WAALWIJK Waalwijkse en Langsiraaise Courant Hl# Lang H0EDEN PETTEN HERENMODES 1. HOENDERVANGERS - Grotestraat 155 VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 62 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentiepr ij s 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES„ECHO" BRAND UITGEBROKEN IN BELGISCHE KOLENMIJN. Lot van 274 mijnwerkers thans nog onzeker. Woensdag vroeg is brand uit gebroken in de steenkolenmijn „le Casier des Charbonnages d'Amercoeur" te Marcinelle. De brand ontstond op verdie ping 765, waar een kolenwagen de ï'iftkooi blokkeerde, waardoor de kabels van de lift smolten. Om de 299 mijnwerkers te red den, maakte men gebruik van 'n nieuwe put, die in aanbouw is. Vijfentwintig mijnwerkers kon den gered worden. Over het lot van 274 andere verkeert men in onzekerheid. Talloze familieleden van de ingesloten mijnwerkers staan in doffe wanhoop voor de beidein- gangen van de mijn. De reddingsploegen van Mar cinelle zijn thans bezig te probe ren twee mijnwagens, die in de tweede schacht de enige die nog toegang geeft tot de lagere verdiepingen bekneld zijn ge raakt, los te krijgen. Mijnwerkers, die bezig waren met het boren van de nieuwe schacht, hebben woensdagmor gen 't eerst alarm gemaakt toen zij uit verdieping 765 een dikke rook zagen opstijgen. Zij slaag den er in de oppervlakte te be reiken en ook de ongeveer 25 werklieden, die op deze verdie ping werkten, naar boven te brengen. Uit de mijn stijgt een dichte rookwolk op en over de omge ving hangt een scherpe lucht. Het reddingswerk is zeer moei lijk. De enige toegang is 'n nauw poortje op ongeveer 765 meter diepte, dat de getroffen mijn met een nieuwe schacht verbindt. Van de 274 ingesloten mijn werkers heeft men nog geen te ken van leven ontvangen. De brand in de mijn zou ver oorzaakt zijn door het breken van een elektrische kabel, waar na kortsluiting ontstaan zou zijn. Zes mijnwerkers zijn nog le vend boven gebracht en ook acht lijken geborgen. SUEZ-KWESTIE ZAAK VAN LEVEN EN DOOD. r 7 „Het internationale toezicht over het Suezkanaal, waarvoor de Londense conferentie een re delijk plan zal moeten opstellen, is voor Engeland en vele verbon den landen een zaak van leven en dood." Met deze woorden on derstreepte woensdagavond de Britse premier in zijn met span ning tegemoet geziene televisié- redè over het conflict rond het Suezkanaal de Britse vastbeslo tenheid tegenover Nassers ingrij pen. Zijn rede was één scherpe aanklacht van de Egyptische dictator, hoewel Eden er daar naast de nadruk op legde, dat Engeland met al zijn militaire maatregelen geen gewelddadig optreden wenst. Informateur Lieftinck. H.M. de Koningin heeft dins dagmiddag op Paleis Soestdijk wederom prof. dr. P, Lieftinck ontvangen en hem verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden die er zijn tot het vormen van een kabinet, dat ge acht kan worden het vertrouwen van het parlement te genieten. Prof. Lieftinck heeft deze op dracht aanvaard. Aldus een mede deling van het kabinet der Konin gin. Brillen en glazien goedkoper. Voor een brilmontuur, dat nu 23 gulden kost, zal men na 15 au gustus nog maar 18,50 behoeven te betalen. Dit is de grootste van een reeks prijsverlagingen voor brilmonturen en glazen, waartoe de organisaties van opticiëns dins dag hebben besloten. Tegelijk werd echter bepaald, dat de kortingen aan ziekenfonds patiënten zullen vervallen. Op de bril van 23 gulden kregen zieken fondspatiënten tot nu toe 2 gul den korting. De verlagingen spre ken bij de goedkopere brilmontu ren het meest. Zij zijn niet in het algemeen aan te geven, omdat ze praktisch per montuur verschil lend zijn. Nederlandse auto in Tirol door trein gegrepen. Vier doden len één zwaar igewondje. Vier personen zijn om het leven gekomen, toen dinsdagmorgen 'n Nederlandse auto bij Bichelbach- Heiterwang in Tirol door een goederentrein werd gegrepen. Het ongeluk is dinsdagmorgen omstreeks elf uur gebeurd. De personenauto werd door de loco motief van een goederentrein ge grepen en verscheidene meters meegesleurd. Vier van de vijf in zittenden, twee dames, een heer en een kind, zijn gedood; een an der kind werd zwaar gewond. De stoffelijke overschotten kon den pas uit de auto worden ge haald, nadat het wrak met snij branders was opengesneden. De familie kwam uit Groningen. Auto-ongeval. Op de weg van Deurne naar Helmond is dinsdagmiddag om streeks drie uur een auto, waarin twee Engelse families zaten, op nog onverklaarbare wijze tegen een boom gevlogen. In de auto waren gezeten de heer en me vrouw M. Donagh-Brown en de heer en mevrouw Ch. Brown-Bell met hun driejarig zoontje Robert. De mannen waren in dienst van de gealliëerde strijdkrachten van de RAF en in Duitsland gestati oneerd in de gemeente Goch. Zij waren voor een uitstapje op weg naar Eindhoven. Het driejarig kind, dat voor in de auto was ge zeten, werd vrijwel op slag ge dood. De andere inzittenden lie pen vrij ernstige verwondingen op en werden opgenomen in het ziekenhuis te Helmond. Twee broers door bliksem gedood Tijdens een kort onweer, dat zich dinsdag te ongeveer tien uur boven het dorpje Drouwen ont lastte, zijn de twee zoons van de landbouwer B. Zwinderman do delijk door de bliksem getroffen, toen zij bezig waren landbouw- werkzaamheden uit te voeren. Toen de jongens om half één niet thuis kwamen voor het mid dagmaal, ging de vader naar het land om hen te waarschuwen. Hij vond de ontzielde lichamen van de 20-jarige Hendrik en de 16- jarige Lambertus. Frater onder zand bedolven. Bij het klooster van de paters Passionisten te Maria Hoop bij Echt (L.) was de 22-jarige frater Ansfridus uit Thorn (in de we reld J. Korstjens) dinsdag bezig met het graven van een waterput i in 'n zandheuvel. Plotseling stort- ten de wanden van de kuil in, waardoor de frater onder 't zand werd bedolven. Hulp van ijlings toegeschoten broeders van het klooster en omwonenden was te laat. De levensgeesten waren reeds geweken. Achthonderd doden in Columbia. In de Columbiaanse stad Cali zijn dinsdag naar schatting acht honderd mensen om het leven ge komen en achttienhonderd ge wond, doordat meer dan duizend kisten dynamiet, die op 6 vracht auto's waren geladen, voor het hoofdkwartier van de militaire politie tot ontploffing kwamen. Een gebied van drie vierkante kilometer werd met de grond ge lijk gemaakt. Tot op kilometers afstand zijn de ruiten verbrijzeld. KNVB ONTSLOEG MERKEL WEGENS DIENSTWEIGERING. Max Merkel, de Oostenrijkse bondscoach Van de KNVB, is door de bond ontslagen. Merkel werd reeds enige weken geleden de dienst opgezegd naar aanlei ding van het conflict dat was ontstaan tusen hem en de Vere niging van Voetbaloefenmees- ters in Nederland. De onenigheid tussen Merkel en de Vereniging van Oefen- meesters is ontstaan doordat de bondscoach zich niet hield aan de afspraak om op 6 juli in Lun- teren een demonstratie te hou den op de jaarlijkse studiebijeen komst van de vereniging. Mer kel beweerde dat de vereniging niet over mensen beschikte, die in staat waren de door hem te doceren oefenstof goed uit te voeren. Op deze bijeenkomst wa ren oud-internationals als Arie de Vroet, Kick Smit, Bas Paau- we en Qtto Bonsema aanwezig. De Vereniging van Voetbaloe- fenmeesters voelde zich gedu peerd, beledigd en in haar eer aangetast en het bestuur diende een protest in bij de KNVB. De heer Merkel is daarop door de voetbalbond ter verantwoording geroepen. Het resultaat hiervan is geweest dat men de heer Mer kel heeft medegedeeld, dat men op een dergelijke basis niet met hem kon samenwerken en dat hem de dienst werd opgezegd. Drunen Zondag-Artsen-Dienst. De Zondag-artsen-dienst wordt deze week waargenomen door Dr Verhaak. Geslaagd. Voor het theorie-examen eerste monteur benzine automobiel-tech niek slaagde in het examen-cen trum van de stichting VAM te Scheveningen onze dorpsgenoot C. K. van Wezel. Mijnenveger „Drunen". Vanaf donderdag 9 augustus zullen in de etalage van de fa. J. Verdiesen, Raadhuisplein alhier, twee schilderstukken te bezichti gen zijn, welke in opdracht van het gemeentebestuur zijn gemaakt ter aanbieding aan de comman dant van de Mijnenveger Drunen. Het betreft hier een gezicht op het Raadhuisplein, welke vervaar digd is door Groenewegen uit Goirle en een gezicht op de Dru- nense Duinen, vervaardigd door van Riel uit Tilburg. De officiële overdracht van 't schip, dat gebouwd wordt op de werf van Gebr. Gusto, Schiedam, zal vermoedelijk geschieden eind augustus. Nieuwe schoenfabriek. Binnenkort zal Drunen wor den verrijkt met een nieuwe schoenfabriek. In de Grotestraat zal de heer H. J. de Munnik er zijn geheel nieuw bedrijf in ge bruik kunnen nemen. In korte tijd is daar een ruime luchtige fabriekshal verrezen waarin aan ruim 30 a 40 arbeiders werk kan worden verschaft. Begonnen zal worden met de productie van luxe damesschoenen onder de naam „Black Rox". De lange en veelzijdige erva ring van de ondernemer, de heer H. de Munnik, staat er borg voor dat dit bedrijf spoedig een goe de klank zal krijgen onder fabri kanten van luxe schoenen. Eti&hout Geslaagd. Voor het diploma dubbelboek- houden slaagde de heer M. van Logten. Voor 't diploma sterkstroom monteur met als gevolg erkend installateur van de PNEM slaag de de heer A. v. Sluisveld Mz. In memoriam. Vrij onverwacht is de heer Joh. v. Stiphout, na een gedul dig gedragen lijden naar een be ter leven overgegaan. Het leed wezen met de familie is algemeen temeer daar de heer v. Stiphout in het parochiële verenigingsle ven een voorname plaats innam Hij had steeds een groot aandeel in de verschillende activiteiten die van „Elshout Vooruit" of an dere verenigingen uitgingen. Door zijn beminnelijk karak ter en zijn onkreukbare trouw en volhardende toewijding was bij een geziene persoonlijkheid. Moge hij voor zijn vele verdien sten voor de gemeenschap door God overvloedig beloond worden. Kamperen. Geheel verkwikt zijn de Wel pen weer van hun bivak terug gekeerd. Ofschoon het ongun stige weer aanvankelijk alles in duigen dreigde te gooien, heeft men toch op het laatst niet te klagen gehad. Van 7 tot 14 aug. kamperen de Verkenners in Vorstenbosch. Zondag 12 aug. ouderdag. VSëjmen Kermis. De Kermis te Vlijmen wordt dit jaar gehouden 25, 26, 27 en 28 augustus. In de café's is er gele genheid tot dansen en op het Plein komen verschillende attrak- ties voor groot en klein. R.K. Toneelver. Volharding. De R.K. Toneelvereniging Vol- i harding heeft voor haar eerste winteruitvoering in studie geno men „Een mens wikt", toneelspel in drie bedrijven door Jo Maijo. Visclub de Hut. Zondag 12 aug. maandvergade ring van de Visclub de Hut in Café Vismalen. Ouden van Dagen. Dinsdag 7 aug. maakten de Ouden van Dagen van Vlijmen een uitstapje. Om 8 uur 's avonds arriveerden de oudjes op 't Plein, waar ze door de Harmonie Con cordia werden ingehaald. Daarna tiok men met muziek naar Hotel Prinsen, waar een koffietafel klaar stond. Hartelijke woorden werden er gesproken en allen wa ren weer voldaan over het mooie uitstapje. Voetbal. Zaterdag speelt Vlijmen in de finale om de prachtige Vogelwijk- prijs. Haarsteeg Vergadering Visclub. Onder voorzitterschap van H. v. d. Heijden hield de visclub in café M. Reuzer, wegens bijzondere omstan digheden een tussentijdse vergade ring, die zeer druk bezocht was. Na op de gebruikelijke wijze te hebben geopend, spoorde de voor zitter de leden aan om te trachten de in hun bezit zijnde loten van de uitgeschreven loterij te verkopen, daar de trekking op 2 september a.s. zal plaats hebben. Twee nieuwe leden, die tot de vereniging wensten toe te treden, werden met algemene stemmen aangenomen. Er werd besloten om op zondag 19 augustus a.s. deel te nemen aan een concours,-dat op die dag in Tilburg wordt gehouden. In verband met het verzorgen van de reisgelegenheid, kan men zich op geven tot en met zondag 12 augus tus. Na de rondvraag werd de verga dering op de gebruikelijke wijze ge sloten. Concert. Op zondag 12 augustus a.s. zal de harmonie St. Caecilia de bevolking een tuinconcert aanbieden. Mochten de weersomstandigheden minder gunstig zijn, dan zal dit concert plaats hebben in café v. Oijen. Heust/en Begin van brand. Woensdagmiddag j.l. werd Heusden opgeschrikt door brand alarm. Het bleek dat in hotel Concordia aan de Vismarkt al hier een begin van brand was ontstaan doordat de gordijnen in de keuken hadden vlam ge vat. In de keuken was men be zig met wecken. De Heusdense vrijwillige brandweer, die spoe dig ter plaatse was, behoefde niet meer in te grijpen, daar door de eigenaar van het hotel, dhr. Doedeijns, het vuur reeds met een brandblusapparaat was ge blust. Bevorderd. Met ingang van 1 juli j.l. is onze oud-stadgenoot de heer L. Boender, adjunct-commies 1ste klasse ter secretarie in de ge meente Geldermalsen, benoemd tot commies ter secretarie al daar. Geslaagd. Onze stadgenoot de heer W. Knoop, slaagde te 's-Gravenhage voor het tweede gedeelte van het notarieel examen. Sprang Geref. Kerk. A.s. zondag v.m. 9.30 uur en n.m. 5 uur hoopt in de Geref. Kerk in de Dienst des Woords voor te gaan Ds. Derksen van Middelstum (Gr.). Gapelle Oud-gemeentesecretaris van Vrijhoeve-Capelle vierde 40-jarig ambtsjubileum. Een dezer dagen vierde dhr. 'J. A. Timmermans, gemeentese cretaris van Werkendam, zijn 40-jarig ambtsjubileum. Dat wij aan dit jubileum op deze plaats aandacht schenken, vindt zijn oorzaak in het feit, dat de heer Timmermans zijn loopbaan als gemeentesecretaris te Vrijhoeve- Capelle is begonnen. De jubilaris bezocht te Raams- donksveer de lagere school en nadat hij alle klassen dezer on derwijsinrichting had doorlopen volgde hij te 's-Hertogenbosch het middelbaar onderwijs met gunstig gevolg. Na zijn school opleiding voelde hij zich aange trokken tot het werk ter gemeen- j tesecretarie en werd hij, voordat i hij tot secretaris te Vrijhoeve- I Capelle werd benoemd, als zoge- l naamd „hulpje" van de gemeen- FiliaalhoudsterMEVR. v. d. BRAND—HENS. tesecretaris van Werkendam tot het gemeentewerk opgeleid. Op 1 aug. 1916, op 23-jarige leeftijd, aanvaardde de heer Tim mermans de betrekking van ge meentesecretaris van Vrijhoeve- Capelle, dat toen nog een zelf standige gemeente was. Slechts kort is hij in Vrijhoeve werk zaam geweest, want in mei 1919 trad hij als gemeentesecretaris in z'n tegenwoordige standplaats in functie. Tijdens een speciale zitting van de gemeenteraad werd de jubilaris woensdag 1 mei in te genwoordigheid van de gemeen teraad en vele genodigden gehul digd. In een gloedvolle, rede schetste de Edelachtbare Heer Burgemeester de Bruijne de ver diensten van de jubilaris, niet alleen in dienst van de gemeen te, doch ook in het plaatselijke verenigingsleven. Aan 't slot van zijn huldigingstoespraak speldde hij de jubilerende gemeentesecre taris de versierselen, verbonden aan de koninklijke benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau, op de borst. Na het sluiten van de officiële gemeenteraadsvergadering voer den nog verschillende sprekers het woord, o.m. de Edelachtbare Heer Burgemeester Smit van Sprang-Capelle, die de jubilaris in hartelijke bewoordingen ge lukwenste en hem dank bracht voor zijn werk in dienst van het voormalig Vrijhoeve-Capelle. Begrijpelijk is, dat de jubilaris tot in lengte van dagen op deze huldiging, waarbij hem moet ge bleken zijn, dat zijn werk alom gewaardeerd wordt, met dank baarheid zal terugzien. ZONDAGSDIENST. Zondag 12 augustus 1956. Arts P. J. A. Lenglet. Apotheek Nijman. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 12 augustus 1956. 10 uur: Ds. G. P. Post van Eindhoven. N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 12 augustus 1956. 10 uur v.m. en 2.30 uur n.m. Eerw. Heer C. W. van Kooten van Neerlangbroek. N. H. KERK BAARDWIJK. Min. Loeffstraat 65. Zondag 12 augustus 1956. 9 uur v.m.: Ds. C. B. Schuur man. VAN DE A.S. FEESTDAGEN. Kunstmarkt. De kunstmarkt die Waalwijks Belang organiseert, in 't kader der a.s. Muziekfeesten van St. Cris- pijn, belooft een groot succes te worden. Niet minder dan een twintigtal bekende Brabantse en j Hollandse schilders zullen 1 daaraan met hun werk deelne- men, om daarmee het doel der kunstmarkten, nl. het publiek meer in contact te brengen met de kunst en de kunstenaars te helpen bevorderen en vanzelf sprekend ook hun kunstproducten een weg te doen vinden in de Nederlandse huisgezinnen. Wij zijn er van overtuigd dat dit deel van 't feestprogram niet t minste zal zijn van het gebode- ne en hopen dan ook van harte dat dit initiatief, geheel nieuw voor de Langstraat, in elk opzicht een sukses zal blijken en grote belangstelling zal trekken. Het zal in deze kunstenaarshoek onge twijfeld interessant en gezellig zijn. De officiële opening zal zon dag 12 augustus te 12 uur plaats hebben op 't Raadhuisplein, door burgemeester Teijssen, na een in leidend woord van de heer J. Timmermans, voorzitter van Waalwijks Belang. De volgende kunstenaars zullen deelnemen aan de kunstmarkt 1 Jo den Otter, Vught; 2 Tom Slager, Vught; 3 jan Hohmann, Oosterhout; 4 Dio Rovers, Breda; 5 Dolly Mulders, O.L. Vrouwen polder (Zl.)6 R. Holthuis, Bre da; 7 Frans Meijer, Breda: 8 P. Hoeks, den \Haag; 9 Annie Bijl- v. d. Kuijl, den Haag; 10 Antoi nette Brouwer, den Haag; 11 Kees de Voogd, Rotterdam; 12 E. van As, Rotterdam; 13 Fijtse de Bruijn, Breda; 14 Gompertz, den Haag; 15 Henk Dekker, den Haag; 16 G de Moree, Breda; 17 J. Jaspers, Geertruidenberg; 18 J. Hubertus, Geertruidenberg; 19 G. Gerrits, Vrijhoeve-Capelle. Bovenstaande schilders zijn al len leden van Jeroen Bosch, van de Ned. Kunstenaarskring, van Odis en van Rotterdams Kunste naars-Sociëteit. I Wij willen er even speciaal op attenderen dat de Kunstmarkt niet zoals in de officiële feestgids en elders is vermeld, gehouden wordt op maandag en dinsdag, maar op zondag en maandag, 12 en 13 augustus a.s. en mogelijk ook nog op dinsdag. BRADERIE. Wij willen nog wel eens gaar ne de aandacht vestigen op de Winkelmarkt, de braderie van de Waalwijkse Middenstand, die maandag en dinsdag wordt gehouden op 't prachtig versierde en verlichte Raadhuisplein; ook de kramen zelf zullen er attractief uitzien. Er zal van alles te kust en te keur te koop zijn en wij ver trouwen dat vele bezoekers hun steentje zullen bijdragen ten gun ste van dit initiatief van de Waal wijkse middenstand die ditmaal van grote activiteit blijk geeft. Dus allen op naar de Waal wijkse Winkelmarkt in de a.s. feestdagen. De lijst van deelnemers aan de braderie is uitgebreid met de vol gende verenigingen en bedrijven: Bond zonder Naam; Verbond voor Veilig Verkeer; Kath. Ver kenners; Rode Kruis; De Ge croonde Leersse en Hotel Ver- wiel. De officiële opening van de braderie zal plaats hebben op maandag 13 augustus des avonds om 7 uur en zij zal geschieden door burgemeester Teijssen. Daarna zal de burgemeester met de genodigden een rondgang over de markt maken. FEESTVERLICHTING. Wie woensdag- en donderdag avond door de Grotestraat ge wandeld heeft moet zich wel een ogenblik teruggeplaatst gewaand hebben in een eindeloze sprook jesstraat uit het oude land van Sheherazade, want dit was de Grotestraat niet meer met zijn moderne en wat prozaische win kels. Achter deze honderden rode, gele, blauwe, groene en oranje lampions kan men veeleer weel derige Oosterse bazars vermoe den met dikke tapijten, gordijnen die geruisloos openschuiven en waar glimlachende en buigende Oosterlingen kostbare ivoren en van edelstenen flonkerende voor werpen die het oog verblinden te koop aanbieden. Wij menen dan ook te mogen zeggen dat deze verlichting de hoogste verwachtingen ver over treft. De gemeente heeft hier voor een entourage gezorgd die elke bezoeker der Waalwijkse muziek feesten met grote bewondering zal vervullen. Deze verlichting is alleen een bezoek aan Waalwijk overwaard, want ze is in één woord uniek. Het is wellicht overbodig, maar toch willen wij nogmaals en voor- DE ZAAK MET DE GROOTSTE KEUS EN DE LAAGSTE PRIJZEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9