Waalwijkse en Langsiraatse Courant EEN BEWOGEN LEVEN VAN JAAR Luisterrijke viering van 9e lustrum -4 f.' t Z E t: v.m m H D V ts- x. ,3. i 5/- te 'J s v x. ir V St. Crispijn in de bloemen vr": VEEL ZORGEN, MAAR OOK VEEL VREUGDE EN GROTE SUKSESSEN - ,;W t~ w*i:&* -va n n mm VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2x per week ECHO MM HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 62 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advert entiepr ij s 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK - TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Pr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" W ie als chroniqueur' bladert in het lijvige levensboek van onze jubilerende' harmonie om daaruit die gebeurtenissen te lichten, die zeker niet onvermeld mogen blijven bij de vie ring van het negende lustrum, bemerkt al gauw dat hij voor een lang niet lichte taak staat. Want al lezende wordt het hem duidelijk, dat aËes wat er in die 45 jaren gebeurd is belangrijk is. Door al deze gebeurtenissen immers is „St. Crispijn geworden wat zij nu is een onmisbare vereniging in onze samenleving. Elke gebeurtenis, hoe klein ook, heeft bijgedragen tot de volle wasdom welke ,,St. Crispijn nu heeft bereikt. En juist daarom is het schrijven van een kro niek een niet te onderschatten taak, te meer nog waar men als krantengeschiedschrijver gebonden is aan plaatsruimte. Daarbij komt nog dat het voor iemand die slechts enkele maanden van deze bewogen geschiedenis heeft meegemaakt en dus alles wat daarvoor heeft plaats gehad niet kent, veelal moeilijk is om het gewicht van elke gebeurtenis juist te beoordelen. Dit alles moge voor elke belangstellende en deskundige le zer een reden zijn om ons niet op de vingers te tikken wan neer wij een of andere gebeurtenis niet of slechts terloops vermelden. plan voor. Dit bestuur verstond 't teken van de tijd en besloot na enkele besprekingen de gehele inventaris van ,,St. Crispijn aan te kopen van het gilde. Dit bete kenisvolle feit vond plaats in au gustus van het zelfde jaar. De harmonie was er dus, nu nog de muzikanten. Gesterkt door dit eerste sukses waren een aan tal initiatiefnemers terstond be reid om de muzikanten een be zoek te brengen en te trachten hen voor de nieuwe harmonie te win nen. Ook dit werd een sukses, zodat op 30 augustus 1911 de op richtingsvergadering kon gehou den worden. In dit eerste bestuur hadden de volgende heren zitting: J. Bijlhout, voorzitter, C. P. Did den, secretaris, J. Bergmans, bibli othecaris, J. Maaywee en P. Smol ders, commissarissen. In oktober van dat jaar werd de heer N. van Gorcum als voorzitter gekozen. NIEUWE MOEILIJKHEDEN. STIL BEGIN. oals bij zovele verenigingen heeft ook de geboorte van „St. Crispijn" in alle stilte plaats ge vonden. Op een voorjaarsdag in het jaar 1911 zat een vijftal muzikan ten bijeen in café v. d. Pluijm aan de Haven. Het waren de he ren J. Schalken, J. Bergmans, C. v. d. Wiel, P. Dielman en C. P. Didden. De muziek lag hun na aan het hart en ook het gesprek dat zij toen voerden ging over de muziek, of beter gezegd over de muziekbeoefening in Waalwijk. En dit laatste was de reden dat hun gesprek weinig opwekkend was. De muziekbeoefening in Waalwijk lag immers zo half en half op sterven. Het ging bar slecht met de twee harmonieën die onze stad toen telde. Het oude „St. Crispijn", afdeling van het gilde „St. Crispijn en Crispinia- nus", was door gebrek aan be langstelling al enige tijd wegge kwijnd en ook de „Waalwijkse Harmonie" stand hetzelfde lot te wachten als er niet spoedig iets gedaan werd. De vijf mannen kwamen toen op het denkbeeld om een geheel nieuwe harmonie op te richten in het in aanbouw zijnde gebouw van de r.k. Gildebond. Wetende dat men het ijzer moet smeden als het heet is, stapten deze initiatiefne mers naar het toenmalige bestuur van de Leobond en legden hun V V -'nV? V'pi' ''i - V -i o '.-.'rj-tv lauwelijks echter was men de moeilijkheden van de eerste jaren te boven en stond men op t punt voor de eerste maal aan een con cours deel te nemen, en wel te Tilburg op 15 augustus 1914, of er kwamen nieuwe sombere wol ken opzetten in de vorm van de eerste wereldoorlog. Vele leden moesten de wapen rok aantrekken, zodat er van een normaal verenigingsleven niets terecht kwam. Doch ook deze in zinking kwam men glorieus te boven en met grote ambitie wer den de repetities weer ter hand genomen. Niet voor lang echter, want na verloop van tijd bleek dat de instrumenten dermate ver ouderd en versleten waren, dat er van goede prestaties geen spra ke kon zijn. De repetities werden steeds minder bezocht en een ogenblik zag het er zelfs naar uit dat deze nog zo jonge vereniging een roemloos einde zou vinden. Het bestuur wilde echter nog een laatste poging wagen en ging eens praten met de r.k. Werk liedenvereniging voor de aan schaffing van nieuwe instrumen ten. Deze poging had sukses en op 19 maart 1921 kwam „St. Crispijn" met nieuwe instrumen ten voor de dag. En daarmee opende zich een zonnige toekomst voor de harmonie. De leden leg den een ongekende —ijver aan de dag en vele nieuwe jonge krach ten meldden zich aan. Het eerste concours op 7 augustus 1921 te Princenhage werd dan ook een groot sukses. Met een le prijs in de 4e afdeling concertwedstrijd keerde de harmonie huiswaarts. En daarmee had deze jonge ver eniging op slag de sympathie van de bevolking gewonnen. Groot was de hulde en groot het aantal gelukwensen. EEN VAANDEL. n ook in het jaar daarop groeide de lijst van suksessen met een aantal prachtige prestaties een le prijs en twee 2e prijzen, suksessen die voor een groot deel te danken waren aan de bekwame leiding van de directeur Ed. Hurk- mans en de instructeur A. Stra- vers. Toch ontbrak er nog één ding aan het uiterlijk van „St. Cris pijn", een onmisbaar ding voor een harmonie een vaandel. Een fier wapperend vaandel is de trots van elke vereniging en het gemis daarvan had de harmonie bij alle concoursen toch wel erg gevoeld. De hoofden werden bij elkaar ge stoken en met medewerking van B. W. kon in mei 1923 een loterij worden gehouden, die het nodige geld voor een vaandel moest opbrengen. Het kwam er natuurlijk en bij de installatie van burgemeester E. C. J. Moonen op 1 maart 1924 (op de dag dat de v< -V *-• Jtttf V v:.; v.»- - 'v - v* - k W-- 'C .o -v V - .'V: -ï m 4 ■v» p'z, if - S-'i:'- I*. •jrm% Zo zag „St. Crispijn" er in 1913 uit: een bescheiden en klein jongske van nog maar amper 2 jaar, maar toch ook toen al toegerust met de trots en de fierheid die elke jonge vereniging past. Nu, 43 jaar later, is ditzelfde „St. Cris pijn" uitgegroeid tot een struise man in de kracht van zijn leven, die een belang rijke plaats inneemt in ons gemeenschapsleven. Maar toch, deze foto van de kleine broekeman is een dierbare herinnering. harmonie tevens 12jaar be stond), werd het vaandel voor het eerst in 't openbaar vertoond. STEEDS HOGER. isLalJ et is niet doenlijk om in dit kort bestek alle suksessen te ver melden die „St. Crispijn" in de loop der jaren overal behaald heeft. Het zijn er zeer vele en bij zondere. Niet onvermeld mag echter blijven het prachtige resul taat dat werd behaald op het con cours te Grave op 23 mei 1926. Het is een indrukwekkende prij zenlijst: le prijs marswedstrijd (33 pnt.), le prijs concertwed strijd (57 pnt.), grote bronzen medaille van H. M, de Koningin voor het hoogste aantal punten over het gehele concours, zilveren medaille van H. M. Koningin Etmma voor het hoogste aantal punten Harmonie, gouden medail le voor het hoogste aantal punten muzikale opvatting (directeurs- prijs), zilveren medaille, aange boden door dr. L. N. Deckers, lid der Tweede Kamer, voor het hoogste aantal punten marswed strijd, voor muzikale opvatting. Natuurlijk werd bij die gelegen- g:ng gegeven hadden, gehuldigd, werden. i 1 Na elke inspanning moet nood zakelijk ook een tijd van rust ko men. En voor „St. Crispijn" lag die tijd tussen 1936 en 1940, in welke jaren de harmonie als ont spanningsvereniging van de K. A. B. een rustig bestaan heeft geleid. Daarna kwamen er nog eens vier jaren van gedwongen rust bij, omdat de oorlog in alle wielen een spaak stak. We schrijven dus het jaar 1944 als de instrumenten weer van alle mogelijke en onmogelijke paatsen voor de dag komen. Er kwam echter een domper op de feest vreugde van „eindelijk weer eens te-kunnen-beginnen" toen bleek dat vele instrumenten onbruik baar waren geworden tijdens de onderduikperiode. Men deed een beroep op het bestuur van de K. A. B., dat zelf echter ook voor te zware lasten zat om hulp van be tekenis te kunnen bieden. Er zat dus niets anders op dan de instru menten zo goed mogelijk op te lappen en met frisse moed te be ginnen. Ten gevolge hiervan daalde echter de ambitie van een aantal leden, zodat men soms met strumenten op de hoogte is, .weet wat er komt kijken voor het zover is. In deze periode heeft de Waal wijkse bevolking op overduidelij ke wijze blijk gegeven van haar zeer grote sympathie voor „St. Crispijn" en de betekenis onder streept welke de harmonie in on ze samenleving inneemt. UITMUNTEND eze warme sympathie was van zeer grote invloed op de geest en de prestaties van de herboren harmonie. In augustus 1954 werd op het concours te Groesbeek een eerste prijs jnet 110 punten en lof der jury behaald. Groot was de vreugde bij muzikanten en bevol king toen de twee touringcars 's avonds in Waalwijk terugkeer den en een enthousiaste huldiging was dan ook de welverdiende be loning voor deze bijzondere pres tatie. De grootste triomf kwam ech ter in september 1955 toen „St. Crispijn" op het concours te Schijndel met 104 punten de eer ste prijs in de 1ste afdeling be haalde en daarmee promoveerde naar de afdeling Uitmuntendheid. Met de volgende voortreffelijke V nlVWK .V' i \i y,St. Crispijn" in de nieuwe uniformen. heid aan de harmonie bij terug keer in Waalwijk een grootse huldiging niet onthouden. Direc teur, de heer Duyvelaar, en mu zikanten werden toen welverdiend in de bloemen gezet. In 1932 werd op het muziek concours te Zeist voor de eerste maal beslag gelegd op de hoog ste prijs in de le afdeling, het geen de verplichting met zich bracht om in het vervolg in de afdeling Uitmuntendheid uit te komen. Dat dit ondanks ambitie en ijverige studie minder eenvou dig is dan het lijkt, bleek op het concours te Loon op Zand in juni 1934, waar in die afdeling geen prijs kon behaald worden. I Deze kleine teleurstelling zijn zij niet het zout van het ver enigingsleven! had echter geen enkel nadelige invloed op de voorbeeldige ambitie die de leden van „St. Crispijn" samenbond tot een hechte vereniging. Het 25-jarig bestaan in 1936 werd dan ook met een 4-tal luisterrijke feestdagen gevierd, waarbij twee jubilarissen, de he ren C. P. Didden en W. v. d. Lee, die beiden 25 jaar lang hun beste krachten voor de vereni- St. Crispijn in 1936 10 man zat te repeteren. Er zijn er in deze periode zelfs geweest die hun vereniging in de steek hebben gelaten. Maar de moeilijkheden -zouden nog groter worden. In juni 1952 deelde het bestuur van de K.A.B. mee zonder dat voordien enig overleg had plaats gevonden dat besloten was om de harmonie „St. Crispijn" „aan de Waalwijk se burgerij over te geven", een v/at mildere omschrijving voor: er was geen geld meer in kas om een eigen harmonie te bekostigen. Deze onverhoedse klap heeft „St. Crispijn" bijna het leven gekost, maar gelukkig heeft Waalwijks Belang toen op zeer juiste wijze Waalwijks belang begrepen. De besturen van beide verenigingen hebben elkaar gevonden en het resultaat was dat „St. Crispijn" behouden bleef en onder 'een ge heel nieuw bestuur verder zou gaan. Het nieuwe bestuur en het bestuur van Waalwijks Belang pakten de zaken meteen flink aan en zó kon in 1953 aan alle leden een nieuw instrument in etui wor den uitgereikt Dit klinkt heel simpel, maar iedereen die een beetje met de prijzen van deze in lijst keerden de gelukkigen huis waarts: le nr 2e nr Zuiverheid 8 8 8 8.8 8 Klankgehalte 8 8 8 8 8 8 Dynamiek 9 9 9 8 8 8 Techniek 9 9 9 9 9 9 Samenspel 9 9 9 9 9 9 Opvatting en tempo 10 10 10 9 9 9 Uit deze laatste cijfers blijkt wel welk een bekwaam directeur „St. Crispijn" in de heer G. Duy velaar bezit. Bij dit concours mocht de heer Duyvelaar dan ook de bijzondere complimenten van de jury in ontvangst nemen. Het gemeentebestuur, Waalwijks Be lang, de harmonie „St. Jan" en de Kajottersdrumband gaven bij de grootse huldiging, die het ge zelschap bij zijn terugkeer in Waalwijk ten deel viel, blijk van hun belangstelling en grote waar dering. Tijdens dit concours was ech ter gebleken dat „St. Crispijn" een van de weinige niet-geunifor- meerde gezelschappen was. Het behaalde prachtige resultaat was toen voor drie vooraanstaande Waalwijkse ingezetenen bur gemeester Teijssen, de secretaris

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5