KAATSHEUVEL SPORTSPIEGEL IK BEN DE MODERNE HUISVROUW pm 1 Feestprogramma GESNEDEN EN VERPAKTE BROODSOORTEN. Bureau Jan Tuerlings kJeiiei kJf l NYLONS DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1956 al de jeugd verzoeken om zuinig te zijn op deze sprookjesachtige verlichting. Laat de lichtmasten en balons met rust, daarvoor zijn ze te kostbaar en te fraai. Boven dien is bij een eventueel lospeu teren der stroomdraden een tik van 220 volt lang niet denkbeel dig. Wie deze unieke verlichting nog niet heeft zien branden, kan deze ook vanavond en natuur lijk tijdens de feestdagen be wonderen. Ongetwijfeld zal deze kostbare en prachtige verlichting vele be. zoekers naar Waalwijk voeren en het z|d dan ook zeer zeker in het belang van de winkeliers zijn als zij ook in hun etalages de verlich ting'' laten branden. Bovendien verhoogt dit het feestelijk aspect. Ook het feestterrein (Slem-ter. rein) is feeëriek verlicht en zal ongetwijfeld tot de juiste feest stemming bijdragen, omdat zij een prachige omlijsting vormt van de vele evenementen die hier plaats vinden. OPRICHTING CHARITATIEF CENTRUM. In een woensdagavond in de pas torie van St. Jan gehouden ver gadering van de charitatieve ver enigingen in onze gemeente, die op initiatief van de St. Vincen- tiusvereniging was bijeengeroe pen, werd besloten tot oprich ting van een „Interparochieel Charitatief Centrum" voor de parochies O. L. Vrouw Onhevl. Ontvangen, St. Clemens en St. Jan. Vertegenwoordigd waren de St. Vincentius- en St. Elisabeth verenigingen uit de drie paro chies, de Bond zonder Naam en nog enige uitgenodigde perso nen. Het doel van het Charitatief Centrum is: „op verantwoorde wijze de charitas te beoefenen en daartoe in de toekomst ook een maatschappelijke werkster aan te stellen. Het, bestuur is samengesteld uit de heren Dr. H. G. Lange- meijer, voorzitter, H. Spitters, secretaris en W. J. van Gemert, penningmeester. Voorts wordt gevormd een Algemene Raad, bestaande uit een afgevaardigde van de deel nemende verenigingen. Geslaagd, Aan de St. Michaël Ulo-school te Waalwijk slaagden voor het Mulo-diploma de volgende leer lingen: M. van der Lee; J. Maas; L. v. d. Hoven; A. van Duyl; J. For tuyn; E. de Haan; J. Klijn; G. Kooymans; C. Kuyten; E. van Noye; J. van Oyen; H. Pullens; F. v. d. Steen; J. Veltman. Al deze jongens verwierven te vens het diploma middenstand. Verder slaagden nog: Grijsbach; J, Theunissen; H. de Bont; A. v. Dal. Afgewezen werden 2 kandida ten. Bakkerij -overdracht. Blijkens achterstaande adver tentie heeft bakker M. Pullens te Baardwijk zijn zaak aan zijn zoon A. Pullens overgedaan. Tevens is het bedrijf, zowel wat de bakkerij-inrichting als het winkel-interieur betreft aan de eisen van de tijd aangepast. De modernisering van de winkel werd verzorgd door het winkel- installatiebedrijf Haasdijk te Rot terdam, die hier, evenals reeds op enkele andere plaatsen in onze gemeente, weer keurig werk le verde. De jonge ondernemer wensen wij goed succes. OVER DE KOP GESLAGEN. De heer W. de W. uit Waal wijk, die woensdag per rijwiel was vertrokken voor een uit stapje, is bij het afrijden van de Grebbeberg door tot nu toe on opgehelderde oorzaak over de kop geslagen. Hij liep daarbij 'n scheaelbasisfractuur op en is in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis te Wageningen opge nomen. GEVONDEN. In de feestzaal te Schijndel van het uitstapje van de Ouden van Dagen is een bril gevonden, die terug te bekomen is aan het bureau van dit blad. AGENDA. Vrijdag 10 en zaterdag 11 aug. Musis Sacrum 8 u.: „De Wen teltrap", 18 jaar. Luxor 8 uur: „Menselijke Be geerte", 18 jaar met voorbehoud. Zondag 12 augustus. Musis Sacrum 6 en 8.30 uur: „De Wenteltrap", 18 jaar. Luxor 6 en 8.30 uur: „Mense lijke Begeerte" 18 jaar met voor behoud. die evenals alle huisvrouwen' van WAALWIJK en KAATSHEUVEL wil profiteren van Maakt U eens kennis met ons WONDERWIT. Het verpakt gesneden witbrood bij uitstek. EEN KLASSE APART. KORENGOUD. Verpakt ge sneden tarwebrood. Rijk aan vitaminen. FAVORIET. Verpakt gesne den melkbrood. Melk in vas te vorm. Vanaf vrijdag 10 augustus verkrijgbaar aan onze Depóts C. PULLENS, STATIONSSTRAAT 90, WAALWIJK - Tel. 2465. L. DE BONDT, HOOFDSTRAAT 82, KAATSHEUVEL - Tel. 2293. Als kennismaking een extra reclame. EEN HEERLIJK KRENTENBROOD, in ceiiophaan verpakt, van f 1.20 voor f 1. Wilt U VOORAL TIJDIG BESTELLEN. SMARIUS Moderne Bakkerijen TILBURG Zaterdag 11 tot en met woens dag 15 augustus. Muziekfeesten ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van St. Crispijn. Zie de programma's. Burgerlijke Stand Waalwijk. Geboren Petrus J F B zv C C Span- Dekkers Catharina G E dv M A J van Iersel-Henkelman Jo hanna L dv L M Dollekens-Out. Overleden Johanna van Delft 70 j echtg M J Brok Cornelis Kraneveld 82 j wedn H van de Wiel. Huwelijks-aangiften: A H Snoeren 25 j te Loon-op- Zand en G P M Leijtens 26 j te Waalwijk A J Huijsman 29 j en A M J van de Griendt 21 j beiden te Waalwijk. Huwelijken H G Timmermans 22 j te Dru- nen en W T de. Peffer 22 j te Waalwijk M H v Best 26 j te Loonopzand en J H Kootkar 22 j te Waalwijk K W F Mayer 21 j te llden en I S Barkeij 22 j te Waalwijk F L van Heumen 41 jaar en J A Maaskans 41 j bei den te Waalwijk A A Pullens 28 j en C C Klerx 27 j beiden te Waalwijk AC Sweep 28 j te Geertruidenberg en A Schuur- mans 28 j te Waalwijk P Broeders 31 j te Oude Tonge en J A van Haaren 24 j te Waal wijk. Ingekomen C J M van Hilst van Amers foort JAM Brouwers van Drunen HF Stokkermans van Tilburg ,G J F M Klerx van Almelo -C GT Sarton van den Haag P Voorbraak en echtg van Steenbergen. Vertrokken P H Voogd naar Rheden J A Schuurmans naar Geertruiden berg H J J Braat en echtg naar Sprang-Capelle HP Maas naar 's-Bosch W T de Peffer naar Drunen IS Barkeij naar Oss J H Leemans en gezin naar Tilburg T J H Ge^urtz naar Utrecht; L H de Jong en gezin naar Loosdrecht ALA Klerkx naar Utrecht B A M Vreeswijk naar Haarlem. De T.B.C.-vlucht weer een groot succes. We kunnen nog geen cijfers publiceren, doch zeer zeker is ook de t.b.c.-vlucht van 1956 weer een groot succes. 864 duiven op Ghislais zegt al iets; de prijzen- stroom door de burgerij beschik baar gesteld zegt nog meer; de geslaagde lotenverkoop aan deze vlucht verbonden, door een actie ve commissie uitstekend georga niseerd, geeft de verzekering van een succes, zoals we dat jaar op jaar in Kaatsheuvel bij de K.P.V. gewoon zijn. Dat er belangstelling was voor de uitslag, bewees de drukte, die dinsdagavond in de zaal van „De Sportwereld" heer ste. Van half zeven tot sluitings uur is het er een gezellige drukte geweest, die nog groter was, doordat deze uitdeling in de va kantieweek plaats vond en de liefhebberij er ook een .vakantie avondje van konden maken. Bui ten de massa-prijzen aan de vlucht verbonden, stond ook een mooie collectie waardevolle arti kelen disponibel voor de verloting, waarvan de trekking onder poli- tie-toezicht plaats vond. Winnaars kunnen tegen over legging van de winnende loten de prijzen in de „Sportwereld" ko men afhalen. Voor 't St. Franciscusliefdewerk. Aanslag in Kaatsheuvel. Groep jonge Amsterdammers op komst!!! Kaatsheuvel zal binnenkort be zoek krijgen van een groepje Am- sterdamse jonge mensen. Zij ko- men om een aanslag te plegen. Een aanslag echter, waarbij nie mand enig leed zal geschieden. In tegendeel, een ieder die het slachtoffer van de Amsterdam mers wordt zal daarvan slechts vreugd ondervinden. Om in ronde woorden tot de zaak te komen: Zaterdag 18 iaug. komen enige jonge Amsterdam mers, die het „Sint Franciscus- Liefdewerk" een warm hart toe dragen in het gebouw de jGilden- bond te Kaatsheuvel, een opvoe ring geven van „Kapitein Ve nijn", een der suksesstukken van onze provinciegenoot Jan Naaij- kens uit Hilvarenbeek. Over de kwaliteiten van dit toneelstuk hoeft niet te worden uitgeweid. Zij zijn genoegzaam bekend. Over het „Sint Franciscus Lief dewerk" een enkel-woord. Om en nabij de tweeduizend veelal kin derrijke gezinnen ontvangen nu al meer dan zestig jaar de voor hen onontbeerlijke geestelijke en so ciale steun van het S.F.L. De gemeente Amsterdam subsidieert het werk, dat onder leiding van de paters S.C.J. wordt verricht, naar behoren. Desondanks komt men geld tekort. Geld om kinde ren goed te doen, geld om op groeiende jongens en meisjes dat gene te geven, wat zij niet missen mogen, omdat zij, indien zij het zouden moeten missen, groot ge vaar lopen te vervreemden van de Kerk, te vervallen tot burgers, die een last en een hindernis zijn voor een geordende maatschappij. geven zij echter volgaarne. Hun vraag aan U is: Wil L helpen? Kom dan naar de toneelvoor stelling van „Kapitein Venijn" op 18 augustus in het gebouw de Gildenbond te Kaatsheuvel. De drukte in „De Efteling" Het weer doet zich gelden. De zomer heeft in 't algemeen niet medegewerkt om het Efte ling-bezoek tot een recordhoogte op te voeren en desondanks mag de directie heus niet klagen. Be gin vorige week passeerde reeds de 400.000e bezoeker de Efteling poorten, doch nauwelijks is de he mel vrij gekomen van dreigende regen- of onweerswolken, of de stroom van bezoekers heeft een omvang aangenomen, die nauwe lijks te verwerken is. Dinsdag steeg het aantal vreemdelingen tot over de 20.000 en woensdag was het aanal al niet minder. Dui zenden fietsen stonden op het „Efteling"-terrein gestald, om niet te spreken van de „rijwiel stallingen" in de omgeving, waar van er meerdere de vijfhonderd benaderden. Het aantal parkeren de auto's ging beide dagen boven de 2000 uit, waarnaast bijna twee honderd autobussen hun passa giers aanvoerden, om nog te zwijgen van de B.B.A.-bussen, die geregeld hun „vrachtje" kwamen lossen, om weer direct naar Til burg, Breda, of den Bosch terug te keren, om een nieuwe zending aan te voeren. Het Ziekenfonds kan uitkering weigeren. Voorkom deze teleur stelling en vraag vrijblijvend advies. De leggende kip permanent in actie. De grootste attractie voor de bezoekers blijkt wel de „leggende kip" te zijn. Vorige week depo neerde ze reeds haar 100.000ste eitje, terwijl aanhoudend het ver zoek tot de directie gericht wordt, om toch 'n „eitje" te kunnen ko pen, want de file van wachtenden bij moeder kip is zo groot, dat men geen kans ziet om aan de beurt te komen. rw>n*c'i Ook de ezel in trek. passend en verrassend elegant v PLOEGMAKERS - KAATSHEUVEL Gasthuisstraat 103 f Om dat ontbrekende geld nu gaat straks in Kaatsheuvel en overal, waar leken zich vrijwillig be schikbaar stellen voor het S.F.L. te werken. Want dat is het wat de groep jonge Amsterdamse men sen doet. In hun vacantie trekken zij er op uit om toneelvoorstellin gen te geven geheel ten bate van het S.F.L. Dat werk kost Kun uiteraard nogal wat moeite. Die Ook „Ezeltje strek je" heeft niet over belangstelling te klagen. Ook daar is het beurt afwach ten, om de kans te krijgen een dubbeltje te mogen offeren, om na een „iaa" een gouden dukaat on der de staart te zien uitgefloept. i Verloren voorwerpen. Het meest interessant, voor wie hier interesse voor heeft, is nog DER MUZIEKFEESTEN VAN „ST. CRISPIJN" ZATERDAG 11 AUGUSTUS Opening 3 uur. Muziekfeesten tot 20 uur. Daarna avond concert door de Harmonie der Staatsmijnen, waarna taptoe. Amusement van 22 uur tot 1 uur Het Dansorkest The Merry Rowdies. De Wama's, de gevierde parodisten. Herman Teunissen, met zijn elektronisch wonderorgel, de Tuttivox. i Sonja Oosterman, de bekende radio-zangeres. ZONDAG 12 AUGUSTUS Opening 2 uur. Muziekfeesten tot 20 uur. Daarna aan vang avondconcert Harmonie St. Crispijn in haar nieuwe uniformen. Amusement van 22 uur tot 1 uur Het Dansorkest The Merry Rowdies. Peter Piekos, de bekende radio-imitator. Fantasio, de bekende muzikale clown, als tweede nummer. Zambel, met nieuwe instrumenten. Ad Veen, met zijn wonderorgel, de clavioline. MAANDAG 13 AUGUSTUS Opening 20 uur met avondconcert der Kon. Harm. „Sophia's Vereniging", Loon op Zand. Amusement van 22 uur tot 1 uur Het Dansorkest The Merry Rowdies. Het optreden van WiUy Vervoort, als conferencier. DINSDAG 14 AUGUSTUS Opening 20 uur met avondconcert der Harmonie van Waspik. Amusement van 22 uur tot 1 uur Het Dansorkest The Merry Rowdies. Tobi Rix, de gevierde muzikale exentriek. Gas Rus, met zijn wonderorgel, de clavioline. Joop ide Knegt, de bekende radio-zanger. WOENSDAG 15 AUGUSTUS Opening 14 uur. Muziekfeesten tot 20 uur. Daarna aan vang avondconcert Harmonie Bocholz. Amusement van 22 uur tot 1 uur Het Dansorkest The Merry Rowdies. Doea Melatfi, het bekende zang-duo. Gery 6 Marion, jongleurs-act, als tweede nummer. The Dutch Rolling Stars, sensationele rolschaatsshow. ca. 23 uur sluiting met een grandioos vuurwerk. wel het bureau, waar „verloren" voorwerpen worden aangegeven. 't Betreft hier niet zozeer, de jassen, tassen, mantels en andere „levenloze" artikelen, die kwijt geraakt zijn, doch in hoofdzaak de „kindertjes" die hun geleide zijn kwijt geraakt. Schreiend, huilend, soms trap pelend en schoppend, worden ze vaak aangevoerd, en 't is voor de steeds vriendelijke dames van de omroep een hele toer om uit te vissen, met wie ze te doen heb ben. Als er niets anders uit te krijgen is, dan dat ze Jan of Ma- rietje heten, en als Vader, alleen maar „Vader" heet en ze Moe der „moe" of „mama" noemen, wordt de zaak moeilijker, 't Vergt soms een taai geduld en een pae- dagogische tact om zo ver te ko men, tot de omroep ingeschakeld kan worden, vaak met geen an dere gegevens dan iwillen de ouders, of geleiders van het ...- jarige meisje of jongetje, gekleed in een rood rokje met wit bloesje, of in spijkerbroekje met blauw truitje, zwarte haren en blauwe oogjes, achter het theehuis ko men, om hun kind af te halen? En als 't dan een Deens kind je betreft, dat niet reageert op de vraag „hoe heet je" of „hoe hie- te", of een Engels jongetje, dat evenmin reageert op een Holland se of dialectische vraag, dan is het tasten en zoeken om tot con tact te komen, doch... nog steeds komt het tot een oplossing. Wel eens komt die echter pas als alles vertrokken is en men met het ver loren schaap nog blijft zitten tot na zeven uur, als nagenoeg het gehele park leeg is. Zo woensdag avond, toen een elfjarig meisje nog over was en kwam vertellen, dat het vader en moeder en zijn broer en zusjes en logeetjes was kwijtgeraakt. Zij wist echter te vertellen, dat zij uit Dongen kwam, dat vader telefoon had enz. enz. Dongen werd aange vraagd en na 20 minuten aan sluiting verkregen en Papa kwam aan de telefoon en moest eerst in de huiskamer gaan tellen, of hij een van z'n kroost of logeetjes miste, om dan tot de conclusie te komen dat er heus nog één aan ontbrak, wat verklaarbaar was, daar één stelletje in de auto was meegegaan en de anderen de tocht per fiets hadden afgelegd. Een kwartier later stond de auto voor de Eftelingpoort en 't verlo ren schaap werd naar de schaap stal teruggevoerd ener was meer blijdschap over het ene te rug gevonden schaap, dan over alle anderen, die reeds thuis wa ren. Dat zijn de dagelijkse Efteling- belevenissen bij de Eftelingdrukte op de topdagen. Geheel Kaatsheuvel in melksanering. In afwijking met ons eerste bericht over de melksanering in Kaatsheuvel kunnen wij thans tot ons groot genoegen medede len, dat de moeilijkheden voor aansluiting van een der melksli.j- ters, door bemiddeling van de heer Gerritsen, directeur van de Wami te Waalwijk, thans geheel op vriendschappelijke wijze en naar volle genoegen van beide partijen zijn opgelost zodat thans ook geheel Kaatsheuvel van de melksanering kan profiteren, welke, door omstandigheden een week verlaat, op maandag 13 au gustus a.s. ingaat. Agenda. Vrijdag 7—8.30 uur nam. In- manden vlucht Noyon, café De Sportwereld. Zaterdag 8 uur nam. Apollo Theater: Een mooi portret. Alle leeftijden. Zondag 6 uur en 8.30 uur nam. Apollo Theater: Een mooi portret. Toegang 18 jaar. Maandag 8 uur nam. repetitie Harm. St. Jan zaal Piet v. Dun. 8 uur nam. repetitie Harm. Apollo, zaal W. Smit. Zondag-Dokters-Diensit Kaatsheuvel—Loon-op-Zand. De dienst wordt waargenomen door R. Raaijmaakers, arts, Kaatsheuvel, Hoofdstr. 68a, tel. 04167-2050. Voetbalsport WAALWIJK. JulianaEFC Eersel. Zondag a.s. speelt Juliana thuis tegen EFC Eersel. Door 't gelijke spel van j.l. zondag heb ben de geelzwarten zich in de 2e ronde geplaatst voor de KNVB- beker. De tegenstander voor a.s. zondag is voor ons geheel onbe kend, maar deze wist zich door een overwinning op het sterke Bood Wit in de volgende ronde te plaatsen. Mochten de geel zwarten er in slagen de punten in Waalwijk te houden, dan ko men zij de volgende ronde uit tegen PSV 1 uit Eindhoven. Dus alle factoren zijn hier aanwezig om een spannende wedstrijd te verwachten. Wie plaatst zich in de volgende ronde? Dus Juliana- lui, de eer is aan jullie om te to nen dat het verleden zondag geen uitschieter was. De wedstrijd vangt aan om half drie. Donateurs en leden hebben voor deze bekerwedstrijd geen vrije toegang. Scheidsrech ter is de heer J. J. Doremalen. R. K. C. Als onderdeel van het oefen programma voor de aanstaande competitie is voor zaterdag a.s. een wedstrijd ingeschakeld tegen het vertegenwoordigend elftal HEERLIJK OM TE ROKEN VOORNAAM OM TE PRESENTEREN Kaatsheuvel. Tel. 2002 Uw inkomen boven f6000 la all* «oortan an matan varkrljgbaar bijt ft' fr v~

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10