FILMJOURNAAL D, VERBLUFFENDE CIJFERS JEUK SPORT. M. D, E uit de auto-industrie DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1956 clamatie van stat". de Daroel-Islam- In 40 jaar werd het aantal katholieken in 't missie-gebied van Afrika vertienvoudigd. Nergens ter wereld is het mis sie-werk in zo korte tijd met zo veel succes bekroond als in Afri ka, ten Zuiden van de Sahara, waar in een tijdsbestek van veer tig jaar 't aantal katholieken toe nam van 2.105.500 (1912) tot bij na 22 miljoen in 1955, en waar het aantal christenen thans gelijk is aan dat der Mohammedanen, die reeds enige eeuwen van uit breiding achter de rug hebben. Chauffeur, die van kermis kwam, reed op een familie in. Enigslt kindje gedood, de ouders levensgevaarlijk gewand. Zondagavond is op de Maas dijk te Appeltern een vrachtauto, bestuurd door de houthandelaar H. uit St. Antonis, op twee wiel rijders ingereden, die uit de te genovergestelde richting kwamen. De beide wielrijders, de heer en mevrouw van Schaik uit Alphen (prov. Gelderland), werden van de dijk geslingerd en levensge vaarlijk gewond. Een zesjarig zoontje, hun enig kind, dat bij de moeder achter op de fiets zat, werd gedood De vrachtauto stortte van de dijk. Het bleek, dat de chauffeur onder invloed van sterke drank verkeerde, nadat hij verscheidene café's in Appeltern, waar een kermis wordt gehouden, bezocht had. Het gezin v. Schaik was ook op weg naar de kermis. Een paar honderd meter daarvoor trof hen dit ongeluk. De slacht offers zijn vervoerd naar een zie kenhuis te iOss. De chauffeur is ingesloten en de wagen in beslag genomen. Bezitsvorming nog steeds struikelblok bij informatie. De kabinetsformatie is ruim twee maanden na de verkiezingen in een uiterst kritiek en ingewik keld stadium gekomen. Na de ver gaderingen van de afgevaardig den van de PvdA en de KVP van maandag is duidelijk geworden, dat de twee grootste partijen het wel eens kunnen worden over 't handhaven van de Nederlandse soevereiniteit over Nieuw Guinea en over de overheidssubsidies aan het bijzonder hoger onderwijs, maar 't voornaamste struikelblok het programma-punt over de bezitsvorming is nog steeds niet uit de weg geruimd. Het struikelblok heeft zelfs haast een onoverkomelijke omvang aange nomen. Als de socialisten nog niet op het laatste ogenblik met een compromis akkoord gaan, dan ziet men in politieke kringen de toekomst donker in. De afgevaardigden van de Ka tholieke Volkspartij hebben zich uitgesproken voor de oorspronke lijke tekst van een voorstel-Lief- tinck (inclusief de passage over het onderzoek). De socialisten echter hebben zich uitgesproken voor de nieuwe tekst van het voorstel-Lieftinck, zoals die dus overeenkomstig hun eigen wensen werd gewijzigd. Zo zit de infor mateur dus met twee fiats, maar toch heeft hij de uitweg nog niet gevonden. De situatie is ernstig, omdat de KVP onwrikbaar vast houdt aan haar eis, dat de bezits vorming op 'een redelijke wijze en niet krenterig moet worden be vorderd. MUSUS SACRUM. „Gekweld geweten". i oet een vrouw, die bijna ze ker weet dat haar man een ander, die iets van hem wist, heeft ver moord, spreken en daarmee haar liefde opofferen? Deze vraag krijgt op beklemmende wijze ge stalte in de film van de grote franse cineast Jean Delannoy „Gekweld geweten". In deze tot de laatste meter boeiende film heeft Delannoy, mede dank zij de voortreffelijke acteertalent van Michele Morgan en Raf Vallone, psychologische en daadwerkelij ke spanning weten samen te voe gen tot een gaaf geheel, dat een heel eind boven de middelmaat uitkomt. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 18 jaar. „Violetta, de danseres van Granada". deze roem voorspeld heeft. Zij neemt haar bij zich aan het hof, waar haar Juan de Ayala, een neef van de keizerin, haar op on stuimige wijze het hof maakt. Zijn bedoelingen zijn aanvanke lijk niet erg nobel, maar als zij het leven redt van de keizerin, ontbloeit er een schone liefde tussen hen beiden die resulteert in een huwelijk in alle praal en luis ter van die dagen. Voor de romantisch aangeleg- den om van te smullen. Maandag en Woensdag. Toegang 14 jaar. LUXOR. „Bandieten van de Autobaan". 'e romantiek bloeit in geuren en kleuren in dit Franse produkt, dat zich afspeelt aan het Franse hof ten tijde van Napoleon III. Het gravinnetje Eugenie, dat het tot keizerin van Frankrijk brengt, vergeet in haar machtige positie niet het zigeunermeisje dat haar e voortdurende overvallen op de Duitse autowegen doen de politie ten slotte besluiten om de controle te verscherpen en de auto's, die zelfs bij de derde con trolepost weigeren te stoppen, door middel van vuurwapenen tot stoppen te dwingen. Hiervan j wordt een jeugdige autobestuur der, die niets met de bandieten te maken heeft, doch alleen niet stopt omdat hij niet in het bezit is van papieren en bovendien een zeer groot geldsbedrag voor zijn werkgever vervoert, het slacht offer. De betreffende politieman FEUILLETON van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" WILDE VAART Door ALLAN PENNING. 41) rvjf Ping Yong Seng zat op bed. Hij bleek weer te zijn bijgekomen, ofschoon de wereld nog maar vaag voor hem bestond. Het leek of de zaak hem niets aanging. Met een vriendelijk lachje rond zijn mond, stapte Peter Wins binnen, op de voet gevolgd door Bill, die scheler leek dan ooit van zuiver opwinding. „Goede avond, beste vriend. Het spijt mè meer dan ik zeggen kan, dat we je even moesten, opsluiten, maar we had den een onder-onsje en konden niet gestoord worden. Wat Bill gedaan heeft, vind ik ook niet he lemaal juist, maar zo is hij nou eenmaalWe zijn vanavond een beetje onbescheiden geweesi en hebben voor douane gespeeld. Tja, dat komt er van, als je zo verschrikkelijk veel barang mee' neemt en iknou ja, ik heb liever geen last, als ik in Sjang hai binnen loop, dus, toen heb ben we maar 's rond gesnuffeld en tjonge, tjonge, Seng, je zult j staan te kijken, als ik je vertel, j wat wij gevonden hebben. D'r zat i nou letterlijk niks voor je dooie broer in... Ze hebben je opgelicht j hoor. Er zaten zelfs geen lijkjes in, maar springlevende kerels. Hoe lang ze dat zullen blijven, j hangt natuurlijk helemaal van jou afIk zou althans lelijk nijdig worden, als ze mij zo iets lapten En jij Bill?" Ping Yong Seng glimlachte met j oosterse berusting. „U hebt gewonnen, kapitein... Zegt u maar, wat u van plan bent met ons te doen. Een volgende keer, dat wil zeggen, als er nog een volgende keer komt, win ik misschien." „Als een man gesproken, mijn beste Ping Yong Seng, maar, wat zou ik met jullie doen? Politie en perkara's, daar houden wij niet van, duswat zou ik met jul lie doen?... NietsAlleen, ik heb nog wel wat met je te ver hapstukken, want, ik voor mij, voel 'er nooit iets voor, passa giers voor niets te vervoeren, dus Zou ik graag eerst het passage geld ontvangen voor die 4 heer tjes, die voor niks mee wilden va- j ren... Dat gaat tenslotte niet op en het is jouw bagage. Kijk, hier is de doorslag van de kwitantie... Zes maal 250 dollar, dat hadden gaat vrijuit, doch hij komt tenge volge van omstandigheden in contact met de vader en de ver loofde van de zo tragisch om het leven gekomen jongeman. Ten 1 slotte slaagt hij er in in contact te komen met de bende bandie ten die wel op een zeer ge- raffineerde wijze tewerk gaan. En daarmee is het spel van de heren ook uit. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 18 jaar. v,Valled der wetteloosheid". en sheriff die tot aan zijn nek in het ruwe Werk zit, mooie joffers, kwaaie kerels en echte toffe jongens, kruitdamp en flin ke meppen zijn de ingrediënten waarmee deze Western is bereid. Aanvankelijk lopen de verkeer den de klappen op en ziet het er voor de sheriff donkerbruin uit. Maar dan wordt het al spoedig duidelijk dat de mens niet voor niets met nobele gevoelens is toe gerust en als die eenmaal losbre ken kan het gespuis zijn biezen wel pakken. Hetgeen de onver laten voor zover ze nog in leven zijn aan het eind dan ook maar al te graag doen. De sheriff krijgt als beloning voor al die tikken een van de mooie joffers, die voordien van hem gescheiden was. En hij is er nog blij mee ook. Maandag en woensdag. Toegang 14 jaar. Automobiel in de U.S A. een eerste levensbehoefte. Het nieuwe, dat de laatste we ken ,over de Amerikaanse auto mobielwereld is gepubliceerd, maakt gewag van enorme aantal len onverkochte auto's, men spreekt zelfs van 900.000, van Werkloosheid onder de arbeiders j in deze belangrijke industrie, kortom, de berichten zijn nogal in j mineur en geven een weinig op- wekkend beeld. Het staat vast, dat de Ame rikaanse auto-industrie in 1955 weliswaar alle productie-records heeft gebroken met de bouw van in totaal meer dan 9 miljoen au to's, doch tevens, dat er thans tengevolge van deze overproduc tie een groot surplus is ontstaan, dat blijkbaar practisch onver koopbaar is. De cijfers, die een beeld geven van de omvang van het auto mobilisme en de autoindustrie in 1955 in de U.S.A., vertonen over de gehele linie een stijging t.o.v. het reeds als topjaar gekwalifi ceerde jaar 1954. Onderstaande cijfers, waarvan die tussen haak jes de toestand van 1954 aange ven, illustreren het bovenstaande op duidelijke wijze. In 1955 werden door de geza menlijke automobiel - industrie 7.942.125 (5.508.637) personen auto's en 1.245.794 (1.022.912) trucks gefabriceerd. Hiervan werden 254.336 (206.544) personenauto's en 192.696 (194.916) vracht- en be drijfsauto's geëxporteerd. De im port van auto's in de Verenigde Staten nam in 1955 eveneens toe. In dat jaar kwamen 57.118 (34.555) personenauto's en 1.380 (479) trucks in „the States" bin nen. Ook Europese wagens. West-Duitsland blijkt de be langrijkste auto-leverancier aan Amerika en stond met 34.487 een heden boven aan de rij, gevolgd door Engeland met 20.633 en Frankrijk met 1.511 wagens. Ook uit ons land werden automobielen naar de Verenigde Staten geëx porteerd, doch de 56 wagens waarop wij hier doelen, vormen slechts een te verwaarlozen aan deel in de auto-activiteit aan de overzijde van de oceaan. Vanzelfsprekend beleefde ook de nevenindustrie een gouden tijd in 1955. De bandenindustrie b,.v. bereikte met 112.178.257 stuks (89.140.939) een hoogtepunt, ter wijl voor 1.700.000.000 dollar (1.689.200.000 dollar) aan onder delen werd verkocht. Het aantal werknemers in de Amerikaanse auto-industrie be droeg in 1955 761.000 personen tegen 628.400 in 1954, doch ge zien het feit, dat thans ca. 10 van de werknemers is uitgescha keld, zullen de cijfers over 1956 vermoedelijk een minder gunstig beeld te zien geven. Dat ook in de Verenigde Sta ten de fiscus zich niet onbetuigd liet, wordt geïllustreerd door het bedrag van 6.950.000.000 dollar (6.235.517.000 dollar) dat aan automobielbelasting in de staats kas vloeide. 56J/2 miljoen auto's. Volgens de laatst beschikbare cijfers, omvat het autopark in de Veren. Staten thans 56.540.414 (53.187.521) eenheden, waaron der 47.377.970 (44.387.113) per sonenauto's en 9.162.444 (8.800.408) trucks. De industrie van automobielen in Amerika omvat 19 van de 48 staten, waarvan met 34,1 van het totaal, de meest belangrijke vormt, gevolgd door Californië waar in 1955 10,1 van de auto productie gereed kwam. Alle belangrijke automobielpro ducenten zijn thans in een aantal concerns verenigd. De grootste hiervan zijn General Motors met de merken Chevrolet, Buick, Ca dillac, Oldsmobile en Pontiac; de Ford Motor Corporation met Ford, Mercury, Lincoln en Con tinental en de Chrysler Corpora tion met de merken Chrysler, De Soto, Dodge en Plymouth. Na bovengenoemde „big three" kent men American Motors, waaron der Hudson en Nash zijn ver enigd, Kaiser-Motors met de mer ken Kaiser en Willys en de Stu- DIERENPRAATJE. Vader Varken wordt moedig „Vooruit, ga eens een beetje opzij kinderen, dan zal Papa jullie laten zien hoe je een goede bui teling maakt. Jullie rolt zomaar wat over de grond heen en weer en dat is kinderspel; let maar eens op dan zal ik jullie laten zien hoe het moet!" Opeens stak Moeder Varken haar hoofd om de deur en riep; „Nee, nee niet doen Vader, jij kunt toch geen buiteling meer ma ken, je weegt driehonderd pond!" „Natuurlijk kan ik nog een bui teling maken", riep Vader terug, „toen ik nog een kind was kon ik 't het beste van iedereen!" „Ja, dat kan wel zijn, maar dat is dan ook wel een hele tijd ge leden. Je kunt beter binnen komen en me helpen met aardappelen schillen". Maar de kinderen bleven Papa aan z'n hoofd zeuren of hij z'n kunststuk toch uit wilde halen en hij liet zich er niet lang om zeu ren. Hij kromde zich een beetje en probeerde z'n achterwerk en z'n benen van de grond te krijgen. Maar ze wilden helemaal de lucht niet in; hij merkte nu dat hij er toch werkélijk te dik voor was. Maar met dat al kon hij z'n even wicht niet meer bewaren en hij rolde al verder en verder tot hij terecht kwam in het prikkeldraad. Die arme Vader Varken, daar lag hij nu. Moeder Varken en alle kinder tjes kwamen vlug naar hem toe om hem weer op de been te hel pen en lachen dat ze moesten, ze proestten het uit. Vader Varken kon maar niet begrijpen wat er eigenlijk te lachen viel. Maar 't was werke lijk geen gezicht zoals hij daar stond met een broek aan die van boven tot onder was openge scheurd. Moeder spelde de scheur met zeven grote veiligheidsspelden dicht en toen werd Vader de stad ingestuurd om een nieuwe broek te kopen. Toen hij 's middags thuis kwam had hij 'n prachtige nieuwe broek aan. „Hoera", riepen de kinderen, „ons Papa is het mooiste varken van het hele land" en dat vond Vader zelf ook wel. Hij legde z'n handen op z'n borst, maakte een diepe buiging voor Moeder Var ken en zei: „Vrouw, hier voor je staat het mooiste varken van het hele land! Ben je niet trots op mij?" Maar hij had dit nog maar net gezegd of er klonk een scheurend geluid en z'n mooie nieuwe broek zakte af. Weer werd hij met zeven grote veiligheidsspelden dichtgespeld, maar een nieuwe broek mocht hij niet meer kopen. Als je een dezer dagen een var ken van driehonderd pond tegen komt, dat een broek aan heeft met zeven grote veiligheidsspelden, dan weet je dat het Vader Var ken is en dat het geen buiteling kan maken. debaker - Packard Corporation, waarvan de naam aan duidelijk heid niets te wensen overlaat. De gezamenlijke productie in 1955 van de „big three" bedroeg meer dan 95 van het totaal. 233 modellen. Het meest gevraagd is nog al tijd de 4-deurs sedan, waarvan er 3.043.564 werden geproduceerd. De hard-top-modellen bezetten de tweede plaats met 2.168.798 wagens, gevolgd door 1.677.430 stuks 2-deurs-sedan. Niet minder dan 233 verschil lende modellen werden in 1955 door de Amerikaanse automobiel industrie aan het publiek aange boden, variërend van de 90 p.k. Rambler van American Motors, tot de 260 p.k. Packard. Inmid dels heeft men de motorvermo gens wederom opgevoerd en spant Packard met een vermogen van 310 p.k. de kroon. De automobiel vormt in de mo derne wereld een van de belang rijkste pijlers van de economie, maar in Amerika is deze vierwie ler meer dan dat, want zonder auto zou het leven van de Ame rikaan ondenkbaar zijn. (Nadruk verboden). AMATEURVOETBAL Competitie-indeling seizoen 1956—1957 District Zuid I 2e Klas A Baardwijk Boxtel DESK Gemert JVC '31 ODC OSS '20 SARTO we toch afgesproken, nietwaar? Dus nu komt er nog eens 4 maal 250 bijeen mooi rond getal, duizend dollar en tenslotte nog betrekkelijk goedkoop...". Zonder morren betaalde Ping Yong Seng. Nadat Peter de dui ten had opgeborgen en hem ter gend had gevraagd of hij hem even de namen wilde geven voor de passagebiljetten, zei hij vrien delijk: „En Seng hoe ver wilde je eigenlijk? Helemaal tot Sjanghai? Misschien brengt het je een beet je verder van je huis, dan eigen lijk je bedoeling was en boven dien, tja... het brengt natuurlijk wel enkele complicaties met zich mee. Als de havenpolitie aan boord komt en ze vinden tien passagiers, die, zonder uitzonde ring, Seng, ik zeg nogmaals, zon der uitzo ndering, in de boeien zitten, tja... die kerels steken nu eenmaal altijd hun neus in zaken, die hen niets aangaan, dan wil len ze natuurlijk weer weten, hoe dat in elkaar zit en ik heb een broertje dood aan liegen... altijd gehad! Als kind al, en dat komt zeker van dat verhaaltje van, v/as het niet, George Washing ton, Bil]?" „Kapitein", zei de Chinees be leefd, „ik, zowel als mijn mannen, zijn in uw handen. Dat is tenslot te het risico van ons bedrijf. U legt ook uw schip niet op, omdat er wel eens het gevaar van een storm dreigt en je zou kunnen verdrinken. Niet alleen, dat ons plan ditmaal mislukt is, maar u heeft vijfentwintig honderd dollar van mij in de wacht gesleept en ik geloof, dat we „quitte" zijn. Wij, Chinezen, kunnen haten met de gloed van het vuur. U haat ik niet. U heeft eerlijk gewonnen, maar, wanneer u ons meeneemt tot Shanghai en ons daar aan de politie overlevert, dan, ja, dan zou ik u haten en ik verzeker u, dat de dag der vergelding eens I komen zou." Peter Wins lachtte hardop. „Seng, als ik je aan de politie zou overleveren, zou ik dat alleen doen om mijn collega's hetzelfde grapje te besparen, maar tenslotte vind ik, dat ieder maar zijn eigen Vuiltje moet klaren. En wanneer ik het volgende zeg, moet je niet voor een ogenblik denken, dat ik dat doe, omdat ik voor jou of voor de wraak van jou en je hele familie, je tante incluis, bang ben, want dan ken je Peter Wins nog niet. Het enige is, dat ik nou een maal een ontzettende hekel aan politie heb en hoe minder ik met die ridders te maken heb, hoe liever het mij is... Dus ik zal je morgen bij het krieken van de dag met je hele klussie aan de wal zetten en ik geloof, dat we dan net zo op een hoogte zijn, waar dan ook geen sterveling woont. Ik zal je nog „wel thuis" toewensen ook. Maar alleen kan ik je je doodkist niet meegeven, want die staat in mijn manifest en daar zou ik last mee krijgen bij mijn inklaring." „En proviand?" vroeg Ping Yong Seng bedeesd. „Het was afgesproken, Seng, dat je niet bij mij in de kost lag en afgesproken is afgesproken. Je moet dan aan de wal maar een aardig kosthuisje zien te vinden, als er zoiets is". Nog diezelfde nacht zette de „Ping Ho" koers tot dicht onder de wal en hield tot op een mijl of vier van de kust af. Toen werd het hele gezelschap geboeid en wel in de sloep gehesen en naar de wal geroeid. Op een meter of twintig uit de kust, commandeer de Bill met zijn revolver in de hand „En nou over boord, gele smak kers. Dat snertstukkie moet je maar lopen". „Bill', zei Peter, toen hij goed en wel aan boord terug was, „Wedden, dat we vriend Law Wong niet meer in Canton zullen vinden als we ooit daar nog eens terug komen Neem het van mij aan, dat die ook in het complot zatOverigens niet onaardig betaald2500 dollars voor zo'n klein eindje omvaren". HOOFDSTUK XIII. WAARIN PETER EEN BAN KIER VERRAST EN HIJ EEN AVONTUUR BELEEFT, WAARBIJ BILL ALS RED DENDE ENGEL OPTREEDT. Het oerwoud boog zich over de beide oevers van de Kapoewari- vier en de machtige bomen strek ten hun wortels naar het water uit, alsof ze de stroom die zich als een vreemde indringer een weg door de onmetelijke jungle baande, in hun doodsgreep wil- i den wurgen. In hoorbare stilte verborg de wildernis de geheimen van het jungle-leven. Een enkele kaaiman, die op een slijkbank lag te slapen, werd door een vallen de tak opgeschrikt en schoot bij na onhoorbaar in de diepte van het rivierbed, gluiperig, zoals het gehele leven van het oerwoud is. De stilte van de jungle is één lange én onafgebroken bedrei ging, want niets is wreder dan de bewoners. Dood grijnst aan al le kanten en wie zijn aanwezig heid verraadt, door een krakende tak, door het ritselen van een blad, speelt met zijn leven. (Wordt vervolgd) Het r- Niet krabben. De helder vloeibare D.D.D. kal meert de jeuk in enkele seconden, doodt de ziek tekiemen en geneest tot <liep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF - BALSEM - ZEEP

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2