ELECTRA grootste keus D, Waalwijkse en Langst Courant Gemeentesecretaris van Geertruidenberg op grootse wijze gehuldigd D z Zeshonderd oud-strijders in Waalwijk bijeen SCHEERAPPARATEN STOFZUIGERS VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2x per week 76e JAARGANG No. 64 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. .Contract-advertenties speciaal tarief BureauxGROTESTRAAT 205, WA ALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 De heer M. de Visser bij zijn 40-jarig ambtsjubileum onderscheiden met de Erepenning in zilver van de stad Geertruidenberg. Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" uur insdagmorgen te tien kwam de raad der gemeente Geertruidenberg in openbare ver gadering bijeen onder voorzitter schap van burgemeester Mr. J. Ch. J. Faure. Het wat ongewone tijdstip van deze vergadering vond zijn oorzaak in het feit dat tijdens deze vergadering de hul diging plaats vond van de ge meentesecretaris, de heer M. de Visser, in verband met zijn 40- jarig jubileum als ambtenaar in dienst der gemeente Geertruiden berg. Na de goedkeuring van de no tulen hechtte de raad zijn goed keuring aan een voorstel tot het aangaan van een tweetal geldle ningen, resp. groot f 250.000.— en f 500.000.— ten behoeve van de woningbouw. Goedkeuring verkreeg ook het voorstel tot het laten uitvoeren van baggerwer- ken bij het noordelijk industrie terrein ('t wegwerken der schor ren) .- Hiermee zullen f 15.000.— gemoeid zijn en tevens kunnen dan de bij de Dongebrug gelegen boten worden verhaald. Ten slotte werd besloten de Erepenning in zilver der stad Geertruidenberg toe te kennen aan de gemeentesecretaris, de heer M. de Visser, bij gelegenheid van diens'40-jarig ambtsjubileum Hierna betrad de jubilaris, vergezeld van zijn echtgenote, kinderen en overige familieleden de raadzaal. Onder de vele ge' nodigden merkten wij op burge meester Prinssen van Raams- donksveer, de Zeereerw. heer Pastoor v. d. Mee, ds. Remijn, mevr. Bianchi, de directeur van de PNEM, ir. Rijkes, de secre tarissen der gemeenten Loon-op Zand, Made, Dongen, Hoge en Lage Zwaluwe en Barneveld, de oud-secretaris der gemeente Geer truidenberg de heer Meijers, dr. Jaspers en de commandant van de Vaar- en Duikerschool, luite nant Wieringa. In zijn huldigingstoespraak zei burgemeester Faure dat het [voor hem een zeer bijzondere gelegen heid was om als jong burgemees ter der gemeente Geertruidenberg de gemeentesecretaris als eerste te mogen gelukwensen bij zijn 40 jarig ambtsjubileum. Daar ik pas kort burgemeester van Geertrui denberg ben, aldus de burgemees ter, kan ik niet. teruggrijpen op anekdotes uit uw 40-jarige loop baan als gemeenteambtenaar en zeggen wat gij voor de gemeente Geertruidenberg hebt gedaan. Ik hoop dat de sprekers die na 'mij komen de juiste aanknopingspun ten zullen vinden en u daarmee op juistere wijze zullen huldigen. In de 2 jaar echter gedurende wel ke ik u naast mij heb geweten, mijnheer de Visser, heb ik per soonlijk een zeer grote waarde ring voor u gekregen. Gij hebt mij uw vriendschap geschonken en gij zijt altijd bereid geweest alle zor gen en moeilijkheden mede te dragen. Ik ben u daarvoor zeer dankbaar. En zich richtend tot de heer en mevrouw de Visser, zei burge meester Faure: „Het moet voor u beiden een grote voldoening zijn te weten dat iedereen in deze ge meente u beiden een zeer warm hart toedraagt.'' In het kort schetste spreker hierna de be scheiden persoonlijkheid van de jubilaris, die zich van het begin af maar matig ingenomen heeft getoond met alle feestelijk ver toon rond dit bijzondere jubileum. Vervolgens deelde de burge meester mede, dat de raad be sloten had de jubilaris op grond van zijn bijzondere verdiensten de Erepenning in zilver van de stad Geertruidenberg te verlenen, 'n onderscheiding die tot nu toe slechts aan twee inwoners der ge meente is verleend. Als materieel geschenk overhandigde de burge meester de jubilaris nog een en veloppe met inhoud. Tot slot van zijn toespraak sprak burgemeester aure de wens uit dat de jubila ris nog vele jaren in dienst der gemeente werkzaam zou mogen zijn, In zijn gelukwens betrok hij ook mevr. de Visser, die hij als dijk van dank en waardering een fraai boeket bloemen aanbood, en de kinderen van de jubilaris. De heer Schot, die hierna na mens de raad de jubilaris toe sprak, zei, dat het weldadig aan deed, dat in deze in geld denken de tijd nog mensen te vinden zijn die, zónder te vragen wat het op levert, hun naastenliefde schen ken in de ruimste zin van het woord. Zo n mens, aldus de heer Schot, is u, mijnheer de Vigser. Uw bescheidenheid en bereidwil ligheid kennen geen grenzen. De raad is vervuld van een diep respect voor uw persoonlijkheid en hoopt dan ook dat de samen werking met u nog een aantal ja ren zal mogen voortduren. Als ge schenk bood hij de jubilaris na mens de raad een fraaie bureau stoel aan. In zijn dankwoord zei de 59-ja- rige jubilaris, dat hij deze feest viering met gemengde gevoelens ontvangen had en dat hij ook nu gaarne de man op de achtergrond gebleven was. Hij had in zijn loopbaan getracht de gemeente naar beste vermogen te dienen en de belangen van de bevolking zo goed mogelijk te behartigen. Veel echter had hij graag anders en beter willen doen. Hij bood zijn excuses aan voor alle gemaakte fouten en aan allen die hij mis schien op enigerlei wijze mocht hebben gekwetst. Met grote dankbaarheid memo reerde de jubilaris de samenwer king met burgemeester Allard, burgemeester Bianchi en oud-ge meentesecretaris, de heer Meijers. Hij bracht dank aan de burge meester, de wethouders en de raadsleden voor deze bijzondere huldiging en de zeer fraaie ca^ deaus. Hij betuigde zijn grote er kentelijkheid voor de gemeente lijke onderscheiding en sprak de hoop uit dat hij nog enige tijd zou mogen meewerken en dat alles zou mogen strekken tot heil der gemeente. Ook namens echtgeno te en kinderen dankte hij voor deze grote dag die hij niet licht zou vergeten. Namens het gezamenlijk ge- meentepersoneel werd het woord gevoerd door de heer P. J. Ver meer, gemeente-ontvanger en plv. gmeentesecretaris. In een geesti ge toespraak schetste 'hij de toe standen zoals die veertig jaar ge leden op het gemeentesecretarie waren en de vele ervaringen tij dens de laatste wereldoorlog. Uit zijn woorden bleek duidelijk [welk een hoge opvatting de jubilaris, die na een jaar volontair te zijn geweest werij benoemd tot ambte naar ter secretaris en drie jaar daarna tat eerste ambtenaar en gemeenteontvanger, altijd van zijn taak heeft gehad. U hebt ons, aldus de heer Vermeer, altijd met raad en daad terzijde gestaan en ons gevormd door uw prachtig voorbeeld van ijver en correct heid. 1 Uit een door het personeel ge vormde pot was een fraai Per zisch kleed gekocht, dat spreker onder het uitspreken van zijn er kentelijkheid en hoogachting voor de jubilaris en zijn echtgenote aan laatstgenoemde aanbood. Hij wenste hun beiden en de familie leden van harte geluk met dit bij zondere. jubileum ien hoopte dat de jubilaris nog jaren in goede gezondheid voor de gemeente zou mogen werken. Jubileren is juichen, aldus ds. Remijn in zijn korte huldigings toespraak. En samen met u willen wij juichen, omdat het u gegeven is 40 jaar onafgebroken voor de gemeente Geertruidenberg te heb ben mogen werken. Spr. schetste vervolgens in het kort de beteke nis van een 40-jarig dienstver band en hij besloot zijn toespraak met een hartelijke gelukwens en de woorden: „Ik hoop dat het u en uw echtgenote nog vele jaren gegeven mag zijn telkens maar weer te jubileren.'' De oud-gemeentesecretaris, de heer Meijers, schetste in zijn toe spraak de liefde van de jubilaris voor het werk, zijn snelle promo tie, zijn ijver en bekwaamheid. Tijdens het secretarisambt van de heer de Visser is het bevolkingS aantal der gemeente verdubbeld en spreker besloot zijn glukwens met het uitspreken van de wens dat de jubilaris, zijn echtgenote en kinderen getuige zouden mo gen zijn van een nog verdere uit breiding van de gemeente. In Eet kort schetste de heer Hartong de oorlogstoestanden in de gemeente en hoe tijdens deze moeilijke dagen was gebleken dat de heer de Visser een man met grote moed is. Maar moed alleen aldus de heer Hartong, is niet vol doende om te kunnen slagen daarbij moet nog kennis komen En, deze kennis heeft de heer de Visser zich vergaard door een onafgebroken en nauwgezette stu die. Deze kennis is velen in de loop der jaren tot steun geweest en telkens weer heeft de heer de Visser zich beijverd de jongeren tot studeren aan te sporen. Dit is o.m. overduidelijk gebleken uit zijn grote activiteit voor de Te kenschool, die voor een groot dee dank zij zijn bemoeiingen is om gezet in een Ambachtsschoo' waarvoor binnenkort de eerste spade in de grond zal gaan. Het is voor de industrie prettig, aldus de heer Hartong, dat er iemand is geweest die voor deze school heeft gewerkt. En als blijk van grote waardering voor zijn werk bood spreker de jubilaris namens de industriëlen van Geertruiden- Derg een televisietoestel aan. Voor u zelf, aldus spreker, maar ook voor uw echtgenote, die door uw vele werkzaamheden maar al te dikwijls van uw aan wezigheid is beroofd, en voor uw anderen. Ten slotte sprak hij de wens uit dat het de jubilaris en zijn huisgenoten nog vele jaren gegeven moge zijn via dit toestel het wereldgebeuren te volgen en bij hoopte dat de jubilaris bij de opening van het nieuwe school gebouw tegenwoordig zou mogen zijn. i |j Namens de collegae uit de Langstraatse gemeenten sprak de j heer Smits, gemeentesecretaris van Made, een gelukwens uit. Hij zeide dat het door de gemeente zeer iuist gezien was de huldiging j van de heer de Visser op deze wijze te doen plaats hebben, want j het secretarisambt is ver uitge- groeid boven het bescheiden ka rakter dat de gemeentewet aan deze functie toekent. Het secre tarisambt heeft een grote ontwik keling doorgmaakt en is gewor den tot en veelomvattende en zeer eigen taak. Spreker schetste de jubilaris als een zeer correct amb tenaar met een zeer hoge opvat ting van zijn taak, die bij zijn collegae in zeer hoog aanzien staat. En dezen wensten dan ook getuigenis af te leggen van hun groot respect voor de persoon van de heer de Visser. De heer Smits wenste de jubilaris nog een lange voortzetting van zijn ambtelijke loopbaan toe. „Voor u zelf, voor de gemeente Geertruidenberg en voor ons collegae." Hij liet zijn gelukwens vergezeld gaan van een tweetal zeer fraaie vazen van Delfts-blauw. Zichtbaar ontroerd door een zo grootse huldiging en zovele vorstelijke cadeaus, bracht de heer de Visser aan allen zijn zeer har telijke dank. Hij verontschuldigde zich op dit ogenblik niet de juiste woorden, te kunnen vinden, doch hij zeide later alle sprekers en schenkers persoonlijk en in een wat rustiger sfeer te zullen be danken. Tijdens de hierna volgende re ceptie werden de jubilaris, zijn echtgenote en familieleden door de aanwezigen gelukgewenst en bleef men nog enige tijd in een feestelijke sfeer bijeen. UJ U) UI O QC heeft de Grotestraat 207 Waalwyk t/> m over aan overste Vorselaars. Hij wees op de goede oude soldaten- geest die steeds onder de leden van de bond had geheerst en hij sprak de hoop uit dat de duizen den die nu nog buiten de gelede- der oudstrijders staan, zich Zestien oud-stryders ontvingen mobilisatiekruis werden toegesproken door bur- i gemeester Teijssen. De burge meester sprak er zijn vreugde over uit een zo groot aantal deelnemers te mogen begroeten, die in Waal wijk waren bijeengekomen om oude herinneringen op te halen, maar ook om de banden van vriendschap en gebondenheid sterker en inniger te maken. Gij zijt, aldus de burgemeester, vader landers met grote overtuiging die het respect van de regering ten volle verdient. Onder alle en vaak zeer moeilijke omstandigheden hebt gij het vaderland gediend en gij hebt dit gedaan in het besef dat dit uw plicht was. Gij hebt dit gedaan te land, ter zee en in de lucht: hier en overzee. Het Ne derlandse gezag en zij die dit ge zag vertegenwoordigen zijn u grote dank verschuldigd voor wat gij deed. Uw bond verdient daar om meer dan gewone belangstel ling. De burgemeester gaf uiting aan zijn groot respect voor elk der oud-strijders persoonlijk en voor de bond die hun samenbindt en hij hoopte dat zij in de jeugd van heden vele navolgers zullen mogen vinden. 1 Ten slotte nodigde de burge meester de aanwezigen uit tot een driewerf hoera op de Koningin, „die gij allen in onwankelbare trouw hebt gediend." Met enkele woorden droeg hierna de beschermheer, de heer V. d. Kamp, het districtsvaandel e laatste dag van de muziek feesten van iSt. Crispijn heeft nog een bijzondere luister gekregen door het feit dat ongeveer zes honderd oudstrijders van de Nrd- Brabantse afdeling van de Neder landse Bond van Oud-strijders en Mobilisatiekruisdragers naar Waalwijk kwamen voor het hou den van schietwedstrijden, waar aan door 15 afdelingen werd deel genomen. Er is uiteraard veel en goed geschoten, niet alleen door de mannen, maar ook door de vrouwen, al moeten we bij deze laatsten onder het woordje „veel' een dikkere streep zetten dan on der het woordje „goed". Hoe dan ook, er was plezier en volop span ning. En wat belangrijker is, er heerste die vriendensfeer die aan een dergelijke bijeenkomst altijd een bijzondere waarde verleent. Sterker nog kwamen de een heid en de gebondenheid van de ze bond tot uiting tijdens de of ficiële overdracht van t districts vaandel door de beschermheer, de heer v. d. Kamp uit Eindho ven, en de uitreiking van de mo- bilisatiekruisen 1914—1918 aan de 16 oud-strijders die onlangs op uitnodiging van Prins Bernhard een dag op „herhaling" zijn ge weest. Voorafgegaan door de KAJ- Drumband marcheerden de deel nemers om half zeven naar het Raadhuisplein, waar zij allereerst ren alsnog zouden aansluiten en dat deze dag daartoe een spoorslag zou mogen zijn. Overste Vorselaars zei in zijn dankwoord dat de heer v. d. Kamp twee maanden geleden unaniem tot beschermheer was gekozen, ten eerste omdat hij zelf oud-soldaat is en ten tweede om dat hij een maatschappelijk en sociaal mens is. Hij zeide zeer dankbaar te zijn voor deze eerste daad van de beschermheer. In korte bewoordingen schetste overste Vorselaars daarna de be tekenis van het vaandel voor het district. Voor soldaten zegt een vaandel iets, het is een teken van eenheid en gebondenheid. Hij spoorde dan ook aan om steeds de eenheid te bewaren die altijd onder de leden van de Bond van Oud-strijders heeft geheerst. Har telijk dank bracht overste Vorse laars aan burgemeester Teijssen, als ere-voorzitter van de afdeling Waalwijk, voor diens grote sym pathie jegens de bond en voor zijn vriendelijke woorden. De afd. Waalwijk dankte hij voor de perfecte organisatie van de schiet wedstrijden. Ten slotte sprak hij de wens uit dat de heer v. d. Kamp nog lang beschermheer zou mogen blijven en dat deze dag inderdaad voor velen een spoor slag zou mogen zijn zich aan te sluiten bij de Bond voor Oud strijders en Mobilisatiekruisdra gers. Ten slotte deelde overste Vor selaars mede, dat het district Nrd- Brabant een geldsbedrag aan het Ned. Rode Kruis heeft overge maakt ter leniging van de nood der nabestaanden van de slacht offers van de mijnramp te Marci- nelle. De nationaal voorzitter van de bond, generaal-majoor b.d. J. A. Sitzen, noemde het een voorrecht dat hij deze dag, die hij 'n festijn noemde, heeft mogen meemaken. Hij roemde de goede geest tijdens de schietwedstrijden. Hij wenste het district Noord-Brabant geluk met een zo actieve beschermheer en met het nieuwe vaandel, waar van hij hoopte dat het het middel punt zal zijn waaromheen het goede Brabant zich zal groeperen. De nationaal voorzitter was vol lof over de 16 „oude jongens" die onlangs nog hun goede soldaten- geest hebben getoond door een dag op „herhaling" te gaan. Hij zeide trots te zijn op deze uitrei king. Hierna reikte hij eerst het mo bilisatiekruis 19401945 uit aan mej. Marijnissen, waarna hij de 16 „oude jongens" persoonlijk de on derscheidingen op de borst speld de. Namens de oud-strijders dank te de heer Hoes, waarbij bleek dat toch ook de Bond zonder Naam velen na aan het hart en dus op de tong ligt. Ten slotte dankte gen. majoor b.d. J. J. A. Sitzen de burgemees ter en de inwoners van Waalwijk voor de bijzonder prettige ont vangst. Hij ging daarbij nader in op de gestadige uitbreiding van Waalwijk, waarbij hij wees op de gebrekkige verbindingen van de stad in alle richtingen, waardoor z.i. een nog snellere uitgroei werd belemmerd. Hij hoopte dat hierin spoedig verbetering zou mogen komen. Hierna marcheerden de oud strijders, wederom voorafgegaan door de KAJ-Drumband, via Gro testraat en mr. van Coothstraat naar het oorlogsmonument. Hier Vond een korte en sobere plech tigheid plaats. Na het blazen van de Last Post werd een krans ge legd aan de voet van het monu ment en een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de Waalwijkse ingezetenen, die tij dens de laatste oorlog het leven lieten. De prijsuitreiking welke daar na plaats had werd o.m. bijge woond door burgemeester Teijs sen, en namens Waalwijks Belang door de vice-voorzitter de heer Harry Hoffmans, en de secretaris, de heer Jan Tielen. Namens Waalwijks Belang bood de vice- voorzitter met enige kernachtige v/oorden een fraaie wisselbeker aan, die door de voorzitter der oud-strijders de heer Berry van Loon.in dank werd aanvaard. Hierna begaf 'men zich weer naar hotel De Twee Kolommen, Waar in de loop van de avond de prijsuitreiking plaats vond. UITSLAGEN SCHIETWED STRIJDEN OUD-STRIJDERS. Korps A. 1 Budel 538 pnt.; 2 Gemert 535 pnt.; 3 Valkenswaard 528 pnt.; 4 Oosterhout 528 pnt.; 5 Erp 517 pnt. Korps B. 1 Oosterhout 499 pnt.; 2 Ge mert 494 pnt.; 3 Valkenswaard 494 pnt.; 4 Mill 489 pnt.; 5 Al phen 485 pnt. Verplicht Personeel A: Tiele- mans uit Oosterhout. Verplicht Personeel Kees uit Budel. BW. Hoogste Korps A plus B: C. Paantjes uit Breda na loting met 6 andere deelnemers (Jhr. Lou don wisselbeker-. Hoogste Waalwijkse schutter: (wisselbeker Waalwijks Belang) Jac. Dekkers na loting met W. van Son. Ie prjjs personeel: dhr. Rooijak- kers uit Gemert na loting met 25 andere deelnemers. Geluksbaan: Kruijsen, Budel. Dames: Mej. G. van Vught uit Oosterhout. Eén dode drie gewonden Auto ramde boom. Bij een auto-ongeluk tussen Gemert en Elzendorp is maandag middag omstreeks één uur de 38- jarige dr. G. Wessels, geneesheer directeur van de psychiatrische inrichting St. Servatius te Ven- ray, om het leven gekomen. Zijn echtgenote en een in de auto zit tend nichtje werden niet ernstig gewond; een ander nichtje werd zwaar gewond. Het ongeluk is door nog onbe kende oorzaak gebeurd. De door dr. W. bestuurde auto reed met grote snelheid tegen 'n boom. De bestuurder werd uit de wagen ge slingerd en was direct dood. Me vrouw W. en de twee meisjes zijn naar het ziekenhuis in Hel mond vervoerd. HO ZUIDEN UI PHILIPSHAVE UNIC BRAUN-REMINGTON HOLL. ELECTRO RUTON EXCELSIOR O X

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 11