Bezoekt Heusden tijdens de Stadhuisfeestweek van 11 t/m 15 september a.s. KAATSHEUVEL 4? fa jekméj MIDDENSTANDSCURSUS Elektromonteur DE MAGNEET Dinsdag 11 september 15 uur officiële opening van het nieuwe Stadhuis in tegenwoordigheid van H.M. Koningin Juliana. leuke Zwanendons DAMESPYAMA's Herenpyama's 975 Piet van Woensel - Waalwijk LIPS N.V. DRUNEN AFWEZIG L. S. M. van Daal Herenrijwiel De Graaft Co. De Magneet Waalwijk DE ECHO V VN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1956 11 Fraaie versiering Fantastische verlichting jc Unieke Stemming TONEELSPELEN - CONCERTEN MET TAPTOE - RADIO-CABARET. PROGRAMMA'S met o.a. JAN DE CLER - VUURWERK Desk I—Maurits I. BerntSijk Leonogx Scholten's Textiel ATTENTIE ATTENTIE Vrijdagmiddag van 2 - 11 uur demonstreren wy o.a. de Florida-oliestookhaard Oliestook voor huis, kantoor en fabriek HANDELSAVONDSCHOOL WAALWIJK H. v. Well Mr. v. Coothstraat 16 Ned. Vervoor HUISVROUWEN GOEDGEKEURDE KACHELS P. DEKKERS v- d. VLIET tCOOPJE ¥AN DE WEEBC VROOM a DHEESMANJV Vraagt voor haar ELEKTROTECHNISCHE DIENST, een Scholten's Textiel Berends broekjes vanaf f 0.81 Opel Record '54 Markt 2, Waalwijk Voor een lange Kinder- of Dames pantalon in tricot of meiton effen of ruitdessin alle maten t »miTO>w-«8OTfOT<*-i. EXTRA BUSDIENSTEN IN DE AVONDUREN VAN B.B.A, EN A.L.A.D. U BENT HARTELIJK WELKOM IN HEUSDEN Credo Pugno. Maandagavond hield de afd. (aatsheuvel van Credo Pugno (eer haar eerste seizoenverga- jering in de Gildenbond, die loor de voorzitter met gebed ge pend werd. Waar reeds in de satst gehouden vergadering loor de voorzitter werd mede- edeeld, dat hij in verband met rukke werkzaamheden bij de „A.B. zijn functie meende te noeten neerleggen, werd tot de ;euze van een nieuwe voorzitter ivergegaan Als zodanig werd Ie heer Broeders gekozen, die iankte voor het in hem gestelde iertrouwen en toezegde op de eerstvolgende vergadering op naandag 17 september een on derwerp ter tafel te brengén, waarover onderling gediscussi eerd zal worden. Met gebed werd je vergadering gesloten. K.A.Jnieuws. De voor de week van 9 tot 15 ieptember vastgestelde groepen en activiteiten zijn in vérband net de modernisering van de .A.J.-zaal afgelast. Hierdoor kómt oo.T het tafeltennis- en liljarttournooi, dat oorsprönke- was 4 vastgesteld op donder- mag 13 s'eptember, te vervallen. Deze wedstrijden zullen nu door gang vinden op donderdag 20 september. De danscursus van 15 septem ber wordt in de grote zaal ge houden en gaat dus wel door. Kaatsheuvel verliest zijn beste zanger. De heer Wooning, Kaatsheuvels neest begaafde zanger, gaat de laats veriaten, om weer terug te :eren naar zijn geboortestad Den losch. Bijna 30 jaren heeft kerk en loncertzaal mogen genieten van het onore geluid van deze begaafde tem. Geen gelegenheid ging voor- iij, of op de heer W. werd een be liep gedaan, en nooit te vergeefs, lij gaf spontaan wat hij van God ekregen had en zong omdat zingen m een voldoening was. Dertig aren stelde hij zijn stem in de ïenst van de kerk, daarnaast even ovele jaren ook voor zijn geliefd iel Canto, waar hij haast elk con- iert met zijn medewerking als koor- id en solist opluisterde. Mede-op- ichter van dit koor, was hij nage- loeg even zovele jaren een ijverig lestuurslid en jaren lang haar ijve rige penningmeester. Kerk en Bel lanto verliezen in de heer Wooning :en grote kracht, doch zijn hart ilijft ongetwijfeld in Kaatsheuvel, raar hij zovele suksessen oogstte :n steeds met de grootste waarde ring beluisterd werd. DESK-nieuws. Behalve de belangrijke wedstrijd iie zondag 9 september tegen Mau- 'its 1 gespeeld wordt, is het DESK- irogramma voor 't komende week ind aardig volgeboekt. Zaterdag alf zes gaat het tweede elftal naar longen om daar tegen een Dongens ilftal in de Selectie-bedrüfs-voetbal sen wedstrijd te spelen. Het derde ilftal is te gast bij de White Boys ta Waspik om de T. Schröder-beker oj londag a.s. om 2 uur. DESK 4 vangt zondag om 12 uur vriend ichappelijk AWB 3 in Da Efteling om 12 uur. De junioren treden zaterdag a.s. in De Efteling aan met een combi- ïatie tegen Dongen met twea com- sinaties, waarvan er één om 3 uur en één om 4 uur speelt. Voor 16 september a.s. staat een mendschappelijke ontmoeting op 't irogramma tegen Leerdam-Sport in -eerdam. Voor de Voetbal-pool-liefhebbers is het zeker van belang te weten lat zondag a.s. de Voetbalpool Desk weer gaat draaien. De competitie-indeling van het ierde Desk is geheel gewijzigd. Zo- ils thans de gegevens luiden, moet Desk n het komende seizoen uit komen tegen Be-Ready uit Hank, Berkdijk 1 uit Kaatsheuvel, P.C.P. uit Breda, Raamsdonk, T.P.O. uit Moerdijk, Terheijden, Waspik, Whi- Boys uit Waspik, W.V.0.2 en V.C.W. uit Wagenberg. Met belangstelling wordt de wedstrijd Desk I-Maurits I zon dag a.s. tegemoet gezien. De be zoekende club is een goede le kl. Amateur-club uit Geleen, wat al- zen reeds een attractie is voor voetballiefhebbers uit Kaats- ïeuvel en omgeving, 't Heeft wat noeite gekost voor de mannen uit oeleen, om zich voor zondag a.s. 'rij te kunnen maken voor deze Vriendschappelijke ontmoeting, doch door de activiteit, waarmede voor deze ontmoeting gewerkt is, mocht het Geleen gelukken zon dag a.s. tegen Desk te kunnen uitkomen. Mogen we dus rekenen op een wedstrijd waarin we het nieuwe competitie-elftal van Desk aan 't werk zullen zien, wat voor de Desk-supporters zeker van be langstelling is, daarnaast mogen we rekenen op een klasse-spel van een le klasser, die verschil lende spelers van capaciteit in 't véld zal brengen. Wat verder nog voor vele Kaatsheuvelse missie vrienden van grote betekenis zal zijn, is, dat de opbrengst van de ze ontmoeting geheel ten bate komt van de Missie van de On geschoeide Carmelieten in Brazi lië, waarvoor de Paters van Was- pik-Boven geijverd hebben deze wedstrijd in Kaatsheuvel te orga niseren. Hockey-Festijn. 8 u. repetitie Harmonie St. Jan, zaal P. v. Dun. Zondag doktersdienst Kaats- heuvel-Loonopzand. De dienst wordt waargenomen door A. de Vries, Loonopzand, v. Rijcke- vorselstraat 6, tel. 04166-250. De bedoeling had voorgezeten zondag 9 september de nieuwe Hockey-velden in ,,De Efteling in te zegenen en officieel te ope- hen. Omdat door de weersom standigheden echter de accomo- datie niet geheel is kunnen vol tooid worden en de kleedkamers niet tijdig gereed konden komen, wordt de inzegening en officiële opening tot een latere datum verschoven. Het tournooi, dat bij die gelegenheid zou gegeven worden gaat echter wel door en zo kan Kaatsheuvel zondag 9 september a.s. weer eens genieten van een Hockey-festijn, zoals het reeds verschillende jaren achter een heeft gehad. Niet minder dan 9 elftallen namen aan dit toernooi deel, n.l. de Heren elftallen: Oranje-Zwart uit Eindhoven; Rapide uit Hulst; Racing uit Eind hoven; Des I en Des II uit Kaats heuvel; de Dames-elftallen: Oranje-Zwart uit Eindhoven Rapide uit Hulst; Racing uit Eind hoven en Des I uit Kaatsheuvel. De wedstrijden worden ge speeld volgens de regels van de K.N.H.B. met een duur van 2 x 15 minuten zonder draaien. Op veld I worden gespeeld; Heren: Des I—Or. Zwart, 12 12,30. RacingRapide, 12,35-13,05. Des I-Des II, 13,10-1340. Or. Zwart-Racing, 13,45 14,15. RapideDes I, 14,2044,50. Des II—Or. Zwart, 14,55-15,25. Racing—Des I, 153046.-. Rapide—Or. Zwart 16.05-16.35. Des II—Racing, 1650—17,10. Rapide-Des II, 17,15-17,45. Dames: Veld II: Des IOr. Zwart, 1212,30. Racing—Rapide, 12,35—13,05. Des I Racing, 14,2044,50. Or. Zwart—Rapide, 14,55-15,25. Des I—Rapide, 16,40—17,10. Or. Zwart—Racing, 17,15-17,45. Ingelaste wedstrijden, Veld II: 13,10—14,15 Comb. Des II Des III Dames. 15,30—16,35 Comb. Des III— Des 4 Heren. Het slot van het hockey-festijn is een bal-avond in het clubhuis bij Hotël-Café-Restaurant W. Smit, om 7,30 uur, met muziek van het Kaatsheuvelse Revue-Or kest. Agenda. Vrijdag 78.30 u. Inmanden dui venvlucht Neufvilles, Café De Sportwereld. Zaterdag 8 u. Apollo Theater Silvana Mangano en Kirk Dou glas „Odyssee", toeg. 14 jaar. Zondag 1217.45 u. Hockey- tournooi Des in de Efteling. 2.30 u. DeskMaurits in de Efteling (voetbalwedstrijd) 6 u. en 8.30 u. Apollo Theater „Odyssee", toeg. 14 j. Maandag 8 u. repetitie Harmo nie Apollo, zaal W. Smit. H.S.V. Bemdijk. Zaterdag a.s. houdt de hengel- sportvcreniging Berndijk haar al gemene jaarvergadering in haar clublokaal om 8 uur namiddag. Opkomst is dringend gewenst, daar er enkele belangrijke punten op de agenda staan, o.a. bestuurs verkiezing en bespreking concours. Geslaagd. Voor het examen schoen winke lier slaagde dinsdag te Rotterdam onze dorpsgenoot de heer J. van Loon Cz. Avondconcert. Zaterdag 8 september a.s. geeft de Kon. Harm. Sophia's Vereniging met medewerking van de Zangver eniging Echo der Duinen een groot avondconcert in de Muzieknis. Dit concert begint om 7 uur. De volgende werken zullen wor den uitgevoerd: 1. Per Aspera ad Astra Urbach 2. Scènes Caucassiènnes Ipolitov-Iwanov 1. Dans les Montagnes 2. Dans les Villages 3. Dans La Mosquée 4. Procession de Sardar Echo der Duinen 4. Largo G. F. Handel 5. Landliedenkoor F. Smetana 6. Grootvadersklok H. C. Work (bew. Lex Karsemeyer) 7. Slaap Kindje Slaap (bew. Lex Karsemeyer) 8. Dans Le Jardin d'une Pagode Chinoise Ketelbey 9. Rhapsodie Slave No. 2 C. Friedeman 10. Thundexlight, mars met drumband Ton Kotter Met vreugde en dankbaar heid geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje JOS. Bij het H. Doopsel ontving hij de namen Josephus, Wilhelmus, Petrus. G. Knepflé C. Knepflé-v. Raak. Waalwijk, 5 september 1956 Grotestraat 371 Met vreugde en dankbaar heid werd in ons gezin het vierde kind begroet ELSJE, die bij het H. Doopsel onder de bescherming werd gesteld van de heiligen ELISABETH, MARIA. J. V. B. Annegarn E. C. Annegarn- Renckens Paul - Joke - Agnes. Kaatsheuvel, 4 september Hoofdstraat 43 f brengt U vanaf 8.65 Flanellen Grotestraat 175 W A AL WIJK. Tel. 3055 Burgemeester en Wethouders der Gemeente Sprang-Capelle zullen op vrijdag 14sept.l956 des voormiddags 11 uur ten Gemeentehuize aldaar aanbe steden het uitbaggeren van een ge deelte van de Labbegatse haven. Bestek en voorwaarden van maandag 10 sept. 1956 af tegen betaling van f 2.50 op de Ge meentesecretarie verkrijgbaar Grotestraat 350 Vrijblijvende demonstratie Telefoon 2157 De (zonder vreemde taien) begint woensdag 1 2 september. Aanmelding (ook voor Machineschrijven en Steno) nog mogelijk. met de aankoop van een OLIEHAARD of KACHEL, tot wij U vryblyvend over de BECHT EN DYSERINK-HAARDEN ingelicht hebben. Met deze enigste door de demonstreren wy permanent in onze zaak. Verder leveren wij nog E. M. JAARSMA, AIR FLOW, de Amerikaanse COLEMAN PERFECTION enz. enz De zaak, waar Uw Ouders en Groot ouders reeds haarden en kachels kochten: Hoofdstraat 111 KAATSHEUVEL Tel. 2205 Alleen geldig 7 en 8 sept Gevuld ontbytspek zeerfijne combinatie, 100 gram Gedroogde abrikoosjes heerlijk als dessert, 250 gram Spinazie nieuwe oogst groot blik Gesorteerde bonbons diverse vullingen 200 gram Café-Noir lekker koekje met mocca glacé 250 gram Gesorteerde tov/ee s zeer fijn 200 gram Nougat met amandelen franse kwaliteit 200 gram DEN BOSCH EINDHOVEN ervaring met sterkstroominstallaties vereist. Brieven aan Afdeling Personeelzaken. brengt U wollen BERENDS BLOUSES Berends hemdjes vanaf f 0.72 Grotestraat 175 WAALWIJK Wegens vacantie van 8 t/m. 18 september Arts, Waalwijk. Plaatselijke collegae nemen waar. TE KOOP z. g. a. n. Gazelle Sport Tour de Luxe. Te bevragen: Hoofdstraat 8 Kaatsheuvel Compleet met org. kachel, rad. roihoes, Philips Radio, klok op dashbord, mistlamp, achteruitrij- lamp, ruitensproeier, banden met witte zijvlakken, enz. enz. Geheel in prima staat (Ook op zeer gemakkelijke be talingsvoorwaarden) N.V. Centraal Automobielbedrijf Official Dealer: Vauxhall, Bedford Pontiac WAALWIJK, Tel. 2561 die elegante pump maakt je voetje bijzonder slank. De prijs valt ook erg mee, in mooi zwart calfs suède slechts Voor iets nieuws naar de MAGNEET U winkelt er gezellig

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 11