Langstraaise Courani W. TIMMERMANS 8, ZONEN f %w< Uit de Langstraat Assurantiën op elk gebied. 'f MAANDAG 6 AUGUSTUS 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tieten Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 61 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES„ECHO" DE WERELD ROND S3 Ondanks de toch eindelijk gekomen zonnige zomerdagen ge beuren er op onze vreemde we reld nog heel wat sombere din gen, waarvan ge geen weet hebt, vrienden, en waarvan ge ook al tijd onkundig zoudt blijven, als er geen mensen waren die daarvan nauwkeurig aantekening houden en die ons bij tijd en wijle wor den voorgezet als een bord kwa lijk riekende soep. En als ge dat dan allemaal leest, dan wordt ge u met een schok bewust dat ge een gezegend mens bent en dat ge reden te over hebt om een zonnig wijsje te neurieën, weer of geen weer. En pm van! uw geluk goed doordrongen te geraken is het ,wel eens goed dat ge een oog werpt op de zwartste kant van deze wereld die bijna valt over haar eigen benen.i Wij laten u hier wat lezen uit het eerste rapport over zelfmoord dat onlangs door de wereldge zondheidsorganisatie is gepubli ceerd. Misschien hebt ge tot nu toe gedacht dat er over zelfmoord weinig te rapporteren is, maar dan vergist ge u toch lelijk, want hier volgen een paar cijfers die ge in uw meest sombere ogen blikken wellicht niet voor moge lijk hebt gehouden; cijfers die verbijsterend zullen werken wan neer ge meent dat alle mensen t serieus menen met het eigen le ven. Het is namelijk gebleken dat in 25 landen met een gezamenlij ke bevolking van 400 miljoen zie len ongeveer 72.000 mannen en vrouwen ieder jaar zelfmoord ple gen, hetgeen dan neerkomt op zon 17 a 18 per 100.000 inwo ners. Er zijn landen waar de zelf moord een bijzondere voorkeur geniet, n.l. in Japan, Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland. In Schotland, Ierland, Chili en Span je hebben ze er de minste belang- steling voor. In de Verenigde Staten komen onder de blanke be volking driemaal zoveel zelfmoor den voor als onder de gekleurde. Sinds het begin van deze geme chaniseerde eeuw is het aantal zelfmoorden ongeveer gelijk ge bleven met uitzondering van het jaar 1930 toen de economische crisis in de gehele wereld heel wat laffe mensen naar dit middel heeft doen grijpen. De lugubere statistieken wijzen eveneens uit dat over het alge meen meer mannen dan vrouwen zelfmoord plegen, behalve in Ja pan, Denemarken en Oostenrijk, waar het aantal vrouwen hoger is. Voor de mannen ligt het tijdstip waarop het leven geen snars meer waard is boven de 70 jaar; vrou wen zijn daar eerder aan toe en wel tussen de 50 en 60 jaar. Dit is dan wel genoeg voor de ze eerste dag van de week. Binnenland Lieftinck aangezocht als informateur. De socialistische oud-minister van Financiën, prof. P. Lieftinck, is vanochtend op paleis Soetstdijk door koningin Juliana ontvangen. Het is vrijwel zeker, dat de vor stin hem zal vxagen informateur te worden dat wil zeggen: een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden, die er nog zijn voor een kabinetsformatie, na het mislukken van de pogingen van dr Drees en prof. Romme. De be kende prof. Lieftinck woont te genwoordig in de Verenigde Sta ten. Hij vertegenwoordigt Neder land bij de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling en bij het Internationale Monetaire Fonds. De voormalige bewinds man was met vakantie in Frank rijk en kreeg van de Koningin het verzoek, naar Nederland over te komen. Hij arriveede gister avond. In politieke kringen neemt men aan, dat prof. Lieftinck niet opnieuw het ministerschap van Financiën ambieert, noch enige andere post in het nieuwe kabi net. Hij bewaakte de Nederland se schatkist tussen 1945 en 1952. De laatste jaren werkte hij onder andere in het Midden-Oosten. 330.000 Kijkers bij Rembrandt. De 79 dagen van Rembrandt in Amsterdam zijn voorbij. Gister avond om half zeg slaakten alle portiers en suppoosten een zucht van verlichting: de grote tentoon stelling, 19 mei geopend, sloot haar deuren. Op dat moment had den 329.901 bezoekers de unieke expositie van schilderijen en et sen bezocht. Een record-aantal, véél meer nog dan het befaamde getal der Weense Kunstschatten in 1947, die „slechts" 276.000 be langstellenden trokken. Voorkom en blus jdie zuurbrand op de maag. Hel Bennies. Wacht niet tot Uw maag door over tollig maagzuur „opstandig" worat. kmoor dat pijnlijk zuurpranden in de Kiem. Met Kennies. Uw apotne- ker of drogist heelt Kennies voor U in drie verpakkingen: klein - groter - groots en iedere Kenie is apart verpakt. Hygiënisch en practised by U te steken! Kennies neipen iedereen altijd direct en.... zij zijn nog smakelijk ook. Weekeinde met zes dodjen op de ,weg. Auto rijdt in op muziekkorps. Up de I'ongerseweg in Maas tricht is zondagavond rond 1U uur een personenauto met grote snel heid van achteren ingereden op een muziekkapel. Drie personen werden ernstig gewond, drie kre gen lichtere verwondingen. Elders in het land kwamen dit weekeinde bij verkeersongeluk ken vijf personen om het leven, in Duitsland verongelukte een Nederlandse vrouw tijdens een vakantietocht. Op de autoweg Hamburg-Bre men bij Ottersberg is zaterdag een autobusje uit Arnhem, waar in zes Nederlandse vakantiegan gers zaten, in brand geraakt. De 32-jarige mevrouw P. Oudega kwam om het leven, drie andere inzittenden werden zwaar ge wond. j j f', I In zijn woonplaats Veenendaal is de 21-jarige bloemist Huuting met zijn motor door een auto aan gereden en gedood, toen hij geen voorrang gaf. In Weert is de 62-jarige J. Hou- ting uit Amsterdam met zijn mo tor geslipt toen hij remde voor n gesloten overweg. Zijn echtgenote overleed aan d.e gevolgen van de val. In Drunen werd zondagmiddag de Amsterdammer Hogendorp met zijn bromfiets aangereden door een slippende auto, die plotseling moest remmen voor een andere slippende wagen. Het 9-jarig dochtertje van de bromfietser viel en stierf in een ziekenhuis in Den Bosch. In Buurse bij Haaksbergen reed een Duitser met zijn motor zaterdag tegen een autobus en was op slag dood. De 57-jarige Van M. is zater dag met zijn bromfiets in Amstel veen tegen een andere bromfiets gebotst; hij kwam te vallen en overleed ter plaatse. Negen Ambonezen gewond bij botsing met politie. Veertig arrestaties. Negen Ambonezen zijn gewond door vuurwapens van de rijkspo litie bij relletjes, zaterdagavond in een woonoord te Westkapelle. Twee van hen. worden nog in een ziekenhuis te: Middeburg ver pleegd. Hun toestand is niet le vensgevaarlijk. Alle 28 mannelijke bewoners van het kamp zijn nog dezelfde avond door de politie achter slot gezet. Uit het kamp Nadorst te Middelburg zijn 12 Ambonezen, onder wie drie vrou wen in 't huis van bewaring ge zet. Hun woonoord is op bevel van de burgemeester door een po- litiecordon volledig van de bui tenwereld afgesloten. De gearresteerden zijn eden van de PNMS (de Partai Nasionale Maluka Selatan), die niet erkend wordt. Zij beklagen zich er over dat ze geen geld of voedsel krij gen van de Nederlandse regering, maar ze weigeren bestaande re gelingen te aanvaarden en formu lieren te .tekenen om voor over heidssteun in aanmerking te ko men. Hun partij propageert, dat de leden als de Nederlandse regering niet in hun onderhoud vjporziet levensmiddelen dienen te nemen waar zij ze vinden. Buiten land Britse troepentransporten. Met ruimen en vliegtuighan gars volgepakt met parachutetroe pen en hun uitrusting heeft het 13,500 ton metende Brise vlieg dekschep „Theseus' gisermiddag vanuit Portsmouth zee gekozen op weg naar de Middellandse Zee, toneel van de Engelse militaire krachtsontplooiing in het conflict rond Nassers greep naar het Suez- kanaal. De reis van de duizenden manschappen aan boord van de „Theseus" die de complete pa rachutistenbrigade der befaamde „Rode Duivels" in hun midden telden -was een deel van de „omvangrijke troepenverplaatsin gen", waarvoor de Britse genei- rale staf blijkens een officiële be kendmaking uitgebreide plannen opgesteld heeft. Vandaag ver trekt een nog groter vliegdek- schip, de „Bulwark" van 23.000 ton van de basis Portsmouth, ter wijl koortsachtig gewerkt wordt om nog een derde vliegdekschip, de 13.000 ton metende „Ocean' voor het vertrek naar de Middel landse Zee klaar te maken. In Cairo werd een koortsachti ge diplomatieke activiteit onwik- keld, maar presdent Nasser kon nog steeds niet tot een besluit komen, hoe hij op de Londense invitatie voor de internationale Suez-conferentie zal antwoorden. Hij confereerde langdurig met de Russische ambassadeur Kisselef (die zaterdag tot twee maal toe bij hem verscheen)en ook met de ambassadeurs van de Verenig de Saten, India en Zuid-Slavië, i terwijl zijn minister van buiten- 1 landse zaken met de ambassa deurs van een reeks andere lan den waaronder Nederland sprak. Men neemt aan dat Nassers be slissing vooral zal afhangen van de Russische en Indiase houding. Uit niets is nog gebleken, welke kant het uit gaat, hoewel uit de oorlogszuchtige hoek van Nassers adviseurs de mededeling kwam, dat Egypte „vastbesloten is te vechten tegen elke internationale controle op het Suezkanaal." Indonesië haalt streep door schuld van 650 miljoen. Nederland heeft het nakijken naar de 650 miljoen gulden welke het nog van Indonesië te goed heeft. De regering van dit land heeft namelijk besloten de schul den aan Nederland, neergelegd in de Ronde-Tafelconferentie, niet meer te erkennen. Dat betekent dat zij eigener beweging de spons heeft gehaald over een schulden lei, welke Indonesië bij de over dracht van de soevereiniteit in december 1949 volledig had aan vaard. De Indonesische regering verklaarde overigens in haar of ficiéél communiqué, dat het gaat om schulden ten bedage van 3,6 miljard gulden. Hoe Indonesië echter aan dit formidabele bedrag komt is de Nederlandse autori teiten vooralsnog een raadsel. De bij de soevereiniteitsoverdracht overgegeven schuldenlast wees bijna één miljard gulden aan Ne derlandse tegoeden aan. Daar naast stonden voor een dikke 440 miljoen gulden aan vorderingen in dollars en ponden van de .Ver enigde Staten, Canada en Austra lië genoteerd. De afdoening van de schulden aan andere landen gaat volgens het besluit der Indo nesische regering normaal door. Eoka liét gijzelaar (78) vrij. Een 78-jarige gepensioneerde Britse ambtenaar, die sinds woensdag door de terreur-organi- satie Eoka op Sypus als gijzelaar gevangen werd gehouden, is za terdagavond laab»vrijgelaten. De Eoka had tevoren verklaard, dat zij de grijsaard, John Cremer, zou den doden, wanneer drie terroris ten, die thans in Nikosia in de do dencel op hun executie wachten, geen gratie zouden krijgen. De ter dood veroordeelden de den echter via hun advocaat een beroep op de terreurorganisatie. „De oude man is niet verant woordelijk voor onze acties of de daden van de Britse autoriteiten", zeiden zij. W A A L W IJ K I Onunen K-A.V. 10 jaar. De KAV afdeling Drunen vier de deze week in café Gez. Els- hout haar 10-jarig bestaans- feest. Nagenoeg alle leden waren deze avond 'present. Aanwezig j waren ook Deken Rooijackers, i Mej. Stokwielder van het dioce- saan bestuur en vertegenwoor digsters van de Boerinnenbond j en het Katholiek Vrouwengilde. m{X Mej. Stokwielder was de eerste die de gelegenheid kreeg om de jubilerende afdeling geluk te wensen. Zij sprak daarbij de hoop uit dat de afdeling Drunen in de toekomst zou mogen groei en zoals zij dat ook in het verle den gedaan heeft. Mej. Stokwiel der onderstreepte nog eens dui delijk het nut en de betekenis van de KAV als de vereniging voor de katholieke arbeiders vrouw en spoorde de leden aan propaganda te maken in eigen kring. Zij wees ook op de nood- Hogenvorst, evenals de duozit- ster, zijn negenjarig dochtertje, werden vrij ernstig gewond en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. In de loop van de middag is het meisje aan de bekomen verwondingen over leden. Het slipgevaar is ter plaatse zeer groot en voor kort is nog besloten om de keien aldaar te vervangen door klinkers. Twee jeugdige dieven gepakt. Door de Rijkspolitie alhier werden zondag twee jeugdige dieven opgebracht, welke zich de laatste tijd aan verschillende, zij het dan kleinere diefstallen, hadden schuldig gemaakt. Vlijmen H. K. H Prinses Irene die gister en haar 17e vcrjaardag^yjerde^ zaak en het nut van een goede samenwerking met andere vrou wenorganisaties. Nog tal van an dere punten werden door Mej. Stokwielder besproken, zo ook o.a. de R.K. Gezinszorg, die zij nog eens speciaal onder de aan dacht bracht. Ook Deken Rooijackers kwam het nut van een goede KAV nog eens extra onderstrepen. Hij wilde gaarne de KAV feliciteren met haar 10-jarig bestaan, maar evenzeer de gemeenschap met de goede KAV.' Deken Rooijackers sprak ook over de gezinszorg en wees in dit verband op de plicht van christelijke naastenliefde, welke men heeft, ook en vooral wanneer het gaat om hulp in de gezinnen. Natuurlijk was er op dit feest ook een tractatie. De humorist Oremans zorgde voor een vrolij ke noot en ook verschillende le den deden hun best. Een en an der oogstte veel bijval. Namens het R.K. Vrouwengil de dankte de presidente Mevr. Schreurs, voor de uitnodiging om deze avond mee te maken en wenste de jubilerende vereniging veel goeds voor de toekomst. Mevr. Ploegmakers wenste na mens de Boerinnenbond de KAV van harte geluk en sprak de hoop uit dat er op het 12% jarig feest een nog veel grotere groep zou bestaan. De avond werd verder doorge bracht met muziek en zang in 'n gezellig samenzijn, terwijl tot slot van deze goed geslaagde avond de geestelijke .adviseur, kapelaan Vogels, nog een kort woordje sprak. R.K Kort. Erk. Harmonie „Beatrix" gepromoveerd naar de ere-afdeling. Twee jaar na haar promotie naar de afdeling uitmuntendheid promoveerde de harmonie Bea trix zondag op het muziekcon cours van de R.K. Federatie met 301punt naar de ereafdeling. Dit geweldige sukses behaalde zij onder leiding van haar diri gent Ton Kotter gistermiddag op het concours te Vught. Bea trix kreeg de volgende punten toegekend voor het verplicht nummer: Engelse Suite van G. Boedijn 147% pnt., voor het vrij nummer: Suite Montagnardevan Jos Moerenhout 154 pnt. Gisteravond was er begrijpe lijkerwijze een hoerastemming, waarbij men Beatrix een vrolijke intocht bereidde. Geslaagd. Onze dorpsgenoot Karei Spee slaagde dezer dagen voor het di ploma Handenarbeid. Ongeluk met dodelijke afloop. Zondagmiddag had in de Eind- straat alhier tengevolge van slippen een ongeluk plaats met dodelijke afloop. Twee luxe wagens, komende van de richting 's-Bosch, raak ten ter plaatse aan het slippen; de laatste reed pardoes op een bromfietser in, de heer Hogen vorst uit Amsterdam. De heer Vrienden van de Arbeidersjeugd. Evenals andere jaren zal het Comité Vrienden van de Arbei dersjeugd met de kinderen der leden van de KAB een uitstapje maken. De datum is vastgesteld op 27 augustus a.s. Voor deel name kan men zich vervoegen bij het comité. Geslaagd. Op het te 's-Gravenhage ge houden examen voor de akte LO handtekenen slaagde onze dorps- benoot C. van Bers. Op het te 's-Bosch gehou den examen voor Mulo A en Middenstandsdiploma slaagden J. v. d. Ven en A. van Zon. Op de te 's-Gravenhage gehou den examens middelbaar tekenen slaagde voor akte B de heer Hans van de Meerendonk alhier. Op het te Vught gehouden exa men voor groententeelt slaagde Kees v. d. Zanden alhier. Volleybal. De volleybalclub Ever Ready nam deel aan het tournooi, ge organiseerd door Bavob te Box tel. Ever Ready wist 6 punten te behalen uit 6 wedstrijden en kwam in 't bezit van de 2e prijs. Uitslagen: Ever Ready-Odulphus Tilburg Ever Ready-Smash Helmond 2—0. Ever Ready-VCV Vught 02. Ever Ready-Bavob Boxtel 2-0. Ever Ready-Sarto Tilburg 1-1. Afscheid van de heer v. Nunen. Nadat het bestuur en perso neel van de R.K. Jongensscholen reeds eerder in meer intieme kring afscheid hadden genomen van onze scheidende onderwij zer, hebben ook de Vlijmense schooljongens aan de heer J. v. Nunen een vaarwel toegezongen. In de prachtige gymnastiekzaal waren allen aangetreden en hier stonden de Aloysius-zangertjes in groot tenue opgesteld. Daarna werd de scheidende meester en zijn vrouw onder een hartelijk applaus ontvangen. Onder lei- DE ECHO

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1