Waalwijkse en Langstraatse Courant I iltde Langstraat In terkring-Sport da g te Drunen W. TIMMERMANS ZONEN Assurantiën op elk gebied. Aankomst van nieuwe Zusters te Waspik KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 Drunen Groot parochiefeest bij gelegenheid van het zilveren pastoraat van de Z.Eerw. Heer H. G. Becx te Nieuwkuijk. W A A L W IJ K 8 Vlijmen Haarsteeg Heussien Gapelle i MAANDAG 3 SEPTEMBER 1956 Uitgever: Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2x per week 79e JAARGANG No. 69 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" De sportclubs der Boerenjeugd hielden wapenschouw. De keurtroepen van de Boeren jeugd uit het gehele gebied van de N.C.B. waren zondag in Drunen bijeen om op de Interkring-sport- dag elkaar te bekampen en tot slot met massa-demonstratie aan de ge nodigden en vele duizenden belang stellenden te tonen de gezonde acti viteit van de Boerenjeugd. Begunstigd door droog weer, is deze Interkring-sportdag, als sluit stuk van het zpmerprogramma, een zeer schone manifestatie geworden van de kracht van de Boerenjeugd van ons gewest; 800 boerinnen en 700 jonge boerinnen, de besten van de 8000 die in Brabant in clubver band de sport beoefenen, waren zondag in Drunen. In klasse A: R.K.J.B, werd Maria- hout uit de kring Helmond no. 1 in het algemeen klassement met 314 p. In klasse B werd no. 1 Hoogeloon van kring Helmond met 292 pnt. Van de boerinnen werd no. 1 Ton- gelre van de kring Eindhoven met 310% pnt. in klasse A. In klasse B werd no. 1 Hogeloon van kring Eindhoven met 293 pnt. Deze Kring-sportdag, die onder leiding stond van de heer Sigmans, algemeen sportleider van de N.C.B.. werd bezocht door tal van promi nente figuren uit de N.C.B.-wereld. Zo merkten wij op Rector Bekkers, Jos v. Zegeren en Ir. Wellen en verder tal van geestelijke en we reldlijke autoriteiten. In de och tenduren was reeds begonnen met de wedstrijden van de verschillen de groepen in de vijf kamp atletiek, waarvoor de drie besten van iedere kring naar Drunen waren gekomen. Om precies half 3 opende de heer Koopmans, algemeen voorzitter van de R.K.J.B., deze Interkring-sport dag, waarna de massa-demonstraties begonnen met het défilé. Met deze massa-demonstraties, waarmee de boerenjeugd op sportgebied zijn kunnen toonde, is voor velen, die dit nog niet eerder mochten mee maken, een openbaring geworden van wat men op dit gebied heeft be reikt met dans, vrije oefening en verplichte oefening, alsmede pyra- midebouw, werd dit een sportfestijn die velen de gehele middag heeft geboeid. De dans „de Tovercirkel" was een fraai slot van deze sport dag, die het volgend jaar, als wij Rector Bekkers mogen geloven, weer groter en mooier zal worden als de volksdansen gemengd zullen worden uitgevoerd. Dit kan, aldus Rector Bekkers, omdat de boeren jeugd in zich draagt wat hij noem de „de adel van het hoerendom". De uitslagen van deze Interkring- sportdag waren als volgt: Algemeen klassement A R.K.J.B. 1. Mariahout 314 pnt. 2. Waspik 312% p. 3. Eindhoven 304 pnt, 4. Odiliapeel 289 pnt. 5. Boxtel 283 pnt. Algemeen klassement B R.K.J.B. 1. Helmond 292 p. 2. Zomerdorp 289% p. 3. Vorstenbosch 289 pnt. 4. Hoogeloon 288% p. 5. Gerwen 287 pnt. Algem. klassement A Boerinnen. 1. Tongelre 310% p. 2. Wanrooij 305 pnt. 3. Princenhage 300 pnt. 4. Etten 289 pnt. 5. Eerde 286 pnt. Algem. klassement B Boerinnen. 1. Hoogeloon 293 pnt. 2. Prinsenbeek 290 pnt. 3. Nunen 289 pnt. 4. Oud Gastel 287 pnt. 5. Odiliapeel 289 pnt. Uitslagen athletiek 1500 meter. 1. P. Schoonen, Etten 4.43 min. 2. J. Darris, Bergeik 3. C. Mijs, Roosendaal 4. G. Schellekens, Gemonde 5. J. Verschuren, Aarle-Rixtel. Kogelstoten. 1. P. Rutten, Odiliapeel 11.98 2. K. Noren, Effen 11.52 3. G. v. Berg, Ravenstijn 11.35 4. T. Verdega, Bergeik 10.93 5. W. v. Wanrooij, Mill 10.90 Hinkstapsprong. 1. J. Heefteren, Oostburg 12.60 2. A. Adams, Ulecoten 12.35 3. F. Kennes, Hoogeloon 12.23 4. J. Moors, Helmond 12.11 5. G. Adams, Ulecoten 12.80 Verspringen. 1. J. Moors, Helmond 6.35 2. A. Rijken, Effen 6.16 3. A. Adams, Breda 5.92 4. A. v. Lijssen, Klein-Dongen 5.77 5. H. Verdega, Bergeik 5.75 Hoogspringen. 1. J. Laarakker, Sambeek 1.65 2, F. Felder, Drunen 1.65 3. K. Noren. Effen 1-65 (deze 3 na loting) 4. L, Goossens, Roosendaal 1.60 5. W. Meeuwsen. Breda 1-57 100 meter. 1. J. Histerburg, Eersel 2. H. v. Alfen, Galder 3. M. Groenendaal, Mich. Gestel 4. G. v. Drunen, Drunen 5. C. Zwanen, Hoogeloon. Kustmjjnenveger Hr. Ms- „Drunen" in dienst. Donderdagmorgen werd op de werf van de N.V. Gusto te Schie dam met enige plechtigheid een van de 32 kustmijnenvegers, n.h Hr. Ms. „Drunen", die in op dracht van de Amerikaanse re gering worden gebouwd, in dienst gesteld. Aan deze indienstr- stelling ging de officiële over dracht vooraf welke geschiedde door kapitein Webster van de USA Navy. Bij deze plechtigheid waren tegenwoordig de schoutbij nacht M. J. Kruijs en commodore Van der Schatte Ollevier van de Kon iMarineMarine en de luitenant ter zee eerste klasse H. Moulet, commandant van de kustmijnen- veger „Drunen". Verder waren ook aanwezig burgemeester en wethouders van Drunen met de volledige raad en het secretarie- PeKapitein Huigh Webster droeg namens de Amerikaanse rege ring het schip over aan de schoutbij nacht M. J. Kruijs, die het weer overdroeg aan de chef materieel van de Kon. Marine Schatte Ollevier. Deze laatste verzocht luitenant ter zee eerste klasse H. Mioulet het schip in gebruik te willen nemen. Deze begaf zich hierna met zijn ofii- cieren en manschappen aan boord. Onder het spelen van het volkslied werd de vlag gehesen. Het schip meet 400 ton en telt 4 officieren en 35 manschappen. Na deze plechtige overdracht en indienststelling ging het ge hele gezelschap aan boord om t nieuwe schip te bezichtigen en werd aan de genodigden een lunch aangeboden. Tijdens deze lunch dankte de commandant voor de eer com mandant te mogen zijn van dit schip, dat zou varen onder de naam „Drunen'i, Spreker hoopte ook een nauwer contact met de gemeente Drunen te kunnen leg gen en deed de suggestie het niet 'bij deze eerste kennismaking te laten. Burgemeester Snels dankte by deze gelegenheid ieder die aan de totstandkoming van dit schip hadden mogen meewerken. Spr. was er trots op dat dit mooie schip de naam -„Drunen" -zou dragen en zei er zeer veel prijs op 'te stellen dat officieren en bemanning nader in contact zou den komen met de gemeente Dru nen en nodigde hen bij voorbaat reeds uit om een bezoek aan de ze gemeente te brengen. Burge meester Snels kon zijn woorden vergezeld doen gaan van enkele mooie geschenken, n.l. 2 schil derstukken, een voor de offi- cierscantine en een voor de man schappenverblijven, benevens 'n scheepsbel, welke beschikbaar was gesteld door de firma Lips. De schilderijen stellen voor een gezicht op de Drunense Duinen en een gezicht op het Raadhuis plein. Tijdens deze lunch en de be zichtiging van het schip werden in gezellig samenzijn al contac ten' gelegd en de manschappen informeerden reeds naar de Dru nense voetbalclub, waartegen zij gaarne een wedstrijd zouden spe len bij een eventueel bezoek aan Drunen. Enorm sukses van Cantabile. Eerste prijs met 379 pnt. en wisselbeker. Onder directie van J. Lombarts nam de gemengde zangvereniging Cantabile deel aan het muziek- en zangconcours dat te Oisterwijk zon- dag werd gegeven. Op dit vrije con cours kwam Cantabile uit in de eer ste afdeling en wist daar beslag te leggen op een eerste prijs met lof der jury. Zij behaalde 379 pnt. en kreeg daardoor ook de wisselbeker in handen, omdat zij het hoogste aantal punten behaalde van de eer ste, tweede en derde afdeling. In haar rapport was de jury vol lof over de directie en prees de diri gent over zijn opvattingen. Cantabile werd zondagavond aan de grens van de gemeente afge haald door de harmonie Beatrix. De harmonie De Volharding, alsmede dfe fanfare uit Elshout kwamen in de Harmoniezaal van café Elshout het bestuur en directie gelukwen sen met dit fraaie sukses. Namens het gemeentebestuur waren ook aanwezig burgemeester Snels en de gemeente-secretaris de heer P. Els hout. Burgemeester Snels wenste Cantabile geluk met het behaalde sukses en zeide trots te zijn op de prestaties van de muziek- en zang verenigingen in onze gemeente. Dit is een derde eerste prijs dit jaar. De harmonie De Volharding wist dit jaar te promoveren naar de af deling Uitmuntendheid,, Beatrix ging naar de Ere-afdeling en Can tabile haalde 279 pnt. met een wis selbeker. Met burgemeester Snels is heel Drunen trots op deze pres taties en dit werd zondagavond dan ook gevierd. Handboogsport. Onder slechte weersomstandig heden had op de banen van de handboogvereniging „De Wetzonen" het jaarlijkse kermisprijsschieten plaats. De strijd werd gestreden op gelukspapier. De prijzen werden als volgt behaald: 1. C. v. d. Hoven 163 p.; 2. H. de Kruif 158 p.; 3. J. Klerks 138 p.; 4. N. v. Bladel 123 p.; 5. H. v. Bla- mommersteeg huldigde Vlijmens Mannenkoor en gaf een gesloten enveloppe welke werd besteed door de voorzitter voor insignes voor de leden van het Mannen koor. Bericht was binnengekomen van Burgemeester van Hout, die uit- stedig was. Verschillende sprekers voerden het woord en roemden het sukses na een jaar bestaan, onder leiding van de directeur de heer Sars uit Waalwijk, aan wie dit sukses ze ker te danken is. De verdere avond werd gezel lig doorgebracht met zang en mu ziek. Bij aankomst in Vlijmen werd door de heer v. Buul, café-houder, aan de leden met hunne dames 'n koffietafel aangeboden, wat zeer op prijs werd gesteld. Buurtver. Onze Driekleur. Doordat binnenkort café van Eggelen zal verdwijnen is door de leden van de Buurtvereniging Onze Driekleur gestemd voor een del 121 p.; 6 Andr. v. Drunen 120 p.; 7. W. v. Drunen 119 pnt.; 8. B. Brok 117 p.; 9. W. v. Son 115 pnt.; 10. Jos de Gouw 113 pnt.; 11. A. de Gouw 111 pnt.; 12. G. de Gouw 104 pnt.; 13. A. v. Bladel 104 pnt.; 14. H. de Gouw 99 pnt.; 15. Joh. van Drunen 88 pnt.; 16. J. v. Drunen 86 pnt.; 17. M. v. Drunen 83 pnt.; 18. M. de Gouw 79 pnt.; 20. J, Brok 69 pnt.; 21. H. v. Son 62 pnt.; 22. M. v. Heivoort 51 pnt. Vlijmens Mannenkoor behaalde Eerste prijs in afd. Uitmuntend. Zondag 2 sept, nam Vlijmens Mannenkoor deel aan het con cours te Oisterwijk. Vlijmen kwam uit in de afd. Uitmuntend en behaalde de eerste prijs met 347 punten, met de zangnummers Beatii Morthi van F. Mendels sohn en Veni Creator Spiritus van A. Diepenbrock, onder leiding van de directeur de heer Sars uit Waalwijk. Aan het ijverige bestuur onder voorzitterschap van de heer Vor- l stensbosch is dit grote sukses gro tendeels te danken. Zodra het grote sukses bekend was, stond geheel Vlijmen klaar om Vlijmens Mannenkoor te hul digen. De Harmonie Concordia was naar het Marktplein gegaan, waar Vlijmens Mannenkoor werd af gehaald. Na een kort oponthoud in café van Eggelen, werd gegaan naar het clublokaal van Buul, on der de vrolijke tonen van harmo nie Concordia. 1 In het clublokaal aangekomen nam de voorzitter van Vlijmens Mannenkoor, de heer Vorsten bosch het woord en dankte de harmonie Concordia voor de grootse ontvangst. Hierna nam de voorzitter van Concordia, de heer v. d. Hout, 't woord en roemde het grote suk ses. j De heer Vorstenbosch dankte de harmonie Concordia voor de attentie en sprak de hoop uit dat als Concordia hef volgend jaar op concours gaat, Vlijmens Man nenkoor klaar mocht staan om hulde te brengen' Hierna volg den nog- enkele sprekers. De beschermheer de heer-G. nieuw clublokaal. Het merendeel der leden bleek te zijn voor café van Buul, waar Onze Driekleur nu haar intrek zal nemen. De Zwaluw. Zondag 9 sept. africhtings- vlucht met oude en jonge duiven vanuit Vlissingen, in verband met de nationale vlucht op Parkesto- ne (Engeland) op 23 september. Ongeval. Zaterdagmiddag had alhier op de hoek PriemsteegHaarsteeg- sestraat een botsing plaats tus sen twee wielrijders, met als ge volg dat de 12-jarige zoon van de familie J. Beaard zijn onder been brak. Na door leden van de EHBO te zijn verbonden, werd hij later op medisch advies naar het ziekenhuis in Den Bosch overgebracht. Heropeningen. Het voorbeeld volgende van vele collega's, hebben de heer M. v. d. Linden en A. v. Bladel hun zaken geheel laten moderniseren en aan de eisen des tijds aangepast. Dinsdag 4 sept. a.s. zal de manu facturenzaak van de heer M. v. d. Linden worden heropend en woens dag 5 sept. a.s. de levensmiddelen winkel van de heer A. v. Bladel. Zondag 2 september was het groot feest voor heel de parochie Nieuwkuijk. Dit was de dag dat pastoor Becx het feit herdacht dat Z. H. Exc. Mgr. A. E. Diepen z.g. hem voor 25 jaar benoemde toe herder van de parochie Nieuwkuijk en het was tevens de dag waarop Nieuwkuijk zich met blijdschap zou herinneren met hoeveel ijver hij gedurende al die jaren onder zijn parochianen heelt gewerkt. Niemand zal kun nen vermoeden hoeveel zegenin gen God door zijn gebed en toe gewijde arbeid over zijn paro chianen heeft uitgestort. Op zaterdag 1 sept. had de feestelijke intocht van de jubi lerende pastoor plaats. Om pl.m. uur werd hij aan de grens dei- parochie verwelkomd door de Edelachtb. Heer v. Hout, burge meester van Vlijmen Hierbij waren o.m. aanwezig alle vere nigingen in uniform en met vlag gen. De stoet trok hierna door oe geheel met bloemen en vlag gen versierde straat onder het luiden der kerkklokken naar de kerk, waar om 7 uur een plech tig Lof plaats had. Na het Lof werd door de harmonie en de beide zangverenigingen voor het St. Gertrudisgesticht een con cert gegeven. Zondagmorgen om 9.45 uur werd de jubilerende pastoor aan de pastorie afgehaald door het kerkbestuur, bruidjes en Geno- veva-gilde. Om 10 uur had een plechtige Hoogmis plaats met assistentie, opgedragen door de jubilaris voor het welzijn van de parochi anen. Hij werd hierbij geassis teerd door de HoogEerw. Pater Prior van Mariënkroon, als presbyter-assistent, de WelEerw. Heer J. van Breugel als diaken, dc WelEerw. Heer J. Mostermans als subhiaken en WelEerw. Heer H. Speekenbrink als ceremonia- rius. Door de HoogEerw. Heer Deken L. Rooijackers uit Dru ilen werd de feestpredikatie ge houden. Spr. feliciteerde de jubilaris en parochianen met dit feest, om hierna in den brede na te gaan de vele zorgen die de pastoor zich ten dienste van zijn parochi anen oplegde. Naast al deze zor gen is het de®pastoor, die ook dagelijks voor zijn schapen bidt en hen met troost bijstaat. Spr. vroeg daarom de parochianen er ook eens aan te denken om voor hun pastoor te bidden met de hoop dat ze hun herder nog lang in hun midden mogen hebben. Het kerkkoor, versterkt met het knapenkoor uit Drunen, zong zeer verdienstelijk onder de be kwame leiding van de heer Jo Verhoeven uit Drunen de „Missa Eucharistica" van Lorenzo Pe- rosi. Na de Hoogmis werd een sa menspraak gehouden door twee meisjes van het Genovevagilde en een prachtig bloemstuk aan geboden Met een toepasselijk woord werd hierna door de heer J. van Loon, kerkmeester, het cadeau van de parochie aangeboden. Hierna volgde de vendelgroet van het St. Jorisgilde. Een en ander werd met muziek van de harmonie opgeluisterd. De pas toor dankte op de van hem ge bruikelijke manier voor alles. Van de receptie, die van 1.30- 2.30 uur in de nieuwe zaal van het patronaat werd gehouden, is een enorm druk gebruik ge maakt. Geen der parochianen is hier achterwege gebleven. Na het Lof had in het patro naat een opvoering plaats van „Gastmaal der kinderen", opge voerd door de familie v. d. Lin den uit Nijmegen. Door de harmonie en de beide zangverenigingen werd om half 7 aan de jubilaris een serenade gebracht. Het feest werd maandag voort gezet voor de kinderen uit de gehele parochie. Om half negen werd door de jubilaris 'n plech tige H. Mis, met assistentie op gedragen. Alle kinderen der la gere scholen namen hieraan deel en ontvingen de H. Commu nie. Hierna had de huldiging en de aanbieding plaats van het ca deau door de leerlingen van de kleuterschool en de beide lagere scholen. Om 3.30 uur was er een kin deroperette „De Wonderbloem" van Jo Murder, opgevoerd door de leerlingen van beide scholen. Zij nog vermeld dat het inte rieur der krek smaakvol, doch zeer toepasselijk met een schat van bloemen was versierd en 't uitwendige, alsmede het kerk plein, een feestelijk aanzien had. Aan allen, die aan de versie ringen e.a. hebben meegewerkt, is een woord van dank op zijn plaats. Het is voor de pastoor bij zijn 25-jarig pastoorsfeest een in al le opzichten geslaagd feest en 'n onvergetelijke dag geworden. De gehele parochie hoopt zeer zeker van ganser harte dat de goede God hun herder nog jaren in 'n goede gezondheid zijn pastoraat onder de gelovigen zal laten doen voortzetten. danken is aan de kunde en de ijver van de dirigent, maar ook bij de werkende leden moet ijver en lust zijn zich aan de muziek te wijden en deze waren er, me de dank zij het vertrouwen dat de leden in hun directeur heb ben. Dat het nieuws van het beha len van een eerste prijs vrij spoedig te dezer plaatse bekend was, is te begrijpen en zodoende werd de vereniging bij haar aan komst aan de Hoofdstraat door een groot aantal belangstellen den verwelkomd. De voorzitter, die de reis naar Oisterwijk niet had meegemaakt, complimen teerde directeur en werkende le den in hartelijke bewoordingen met hun bekroning en hij spoor de de leden aan zich met dezelf de ambitie te blijven wijden aan de beoefening van de muziek en mede te werken de muziekvereni ging tot meerdere suksessen te voeren. Vervolgens begaf men zich naar het verenigingslokaal, café Cové-van der Haart aan de Nieuwevaart, waar in een gezel lig samenzijn nog enige tijd in de vergaderlokaliteit, welke dooi de aangebrachte versiering en enkele aangeboden jbloemstuk,- ken, o.m. van de muziekvereni ging Sirena te Vrijh.-Capelle, een feestelijk aanzien had, bijeen bleef. Kunst na Arbeid bekroond met eerste prijs in eerste afdeling- Het enigermate teleurstellende resultaat 2e Pinksterdag te Apel doorn, waar onze muziekvereni ging Kunst na Arbeid die dag op het muziekconcours van de Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen met 92 punten een 2e prijs in de le af deling behaalde, is in de KNA- gelederen geen motief geweest bij de pakken te gaan neerzitten. Integendeel. Deze uitslag was voor de werkende leden een sti mulans met nog groter energie zich onder de gedegen leiding van hun directeur, de heer Moors uit Vlijmen, aan de beoefening van de instrumentale muziek te wijden. Zaterdag zagen zij hun vasthoudendheid beloond. Op 't deze dag te Oisterwijk gehouden federatief muziekconcours werd met 102 punten in de le afdeling een le prijs behaald. Het behoeft geen betoog dat dit sukses in de eerste plaats te Gisteren beleefde Waspik 'een uitzonderlijke dag. De plaatselijke gemeenschap verwelkomde toen n.l. het nieuwe convent van eer waarde zusters, de Dochters van O. L. Vrouw van het H. Hart. Zulke gebeurtenissen zijn in de plaatselijke geschiedenis uiter aard niet frequent. Nu 99 jaar ge leden heeft Waspik een soortge lijke dag beleefd. Toen betrokken aldaar de Zusters van J.M.J. hun klooster (zijnde een grote boeren herberg welke tot klooster was verbouwd, door er o.m. een in drukwekkende fagade voor op te trekken) We kunnen moeilijk achterha len hoe die heugelijke dag een eeuw geleden is verlopen, maar we durven de gissing aan dat Waspik z'n Zusters dit keer een niet minder grootse ontvangst bereid heeft, dan toentertijd hef geval zal zijn geweest. Want al was in 1857 de inkomst van de Zusters te Waspik uniek het hield immers de vestiging in van het eerste klooster na de refor matie nu Waspik zo lang het zegenrijke werk van de zusters ondervonden had, nu ervoer men de betekenis en de onmisbaarheid van zulk een kloosterconvent des te pijnlijker, toen de Zusters van J.M.J. hun klooster te Waspik moesten opheffen, zodat de oplos sing die de Zusters van het H. Hart ons thans brengen des te dieper ingrijpt. Feestelijke intocht. Te Waalwijk met auto's afge haald, kwamen de eerwaarde zus ters om drie uur op het Haven plein te Waspik aan. In feestelij ke stoet werden zij van daar naar de parochiekerk geleid. Zij wer den vergezeld door het comité van ontvangst, het lekenpersoneel van de R.K. Meisjesschool, het stichtingsbestuur van de plaatse lijke bejaardenzorg, het kerkbe stuur, het gemeentebestuur en de plaatselijke geestelijkheid, w.o. we behalve pastoor Rovers en kape laan Klamp-Bueters opmerkten pater-provinciaal der Onge schoeide Carmelieten en pater Servatius O.C.C. Een aantal bruidjes flankeerden de auto's. De stoet trok tussen een dikke haag van belangstellende paro chianen door, waarmee men de-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1