- f-v t n Waalwijkse en Langsiraaise Courani Weekeinde bracht unieke evenementen en veel gezellig vertier H. 4 dW, f 'f ft, B De muziekfeesten van St. Crispijn mü AA"*. -ir T5 tSii® W' Maandag 13 augustus 1956 Uitgever: Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2x per week 76e jaargang no. 63 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.- ADRES„ECHO" I et zag er zaterdagmiddag naar uit dat de muziekfeesten van onze jubilerende harmonie St. Crispijn een weerloze prooi zou den worden van regen en wind, want toen de voorzitter van de harmonie, de heer F. Smolders, om 4 uur na de diverse comi- té's en verdere genodigden, on der wie de Hoogeerw. Heer De- ken v. d. Hurk en de Zeereerw. Heer Pastoor Verbiesen, te heb ben verwelkomd aan burge meester Teijssen gelegenheid gaf het openingswoord uit te spreken, waren regen en wind druk doen de de kwaliteit van het tentzeil te beproeven. Gelukkig echter zijn deze sombere aspecten geen wer kelijkheid geworden, zodat velen op het unieke feestterrein gedu rende het weekeinde hebben kun nen genieten van muziek, dans en cabaret. In zijn openingswoord stelde burgemeester Teijssen allereerst vast dat St. Crispijn evenals zo vele andere verenigingen vele ups en downs heeft gekend, doch deze dank zij energie en samenwerking glansrijk te boven is gekomen. Er is dan ook alle reden om dit 45- jarig jubileum met luister te vie ren. Niet alleen echter wegens de instandhouding van de vereni ging, doch ook en vooral omdat de vereniging een niveau heeft bereikt dat respect verdient. Ver volgens belichtte burgemeester Teijssen in het kort de betekenis van de harmonie voor het ge meenschapsleven. Gij zijt, aldus de burgemeester een onmisbaar element geworden in de samen leving. Gij hebt medewerking verleend telkenmale wanneer daarvoor een beroep op u werd gedaan. Gij hebt fleur en klank gebracht en daardoor sfeer en stijl verleend aan vele evenemen ten. Het is dan ook niet verwon derlijk dat de gehele Waalwijkse bevolking meeleeft met de har monie. Spreker wilde vervolgens in het bijzonder de leden vermel den, niet in de eerste plaats om dat zij het gezelschap vormen, maar omdat zij betekenis geven aan het gezelschap. De vele of fers, die zij gebracht hebben wor den zo gemakkelijk uit het oog verloren, maar vandaag is 'er alle reden om daarop de aandacht te vestigen en dank te brengen voor alles wat zij voor het gemeen schapsleven hebben verricht. Maar dank ook aan het bestuur voor de bijzondere activiteiten gedurende de laatste jaren en spr. hoopte dan ook dat deze activi teit zich zou mogen blijven ont wikkelen en dat het gezelschap in de toekomst nog grotere triomfen zou mogen vieren. De muziekfeesten zelf achtte burgemeester Teijssen van bete kenis voor Waalwijk en wijde omgeving. Hij was er van over tuigd dat de feesten groot bezoek zouden trekken. Dank zij bijzon dere organisatietalenten immers is een veelzijdig programma tot stand gekomen en spreker achtte dit alleszins 'n gelukwens waard. ■Yelen hebben zich beijverd om dit te doen slagen: leden van St. Cris pijn en vele anderen. De burge meester bracht hun en vooral de gemeentediensten hartelijk dank voor het vele werk dat zij in de afgelopen maanden en weken hebben verricht. Ik hoop, aldus burgemeester Teijssen, dat gij al len prettige en genoeglijke feest dagen zult hebben en dat dit feest in alle opzichten moge slagen; en ten slotte dat St. Crispijn de sym pathie en waardering van de ge hele Wgalwijkse bevolking zal mogen behouden. Hierna was het woord aan de heer C. G. M. van Riel, Alge meen Voorzitter der Kon. Ned. Federatie van Harmonie- en Fan faregezelschappen en burgemees ter der gemeente Angerlo (Gld.). Hij zeide gaarne te hebben gevolg gegeven aan het verzoek van het hoofdbestuur om het woord te voeren bij de opening van deze muziekfeesten. Allereerst betuig de hij zijn dank, mede namens het hoofdbestuur, voor het vele dat St. Crispijn voor de amateurmu- ziek heeft gedaan. Ook dankte hij de burgemeester voor zijn vrien delijke woorden, vooral ook om dat 't nog wel eens ontbreekt aan waardering van die zijde, waar van men deze het meest behoeft. Hij was er dan ook van over tuigd dat de belangen van St. Crispijn bij het gemeentebestuur in goede handen zijn. Gaarne sloot hij zich bij de woorden van de burgemeester aan en hoopte dat deze feesten in alle opzichten en sukses zouden mogen worden. Ten slotte spoorde hij de jubile rende vereniging aan om op de in geslagen weg voort te gaan en onder leiding van de eminente di recteur trouw te blijven aan het verenigingsvaandel en ook aan het vaandel der Kon. Ned. Fede ratie. Namens bestuur en leden van de harmonie dankte de voorzitter de heer F. Smolders, voor deze opening. Bijzondere dank bracht hij echter aan de gemeente voor de grote medewerking welke zij in alle opzichten heeft verleend, bijv. het beschikbaar stellen van dit prachtige terrein. Verder had hij grote waardering voor hetgeen door de dienst gemeentewerken onder directie van de directeur de heer Kobben en tijdens diens afwezigheid onder leiding van de plv.-directeur de heer Koevoets, en door de gemeente-lichtbedrij- ven onder directie van de heer van Vliet is tot stand gebracht. Ook de middenstand en St. Crispijn hebben elkaar gevonden in een harmonieuze en zeer ge waardeerde samenwerking. Een woord van bijzondere hulde acht te de voorzitter „ook op zijn plaats jegens de heer C. P. Didden. Al lereerst omdat hij de enige nog in leven zijnde initiatiefnemer bijzonder pionierswerk heeft ver richt. Tevens heeft hij thans voor de 3e maal op voortreffelijke wij ze de samensteling van de feest gids verzorgd. De voorzitter zei- de dat het 45-jarig jubileum van de heer Didden ook nog op an dere wijze zal worden herdacht. Ten slotte bracht de heer Smol ders hartelijk dank aan Waal- wijks Belang, voor de royale en intensieve medewerking die zij ook nu weer heeft verleend, en aan alle anderen die zich voor het welslagen van dit feest hebben beijverd. Met de wens dat het een schoon feest bij gunstig weer zou mogen worden besloot de voor zitter zijn toespraak. CONCERTEN. Als zustervereniging van het jubilerende Crispijn viel aan St. Jan de eer te beurt om de lange rij van concerten te openen. On danks een handicap de afwe zigheid van enkele leden wegens vakantie deed zij dat onder lei ding van de heer J. Mol op be kwame wijze met een drietal num mers, waarvan de Partita Picola van G. Boedijn ons het meest be koorde. De ouverture Nabuco van Verdi vertoonde hier en daar enkele foutjes, doch gezien de ge noemde handicap mag dit nau welijks als een aanmerking gel den. Bovendien werden de spe lers wel een moment uit hun con centratie gebracht door een voor bij marcherende en op volle kracht blazende en roffelende drumband. Alle waardering voor dit optreden van St. Jan is hier wel op haar plaats. Het bijzonder fraai geünifor meerde Van Haren's Muziekge zelschap, dat voordien reeds een fraaie mars door de gemeente had gemaakt, bracht hierna op spectaculaire wijze een 4-tal num mers ten gehore, waarbij wel bleek dat marsmuziek de sterkste zijde van dit gezelschap is. De heer A. van Dijk en zijn mannen kunnen terugzien op een geslaag de bijdrage tot de muziekfeesten. Buitengewoon fraai en kundig was het optreden van Taxandria's Drumband uit Oisterwijk onder leiding van de heer H. Rozen. De - v" V* «o •'-> r V-- - r - 5* - y m 5 - t W-: s$r Jw V v s<\ - V - -S - - :r: a, vt VN. N V -N' 4. -4c - -Ti- -V'V fV Sfi Harmonie „St. Crispijn" in uniform augustus '56. marsen werden voortreffelijk uit gevoerd en toonden duidelijk de homogeniteit van dit gezelschap aan. De toehoorders waren dan ook terecht zeer opgetogen over dit optreden. De r.k, harmonie „Aurora" uit Dongen onder leiding van de heer F. Vermeeren bewees met een 4- tal nummers, dat het de kunst van het musiceren op de juiste wijze verstaat. Het klankgehalte en het samenspel waren zeer goed en de opvattingen van de heer Vermeeren verraden bekwaam heid. Muziek van een zeer bijzonde re en zeer aparte klasse viel er 's avonds te beluisteren, want toen concerteerde het Harmonie orkest van Staatsmijn Maurits en Chemische Bedrijven onder lei ding van de heer Piet Stalmeier. Voor ons was dit het beste har monieconcert dat wij ooit hebben gehoord en wij hebben deze (mis schien weinig zeggende) conclu sie kunnen toetsen aan de mening van ervarener en kundiger ken ners der harmoniemuziek dan wij. Dit was een zo weergaloos en volmaakt concert terwijl toch de omstandigheden niet zo gun stig waren -dat wij niet kunnen zeggen dat enig onderdeel uitstak boven het andere. Wel heeft ons de verbazend mooie toon der houtblazers in verrukking ge bracht, met name in de Scènes Caucasiennes. De heer Stalmeier is een dirigent van uitzonderlijk formaat. Zijn tempi zijn prachtig en zijn nuanceringen en fraserin gen hadden wij bij een harmonie orkest welhaast niet voor mogelijk gehouden. In de uitvoering van de ouverture Carnaval Romain van Berlioz viel het ons op dat bij de reprise van het eerste hoofdthe ma de staccato-achtergrond van het koper ontbrak, die de sympho nische zetting zo'n grote behoor lijkheid verleent. Jammer was het dat dit unieke concert niet ongestoord verliep. Achter in de tent was het een voortdurend af en aan geloop en gepraat van cabaretliefhebbers. Voor de bezoekers van het con cert was dit allesbehalve een ge noegen. Na afloop van het concert ver zorgde het harmonie-orkest teza men met de drumband een in drukwekkende taptoe. KUNSTMARKT. Harmonie „St. Crispijn" in burger augustus '56. egunstigd door een wat win derige, maar toch zonnige hemel vond zondagmorgen om 12 uur de opening van de door Waal- wijks Belang georganiseerde kunstmarkt plaats. De voorzitter van Waalwijks Belang, de heer J. Timmermans, verwelkomde allereerst de deel nemende kunstenaars. Deze kunstmarkt, aldus de heer Timmermans, fe tot stand geko men op initiatief van Waalwijks Belang en het zal deze vereniging dan ook ten zeerste verheugen in dien zij slaagt, want dan is er alle aanleiding om haar in de toe komst te herhalen. Spreker dank te de burgemeester voor zijn be reidwilligheid de opening van deze kunstmarkt te willen ver richten en voor de steun die hij bij het organiseren van dit evene ment in zo ruime mate heeft ver leend. Ook de gemeentebedrijven betrok de heer Timmermans in zijn dankwoord. Burgemeester Teijssen noemde het organiseren van deze kunst markt een zeer goede gedachte. Hij sprak er zijn vreugde over uit dat niet alleen artisten uit Noord- Brabant hiervoor waren uitgeno digd, maar ook uit de streken rond den Haag en Rotterdam. Hij sprak de hoop uit dat velen deze markt zouden mogen bezoeken en hij spoorde het publiek aan niet alleen van zijn belangstelling blijk te geven door een rondgang langs de tentoongestelde werken, maar ook door aankoop van deze wer ken. En over bezoek heeft deze markt ongetwijfeld niet te klagen gehad. Tot laat in de avond heb ben honderden bezoekers de zeer fraaie doeken bezichtigd en als er niet gekocht is dan is dat o.i. te wijten aan de prijzen die voor de gemiddelde beurs wel wat hoog lagen. Daadwerkelijke belangstel ling moet ook doenlijk zijn, al be grijpen wij alleszins dat een waar lijk goed kunstwerk niet voor een appel en een ei te koop kan zijn. Vooral des avonds verdrongen zich velen langs de uitstekend ge- exposeerde en verlichte schilde rijen. We hopen èn voor Waalwijks Belang, maar vooral voor de kun stenaars dat vele kijkers alsnog kopers zullen worden. NIEUWE UNIFORMEN. 0 nder grote belangstelling had om één uur op het feestterrein de overdracht plaats van de unifor men, waarin de feestvierende har monie voordien een zeer specta culaire rondgang door de gemeen te had gemaakt. Burgemeester Teijssen noemde de le maart 1924 een belangrijke dag in het bestaan van St. Cris pijn, omdat men toen de beschik king had gekregen over een vaan del. Hij meende dat deze dag evenwel nog in betekenis werd overtroffen door de 12e augustus 1956, de dag waarop door de me dewerking van velen de over dracht kon plaats vinden van schone en rijke uniformen. En de ze medewerking, aldus de burge meester, is u gaarne geboden, om dat gij getoond hebt een bijzonder corps te zijn en u vertrouwd hebt gemaakt met de gehele Waal wijkse bevolking. Deze uniformen zijn de beloning voor de vele en belangrijke prestaties, die gij hebt verricht, en dat zij nu reeds in uw bezit konden worden gesteld is te danken aan de bijdrage die elke groepering van de bevolking hier voor heeft verleend. Dit is voor u ongetwijfeld een reden om het corps te blijven dat gij zijt en om uw prestaties nog hoger op te voe ren. Met een woord van dank voor de vele prestaties droeg de burgemeester vervolgens de uni formen symbolisch aan de ver eniging over. Namens het hoofdbestuur werd een gelukwens uitgesproken door de heer v. d. Heuvel, voorzitter van de Kon. Ned. Federatie afd. Noord-Brabant, zowel ter gele genheid van het in bezit krijgen van deze prachtige nieuwe unifor men alsook ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum. De roem van St. Crispijn, aldus spreker, was enkele jaren terug wat ge taand, doch dank zij de activitei ten van het bestuur heeft men de juiste weg hervonden. Hij wenste geheel Waalwijk geluk met een zo voortreffelijk gezelschap, dat dank zij de energie van leden en bestuur is opgeklommen tot de afdeling Uitmuntendheid. Spre ker betreurde het dat ten gevolge van omstandigheden (vakanties) 't concours niet groter was uitge vallen. Hij roemde het prachtige feestterrein en het veelzijdige pro gramma en sprak ten slotte de wens uit dat St. Crispijn tot 'een bloei moge komen waarop de ge hele bevolking trots kan zijn. De voorzitter van St. Crispijn, de heer F. Smolders, noemde de ze dag de mooiste van deze fees ten. In enkele woorden memoreer de hij de snelle verschaffing van nieuwe instrumenten en de grote vreugde over het initiatief van burgemeester Teijssen, de heer Jan Tielen, secretaris van Waal wijks Belang, en de beschermheer de heer Jos Klijberg. Dank zij de grote activiteit van deze heren en de medewerking van de zijde der industrie en der bevolking, is deze overdracht zo snel 'een feit kun nen worden. Spreker zei trots te zijn op dit geschenk en deelde mede dat elk lid zich spontaan bereid had verklaard per week f 0.25 extra te betalen voor het onderhoud en de uitbreiding der uniformen. Ten slotte dankte de heer Smolders nog de fa. v. d. Wouw uit Tilburg die via de fa. Cunen voor een zo goede en snelle le vering had zorg gedragen. Hierna bracht de harmonie te- samen met de K.A.J.-drumband enige pittige marsen ten gehore. CONCERTWEDSTRIJD. 's Middags om 4 uur streden van Riethoven's Fanfare (dir. A. v. d. Ceelen) en de Kon. Muziek vereniging „Apollo" uit Laren (Gld.) (dir. J. Timmermans) om

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1