W aalwijkse en Langstraatse Courant Vlijmen: Riante voorhof van de Langstraat j V, V, B, D. D, 0, T ■ÜSl „Maar het rammelt nog", zegt Burgemeester van Hout. Nieuw gemeentehuis gaat 7 a 8 ton kosten. VRIJDAG 10 AUGUSTUS 195G Uitgever: Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 62 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentiepr ij s 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WA ALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO'' Een bekoorlijk en rustiek hoekje van het „oude" Vlijmen. len bijdragen tot verfraaiing van het gemeenteijk aspect. Voor de verfraaiing van INieuwkuijk is reeds een bedrag van f 42.000. uitgetrokken. G.S. hebben hun goedkeuring aan het plan ver leend en binnenkort zal er met dit plan, dat o.m. de aanleg van plantsoenen omvat, worden be gonnen. Met de beplanting van de gemeente zal worden begon nen zodra het ondergrondse licht- net is gerealiseerd. In dit ver band mogen we ook nog noemen het vrijleggen van de prachtige in restauratie zijnde Protestantse kerk, waardoor dit historische bouwwerk een waardiger plaats zal krijgen. De spits is thans ge heel gerestaureerd, met het toren lichaam is men bezig. Zodra het geheel gered is zullen ook de be kende en waardevole klokken in de toren terugkeren. GEMEENTEHUIS EN SCHOLEN. ij deze nieuwbouw mogen we ook betrekken het nieuwe ge meentehuis, dat aan de noordkant van het Plein zal verrijzen. G.S. hebben hun goedkeuring gehecht aan het uitgetrokken bedrag van 7 a 8 ton. Een ontwerp-opdracht is reeds verstrekt aan de Leidse architect v. d. Laan, die west- Europese vermaardheid geniet. In de afgelopen maand is de bouw aanbesteed van een nieuw politie-burau met commandants woning in de Mgr. van Kessel- straat. In deze straat zullen te vens verrijzen een nieuwe brand* weergarage (voor nieuwe nevel tankwagen) en een droogtoren. Ook op het gebied van scho lenbouw is de gemeente Vlijmen uitermate actief. In aanbouw is momenteel een 10-klassige meis jes halschool in Vlijmen, een zeer moderne school die een novum op onderwijsgebied genoemd mag worden. Verder is in voorberei ding een 6-klassige v.g.l.o.-school. In Haarsteeg zal een nieuwe school voor lager onderwijs ver rijzen, terwijl ook in Nieuwkuijk twee nieuwe scholen zijn gepland. Daarbij verkeren de plannen voor een u.l.o.-school in een vergevor derd stadium. De Land- en Tuinbouwdag- school in Nieuwkuijk zal worden uitgebreid met 2 of 3 lokalen. GAS, LICHT, RIOLERING. Een plan voor een geheel on dergronds aangelegd straatver- iichtingsnet tot een bedrag van f 160.000.-— ligt kanten klaarden het wachten is alleen maar op de goedkeuring van G.S. Een groots rioleringsplan, waar mee meer dan 1Y2 miljoen gulden zal gemoeid zijn, is aanbestedings- rijp. De gehele gemeente zal hier op groepsgewijze worden aange sloten. Onlangs is de goedkeuring van de minister van Waterstaat afgekomen om de lozing te doen plaats vinden in de Bergse Maas. Zo spoedig mogelijk zal nu met de uitvoering van dit plan worden begonnen. Langs deze riolering zullen zowel faecaliën als fa- brieksafval en afval van slagers worden afgevoerd. INDUSTRIE. CULTUUR EN ONTSPANNING. e gasvoorziening van Vlij men is in enkele jaren met reu zensprongen vooruitgegaan. Het mijngasnet onder de straten van Vlijmen heeft een totale lengte van 28,7 km. Elk huis heeft zijn eigen drukapparaat. Dit heeft het grote voordeel dat de druk aan 't einde van de leiding even groot is als aan het begin. Per 1 juli '55 had men reeds de 1000ste aanslui ting geboekt, hetgeen de verwach tingen ver overtrof. e industrie in Vlijmen heeft zich in de loop der jaren dermate uitgebreid dat er thans van een evenwicht gesproken kan worden tussen de beroepsbevolking werk zaam in land- en tuinbouw en in de industrie. Zoals wij reeds schreven neemt de werkgelegen heid in de gemeente ten gevolge van nieuwe industrievestigingen (ook van buiten) steeds meer toe. Overigens is het gemeentebestuur zeer voorzichtig met het aanprij zen van investeringen van buiten, het voelt veel meer voor eigen in vesteringen. Wel is burgemeester van Hout zeer ingenomen met een bevolkingstoeneming door vestigingen van buiten. Dit brengt nieuwe ideeën en verscherping van de kritische zin met zich mee. Het voorkomen van sociaal-eco nomische inteelt is een punt waar op de burgemeester met grote na drukkelijkheid wijst. Van de belangrijke industrieën in Vlijmen mogen we noemen: de handel- en industrievennootschap „Ovito"; de grote lederfabriek van Van Wagenberg-Festen, die onlangs door een zware brand werd geteisterd, doch waar de herstelwerkzaamheden alweer in volle gang zijn; de fabriek van de fa. Zaalberg, waar de wereldbe roemde Zaalberg-dekens worden vervaardigd; de onlangs te Nieuwkuijk geopende luxe schoenfabriek van Harry Berg mans; de zaadhandels van Mom- mersteeg, van Engelen ën Hob bel, met afzetgebieden in alle de len van de wereld; de nieuwe fabriek van dejfa. van Bolsen- broek uit Heemstede (landbouw werktuigen etc.), met de bouw waarvan men onlangs is begon nen. En ten slotte nog tal van andere belangrijke industrieën, die heel wat Vlijmense handen goed werk geven. De in Vlijmen gevestigde in dustrie mogen we als zeer kapi taalkrachtig bestempelen en zij draagt dan ook in belangrijke ma te bij tot de welvaart en de uit groei van deze gemeente. ok op cultureel gebied kan gezegd worden dat er in Vlijmen activiteiten heersen, die in het verleden reeds tot bijzondere eve nementen hebben geleid en ook voor de toekomst hoge verwach tingen rechtvaardigen. Als cultu reel centrum mag ongetwijfeld „Mariënkroon" gelden, waarvan de bloeiende heemkundige vereni ging „Onsenoort" een grote naam heeft. Zeer vele grote kun stenaars heeft deze vereniging reeds in haar midden gehad en het door haar uitgegeven blad „Met gansen trou" behoort tot de beste periodieken in ons land op "dit gebiedf* Ook op ander terrein vertoont het verenigingsleven der gemeen te Vlijmen gunstige aspecten; as pecten die men het predicaat bloeiend" zal kunnen toevoegen, zodra de sociale en maatschappe lijke kant van dit verenigingsle ven wat sterker is uitgegroeid. Op het gebied van gezonde entspanning heeft de omgeving van Vlijmen zeer veel te bieden. De vele prachtige recreatie-oor den in en rond de Langstraat zijn vanuit Vlijmen gemakkelijk te be reiken, terwijl de afstand tot Den Bosch slechts enkele minuten be draagt, zodat van een wel zeer ideale ligging kan worden ge sproken. Vlijmen zelf bezit een prachtig gemeentelijk zwembad, dat zich in een zeer druk bezoek mag verheugen, getuige het ge middelde bezoek van 2000 zwem- lustigen per dag. Uit dit overzicht in vogelvlucht blijkt wel dat er in Vlijmen veel tot stand gekomen is en dat er nog meer op stapel staat, want burgemeester van Hout, bekwaam ter zijde gestaan door het gemeen tebestuur, is er de man niet naar om te zeggen: nu is het welletjes. „Er is nog enorm veel te doen", zegt hij, „en de eerste 50 jaar zijn we in Vlijmen nog niet uit gewerkt". En iedereen mag er zich van overtuigd houden dat er in de toekomst dan ook werkelijk geen ogenblik stilgezeten zal worden en dat er nog plannen zullen wor den gerealiseerd die eenieders bewondering ën respect zullen af dwingen. En dat dank zij een burgemeester, wie Vlijmen na aan het hart ligt; dank zij een amb tenarencorps, dat door de burge meester „prachtmensen wie nooit iets te veel is" wordt genoemd; dank zij wethouders ën raadsle den,- die met inzicht en vooruit strevendheid de gemeentelijke be langen behartigen; dank zij een voortreffelijke onderlinge ver standhouding en een vruchtbare samenwerking. Vlijmen vaart onder een beste vlag een nog groter welvaart te gemoet. VEEL OORLOGSSCHADE. lijmen. Nieuwkuijk. Haarsteeg (als deel der ge meente Hedikhuizen) Opgeteld geeft dat sinds 1935 de gemeente Vlijmen met een op pervlakte van 2455,17 ha en een inwonertal van thans ca. 8600. Dit zijn zo van die gegevens die men in een aardrijkskundig handboekje kan vinden, maar die de brave lezer omtrent Vlijmen nog eigenlijk niets wijzer maken, want men kan wel een heel boek vullen met het lief en leed van deze bloeiende voorhof van de Langstraat, waarvan het inwo nertal in 1935 werd verdubbeld en die daardoor in belangrijke mate aan betekenis won. Vlijmen is in de loop der jaren een wel varend dorp geworden dat al ver buiten zijn oorspronkelijke sim pele lintbebouwing is gegroeid en waar de land- en tuinbouw haar hegemonie heeft moeten delen met de industrie, die in Vlijmen ook al een behoorlijke voet aan de grond gekregen heeft. Vlijmen groeit op alle gebied en men kan over alles wat er reeds aan vooruitgang geboekt is of nog op stapel staat het best zijn licht opsteken bij burgemees- er van Hout, Vlijmenaar in hart en nieren, die elk van zijn ge meentenaren en de noden en be hoeften van zijn gemeente kent als geen ander. Bovendien is hij een dynamisch mens deze burger vader, die beslist niet morgen zal doen wat vandaag gedaan kan worden, en al menen zijn amb tenaren dan ook dat hij het maar eens wat kalmer aan moest doen, zijn liefde voor zijn geboortedorp en zijn dynamische en energieke persoonlijkheid leiden telkens weer tot verbazingwekkende acti viteiten. Urenlang kan hij u op de meest interessante en onder houdende wijze vertellen over wat er al aan bijzondere plannen gerealiseerd is en wat er nog alle maal op het program staat. Al sprekende en gesticulerende schetst hij met een verbijsterende kennis der plaatselijke situatie elk hoekje van zijn gemeente op het bureaublad, daarbij wel eens ver getende dat ge daar als volslagen vreemdeling zit en bij1 tijd en wijle dus niets begrijpt van al die snel- tekenprodukten. Gelukkig is dan een woord voldoende om de zaak uitgebreid en duidelijk uit de doeken gedaan te krijgen. oen burgemeester van Hout in 1946 aan het bewind kwam zat Vlijmen met een trieste en zorgwekkende berg oorlogsscha de 1600 schadeslachtoffers, het geen in een zo bescheiden ge meente ontstellend veel genoemd mag worden. Toch zijn er in Vlijmen of omgeving geen ver woede veldslagen geleverd. Vlij men heeft een portie gekregen dat met voor haar bedoeld was, n.l. de V-l's en V-2's, die ook elders zoveel angst, dood en verdriet hebben gezaaid. De kerk van Nieuwkuijk werd geheel vernield wetwoningen, 10 industriewonin- gen, 9 krotopruimingen en 89 vervangende noodwoningen. Van dit laatste aantal beschikt men nog over een restant van 63, met de bouw waarvan binnenkort zal worden begonnen. De groei van Vlijmen mani festeert zich wel het duidelijkst en het fraaist in het uibreidings- plan „De Vliedberg", een moder ne wijk me fraaie, zonnige wo ningen met alle mogelijke com fort. In dit plan zijn reeds 43 wo ningen gereed gekomen, terwijl er tevens reeds 3j/2 km straatweg verhard is. Uiteraard zullen in dit riante uitbreidingsplan ook kerkbouw, scholen en vereni- De St. Catharinastraat, een prachtig voorbeeld van Vlij men's groei. en die van Vlijmen zwaar be schadigd. Wie nu, tien jaar later, in Vlij men rondwandelt wordt vervuld van respect over hetgeen hier tot stand gekomen is. Niet alleen is men de oorlogsschade grandioos te boven gekomen, maar er zijn zelfs gemeentedelen die een heel nieuw gezicht gekregen hebben en die duidelijk de snelle vooruit gang van Vlijmen onderstrepen. UITBREIDING EN HUIZEN. ooral ook ten gevolge van de steeds groeiende werkgelegenheid binnen de gemeente in nieuw ge vestigde industrieën (ook van buiten) mag Vlijmen zich in een snelle uitbreiding verheugen. Doch uitbreiding is afhankelijk van bouwvolume en daar zit Vlij men evenmin als elke andere ge meente dik in. Het bouwvolume 1954 t.m. 1956 is geheel opge bruikt. Dit omvatte 60 woning- gingsgebouwen gerealiseerd wor den. En dit zal wel niet zo heel lang meer duren, want burge meester van Hout is een man die er van houdt de bakens tijdig te verzetten. Maar ook op andere plaatsen heeft Vlijmen een geheel nieuw gezicht gekregen. Het fraaie Plein (een ontwerp van burgemeester van Hout), de Catharinastraat en de lichte nieuwbouw nabij de mo numentale r.k. kerk zijn hiervan voortreffelijke voorbeelden. Maar ondanks al deze aanwin sten die even zovele verbeterin gen zijn, mist men in Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg toch 't aaneengesloten karakter en een zekere rustige lijn. „Het rammelt nog teveel", zegt burgemeester v. Hout. En om nu meer ordening en rust in de bestaande bebou wing te brengen staan er drie sa neringsplannen op stapel, die on getwijfeld in zeer grote mate zul- Het riante „Plein" met lichte en moderne nieuwbouw. DE ECHO \MHET ZUIDEN -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1