De muziekfeesten van St. Crispijn BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en LangsCourant r DITVOORST-SCHRIJVERS SPOEDVERGADERING Voortreffelijke concerten en grandioos vuurwerk besloten een welluidend festijn. Vee! gezelliger J W0NDERW1T verpakt gesneden witbrood van de gemeenteraad van Waspik GRIJS HAAR 76e JAARGANG No. 64 Binnenland VROOM DREESMANN I VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tieten Hoofdredacteur: JAN TIELEN DE ECHO m Dit blad verschijnt 2 x per week. Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES„ECHO" J}e muziekfeesten van onze jubilerende harmonie Sint Crispijn behoren weer tot het verleden. De muziek der harmo nieën en drumbands is verstomd, de feestelijke entourage is opge borgen tot een volgende gelegen heid en de gewone dingen van alle dag hebben hun gelijkmati ge tred weer hernomen. Nu res ten ons alleen nog de herinne ringen van vijf sfeer- en klank volle dagen. Maar herinneringen zün dierbare vogels, vooral wan neer het goede herinneringen zijn. Ze trekken mee in de scha duw van ons leven om plotse ling, wanneer er geen schaduw is ómdat de zon niet schijnt, als wonderlijke vuurvogels voor ons uit te dansen. Zo is er dus altijd licht. De bron van elke glimlach is de herinnering en wie herin neringen heeft, kent ook de wee moed'. Goede herinneringen zijn als vogels die nooit ver van huis gaan en altijd op het juiste ogen blik terugkeren. En aan de muziekfeesten van St. Crispijn bewaren we goede herinneringen, ondanks de me teorologische tegenwerking. St. Crispijn heeft ons een aantal ■genotvolle dagen geschonken, 'daarbij op krachtige wijze ge steund door de gemeente en door Waalwijks Belana. Dit laatste bewijst wel de sympathie en de achting die St. Crispijn zich in de loop der jaren heeft verwor ven. Het is een goed en waardig feest geweest, dat ten volle de belangstelling van het overgrote deel der bevolking heeft gehad. Maar ook vanuit de wijde omge ving is men naar Waalwijk ge komen om de bijzondere evene menten welke er werden gebo den, mee te maken. KUNSTMARKT BRADERIE. EN £)ank zij het initiatief van Waalwijks Belang en de plaatselijke middenstand is men tot een tweetal attracties geko men die voordien nog niet bin nen de muren van onze stad had den plaats gevonden: een kunst en 'n winkelmarkt. Beide mark ten hebben ongetwijfeld de te rugslag van het kille en regen achtige zomerweer (helaas een maar' al te ware contradictie ondervonden, hetgeen echter geenszins wil zeggen dat zij niet geslaagd en niet voor-herhaling vatbaar zouden zijn. Wat de kunstmarkt betreft, wil het ons voorkomen dat de soms vrij hoge prijzen toch wel een belangrijke domper hebben gezet op de kooplust van het pu bliek. Dat deze prijzen evenwel niet altijd een beletsel waren, moge blijken uit het feit dat er toch nog 7 schilderijen waaron der een van 600.en een ets de weg naar een huiskamer hebben gevonden. Grote belang stelling van het publiek gaf aan deze markt relief .Wel mogen ook artisten bij een eventueel vol gende maal bedenken dat men op een markt ook niet alles koopt en dat zelfs het vrij ondes kundige oog van de gewone man „kitsch" soms verrassend goed weet te onderscheiden van een echt kunstwerk. Zoals wij al schreven, is de braderie onder ongunstige om standigheden gestart. Toen het weer zich dinsdag van een wat minder slechte zijde liet zien, was de belangstelling al aan stonds veel groter. Vooral dins dagavond heerste er 'n gezellige drukte op de markt. Dat deze drukte voor de standhouders ook vruchtbaar is geweest, spreekt vanzelf en wij geloven wel te mogen concluderen dat de plaatselijke middenstand het zeker niet bij deze ene po ging moet laten. Tenslotte is het de eerste maal geweest en bij een volgende maal is de onder vinding al weer wat groter en wellicht ook de capaciteit als „marktkoopman". Tenslotte mo gen we opmerken, dat een aan tal stands zeer fraai was ver zorgd. Vooral die van de Bond zonder Naam viel ons op door zijn goede inrichting en uitste kénd propagandistisch karakter. Dit was de juiste manier om het publiek in kennis te brengen met het doel en de activiteiten van de Bond zonder Naam. We kunnen alleen maar hopen dat deze propaganda ook werkelijk het gewenste resultaat zal heb ben. Over 't algemeen mocht o.i. wat meer zorg aan de tenten zijn besteed en 'een attractie in de vorm van een loterij of i.d. ware grotelijks gewenst geweest. VOORTREFFELIJKE CONCERTEN. De harmonie „Volksvlijt en Volksvermaak uit Waspik heeft een lang niet gemakkelijke taak gehad, want de liefhebbers en kenners van harmoniemu- ziek waren in de voorgaande da gen reeds danig verwend door 't sublieme spel van de Maurits- mannen en Sophia's Vereniging. Deze beide gezelschappen naai de kroon steken, lag uiteraard niet in de bedoeling van de Was- pikse muzikanten onder de lei ding van hun eminente directeur de heer Kui.jten, daarvoor is het klasseverschil te aanzienlijk. Dat de harmonie „Volksvlijt en Volksvermaak" er desondanks in geslaagd is een groot aantal toehoorders tot een zeer waarde rend applaus te brengen, is een bewijs voor de goede kwaliteit van dit gezelschap, dat onder de bekwame leiding van de heer P. Kuijten een der beste amateur korpsen uit deze streek genoemd mag worden. Bovendien mo gen we ook nu weer op merken, dat ook de harmonie „Volksvlijt en Volksvermaak" onder wel zeer ongunstige om standigheden speelde. Het onaf gebroken binnendrommen van roezemoezend publiek is nu niet bepaald bevorderlijk voor de concentratie en de stemming dér orkestleden. We hopen dat men bij een volgende gelegenheid dit euvel van gestoorde concerten zal weten te voorkomen. Woensdag, de sluitingsdag, heeft zich gekenmerkt door een aantal muzikale prestaties van zeer goede kwaliteit. Het begon met het matinée dat de Lieder- tafei „Oefening en Vermaak" om half een in de tent op het feest terrein gaf onder leiding van haar directeur, de heer Louis Sars, met aan de vleugel de heer Frans Wil mout en met solisti sche medewerking van Nel Du- pont, sopraan, Harry Vesters, bas en Johan v. d. Griendt, bas- bariton. De heer Rinus Hessel- berth kon in verband met een keelaandoening geen medewer king verlenen. Accoustisch ge sproken is uiteraard elke tent 'n soort doofpot, waardoor deze uitvoering ook wel iets te lijden had. Toch heeft het koor in het wat gewijzigde programma ook nu weer laten horen dat het zeer goed stemmenmateriaal bezit en dat het steeds beter op elkaar ingezongen raakt. De ondersteu ning van de piano was in deze moeilijke ruimte wat zwak en daardoor kon het gebeuren, dat soms de toon wat zakte. Dit is o.i. echter een tekortkoming die we op rekening van de omstan digheden mogen schrijven. Over het geheel genomen was het een geslaagde uitvoering. Aan het einde van de uitvoe ring dankte de voorzitter van St. Crispijn, de heer F. Smolders, het bestuur en de uitvoerenden har telijk voor het zeer geslaagde concert en zegde toe bij voorko mende/gelegenheid gaarne tot wederdienst bereid te zijn. 's Middags was er een drum bandfestijn te beluisteren. Ach tereenvolgens traden op „De Ty- rolers van St. Bernard"Kaatsheu- vel, de Jeugddrumband „Prins Bernhard" uit Tilburg, de Drum band van „Euphonia" Kaatsheu vel en de Jeugddrumband „De Schotjes", eveneens uit Tilburg. Het was een hartverwarmend en kostelijk schouwspel deze jeug dige muzikanten aan het werk te zien. Het publiek toonde zich bijzonder opgetogen over elk op treden, hetgeen wel bleek uit het bijzonder hartelijk applaus tel kenmale. Het zou dan ook bij zonder prettig zijn alle drum bands die wij tijdens de afgelo pen dagen hebben mogen beluis teren, nog eens gezamenlijk in Waalwijk terug te zien op een concours, wat dan ook tegen het volgend jaar in de bedoeling ligt i Verder bracht de harmonie „De Eendracht" uit Nieuwkuijk i onder directie van de heer H. j Moors, op zeer verdienstelijke wijze „Fête a La Baillie" en „Ou verture Romantique" ten gehore. Ook de harmonie „Dé Volhar ding" uit Drunen, die zondag j.l. niet in de gelegenheid geweest was een concert te geven, bracht thans onder leiding van haar di recteur J. Verhoeven een 4-tal nummers ten gehore en zij deed dit op voortreffelijke wijze, daarmee aantonende dat zij in haar afdeling tot de vooraan staande muziekgezelschappen ge rekend moet worden. Groots en subliem was het groot galaconcert dat de Kon. Philharmonie uit Bocholtz des avonds gaf. Het is werkelijk een bijzonder genoegen een concert van dit begaafde en gediscipli neerde gezelschap onder de lei ding van de heer Jessnitz te beluisteren. Het orkest heeft een zo prachtige en vaste toon en dank zij Jessnitz een zo markan te expressie, dat men dit gezel- schai) gaarne de hoogste titel in den lande toekent. De honderden bezoekers gaven na afloop van dit uitnemende concert blijk van DIRECTEUR G. De man, die DUIJVELAAR St. Crispijn in korte jaren met grote deskun digheid, grote ambitie en vast beradenheid heeft gevoerd tot de klasse van uitmuntendheid. Hem moge bij deze feestelijke herdenking de dank en hulde van bestuur, leden en ingezetenen openlijk worden gebracht. hun waardering in een ovatio neel applaus. Het slot van deze bijzonder geslaagde muziekfeesten werd gevormd door een zeer gevari eerd en goed verzorgd cabaret programma, tijdens welk weer heel wat voeten van de vloer gingen; een uitstekend en met grote bekwaamheid uitgevoerde rolschaatsshow, gebracht door The Dutch Rolling Stars, en als klap op de vuurpijl een prachtig vuurwerk, aangeboden door het bestuur van Waalwijks Belang. Duizenden hebben van dit prach tige vuurwerk, met als groots sluitstuk „Leve St. Crispijn" ge noten. Het feestterrein was over vol en er waren er velen die geen plaatsje meer konden krijgen en rondom het terrein stonden dui zenden en duizenden te genieten van het schitterend schouwspel. Het was een groots slot van een schoon en goed feest, waar voor velen zich hebben beijverd om het te doen slagen. En nie mand zal dan ook de dank wil len onthouden aan St. Crispijn, de gemeente Waalwijk, Waal wijks Belang, de vele comité's en aan allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen tot de slot som: HET WAS BEST Niet het minst voor de naam van Waalwijk, als centrum-ge meente ook op amusementsge- bied, al hebben de omwonenden wel eens verzuchtingen moeten slaken over het lawaai dat hen uit de slaap hield! AANVULLING KRONIEK. Er is in onze kroniek over het jubilerende St. Crispijn in ons nummer van 10 augustus j.l. een onvolkomenheid geslopen die wij maar al te gaarne aanvullen De attente lezer zal namelijk heb ben bemerkt dat nergens de naam van Frans Passier voor komt. En toch is hij na N. van Gorcum lange tijd voorzitter van St. Crispijn geweest en heeft in deze functie zeer veel voor de harmonie gedaan. Ere dus wie ere toekomt. U ,kunt het veel gezelliger krijgen dan U denkt. Ga maar eens kijken bij WONINGINRICHTING TILBURG NIEUWLANDSTRAAT 14 TEL. K 4250—24262 een klasse apart In Waalwijk en Kaatsheuvel alleen verkrijgbaar bij: C. Pullens, Stationsstr. 90, Waalwijk, Tel. 2465 L. de Bondt, Hoofdstraat 82, Kaatsheuvel, Tel. 2293 echter slechts bij uitzonderlijke wa tersnood het geval. Meer op grond van de plaats van deze woningen, dan op grond van de kwaliteit er van, meende men deze huizen als woning ongeschikt te moeten ver klaren. Mijns inziens worden hier mee onnodig huiseigenaren gedu peerd, aldus de heer v. Dongen. De heer Kuysters wees er de heer v. Dongen op dat het gemeentebe stuur zich' vooraf deskundig had la ten voorlichten en dat B. en W. al leen met dit voorstel ter tafel wa ren gekomen in het algemene be lang. In zulk een geval is het par ticuliere belang hieraan onderge- j schikt. Bovendien gaat door deze opruiming geen bouwruimte verlo ren, maar komt er een extra-toe wij zing van bouwvolume ter compen satie. De heer v. Dongen stelde in deze deskundige voorlichting en advie zen weinig vertrouwen. Hierbij sloot de heer v. d. Broek zich aan. Ook hij meende dat een woning niet alleen op grond van z'n vochtigheid onbewoonbaar kon worden ver klaard. In dat geval zou 70% van de huizen in Waspik voor afbraak in aanmerking komen. Hij zei 't drei gement van de heer Bolsius even min te begrijpen en keurde het af als niet te rechtvaardigen. Ook hij bleef op het standpunt dat het een onverantwoorde manipulatie van de gemeente zou zijn als deze bij de huidige woningnood naar willekeur huizen onbewoonbaar ging verkla ren. De heer Akkerman sloot zich hierbij aan, waarbij hij aanvoerde dat talrijke andere woningen hier voor eerder in aanmerking dienden te komen. De voorzitter bracht het voorstel hierop in stemming, waarbij de heer v. Iersel opmerkte dat de algemene opinie van de vergadering misschien het best werd weergegeven als de raad in deze omstandigheid 't voor stel van B. en W. onder protest zou accepteren. Bij de stemming werd het voor stel door acht raadsleden verwor pen; slechts drie stemden vóór, zijn de de beide wethouders en de heer L. v. Iersel. Het tweede agendapunt betrof de beschikbaarstelling van een crediet voor de vernieuwing der centrale verwarming in het gemeentehuis. De heer v. d. Hoven lichtte ook dit punt toe. Hij verklaarde dat de ke tel hoognodig vernieuwd moest wor den,. Deze zou dan voor oliestook worden ingericht en gewoon op de bestaande verwarmings-elementen worden aangesloten. Qua capaciteit meende hij wel een veilige margè te moeten nemen. Alles bijeen zou de complete oliestookinstallatie een crediet vergen ad 7000.Hier toe werd eveneens zonder stemming besloten. Van de rondvraag maakte de heer- v. d. Broek gebruik door te vragen of het 't gemeentebestuur bekend was dat in de Benedenkerkstraat zo abnormaal veel verkeersongelukken gebeuren, welke voor het meren deel veroorzaakt worden door het gladde wegdek. Deze gladheid ont staat eensdeels bij regenachtig weer, anderzijds blijkt deze evenwel ver oorzaakt te worden door auto's die een oliespoor op de weg nalaten. De heer v. d. Broek deed daarom de suggestie om ter plaatse zand te deponeren, opdat gedienstige bewo ners van deze wijk op die momen ten het gevaar zouden kunnen min deren door zand te strooien. De heer v. Dongen stelde voor om behalve dat, aan de Provincie te verzoeken een verkeersbord van slipgevaar te plaatsen. De heer v. d. Broek vroeg ook hoe het met de aankoop c.q,. de ontrui ming stond van de woningen in de ze bochten van Benedenkerk. De bewoners hebben indertijd van hun kant alle medewerking gegeven, zelfs als deze offers kostte (men denkie aan houders van winkels). Zij hebben recht op een vlotte en loyale afwikkeling. De heer Kuys ters zei dat men in deze de werk zaamheden van de Provincie moet afwachten. Het proces kon niet worden verhaast. Wethouder v. Kuijk vulde dit antwoord aan met enigq toelichting. De gemeente heeft zich, zo zei hij, in deze zaak inderdaad van haar goede kant laten zien door de helft van de kosten van overname op zich te nemen. Baad contra B. en W. inzake onbewoonbaarverklarirg Dinsdagavond 14 augustus j.l. belegde de gemeenteraad van Was pik een spoedvergadering ten gemeentehuize. Ais hoofdbestand deel van deze vergadering gold de onbewoonbaarverklaring van 'n aantal woningen op Seharloo (voor kort veranderd in Veerstr.). In de raadsvergadering van 6 juli j.l. was namelijk een voorstel ter tafel gekomen van B. en W. om 9 woonhuizen aan de Veerstraat onbewoonbaar te verklaren. De heren v. d. Broek en v. Dongen ageerden hiertegen, zodat tenslotte drie van de negen woningen onbewoonbaar werden verklaard. Dit was het uitgangspunt van deze spoedvergadering van dinsdagavond. De notulen van de vorige verga dering werden ongewijzigd gearre steerd, Van de ingekomen stukken werd vervolgens kennis genomen. Daarop kwam de loco-burgemees ter, de heer L. Kuysters, met het pièce de resistance van deze bij eenkomst ter tafel. De afwijzende beslissing van de raad tijdens de vorige vergadering inzake boven genoemd voorstel van B. en W. tot onbewoonbaarverklaring, had 't ge meentebestuur, aldus de voorzitter, in een moeilijk parket gebracht. Burgemeester Couwenberg en de technisch-ambtenaar van de ge meente, de heer Th. v. d. Hoven (welke laatste ook ter vergadering aanwezig was om zelf een en ander toe te lichten), hadden door bemid deling van de hoofdinspecteur van de Provincie, de heer Bolsius, weten te bewerken dat voor deze onbe woonbaarverklaring 'n extra-toe- wijzing van bouwvolume beschik baar zou worden gesteld. De heer Bolsius zou de gemeente Waspik hiervoor bijzonder ter wille zijn ge weest. Toen hij dan ook vernam dat de raad in deze niet achter B. en W. stond, was hij hevig verontwaar digd. Het gemeentebestuur vreesde hiermee de kans op toewijzing van bouwvolume bij de verdeling van 't nieuwe contingent, dat a.s. septem ber verwacht wordt, te verspelen. Het gemeentebestuur gaf de raad daarom in overweging om het be sluit van de vorige vergadering te herroepen en de zes niet-onbewoon- baarverklaarde woningen alsnog onbewoonbaar te verklaren. De heer v. Dongen sprak zijn mis noegen uit over de wijze waarop een hooggeplaatst ambtenaar als de heer Bolsius met dreigementen voor den dag zou komen en aldus de raad in een dwangpositie zou bren gen. Ten aanzien van de betrokken zes woningen zei hij, dat hij het persoonlijk onverantwoord achtte om dergelijke huizen onbewoonbaar te verklaren. Naar zijn oordeel had de burgemeester indertijd deze zaak aanhangig gemaakt omdat deze hui zen in enkele jaren tijds verschei dene keren vol water liepen. Dit is Tegenstelling KVPPvdA lover bezitsvorming „onoverbrugbaar". Professor Lieftinck heeft woens dagavond op Huis ten Bosch aan de Koningin gemeld, dat hij geen weg ziet voor het vormen van 'n kabinet op brede basis, want de tegenstellingen tussen de Katho lieke Volkspartij en de Partij van de Arbeid over de bezitsvorming zijn volgens hem onoverbrugbaar. In wijde politieke kringen is men het met informateur Lieftinck eens. Als dit zo zou blijven, be tekent het een breuk tussen KVP en PvdA, die in alle kabinetten van de elf na-oorlogse jaren heb ben samen gewerkt. Dan zou of de PvdA of de KVP in de oppo sitie moeten. In Den Haag ziet men na zestig dagen formeren de toestand zeer somber in. De vor stin heeft overigens prof. Lief tinck nog niet van zijn opdracht ontheven. Koningin Juliana is na het bezoek van de informateur wel meteen begonnen met het raad plegen van haar adviseurs. De voorzitter van de Eerste Kamer, mr. Jonkman, de president van de Tweede Kamer, dr. Kortenhorst en de vice-voorzitter van de Raad van State, dr. Rutgers, kwamen woensdagavond. Donderdag kwamen de fractie leiders. De KVP-fractie verga derde donderdagochtend. Men neemt aan, dat de vorstin pas na haar adviseurs te hebben gehoord zal beslissen of zij prof. Lieftinck zal ontslaan van zijn plicht te informeren naar de mo gelijkheden tot het vormen van een kabinet, dat het vertrouwen van het parlement heeft zoals zijn oorspronkelijke opdracht luidde. Tot nu toe heeft hij slechts de mogelijkheden van de brede basis onderzocht. Dood van zeven Nederlanders: fout van Duitse chauffeur? De chauffeur van de Duitse vrachtauto, waarvan de slippende •aanhangwagen dinsdagavond een Zwijndrechtse autobus nabij Ulm in Zuid-Duitsland geheel open reet en zeven Nederlanders op slag doodde, is woensdag door de Duitse politie gearresteerd. Hij wordt er van verdacht schuldig te zijn aan het ongeluk. Dinsdag reeds was hij in hechtenis geno men, omdat de politie hem wilde beschermen tegen de_ woedende menigte, die op de plaats van het ongeluk was samengedromd. verdwijnt onmiddellijk met Crème Marchal. Geen verf. Onschadelijk. Verkrijgbaar Parfumerie-afd. In de kerk van Vöhringen, het plaatsje in de onmiddellijke na bijheid van de gevaarlijke bocht, waar het ongeluk gebeurde, zijn rouwdiensten gehouden voor de omgekomenen. Inwoners van het dorp hebben de kisten met bloe-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5