BEZOEKT TIJDENS DE MUZIEKFEESTEN DE PELIKAAN ZIIP i i i I I i „ELECTRA" Van Loon-Scbrauwers Damesmodehuis Demonstratie JAR VERAA ZOOM D, I f KAMPER PALING JOS VAN DE VEN GEZ.v. GEZ. v. d. SLAATJES Bra - Pe - De - Li - Rie - Kaan PELIKAAN JOS VAM DE VEN Komt U DAAR eens naar kijken 0 0 0 0 0 0 0 0 VOOR IETS MOOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aêt W. van der Lee Toilet ZEEP Bad ZEEP Baby ZEEP Het adres voor betere kleding C. P. VAN EETEN Wij komen met zeer interessante artikel Gaat U daar eens kijken ff Ook „HET HUIS VAH VERTROUWEH" doet mee aan de Braderie-Week! 0 0 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1956 6 Voorzitter F. C. Smolders van Waalwijks Belang, -de heer Jan Tielen, en de beschermheer van de harmonie, de heer Jos. Kiijberg aanleiding het initia tief te nemen tot de vorming van een uniformenfonds. En dank zij de activiteit van deze drie heren en de royale vrijgevigheid van de Waalwijkse bevolking kan de harmonie op de dag van haar 45- jarig bestaan in haar nieuwe uni formen voor de dag komen. Over de uitvoering van deze uniformen schreven wij reeds en de hierbij gepubliceerde foto toont wel heel duidelijk aan dat het gezelschap door deze uniformen belangrijk aan cachet heeft gewonnen. LUISTERRIJKE VIERING. e bewogen geschiedenis van „St. Crispijngeeft wel alle aan leiding tot een luisterrijke feest viering, 't Mag toch immers zeer bijzonder worden genoemd dat men ondanks de vaak overstel pende moeilijkheden het hoofd boven water heeft gehouden. En het feit dat zij daarbij geholpen is moeten worden door Waal wijks Belang en de gehele Waal wijkse bevolking, doet aan de be tekenis van dit feit niets af, inte gendeel zelfs, het toont aan dat „St. Crispijn" een onmisbaar on derdeel van de Waalwijkse sa menleving is geworden, dat zij zich mag verheugen in de sym pathie en het medeleven van elk van ons en dat wij haar voor geen geld zouden willen missen. De harmonie „St. Crispijn" neemt een grote en zeer eigen plaats in onze gemeenschap in en dat zij zich van deze plaats bewust is, blijkt telkenmale duidelijk bij bijzondere gebeurtenissen in deze stad. „St. Crispijn" is steeds bereid om alle belangrijke evenementen met mu ziek te omlijsten en luister bij te zetten. „St. Crispijn" en de bur gerij van Waalwijk begrijpen el kaar en daar komen maar weinig woorden bij te pas. Er is een we derzijds verlenen van steun en medewerking en het zal ongetwij feld de wens van elke Waalwij- ker zijn dat dit vruchtbare con tact moge voortduren tot in leng te van dagen. En zo dit nog niet genoeg mocht zijn om een luisterrijke feestviering te -rechtvaardigen, dan is het feit dat het 40-jarig bestaan door omstandigheden slechts zeer bescheiden kon wor den gevierd een reden te meer om nu eens extra diep in de zak te tasten voor een zeer bijzondere viering van het negende lustrum. En wij menen te mogen zeggen dat dit, gezien het aangekondigde programma, ook inderdaad is ge beurd. Muziek, omlijst door vele andere attrakties, waaraan mede werking wordt verleend door ar- tisten van grote naam en faam, zullen vijf dagen lang Waalwijk maken tot een plaats waar het zeer goed is te zijn (hiermee is na tuurlijk niet gezegd dat het zon der feest in Waalwijk niet goed is!). Als zeer bijzondere attraktie zullen Waalwijkse winkeliers op 13 ien 14 augustus laten zien wat zij op een markt kunnen, preste ren, terwij ook een aantal kun stenaars op de markt hun stands zullen betrekken om hun schep pingen aan de man te brengen. Ten slotte zal een grandioos vuurwerk deze „verjaardag van „St. Crispijn" besluiten. Aan vertier zal het in de ko mende dagen in Waalwijk niet ontbreken en wij hopen dan ook van harte dat deze grootse opzet alle eer zal worden aangedaan en dat iedereen na afloop zal kunnen zeggen: het was een goed en schoon feest. BIJZONDER JUBILEUM. A Is wij op deze plaats onze hartelijke gelukwensen aanbieden aan de 45-jarige „St. Crispijn" en haar alle sukses en geluk toetven- sen, voorlopig voor nog eens 45 jaar, dan willen wij toch ook een ander jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. En dan be doelen wij het jubileum van de heer C. P. Didden. .Nilles" was een van de vijf mannen, die in 1911 in café v. d. Pluym het ini tiatief hebben genomen tot de op richting van „St, Crispijn". Hij is de enige van dit 5-tal die nog in leven is. In het eerste bestuur werd Nilles tot secretaris aange steld en hij is dat tot 1952 geble ven. Thans is hij nog actief lid en heeft de functie van secretaris van de commissie Pers en Pro paganda voor dit feest met grote ambitie vervuld. Dit zeer bijzondere feit zal in het feestgedruis misschien min of meer verloren gaan en daarom vinden wij het belangrijk dat op de onschatbare verdiensten van deze „vechter" eens bijzonder de aandacht gevestigd wordt. En als wij „St. Crispijn" namens geheel Waalwijk heel hartelijk danken voor het zeer vele dat zij voor onze stad heeft gedaan dan mo gen wij zeker deze man „van het eerste uur" niet vergeten. Hij heeft de zaak van „St. Crispijn" gediend op een wijze die het grootste respect afdwingt. C. P. Didden, 45 jaar lid. Wij mogen deze bescheiden kroniek, waarvan wij hopen dat zij in zekere mate tot de feest vreugde zal bijdragen, besluiten met de vermelding van de na men van hen, die wij allen nog maals van harte feliciteren 1 mm m nis lan® Bestuur St. Crispijn F. C. Smolders, Voorzitter; P. A. M. Dirks, vice-voorzitter; P. van Heesbeen, Secretaris; J. de Kort, Penningmeester; J, v. Delft, F. Eibers, A. van Gent, Jac. Gragtmans, J. van Laarhoven, A. Teurlings. Algem. secretaris: P. van Hees been. j Directeur G. Duijvelaar. Werkende leden A. v. d. Avoird, J. v. d. Avoird, H. Berkelmans, A. Brok, C. A. C. Brok Jr., J. Bool, A. Bruijstens, G. Burinanje, Th. Burmanje, C. P. Didden, J. M. Didden, J. v. d. Gouw, A. Hamers, J. Hamers, J. v. d. Hoven, L. v. d. Hoven, P. v. d. Hoven, A. Hurkmans, H. Hurkmans, M. Hurkmans, P. Hurkmans, A. Hurkmans, P. v. Iersel, A. Leijtens, J. Leijtens, G. Ligtvoet, G. de Louw, P. de Louw, J. Merks Jzn., Chr. de Peffer, jM. T. Pelders, C. Pen- nings, A. van Riel, J. van Riel, W. van Riel, G. v. d. Sanden, J. Scheerder, Chr. Sleenhoff, N. Smits, A. G. W. Vera, F. Ver hoeven, G. Voogd, A. de Vries, C. Th. v. Vugt, P. v. d. Wiel, W. van Zundert. WINKELS TOT 22 UUR GEOPEND. Wij vestigen de aandacht van onze lezers erop dat de winkels in onze gemeente op 13, 14, 16 en 17 augustus a.s. geopend mogen blijven tot 's avonds 10 uur. Deze bijzondere omstandigheid zal het avondlijk verkeer onge twijfeld ten goede komen. Zie ook de advertentie in dit blad. St. Crispijn in 1951 GEZOND 1 DGOR'T LEVeNt! Met de aanstaande feestdagen wederom onze bekende en verkrijgbaar bij Grotestraat 200 A WAALWIJK Tel. 2562 OP DE BRADERIE BIJ DE Je hoeft niet om zeep te gaan, Als je maar om wilt gaan bij de Desinfecterende ZEEP Medicinale ZEEP Scheer ZEEP en ZEEP in luxe verpakking P IS EN BLIJFT Wij brengen SPECIALE ATTRACTIES op de Winkelmarkt. Het huis voor goede kleding doet mee aan de markt met vele weggeef'artikelen IN HENGELSPORT/ met die goede arti kelen van Grotestraat 273 WAALWIJK. De hengelsporispecialisi Ook In granen, zaden, vogels, kooien en aquaria het vertrouwdste adres. Wfj staan ook op de Braderie e n. VINDT U OOK OP DE WINKELMARKT OP 13 EN 14 AUGUSTUS TE WAALWIJK. WASMACHINES RADIO TELEVISIE VERLICHTING. Gedurende de Muziekfeesten verkopen wy AL onze prachtige Damesbloesjes met kant tegen extra verlaagde prjjzen Aparte COUPONS zomerzijde 0 WAALWIJK DONGEN Tijdens de Winkelmarkt DEMONSTRATIE met de nieuw ste Zwitserse breimachine TURMIX". Ingebouwd ap paraat, waarmede patentsteek en 1 rechts-1 averechts kan gebreid worden. Ook extra koopjes in Handwerken, Mode-artikelen en Nylons Stand Grotestraat 237 b TIJDENS BRADERIE van onze SINGER Zig-zag volautomatische NAAIMACHINE Fa. M. J. MANDEMAKERS Sprangseweg 5 WAALWIJK Telefoon 2557 Vertegenwoordiger voor Waalwijk en omstreken TIJDENS BRADERIE: Patates frites Croguetten Hasi-goreng hallen Ballen gehakt Worstjes enz. enz. Fa. A. TROMMELEN, standplaats Markt Waalwijk U kunt er ons vinden met buitengewone aantrekkelijke koopjes in diverse afdelingenWAT ZAL HET ZUN....? f Dat zult U vinden als U onze stand bezoekt. Tot 13 Augustus I TELEFOON 3103 0 BRADERIE op 13 en 14 augustus f rï* Gostuums, Spontcol bonts, Pantalons, Regenjassen, Regenmantels. Henen- mode, Tweedjassen, Winterjassen, Jekkens, Jackets, Zeiljoppens Bednijfskleding. Ook U kunt pnofitenen bij Gnotestnaat 178 - Waalwijk Ook de Finma ORIE-DUMOULIH, Gnotestn. 191

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6