WAALWIJK SPORTSPIEGEL WIELRENNEN ZWEMSPORT slife TPO; DEB; WV0 2: 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1956 ri 6 men gedekt. De stoffelijke over schotten werden per trein naar Nederland overgebracht. Vijftien ernstig gewonde buspassagiers verblijven in ziekenhuizen van Ulm en Illertissen. De lichtge wonde en ongedeerde passagiers zijn woensdagavond naar Neder land teruggekeerd. Zij weigerden het aanbod van het Nederlandse consulaat in München, dat voor een andere bus had gezorgd, en maakten de terugreis per trein. Verkeer5 doden. De matroos tweede klasse J. Ritt uit Heerlen werd dinsdag morgen bij Horbach in Duitsland op slag gedood, toen hij met zijn auto in volle vaart tegen een boom reed. De tweede inzittende, de 30-jarige kelner P. Vijgen, werd levensgevaarlijk gewond. In Amsterdam overleed dins dagavond de 29-jarige veehande laar J. v. d. Laan, die even tevo ren met zijn motor tegen een au to was opgereden. Te Bussum bezweek aan een hersenschudding de 58-jarige arts dr. J. M. Noothoven van Goor uit Arnhem, die hij zaterdagmid dag bij een botsing op rijksweg no. 1 bij Bussum had opgelopen. De 32-jarige J. van Rossum uit Putten overleed in een ziekenhuis te Utrecht aan de verwondingen, opgelopen toen hij in zijn woon plaats met zijn bromfiets tegen een auto botste. De 73-jarige mevrouw E. van Duin-Slegtkamp uit Haarlem overleed woensdagavond kort nadat zij door een autobus was overreden. IGA3FN Vijf Nederlanders in Kattegat verdronken. De 34-jarige kapiteinsvrouw Helena Lenting bevindt zich, evenals machinist Hendrik Mul der, de tweede overlevende van het scheepsdrama dat aan 5 per sonen het leven kostte en zich dinsdagmorgen vroeg in het Kat tegat heeft afgespeeld, in het zie kenhuis van het plaatsje Traneb- jerg op het eiland Samsö. Haar toestand is bevredigend, maar doordat zij zich urenlang aan de reddingsboot van de Hondrug", de coaster die tussen Samsö en Fyn ten ondèr ging, heeft vast geklampt, heeft zij verwondingen aan beide handen opgelopen, ter wijl armen en benen de sporen dragen van het verblijf in het ijs koude water. Buitenland Cairo vraagt Irak te bemiddelen. President Nasser van Egypte heeft Irak verzocht te bemiddelen in het geschil over het Suezka- naal. Om een vertrouwd oog en oor te houden op wat in Londen tussen de 23 landen zal worden gezegd, heeft de Egyptische dic tator een semi-officiële waarne mer gestuurd Ali Sabri, zijn voornaamste politieke raadsman. Nasser is niet de enige, die een gebaar van toenadering doet op de vooravond van de Londense conferentie over het Suezkanaal, De Britse minister van buiten landse zaken, Selwyn Lloyd, heeft voor de radio een rede gehouden, waarin voor het eerst meer na druk werd gelegd op overleg dan op gebruik van geweld om Nas ser te dwingen zijn greep op het Suezkanaal los te maken. Het bericht, dat Nasser Irak om bemiddeling had verzocht, werd naar Londen gebracht door de Pakistaanse minister van bui tenlandse zaken zelf een voor stander van de naasting van de Suezmaatschappij -Huk Sjoed- haren. Hij had in Cairo met Nas ser gesproken. De Egyptische president zei niet gekant te Zijn tegen het instellen van een inter nationaal orgaan, dat toezicht zou moeten houden op het beheer en de exploitatie van het kanaal. Nieuw corruptie-schandaal in Indonesië. De reeks corruptie-schandalen .in Indonesië hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Indonesische kranten zinspelen zelfs op de mogelijkheid van een regerings crisis nu ook de minister van bui tenlandse zaken, Roeslan Abdoel- gani, niet vrijuit blijkt te gaan. Abdoelgani was op weg van Cai ro naar Londen, waar hij de In donesische delegatie op de Suez- kanaalconferentie zal leiden. Maar hij zou dinsdagmorgen op bevel van de mil. commandant van West-Java in zijn woning in Djakarta zijn gearresteerd, zo premier Ali Sastroamidjojo en ook de stafchef van het leger niet op het laatste ogenblik hadden ingegrepen. Volgens „Indonesia Raya" smeekte Sastroamidjojo de offi cieren voor het huis van Abdoel gani „met tranen in de ogen" aan het „prestige van de staat" te denken. Abdoelgani wordt er van beschuldigd anderhalf miljoen roepia's aan steekpenningen te hebben aangenomen. Na zijn te rugkeer uit Londen' zal de zaak verder worden onderzocht. In middels heeft kol. Kawilarang, de man die Abdoelgani's arresta tiebevel tekende, een functie op de Indonesische ambassade in Washington gekregen. Gezegd wordt dat hier sprake is van een toeval; zijn vertrek zou niets uit staande hebben met het arres tatiebevel. Nog 169 vermisten in rampmijn. De ongeveer tachtig lijken van verdieping 835, waarvan maan dagnacht officieel werd gespro ken, bleken er iets meer te zijn. Door het smalle mangat van de schacht in aanbouw waren don derdagmorgen 85 stoffelijke res ten in erbarmelijke staat uit die galerij geborgen. Men denkt dat het getal, wat die verdieping be treft, daarmee vol is, want de heer Van den Heuvel kondigde al ver kenningen op dat niveau aan in de richting van verdieping 907, de haard van de brand, waar een kleine reddingsploeg overigens al sinds dagen aan het vechten is te gen een meedogenloze hitte en een barricade van instortingen. Over verdieping 1035, laatste toevlucht van mogelijke overle venden, helaas geen nieuws. Ze blijft onbereikbaar en het lang zaam leeglopen van het provisori sche bivak voor de mijnen, het tentenkamp der wanhoop, wijst er op, dat de rouw zijn zwarte sluier ook over het laatste carré der hopenden gelegd heeft. N. H. KERK BAARDWIJK. Min. Loeffstraat 65. Zondag 19 augustus 1956. 9 uur v.m.: Ds. C. B. Schuur man. GESLAAGD. Enkele weken geleden slaagde onze stadgenote Me.j. N. v. Nis pen voor de cursus dokters-as sistente. LAATSTE GELOFTE. Onze oud-stadgenoot A. Schil ders legde woensdag, Maria He melvaart, in het klooster Berch- manianum te Nijmegen eijn Laatste Gelofte af. ZONDAGSDIENST. Zondag 19 augustus 1956. Arts L. van Dal. Apotheek Geers. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 19 augustus 1956. 10 uur Ds. L. Schellevis. Collecte Geestelijke Belangen. N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 19 augustus 1956. 10 uur v.m. en 2.30 uur n.m. Ds. J. Vink. DE KUNSTMARKT. De kunstmarkt die voor het eerst in onze gemeente werd ge houden, op initiatief van Waal- wijks Belang, is een groot sukses geworden. Op de eerste plaats door het flink aantal kunstenaars dat heeft deelgenomen, maar niet minder door het goede werk dat hier werd geëxposeerd en dat daar door ook zo grote belangstelling trok. Het was zo prettig te zien, dat dichte rijen zich voortdurend langs de expositie bewogen en met grote interesse de goede kunst in ogenschouw namen, maar ook bleken te waarderen. Daarbij komt nog dat maandag een aantal schilderijen, waaronder kostbare, van eigenaar verwissel- den, wat ook vcor de exposanten een voldoening was. Deze waren over de belangstel ling van 't publiek, over de ont vangst in Waalwijk, over de me dewerking van W.B. en niet min der van 't gemeentebestuur, ge meentewerken en lichtbedrijven vol lof, want ook de wijze van ex positie en verlichting werd door hen zeer geroemd. Al met al is 't een sukses ge worden en wij hopen gaarne dat dit een traditie moge worden. Ten slotte mogen we hier open lijk namens W. B. dank brengen aan de heren Rovers uit Breda en Hubertus uit Geertruidenberg, die in zeer korte tijd deze kunst markt hebben weten voor elkaar te brengen. De heer Hubertus heeft tevens met z'n etsendrukke- rij velen een inzicht weten te ge ven in deze vorm van kunst uiting, waarvoor tevens grote be langstelling bestond. I 3 H. Missiën in de St. Ant. Parochie. Nu de St. Antonius-parochie een tweede kapelaan heeft gekre gen, zullen in de toekomst door de week drie H. Missen worden ge lezen, maar aangezien kapelaan Meeuwissen in oktober als aal moezenier voor herhalings-oefe- ningen is opgeroepen, zal de der de H. Mis, om 9 uur, pas worden ingevoerd na afloop dezer oefe ningen. De Weleerw. heer Meeuwissen, die in z'n vorige standplaats, Eindhoven, veel aan jeugdwerk heeft gedaan, zal ook hier zich intens met het werk voor de oudere jeugd gaan bezig houden, zo vernemen wij. 35-jarig dienstjubileum. Aan de N.V. Stoomschoenenfa- briek A. H. van Schijndel werd een bijzonder feit herdacht, nl. dat mej, A. Versteeg haar 35-ja- rig dienstjubileum vierde als schoenstikster, een jubileum dat zeer zeker niet dikwijls voorkomt. Zij werd ten kantore door de directeur in hartelijke bewoordin gen gehuldigd en mocht een ge schenk onder couvert aanvaar den, terwijl de heer Mahieu de gelukwensen van 't personeel overbracht. In haar eigen afdeling, de stik- kerij, werd zij nog gehuldigd door de heer J. van de Griendt, na mens hare medewerksters, waar bij ook geschenken werden aan geboden, zodat het voor de ju- bilaresse een onvergetelijke dag werd. i NAAR HET FESTIVAL TE ELSHOUT. Het Gemengd Koor „Tot Bloei der Toonkunst" zal a.s. zater dagavond deelnemen aan het Festival te Elshout. Bijeenkomst voor gezamenlijk vertrek van de leden naar Els- hout, om half 8 in café L. van Cromvoirt. A.s. zondag gaan onze beide plaatselijke harmonieën „Sint Crispijn" en „St. Jan" eveneens aan bovengenoemd festival deel nemen Hondensport, De dresseervereniging Honden sport, aan de Galgenwiel te Waalwijk, organiseert op zondag 18 augustus a.s., met goedkeuring van de Kon. Ned. Politiehond- Vereniging, een grote nationale wedstrijd voor politiehonden op hun terrein nabij de Galgenwiel te Waalwijk. Gezien het aantal inschrijvingen blijkt voor deze wedstrijd veel animo te bestaan. Er komen o.m. honden uit Hil versum, Beverwijk, Valkens- waard, Eindhoven en Tilburg. Aanvang der wedstrijd a.s. zondag 's morgens om 10 uur, ter wijl na de pauze om ca. 3 uur het bewuste pakwerk begint. Na afloop worden de prijzen bekend gemaakt in café Galgen wiel te Waalwijk. Indien het weer meewerkt zal men a.s. zondag aan de Galgen wiel kunnen genieten van een prachtige wedstrijd, welke gezien de kwaliteit der honden zeer span nend zal worden. I AANRIJDING. Dinsdag om half 5 had op het Hoogeinde alhier een aanrijding plaats< voor debru^ over het af wateringskanaal. 'terwijl L. van B. uit Amsterdam met z'n volks wagen de brug op reed in de richting Drunen, stopte plotse ling een vrachtwagen, bestuurd door J. V. uit Sprang-Capelle, voor hem op de brug, die achter uit reed om een tegenligger voor rang te verlenen. Als gevolg hiervan botste de vrachtwagen tegen de voorkant van de volks wagen, waarbij deze geheel in gedeukt werd. De schade be perkte zich tot materiële; per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. NOG EEN AANRIJDING. Maandag heeft op het Laag einde voor perceel nr. 16 'n aan rijding plaats gehad tussen twee personenauto's, bestuurd door C. J. M. uit Heusden en A. P. M. W. uit Waalwijk. Doordat be stuurder M. voor geparkeerde auto's afremde om aan de be stuurster W. voorrang te verle nen, slipte de eerste auto met 't gevolg dat beide wagens met el kaar in botsing kwamen, waar door deze aan de voorzijden zwaar beschadigd werden. De twee wagens moesten worden weggesleept. De bestuurster W. liep een beenwond op, die door Dr. v. Daal ter plaatse werd be handeld. Daarna is zij naar het ziekenhuis overgebracht. De chauffeur M. had een schaafwonde en een bult op het hoofd. BRANDJE. Hedennacht om pl.m. half 1 werd brand gemeld op 't Laag einde alhier. In het achterhuis van v. d. L. was brand uitgebro ken. Zodra alarm was gegeven, blusten buurtbewoners de vuur haard. De inmiddels gearriveer de brandweer behoefde niet meer op te treden. De zaak is in on derzoek. VERDACHT VAN DIEFSTAL. Gisteren is door de politie al hier M. J. C. naar Den Bosch overgebracht wegens diefstal van een geit en 4 konijnen. Verdach te heeft bekend. De diefstal is gepleegd bij J. v d. P. aan de Galgenwiel. Veredeling van het ambacht. Landelijke examens in Den Bosch. Vanwege de vereniging ter Ver edeling van het Ambacht zijn voor het behalen van het diploma gezel schilderen en gezel timme ren vorige week in de lagere Technische School in Den Bosch landelijke examens afgenomen. De geslaagden zijn o.a,: Gezel Timmeren: H. Broeders, Raamsdonksveer; H. Freijer, Loon op Zand; H. van Lieshout, Drunen; C.. Mutsaers, Loon op Zand; J. Netten, 's-Gravenmoer; M. Trommelen, Dongen;. Gezel huisschilderen: A. Heur ter, Geertruidenberg; C. Leijtens, Waalwijk; J. Montfoort, 's-Gra venmoer; W. Velthuijsen, Dru nen. AGENDA. Zondag 12 uur repetitie man nenkoor Oefening en Vermaak in De Twee Kolommen. BURGERLIJKE STAND. Geboorten Johannes A G zv J G van Hul ten-Teurlings Cornelius T zv T C Brekelmans-v Woensel Catharina G H T dv P L Keetels- Timmermans Helena A M dv A A Leijtens-van Muilekom Johannes C M A zv J H Berg- mans-Donders te Loonopzand Grace D G dv A C A M de Wilt- Klerkx te Geleen Rudolphus J B M zv A J C van Breugel-van Amelsvoort Nicolaas J zv J Donders-Kuijpers te Loonop zand Hubertus A M zv E Schalken-Verwijmeren, Sprang- Capelle - Elisabeth dv A Waart's- i Vos te Sprang-Capelle. Overlijden Gijsberdina C van de Leur 51 jaar echtg van G W Klerks Johanna H de Kort 86 jaar wed van E A Hurkmans Ida van Zon 63 jaar echtg van E. van dei- Gouw. Huwelijksaangiften J G de Vos 32 jaar en P M Du- quesnoij 26 jaar beiden alhier T P. van Overdijk 23 jaar te Vlij men en P H de Haan 23 jaar al hier. Huwelijken P J van de Wiel 24 jaar en A G de Louw 23 jaar beiden alhier. Ingekomen K F A M van Dijck en gezin van 's-Hage H A P M Dumou- lin van Drunen. Vertrokken J Vermeulen naar Loonopzand Q de Veer en gezin naar Den Bosch A Dillewaard naar Rheden JA van Haaren naar Oude Tonge M T van Delft naar Etten-Leur. Vo s tbalsport BAARDWIJK—P.S.V. Eindhoven Zondag a.s. gaat bovengenoem de wedstrijd voor de 3e ronde van de K.N.V.B.-Beker. Eenieder zal zich nog wel herinneren de bekerwedstrijden van 5 jaar ge leden tegen Eindhoven in Baard wijk en in Maastricht tegen het sterke MVV. Op papier zijn de Juliana-lui niet tegen PSV op gewassen, maar bij voetbal is al les mogelijk. Het gewijzigde Ju- liana-elftal zal toch zeker pro beren om het resultaat van vijf jaar geleden nog eens te herha len. Daartegenover staat dat Eindhoven in de geelzwarten een gewaarschuwde tegenstander zal zien. Voeg hierbij dat iedere sportliefhebber uit Waalwijk en omgeving dit sportevenement niet graag zal missen. Juliana- spelers, geeft U voor de volle honderd procent en stel het pu bliek, al wordt het een neder laag, toch niet teleur. En Julia na-supporters, steek door uw aanmoedigingen uw spelers een riem onder het hart. De wedstrijd vangt aan om half drie. Scheidsrechter is de heer H. G. Lazaroms uit Roo sendaal. HAARSTEEG. Plechtigheid. Op zondag 19 augustus a.s. zal onze dorpsgenoot de ZeerEerw. heer Fidelis W. Pulles O. Praem. die op 5 augustus j.l. te Hees- wijk in de abdij van Berne door Z. H. Exc. Mgr. Baeten, bisschop van Breda, tot priester werd ge wijd, in de parochiekerk alhier zijn eerste plechtige H. Mis op dragen. Ter voorbereiding van dit mooie parochiefeest is er on langs een comité opgericht, dat in overleg met de neomist en z'n familie de viering als volgt ge regeld heeft Óm 9.30 uur opstellen van de stoet. Om 10 uur plechtige H. Mis, die door de neomist met assis tentie zal worden opgedragen. Om 13 uur serenade door har monie, dames- en mannenkoor; tevens aanbieding van 't cadeau der parochie; hierna receptie ten huize van de jonge priester. Vanaf de woning tot aan de kerk zal de straat passend wor den versierd; tevens worden de parochianen vriendelijk verzocht de vlag uit te steken. CAPELLE, Wit Zwart-nieuws. A.s. saterdag zal Wit-Zwart haar tournooi voortzetten en zal Sprang de gast zijn in Capelle. De Wit Zwarten, die in dit tour nooi met jonge spelers in 't veld kwamen, hebben nog maar wei nig suksessen geboekt Daar over enkele weken de competitie een aanvang neemt, zullen er alsnog enkele jonge spelers ge probeerd worden. In het verle den waren het altijd spannende wedstrijden tegen Sprang en daar de gasten over een goéd elf tal beschikken, zal het a.s. za terdag zeker niet aan spanning ontbreken. Aanvang van deze wedstrijd 4.30 uur. Het 2e elftal speelt a.s. zater dag eveneens voor het tournooi en wel tegen Sprang 2. Aanvang 2.45 uur. Indelingen KNVB Afdeling Noordbrabant seizoen 1956-1957. Ie klas 103. Terheijden; White Boys; Was pik; PCP; Raamsdonk; VCW; Ie klas 104. Uno Animo 2; RWB 2; Baard wijk 2; Wilhelmina 3; DESK 3- Concordia 3; Vlijm. Boys 2; Haarsteeg 2; Taxandria 3; Wil lem II 5. Ie klas 105. Berkdijk; RielAudacia; Glo ria; Jong Brabant; Broekhoven; Korvel; Velocitas; Voab 3; SDO. 2e klas 205. Madese Boys 2; Veerse Boys ?ighyOh; Be Ready 2; SCO q' \rrSr B°ys; Madese B. oVOV. 2e klas 211. Baardwijk 3; WSC 3; RKC 3; Baardwijk 4; Vlijmense Boys 3; haarsteeg 2; Heusden 2; RKC 4; WSC 4; RKDVC 3. De indeling der 3e klas kan op het laatst van augustus tegemoet worden gezien Nederlander wint etappe in Ronde van Europa. De Nederlander Piet van Est heeft de 7e etappe van de Ronde van Europa gewonnen. De Ne derlanders bezetten in het alge meen klassement de 10e (Van Steenselen), de 12e (Stevens), de 14e (Van Est) en de 41e (Jan broers) plaats. DUSSEN. Gerrit Schulte zegevierde met groot machtsvertoon. De Ronde van Dussen, welke woensdag voor duizenden wie- Ierenthousiasten werd verreden, is een eclatante overwinning ge worden voor Nederlands oudste wielerkeizer Gerrit Schulte. Met een ronde voorsprong op al zijn overige geduchte concurrenten passeerde de blonde Bossche naar onder oorverdovend ge juich als eerste de eindstreep. De tweede plaats was voor Wim van Est, de derde voor de plaat selijke favoriet Leo v. d. Pluijm. Teleurstellend was het optreden van de Nederlandse Tourploeg. De heren toonden bijzonder wei nig strijdlust en staakten bij het minste of geringste de strijd. KANAALRACE MISLUKT. Hoewel het weer woensdag zodanig was dat men nog geen hond de zee in zou sturen, heeft de heer Butlin „zijn" kanaalrace toch door laten gaan, daarmee aantonende dat het hem niet om de sport gaat, doch alleen om keiharde ponden. Acht deelne mers en deelneemsters werden gistermorgen de zee ingejaagd. Niemand haalde het natuurlijk. De een na de ander moesten zij rillend van de kou en volkomen uitgeput de strijd tegen de zee opgeven. Ook Maria Meesters uit Bergenopzoom, ook al deed zij nog zo haar best het vol te hou den. Haar prestatie heeft 'n uit stekende indruk gemaakt. KRUISBOOGSPORT. De uitslag van het derde en laatste concours van de Lang- straatse Kruisboogbond D.E.S.V gehouden op de banen van Recht door Zee" te Schijndel luidt als volgt Korps A. 1 Willem Teil, Vlijmen ^öl o „Lcht, door Zee> Schijndel 242 3 Wij doen ons best, Schijndel 236 4 Rozenjacht, Vlijmen 230 5 Na Arbeid Vermaak, er. u u, Rosmalen 229 b De Heidebloem, Schijndel 224 0 ?Pjer1- ^r"' Haarsteeg 169 8 Al doende leert men, Herpt 131 Korps B. 1 Rozenjacht II, Vlijmen *238 2 De Heidebloem II Schijndel,234 3 Rozenknopje I, Vlijmen 230 t ?rec¥ d- Zee n' Schijndel 227 5 Na Arbeid Vermaak II, ,TT.„ Rosmalen 215 7 OTe? £el1 n> Vlijmen 196 7 Onderl. Vr. II, Haarsteeg 120 8 Al doende leert men II, Herpt 112 Korps C. O jy111?1? Tel1 HI> Vlijmen 225 2 Na Arbeid vermaak III, 0 «r-,, Rosmalen 212 3 Willem Tell IV, Vlijmen 199 4 Rozenjacht III, Vlijmen 144 5 Rozenknopje II, Vlijmen 134 KoningskruisW. v. Engelen, Willem Teil, Vlijmen 61 punten. Ereteken: G. v. d. Hout, Wil lem Teil, Vlijmen 67 punten. Wisselbeker A: Willem Teil, Vlijmen 251 punten. Wisselbeker B, geschonken door Bierbrouwerij Het Hert te Vlijmen: Rozenjacht II, Vlijmen 238 punten. Extra beker: Willem Teil Vlij men 55 punten. Personeel A. 1 A. v_ d. Meijden, Vlijmen 25 p. 2 J. Hellings, Schijndel 24 p. 3 W. v. Engelen, Vlijmen 24 p. 4 M. Hellings, Schijndel 24 p. 5 J. Schelkens, Schijndel 24 p. Personeel B. 1 J. v. Schijndel, Schijndel 24 p. 2 C. v. d. Meijden, Vlijmen 23 p. 3 B. v. Erp, Schijndel 23 p. 4 A. v. d. Heijden Schijndel 23 p. Personeel C. 1 P. v. Engelen, Vlijmen 24 p. 2 G. v. d. Wiel, Vlijmen 24 p. 3 Th. Verhagen, Rosmalen 24 p. Na afloop werden door de bondsvoorzitter de prijzen onder een hartelijk woord aan de win naars uitgereikt. Op 9 september a.s. vindt op de banen van „Na Arbeid Ver maak" te Rosmalen de sluiting van het zomerseizoen plaats. Heusden Scheepsbouw te Heusden. j Op de werf van de N.V. de Haan en Oerlemans te Heusden is voor het Indonesische gouver nement nog in aanbouw 'een 1700 tons vracht- en passagiersboot, welke 29 augustus te water gela ten zal worden. Voorts zullen voor Amerikaanse rekening twee vrachtschepen gebouwd worden van 10.000 ton. Voor de eerste is de kiel gelegd. Na deze vracht schepen zal men met de bouw yan tankschepen van 20.000 ton be ginnen. Teneinde deze schepen te kunnen bouwen zijn zowel ten noorden als ten zuiden van de scheepswerf speciale uitbreidin gen voorzien. j HEERLIJK OM TE ROKEN VOORNAAM OM TE PRESENTEREN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6