BINNEN- EN BUITENLAND Hlï do tang «■1 Waalwijkse en Langstraatse Courant Buitenland NASSER STEMT TOE IN GESPREK OVER SUEZ. Binnenland Drunen Nieuwkuyk Vlijmen Heusden Sprang Waspik MAANDAG 27 AUGUSTUS 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN 76e JAARGANG No. 67 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL, 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES„ECHO" ADLAI EWING STEVENSON DEMOCRATISCH CANDIDAAT voor het presidentschap der Verenigde Staten van Amerika. Een voor zijn jaren Stevenson werd in het eeuwjaar 1900 te Los Angelos geboren nog jeugdig uitziend man met scherpe blauwe ogen, een innemende glimlach en grote charme, die niet in de eerste plaats van zijn uiterlijke verschy- ning uitgaat, maar ook en vooral te vinden is in zijn helderheid van geest, zijn opvallende intelligentie en zijn integriteit. Een man ook, die oprecht is in zijn bescheidenheid en onwrikbaar in zijn overtuiging en eenmaal genomen besluiten. Een uitnemend en brilliant spreker me een flitsende humor en grote zeg gingskracht, een redenaar, die steeds zijn speeches zelf schrijft en ze met uitzonderlijke welsprekend heid en overtuigingskracht over het voetlicht brengt, blijk gevend van grote eruditie en belezenheid op t gebied der geschiedenis, van de Bij bel en de klassieken. Tenslotte een harde werker, die echter daarbij toch de tijd weet te vinden om als tennisspeler en ruiter boven de ge wone middelmaat uit te steken. De huidige vaandeldrager der Democratische Partij in de Verenig de Staten, die te boek staat als de man „who talked sense" in de De mocratische verkiezingscampagne van 1952 en die sindsdien aller minst heeft stil gezeten hij be reisde een kleine 30 landen, werkte ható en bestudeerde de problemen ter plaatse en „aan de wortels" wordt algemeen beschouwd als een politiek leider, die door zijn scherp oordeelsvermogen en zijn groot ge voel van verantwoordelijkheid, mét Eisenhower, de komende verkie zingscampagne op een hoog niveau van „fair play" en politiek fatsoen zal voeren. Van Stevenson is de uitspraak opgetekend: „Onze taak is er niet mee gedaan wanneer we een we reldoorlog voorkomen of overleven, Er zijn in deze tijd geen Gibraltars en geen vestingen meer, die on neembaar zijn voor de dood of voor ideeën...." en de daarop aanslui tende woorden: „Een werkelijke vrede is de belangrijkste, nog on voltooide taak van onze genera tie....". Van zijn reizen door de verschillende landen der wereld kwam Stevenson terug, versterkt in de overtuiging, dat „het Sovjet- Communistisch imperialisme een wezenlijk gevaar is en blijft voor de vrije- wereld. We moeten blijven werken aan de noodzakelijke mobi lisering van onze militaire en eco nomische kracht ter ondersteuning van de vrije natiesHij ziet het ook als een gebiedende opgave der Verenigde Staten om de Aziatische landen te doen inzien, „dat het communistisch imperialisme nooit of te nimmer bevrijding zal bren gen, maar de doodsvijand is van elk streven naar vrijheid en sociale gerechtigheid". Adlai Ewing Stevenson, kleinzoon van de Adlai Stevenson die in de jaren 1893-1897 Vice President was onder Grover Cleveland, ging op school in Bloomington in Illinois, van welke staat zijn vader, Lewis Green Stevenson, „(staats)-secreta- ris" was. Na zijn opleiding in Ame rika ging Stevenson een jaar in Zwitserland studeren, vervolgens naar de Universiteit van Prince- town om tenslotte zijn studie te vol tooien aan de Harvard Law School en de Northwestern University te Evanston, Illinois. Na in 1926 op de redactie van de krant van de fami lie Stevenson, de „Bloomington Daily Pantagraph" gewerkt en ver volgens een tijd in Europa rondge- keken te hebben, vestigde hij zich als advocaat in Chicago. In 1933 werd Stevenson naar adviseur bij de Agricultural Ad justment Administration, in leven geroepen om een weg te vinden uit de landbouwcrisis der dertiger ja ren. Gedurende de tweede wereld oorlog diende hij zijn vaderland als speciale assistent van de Secretary of the Navy, in welke capaciteit hij als ^trouble shooter", d,.w.z. een man die organisatorische en be leidsfouten en moeilijkheden moet opsporen en uit de weg ruimen, ve le oorlogsterreinen bezocht. In 1943 was Stevenson in Italië hoofd van een missie, die tot taak had 't land sociaal en economisch weer op de been te helpen. In 1945 zat Steven son onder meer voor de Verenigde Staten in Londen in de Commissie ter Voorbereiding dei* Verenigde Naties. Hij werd toen ten zeerste geprezen voor het prachtige werk dat hij in deze commissie verrichtte en verwierf zich een grote popula riteit door zijn takt en zijn begrip voor het standpunt van anderen. In 1946/'47 was hij afgevaardigde van zijn land in de Algemene Vergade ring der Verenigde Naties, waarna hij zijn advokaten-praktijk weer j opnam tot hij, in 1952, Goeverneur j van Illinois werd. Hij deed 't daar zo goed, dat zelfs zijn tegenstanders openlijk en volmondig toegaven dat hij een van de beste goeverneurs was die Illinois ooit in de geschie denis heeft gekend. Om de figuur Stevenson kort te karakteriseren aan de hand van zijn visie op de huidige „vaart der volken", halen wij nog enige woor den van hem aan uit een rede, waarin hij in 1952 tijdens de ver kiezingscampagne ook over de we reldsituatie sprak. „Laten wij er geen doekjes om winden. We staan aan de vooravond van een langdu rige en kostbare strijd tegen de grote vijanden der mensheid oorlog, armoede en tyrannie en, wat misschien nog het ergste is, de bedreiging van de menselijke waar digheid. Offervaardigheid, geduld, begrip en een onwrikbare Wil, zul len onze wapens moeten zijn in de komende jaren. President Nasser heeft toege stemd in een ontmoeting met de commissie-Menzies, die door de Suez-conferenite van Londen is aangewezen om met Nasser te spreken over het voorstel tot in ternationalisatie van het Suez- kanaal. Woordvoerders in Cairo die dit nieuws bekend maakten, voegden er met nadruk aan toe: „Het kabinet heeft overwogen, dat de voorgestelde bijeenkomst Egypte generlei verplichting op legt en dat de uitnodiging van Menzies betrekking heeft op een bijeenkomst, waar de verschil lende standpunten zullen worden uiteengezet." Een internationaal beheer van het Suezkanaal zou Nasser, volgens deze woordvoer ders, niet aanvaarden, omdat dit zou neerkomen op een schen ding van de Egyptische souverei- nitêit. Het formele antwoord van president Nasser zal eerst in de loop van de dag via de Egyptische ambassade in Lon den aan premier Menzies over handigd worden. SOEKARNO NAAR SOVJET-UNIE. President Soekarno van Indo nesië is met een gevolg van veer tig leden uit Djakarta vertrok ken voor een bezoek aan Rus land, China, Oostenrijk, Zuid- Slavië en Tsjechoslowakije. De reis zal 50 dagen duren. BANDTETEN OP SICILIË MOORDEN ELKAAR UIT. Bij de strijd om de macht in de Maffia, de zogenaamde nationa listische bandietenorganisatie op Sicilië, zijn de laatste paar maan den veertien mensen vermoord. Vele anderen werden gewond. Het laatste slachtoffer is de 60- jarige Nicola d'Allessandro, een rijke zakenman uit Palermo, die zóndag op de drempel van zijn huis werd doodgeschoten De Maffia heeft 'n machtige branch in Amerika, die bijna 't alleen recht heeft in de onderwereld. De organisatie van de zwarte hand 'schijnt een bijzondere in vloed te hebben op de Italiaanse politiek Senator Kefauver, de kandidaat voor het vice-presi- dentschap, verklaarde na een on derzoek, dat de Maffia ook in de Verenigde Staten veel weet klaar te spelen onder politiemensen en polifici. BOSBRAND IN ZUID-FRANKRIJK. 3 politiemannen omgekomen. M :^J;! MM •-*• 1m U6ÊUW Het Zuidfranse stadje Grasse is in de afgelopen dagen bijna 't slachtoffer geworden van een geweldige bosbrand, die 48 uur in grote hevigheid heeft gewoed en bij de bestrijding waarvan 3 politiebeambten, die aan de blus- sinswerkzaamheden deelnamen, om het leven zijn gekomen. De bewoners van het stadje hebben angstige dagen doorgemaakt, aangezien de felle bosbrand, die zich over een gebied van 3000 hectaren uitstrekte, het plaatsje tot op enkele honderden meters was genaderd. die gebaseerd is op een tarief, waarbij een premie wordt be taald voor een prestatie, die uit komt boven een vastgestelde norm Hoewel in het bouwbedrijf moeilijk door te voeren, kan de prestatiebeloning toch op grote re schaal dan thans worden doorgevoerd, aldus de raad. Het systeem van „aangenomen werk" voldoet in dit opzicht niet. ROOFOVERVAL OP BEJAARDE MAN. Tien uur nadat de 21-jarige elektricien Willem M. de 72-ja- rige Willem Eykes in zijn wo ning aan de Czaar Peterstraat 44 te Amsserdam met een hamer had neergeslagen, is hij door twee rechercheurs in zijn woning aan de Molukkenstraat gearres teerd. De elektriciën heeft bekend de vader van zijn vroegere vriend te hebben willen beroven. Hij moest evenwel zonder buit gaan vluchten voor het echtpaar Rijk uit de Blankenstraat, dat de ou de man om hulp had horen roe pen en over de schutting van de tuin was geklommen. JONGEN VAN 18 JAAR SCHIET MAN NEER. In de nacht van zaterdag op [zondag hebben twee jonge ke rels van 18 en 22 jaar de 50-ja- rige rijwielhandelaar M. M. in zijn huis aan de Akersteenweg te Heer bij Maastricht overval len en met vier revolverschoten ^gedood. De 18-jarige H. N. had aan twee vrienden 20.000 gulden beloofd als zij de rijwielhande laar uit de weg zouden ruimen. N. was vroeger bij het slachtof fer knecht geweest en had sinds dien een verhouding met de echtgenote van zijn patroon. Het drietal is door de Rijkspolitie in de loop van dezelfde nacht van bed gelicht en in verzekerde be waring gesteld. De vrouw heeft zich zondagochtend vrijwillig bij 't politiebureau te Heer gemeld. Concours hippique. Bij het landelijk concours hippique van de Kring 's-Bosch dat zondag in Drunen werd gehouden, trad de re gen als spelbreker op. Alleen de dressuur wedstrijden voor acht- en viertallen, alsmede de individuele dressuurwedstrijden konden wor den afgewerkt. De derssuurwed- strijden voor Amazones, alsmede de parade, de demonstratie van het kampioensachttal en kampioen in dividuele dressuur, de wedstrijden aangespannen Shetlandse ponny's, behendigheids wedstrijden en spring concours moesten worden afgelast. De rijvereniging „De Paarden vriend" uit Nuland wist met 661 p. beslag te leggen op de Kringstan daard, welke zij dit jaar mag dra gen. 2. De Gelderse Boys, Ammerzo- den 624% pnt.; 3. St. Jacobus, Den Dungen 618 pnt.; 4. Prinses Mar griet, Vinkei 599% pnt.; 5. St. Lam- bertus, Rosmalen 599% pnt.; 6. De Cowboy, Berlicum 595% pnt.; 7. De Echo, Drunen-Elshout 587 pnt.; 8. Vught, Vught 585% pnt.; 9. De Teis- terbanders, Kerkdriel 567pnt.; 10. Juliana, Haarsteeg 566 pnt.; 11. St. Norbertus, Vlijmen 551 pnt. In de individuele dressuur werd Mevr. H. Thien-v. Doornmalen, Am- merzoden, karonir zwaar, no. 1 in Ring I. H: Verputten, Nuland, Mir- bora, hoofdkl. no. 1 in Ring II. A. v. Nuland, Nuland, Noortje zwaar, no. 1 in Ring III. Hier moesten de wedstrijden wor den afgelast en waren de kring wedstrijden voor 1956 ten einde. Voetbal. RKDVC verloor zondagmiddag de wedstrijd om de KNVB-beker tegen Willem II te Tilburg met 64. Een eervolle nederlaag in de strijd om deze beker, waarin onze jongens 't wisten te brengen tot een wedstrijd tegen een profclub. PRESTATIELONEN VOOR BOUWVAKKERS. De Raad voor de Woningbouw eind vorig jaar ingesteld om de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting gevraagd of ongevraagd van advies te dienen heeft minister Witte aanbe volen, de produktiviteit in de woningbouw op te voeren door prestatiebeloningen toe te ken nen. Onder prestatiebeloning verstaat de raad een beloning, Boerderij-brand. Woensdagnamiddag circa half ontstond er brand in de boerderij van de landbouwer Nico v. Mierlo. De brand, die binnenshuis was ont staan, vond direct gretig voedsel in het in 't achterhuis opgeslagen hooi en stro, zodat het hele huis in een minimum van tijd in lichte laaie stond. Aan redden viel niet te denken, waarom dan ook de gehele inboe del, alsmede al het landbouwge reedschap, in vlammen opging. Door krachtdadig optreden van hulp en brandweer wist men de aangrenzende woning van de heer Van den Berk te behouden. De oor zaal van de brand is onbekend. Een en ander was verzekerd. kampioenschappen van Nederland. Deze worden gehouden op 26 sep tember te Wijk bij Duurstede. Sup porters die de reis mee willen ma ken, kunnen zich opgeven bij de secretaris, de heer Th. v. Dal. Vlijmense Boys. De „Vlijmense Boys" zijn dit jaar ingedeeld in afdeling Tilburg. Het zijn voor de Boys weer nieuwe te genstanders in de vierde klasse. Be halve Nieuwkuijk zal Vlijmen zes maal naar Tilburg moeten om de strijd aan te binden tegen RKTW, SVG, TAC, Ons Vios, Were Di en Zigo. Verder nog naar Hilvaria, Oir- schot Vooruit en Oisterwijk. Nationaal Orleans. Volgens inlichtingen zouden in Vlijmen enkele vroege duiven zijn geklokt van de grote Nationale vlucht Orleans. Deelname 44000 duiven. GOUDEN BRUILOFT Het echtpaar A. de Jong, C. de Jong Spuijbroek te Sprang-Capelle, Oosteinde 49, dat a.s. donderdag zijn gouden bruiloft hoopt te herdenken Kermis. Ondanks het slechte weer is het druk op de Vlijmense kermis, zowel op het kermis-terrein als in de ca- fé's. Vlijmens Mannenkoor. Vlijmens Mannenkoor zal op zon dag 2 september a.s. deelnemen aan het Nederlands-Vlaams zangcon- l cours te Oisterwijk. In het prachti- i ge natuurtheater zal het koor onder I een zeer bekwame jury moeten op- treden voor de afdeling uitmun- i tendheid. Gezien de grote vooruit- gang van Vlijmens Mannenkoor is sukses niet uitgesloten. i Wielerclub „De Zwaluw". De wielerclub „de Zwaluw" zal dit jaar deelnemen aan de club- Gemeenteraad, Openbare vergadering van de Raad der gemeente Heusden op 31 augustus 1956 des avonds om 8 uur. Agenda 1. Opening. 2. Installatie nieuw benoemd verklaard Raadslid. 3. Notulen van de vergadering van 25 juli j.l. 4. Mededeling ingekomen stuk ken. 5. Voorstel van B. en W. tot wijziging van de Bouwverorde ning. 6. Voorstel van B. en W. tot aangaan van een gemeenschappe lijke regeling „Gasvoorziening Zuid Nederland." 7. Verzoek van het R.K. Kerk bestuur tot aankoop van de per celen sectie A 321 t.m. 321, gele gen in de Putterstraat. 8. Verzoek van de heer Lith tot aankoop van perceel sectie A 1704 met opstal. 1 9. Voorstel van B. en W. tot beschikbaarstelling van een cre- diet voor de aanschaf van een vuilniswagen. 10. Wijziging Algemene Politie verordening. 11. Sluiting. Te water lating. A.s. woensdag 29 augustus zal omstreeks 12 uur het m.s. Bran- tas, 't welk in aanbouw is bij de scheepswerf De Haan en Oerle- mans N.V. alhier, te water wor den gelaten. Dit 1700 ton meten de vracht- en passagiersschip wordt gebouwd ten behoeve van de Republiek Indonesia. De doopplechtigheid zal wor den verricht door mevrouw A. E. A, Gagola-Loing. Toegelaten. Op grond van betoonde vakbe kwaamheid is met ingang van 15 augustus j.l. onze stadsgenoot de heer J. van Mersbergen tot de Nationale Associatie van Accoun tants, gevestigd te 's-Gravenhage, toegelaten. Geslaagd. Bij het examen, afgenomen door de vereniging tot bevordering van vakopleiding in 't banketbakkers bedrijf (U.B.O.B.) behaalde onze stadsgenoot de heer J. Crijns het diploma Banketbakkerij - kokerij en ijsbereiding. Gouden Bruiloft. Zoals wij reeds mededeelden hoopt het echtpaar A. de Jong en C. de Jong-Spuijbroek, Oosteind, alhier, a.s. donderdag zijn gou den huwelijksfeest te vieren. Uit de buurtbewoners heeft zich een comité gevormd, dat zich belast met de varsiering en ver lichting van de woning van het gouden paar en namens de buurt een cadeau zal aanbieden. Het belooft voor het sympa thieke paar een onvergetelijke dag te worden, zulks temeer, waar het paar deze heugelijke dag met het gehele gezin hoopt te vieren, nu een zoon die sinds enkele jaren in Australië vertoefde, mede voor deze bijzondere gelegenheid is overgekomen. Het echtpaar heeft 7 kinderen (5 zoons en 2 doch ters) en 17 kleinkinderen. De harmonie Marijke zal na tuurlijk de feestvreugde verhogen door het gouden paar een serena de te brengen, des avonds 7 uur, waarna het familiefeest in het ge bouw van de Chr. Volksbond zal worden gevierd. l Het zal het' gouden paar a.s. donderdag zeker niet aan belang stelling ontbreken. Geref, Kerk. Door de Kerkeraad der Geref. Kerk alhier is op zijn verzoek ont heffing verleend uit het ambt van ouderling aan de heer P. van Vugt. N.E.O.-Sportdag. Al mag het weer niet voor de volle honderd procent hebben meegewerkt, hetgeen aan de be langstelling zeker niet ten goede kwam, het slagen van deze dag heeft het niet kunnen verhinde ren. Met ruim honderd deelnemers is een spannend en vlot program ma afgewerkt, hetwelk verdeelc was over zes leeftijden, welke elk drie nummers kregen te verwer ken. Met bezieling en sportiviteit werd er om de vele en fraaie prij zen gestreden. Ook de plaatselijke harmonie Marijke zou Marijke niet zijn ge weest, als zij deze middag geen luister had bijgezet, wat natuurlijk zeer op prijs werd gesteld. In zijn geheel mag men deze dag als uitstekend geslaagd heten, en gezien de spontane medewer king uit de gemeente en de grote deelname die men te verwerken kreeg, ligt hier nog een grootse taak voor de vereniging. NEO hoopt dan ook hét vol gende jaar met een nog grootser programma de jeugd onzer ge meente van dienst te zijn. EEN GOED BEGIN. Matinee van Polymnia te Waspik. Zondagmorgen na de Hoogmis opende de Zangvereniging „Polym? nia" de openbare evenementen van de Waspikse kermis met een klin kend matinée in café C. van Iersel, tegenover het station. Wegens ziekte van de voorzitter, opende de secretaris van de vereni ging, de heer Th. Boom, het mati née met een kort welkomswoord, gericht tot de beschermvrouwe van de vereniging, mevr. Brokx-van Steenoven, de eerw. heer kapelaan Klomp-Bueters, de trouwe dona teurs en verdere belangstellenden. Ondanks het twijfelachtige weer (vóór de aanvang was de gulle re gen nog niet gedecimeerd) was de opkomst groter dan wenselijk, ge zien de beperkte outillage, een (overigens overbodig) bewijs dat zulk een kermis-matinée door de Waspikse bevolking op hoge prijs wordt gestéld. Met ongeduld wacht men intussen de aanbouw af van een zaaltje bij genoemd café, zodat „De Statie" bij dergelijke evene menten een comfortabeler gelegen heid kan verschaffen. Het zangprogramma, onder lei ding van de heer C. v. Iersel, stond, zoals we van Polymnia gewend zijn, op verantwoord muzikaal peil. Geopend werd met „Voorjaar" van O. Koop, een boeiend roman tisch werkje voor gemengd koor. Vervolgens kregen we een goede uitvoering te horen van „Der Greis" van Joseph Haydn. Het is een nieuw nummer voor Polymnia, dat aan het gemengde koor hoge eisen stelt. Het feit dat de energieke di recteur met dit nog zo jonge koor allengs meer werken uit de barok- tijd gaat uitvoeren, zegt voldoende over de bloei van de vereniging. Misschien zou de vertolking bij enigszins hoger tempo aan glans ge wonnen hebben. Hierna zong de bas Sjef Langer- werf „In diesen Heil-gen Halle" uit Die Zauberflöte van Mozart. Hoe wel dit keer iets matter dan we van hem gewend zijn, mogen we dit stuk graag van hem horen. Wim v. Gorp solieerde vervolgens in Mo zart's Arie des Leporello uit de ope ra Don Juan. Deze moeilijke aria kwam bij hem goed uit de verf. Wat is Polymnia bevoorrecht met twee zulke prachtige basstemmen. Na dit intermezzo van solozang, gaf het gemengd koor een uitvoe ring van het grootse koorwerk Vol- lendet ist das grosze Werk, even als Die Himmeln (met recitatief van de tenor Wim de Hond) dat aan het slot van het matinée-program- ma werd uitgevoerd, genomen uit het oratorium Die Schöpfung van Joseph Haydn. Hoewel dit keer niet geheel vlekkeloos gezongen, dwingt deze vertolking van Polymnia al ler respect af voor de werkelijk goede interpretatie die men hier weet te realiseren. Bij zulk een grandioze uitvoering wordt een ac cidentele slipper in een der partijen onbeduidend. Een tweede nummer dat we van Polymnia voor het eerst hoorden, was J. Nielands Wiegelied Susanin- na susance. Het is een schoon idyl lisch koorwerkje, gecomponeerd op een gelijkgeaard middeleeuws ge dicht. Sfeer en karakter kwamen in deze goed aangevoelde vertolking voortreffelijk tot hun recht. Voorts trad de piannste mej. Fin ny Coesmans op met de voor piano bewerkte ouverture Dichter und Bauer van Franz von Suppé. Zulk spel rechtvaardigt het gebruik van een vleugel, zouden we willen zeg gen. Na de pauze volgden een drietal korte werkjes van Orlando di Las so, drie juweeltjes van koorpolyfo- nie, die met zulk een aanvoelings- j vermogen werden gerealiseerd, dat we niet aarzelen dit het hoogtepunt van het matinéeé te noemen. We hoorden de Serenade van 'n Lands- knecht, Quand mon mari en Bon- jour mon coeur. i Op dit matinée kregen we ten- slotte nog het „afgedeelde" dames koor van Polymnia te horen met 't Ave Maria van Felix Mendelssohn, waarin de sopraan Miet v. Strien i verdienstelijk solieerde, en Die Eng- lein van F. Abt. Al met al een goed matinée, waar- in de platgetreden paden van de i liedertafel-smaak nu eens manmoe- dig werden gemeden, waardoor wij met een weliswaar dorstig maar op- geruimd hart de komende kermis- dagen tegemoet konden gaan. Kermis. De Waspikse kermis werd zondag druk bezocht, ook door zeer vele vreemdelingen, en de exploitanten op het kermisterrein hadden niet te klagen, evenmins als de gelegen heden waar muziek werd gemaakt en gedanst kon worden. De matinée's van vandaag oogst ten eveneens veel belangstelling, zodat we kunnen zeggen dat er prettig kermis gevierd wordt, zoals dit trouwens steeds het geval is.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1