FILMJOURNAAL s D Waalwijkse en Langstraatse Courani D D. 0 T, 0, A, Schakel ook over SCHMIDT PLEIT IN DJAKARTA Grote en veelzijdige belangstelling bij huldiging van Inspecteur Hoog Antink Politiechef bij uitnemendheid. Wonderwit Favoriet verpakt en gesneden melkbrood Korengoud Krentenbrood C. PULLENS, Stationsstr. 90 WAALWIJK - Tel. 2405 LEO DE 80NDT, Hoofdstr. 82 KAATSHEUVEL - Tel. 2293 VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1956 Uitgever: Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 73 Abonnement: 19 cent per week ƒ2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Adver tentieprij s 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" insdagmorgen vond in de raadzaal de huldiging plaats van Inspecteur J. H. P. Hoog Antink ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum in dienst van de politie, Bij deze huldiging waren tegen woordig de echtgenote en verde re familieleden van de jubilaris, het college van Burgemeester en Wethouders, de hoofden der ge meentelijke diensten, de geestelijk adviseur der r.k. Politiebond „St. Michaël" afd. Waalwijk, de Wel- eerw. heer kapelaan Knaapen, het gemeentelijk politiecorps en de leden der reserve-politie, de groepscommandant der rijkspoli tie te Loon op iZand, opperwacht meester van Broekhoven de groepscommandant der rijkspoli tie te Vlijmen en tevens voorzitter der r.k. Politiebond „Sint Micha el" afd. Waalwijk, adjudant v. d. Sande, de groepscommandant van Helvoirt, adjudant v. d. Dungen, de groepscommandant van Gel drop, inspecteur Wieland, adju dant v. d. Leijgraaf van de Par ketwacht te Breda en verdere ge nodigden. BEKWAAM EN GESCHIKT. e jubilaris werd allereerst toegesproken door burgemeester Teijssen, die vaststelde dat er, als men het politieuniform 25 jaar lang met eer en trouw gedragen heeft, alle aanleiding is om die dag niet zomaar zonder meer te laten passeren en dat er dan on- fi 'V getwijfeld de plicht bestaat om dank te betuigen voor deze kwart eeuw werkzaamheid in politie dienst. Na vervolgens in het kort de loopbaan van de jubilaris te hebben geschetst zei burgemees ter Teijssen: „Dank zij uw energie en uw toewijding hebt gij u in politiedienst een carrière weten te verwerven die respectabel is. Uw staat van dienst wijst er op dat gij gesneden zijt uit het hout dat betekenende politiemannen voortbrengt en dat gij een be langrijke plaats in de politiedienst inneemt." Inspecteur Hoog Antink bezit echter niet alleen de bekwaam heid voor politiechef, doch ook de geschiktheid die zozeer raak vlakken heeft met karakter en levensopvatting en de burge meester meende dan ook dat de jubilaris er recht op heeft om hoe wars hij er overigens ook van is om voor het voetlicht te wor den gehaald juist op grond van genoemde kwaliteiten op deze wijze te worden gehuldigd. Gij hebt u, aldus burgemeester Teijs sen, een politiechef bij uitnemend heid getoond, niet alleen ten aan zien van het korps, maar ook in relatie met de burgerij: een poli tiechef zoals het maatschappelijk leven die vraagt. Vervolgens wees burgemeester op de interne organisatie die in specteur Hoog Antink het Waal wijkse politiekorps gegeven 'heeft. Daarnaast heeft hij de korpsleden voortdurend gewezen op de be langrijkheid van de vakbekwaam heid, heeft hen gestimuleerd tot studie en hun de weg gewezen naar diploma's. Dank zij de pret tige leiding en de activiteiten van de jubilaris heersen er in het Waalwijkse politiekorps een goe de geest en vakbekwaamheid. Door zijn bijzondere geschiktheid en zijn afkerigheid van politiedic- tatuur in welke vorm dan ook heeft inspecteur Hoog Antink de juiste verhoudingen geschapen, verhoudingen zoals de Brabantse geest die vraagt. Burgemeester Teijssen bood de jubilaris namens het gemeentebe stuur de hartelijke gelukwensen aan en dankte hem voor de voor beeldige wijze waarop hij zijn taak heeft vervuld. Ook mevrouw Hoog Antink, haar vader en de kinderen betrok hij in deze dank en hulde. Dank ook bracht de burgemeester voor het persoon lijk contact met de jubilaris, dat altijd zo bijzonder prettig is ge weest en door hem steeds bijzon der is gewaardeerd. Als bewijs van erkentelijkheid overhandigde de burgemeester de jubilaris namens het gemeentebe stuur een geschenk onder couvert en besloot toen zijn toespraak met de woorden „Dit is een dag van grote erkentelijkheid, die u van ganser harte is betoond. Ik hoop dat gij het politiekorps van Waal wijk zult blijven leiden zoals gij dat tot nu toe hebt gedaan en dat het blijft een waardig korps." FRAAIE GESCHENKEN. fschoon adjudant A. H. Hel- lings zei geen redenaar te zijn, bracht hij namens het gemeente lijk politiekorps op bekwame wij ze tot uiting, welk een waardering en respect de jubilaris onder de korpsleden geniet. Spreker vestigde vooral de aandacht op het feit, dat de in specteur steeds voor 100 ach ter zijn mannen staat en een open oog en oor heeft voor hun moei lijkheden en zorgen. Ook de strik te rechtvaardigheid en de pret tige toon in de leiding van de in specteur bracht adjudant Hellings naar voren. Hiervoor was hij hem en de burgemeester, die_ ook steeds een groot begrip en bereid willigheid aan de dag legt, mede namens het korps zeer dankbaar. En als het aan het korps had ge legen, dan zou de inspecteur een promotie tot korpschef met drie sterren hebben beleefd. Als waardering voor het vele en bijzondere werk dat de jubila ris in het dienstbelang en in het maatschappelijk belang voor het korps heeft verricht bood adju dant Hellings hem een zeer fraaie en kostbare klok aan en aan me vrouw Hoog Antink een fraai boeket bloemen. Ik hoop, zo be sloot spreker, dat gij nog een lan ge reeks van jaren uw functie zult mogen vervullen in dienst van de gemeente en van het korps. 1 Gemeentesecretaris Vlaar bood de jubilaris namens de hoofden van dienst de hartelijke gelukwen sen aan en wees vervolgens op de bijzonder prettige verstandhou ding en goede samenwerking tus sen de gemeentelijke diensten. De ze samenwerking is alleen moge lijk indien deze diensten geleid worden door personen, die niet alleen de bekwaamheid, maar ook de persoonlijke moed hebben leiding te "geven naar eigen in zicht en overtuiging. „Zo'n man bent u, inspecteur Hoog Antink. Er is nimmer tevergeefs een be roep op u gedaan. Gij weet uw manschappen te inspireren en te activeren om deze samenwerking tot stand te brengen. Gij zijt al tijd een prettig collega geweest en wij prijzen ons gelukkig zo veel vuldig omgang te hebben met een zo bekwaam politieman. Deze contacten hebben ons doen inzien dat gij een goed politiechef zijt, niet alleen door uw zelfwerkzaam heid, maar ook door uw bezieling, waardoor onder uw korps een hechte teamgeest heerst." Ook mevrouw Hoog Antink be trok secretaris Vlaar in zijn hul de en dank, omdat, zoals hij zei, het toch zo is, dat er ook van de echtgenote dikwijls veel gevraagd wordt ten gevolge van het werk van de man buiten de normale uren, waardoor het gezinsleven wel eens in de knel komt. Namens de hoofden van dienst bood hij de jubilaris een fraaie aquarel aan van de Tilburgse kunstschilder Neel de Kort en me vrouw Hoog Antink een boeket bloemen. De commandant der reserve- politie, de heer v. d. Lee, dankte namens de leden van de reserve- politie de jubilaris voor het vele dat hij voor de reserve-politie heeft gedaan en hij sprak de hoop uit dat dit in de toekomst zo zou mogen blijven. Ook mevrouw Hoog Antink en de overige fami- op dat practische, hygiënische verpakte en gesneden brood van SMARIUS, dat hoe langer hoe meer gevraagd wordt. U hebt keuze genoeg: verpakt en gesneden witbrood verpakt en gesneden tarwebrood in cellophaan verpakt. Heerlijk. Verkrijgbaar in onze depóts lieleden van de jubilaris betrok hij in zijn dankwoorden en geluk wensen. Ten slotte mocht de in specteur van het korps reserve- politie 'een stevige en fraaie kap stok in -ontvangst nemen. Als voorzitter van de r.k. Poli tiebond „Sint Michael" afd. Waalwijk werd het woord ge- voerd door de commandant der Rijkspolitie te Vlijmen, adjudant i v. d. Sande. Namens de r.k. Poli tiebond wenste hij de jubilaris van harte geluk met dit jubileum en hoopte dat hij nog lang van een vruchtbaar ambtelijk en pret tig persoonlijk leven zou mogen genieten en dat eveneens het lid maatschap van de bond nog lang en vruchtbaar zou mogen zijn. Namens de afd. Waalwijk bood hij de jubilaris een fraai wand bord aan en namens het hoofdbe stuur de bondsgratificatie. De groepscommandant van Hel voirt, adjudant v. d. Dungen, re leveerde de Kaatsheuvelse tijd van inspecteur Hoog Antink en in het bijzonder het fijne en tacti- i sche optreden van de jubilaris en diens vele activiteiten in het be lang van het korps. Veronderstel lende dat de inspecteur ook wel eens over enige vrije tijd zou be schikken bood hij hem namens de mensen die destijds met hem heb ben samengewerkt, met hartelijke gelukwensen een ferme hengel met toebehoren aan. Ten slotte wees de korpschef van Geldrop, inspecteur Wieland, op de prettige samenwerking tus sen Waalwijk en Geldrop, die steeds tot goede resultaten heeft geleid. BEETJE VERLEGEN. I n zijn dankwoord zei inspec teur Hoog Antink een beetje ver legen te zijn geworden van zo veel vriendelijke woorden en fraaie geschenken ;en dat hij dan ook niet in staat was om zijn ge voelens in de juiste bewoordingen uit te drukken Een beetje overdreven vond hij het allemaal wel, want ten slotte is het z.i. helemaal geen persoon lijke verdienste als men 25 jaar in dienst van de politie is, maar alleen maar een kwestie van ge zondheid. Bovendien was de goede gang van zaken slechts voor een klein gedeelte aan zijn werk te danken, doch in hoofdzaak aan de burge meester, die als hoofd van de po litie de touwtjes in handen heeft. Toch deed de waardering voor zijn werk hem zeer prettig aan en hij was allen dan ook zeer erken telijk voor de hartelijke woorden en de stoffelijke blijken van waar dering. Het gemeentelijk korps had het z.i. wel wat bont gemaakt met een zo kostbaar geschenk. Ten slotte dankte inspecteur Hoog Antink alle sprekers per soonlijk. GROTE BELANGSTELLING. ijdens de hierna volgende re ceptie bleek de grote en veelzij dige belangstelling voor dit jubi leum. Onder de velen, die de ju bilaris en familieleden kwamen gelukwensen, merkten wij op: de president der Kamer van Koop handel, de heer J. W. van Hees been, de voorzitter en de secre taris van Waalwijks Belang, de heren J. Timmermans en J. Tie len, Mr. R. Ja Th. v. d. Heijden, burgemeester van Loon-op-Zand, de Weleerw. Heer kapelaan Verschuuren, de Waalwijkse af deling van de Bond voor Veilig Verkeer, de Waalwijkse afdeling van het Nederlandse Rode Kruis, afgevaardigden van de Bond van Vergunninghouders (en verder nog talrijke personen uit de midden stand en het bedrijfsleven. Talrijke bloemen, geschenken en- felicitaties in verschillende vorm werden hem nog aangeboden. Ook wij bieden hem onze bes te wensen, met dank voor de be reidwilligheid ons steeds van dienst te zijn, als dit mogelijk is. „Malaga". MUSIS SACRUM. „Les Diaboliques" (De Demonen). it is de meest ontstellende film die wij ooit hebben gezien. Ontstellend in haar gegeven, ont stellend in haar uitwerking, ont stellend in haar ontknoping. Nooit zagen wij de menselijke boosaardigheid verbijsterender verfilmd dan in deze film van Henri Georges Clouzot. „Les diaboliques" is een poli tiefilm met uitzonderlijke kwali teiten. Zij stelt echter geen ethisch probleem, zij bevat geen bood schap en evenmin appelleert zij aan de eeuwig-menselijke waar den. Zij is een detective-story, niet meer. Clouzot zegt dat hij al leen maar wat verstrooiing heeft willen brengen. Het is echter een verstrooiing van een horribele soort, die bij velen woorden van lof zal ontmoeten, maar bij niet minder velen verontwaardiging en afgrijzen. Maar hoe de reactie ook is, iedere toeschouwer zal in de ban raken van deze buitenge woon knappe film, waarin Clouzot de „suspense" heeft gehanteerd op een wijze als wij tevoren nog in geen film hebben ontmoet. Van het verhaal vertellen wij u alleen dat het van een gruwelij ke realiteit is, maar toch zeker niet gruwelijker dan de vreselijke dingen, die elke dag in werke lijkheid gebeuren. Als u de film gezien hebt, ver tel er dan niets van aan uw vrien den of kennissen! Bewaar het ge heim van „Les Diaboliques"! Van vrijdag tot en met zondag. Deze film is beslist niet toegan kelijk voor jeugdige personen en moet beslist voorbehouden blijven voor 18-jarigen. i mokkelaffaires zijn altijd dankbare onderwerpen geweest voor scenarioschrijvers en film regisseurs. En vooral wanneer de ze smokkelactiviteiten zich rich ten op verdovende middelen we ten de filmmakers er wel raad mee. Politiemannen, ongure indi viduen, duistere speelholen en verleidelijke joffers vormen dan de geijkte ingrediënten voor een produkt dat er altijd wel ingaat. Zo'n film is „Malaga", die zich bezig houdt met de smokkelacti viteiten tussen Malaga in Spanje en Tanger in Noord-Afrika. De mannen van de douane en de in ternationale politie hebben hun handen vol aan de steeds toene mende smokkel, doch vooralsnog slagen zij er niet in de bende te ontmaskeren. Ten slotte besluiten zij een vrouwelijke agent te be noemen, die moet trachten het hoofdkwartier van de leider te ontdekken. De politieman, die haar echter wegwijs moet maken, wordt om hals gebracht voordat hij ook maar een woord met haar heeft kunnen wisselen. Daar staat dan de mooie Joanna, omgeven door velerlei boosdoeners en ve le dubieuze figuren. Wat nu? De ontknoping van deze film vol vaart en spanning künt u zien maandag en woensdag. Toegang 14 jaar. LUXOR. „De mooiste vrouw ter wereld". 1 is de Italiaanse filmactrice Gina Lollobrigida dan niet in wer kelijkheid de mooiste vrouw ter wereld, in deze film gaat zij er toch voor door en de liefhebbers van een echt Italiaans melodrama kunnen aan deze film hun hart ophalen. Lina Cavalieri heet zij hier en als haar moeder op de planken van een varieté-theater van on dervoeding ineen zakt, neemt zij als 16-jarig meisje haar plaats in. Ze maakt kennis met een mooie prins, die zich als haar bescher mer opwerpt en diep in zijn beurs tast ten behoeve van de zieke moeder. Deze hulp komt voor het arme mens echter te laat en Lina gebruikt het geld om zanglessen te nemen bij een bekend zangpe dagoog, die stante pede verliefd op haar wordt. Lina wil er ech ter niets van weten en laat de man met zijn verliefdheid alleen. Even later duikt ze weer op in een dure club, waar zij het met 'n andere joffer aan de stok krijgt. Ook de prins komt weer te voor schijn, niet wetende dat dit mooie meisje hetzelfde mooie meisje van vroeger is. Hij haalt een grap met haar uit en weg is Lina weer. Ze neemt weer zangles bij een be roemde tenor, die ook meteen met haar trouwen wil. Tijdens de opera Tosca wordt hij echter ver moord. Door de prins? Dat denkt Lina tenminste, maar ten slotte blijkt de prins zo onschuldig als een pasgeboren kind. Voldoende aanleiding dus om de film met een rose zuurstok te beëindigen. „La Lollo" zingt in deze film een aantal chansons en twee aria's uit Puccini's „Toöca". Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 18 jaar. 1 „Het zwaard der Saracenen". eze titel zal de pittige film liefhebber wellicht aan harems doen denken, want Saracenen hielden dergelijke dingen er bij de vleet op na. Hij komt dan niet bedrogen uit, want het is een ha remjoffer die haar schoonheid of fert voor de vrijheid van een flin ke, koene borst, die telkens weer in nieuwe moeilijkheden verzeild raakt. Wij willen u het verhaal niet helemaal verklappen en zeg gen dus alleen maar dat het ge heel een spectaculair schouwspel oplevert,. waarin het blanke zwaard regeert. Voor wie de tijd der kruisvaar ders nog ;eens wil beleven in tech nicolor, een interessante rolprent. Maandag en woensdag. Tpegang 14 jaar. Schandelijk optreden tegen Mevrouw Bouman. Voor het Landgerecht te Dja karta heeft de heer Schmidt te gen wie onlangs 15 jaar gevan genisstraf werd geëist, wegens tegen de republiek Indonesië ge richte activiteiten, zijn persoon lijk pleidooi gehouden. Schmidt begon met te zeggen dat de zaken die hem ten laste zijn gelegd, moeten zijn opgezet door enkele personen, oorspron kelijk met het doel hieruit goe de munt te slaan voor ziehzelf. Blijkbaar, zei hij, hebben ze de wind meegekregen, ofwel door dat ze de steun kregen van hun meerderen, of doordat een of an dere groep voordeel zag in de kwestie. Nooit werd er volgens Schmidt een bewijsstuk geproduceerd. Eerst in januari van dit jaar kwam er e€ïi pistool met kogels op tafel, dat hij aan getuige Su- ria zou hebben gegeven. „Waar om werd deze man niet vrijwel als eerste op de getuigenlijst ge zet „Altijd", zei de heer Schmidt, „heb ik loyaal met de autoritei ten samengewerkt. Als ik inder daad tegen de republiek had wil len ageren, had ik beter mijn uniform nooit kunnen uittrek ken. Ik had dan onder de juris dictie van Nederland gestaan. Ook had ik dan geen drie kost bare jaren van mijn leven achter de tralies behoeven te zitten op valse beschuldiging. Ik zeg drie, en niet vijftien of vele, want ik heb vertrouwen, dat tenslotte het recht zal zegevieren Mocht dat niet zo zijn en eist Indonesië mijn hoofd, welaan, het kan het krij gen, Jk ben oud en heb niets meer te winnen en weinig te ver liezen, En de overtuiging van mijn volslagen onschuld kan mij geen mens ontnemen." Een woedende menigte bele- ger.de het gebouw van het land- gerecht te Djakarta en wachtte tot mevrouw Bouman, de verde digster vV*n Schmidt, uit het ge bouw zou komen, na het uitspre ken van het persoonlijke plei dooi van de hfe.er Schmidt, aan gevoerd door dé kroongetuige Manoppo, die riep; grijp ze, dood aan mevrouw Bouman, De openbare aanklager Suwon- do trachtte de menigte te kalme ren door hen vanaf de motorkap van een jeep, die op het erf van het gebouw geparkeerd stond, toe te spreken, maar de menigte wilde niet uiteen gaan. Om 15.30 uur plaatselijke tijd waren mevrouw Bouman, twee vertegenwoordigers van de Ne derlandse vertegenwoordiging in Indonesië en een Nederlandse journalist, die getracht had me vrouw Bouman te beschermen tegen de demonstranten en waar bij hij door een steen aan 't hoofd werd gewond, nog steeds in de politiekamer van het gebouw, in afwachting van „de opheffing van het beleg" van de demon stranten. Mevrouw Bouman slaagde er tenslotte in aan de wilde menig te buiten te ontsnappen door het gebouw aan de achterzijde te ver laten, waarbij ze over een ander halve meter hoge muur moest gaan. Het hoofd van de politieke af deling van de Nederlandse ver tegenwoordiging in Djakarta, H. Menke en mr. E. Bonn, eveneens van de Nederlandse vertegen woordiging, ontsnapten langs dezelfde weg. Daarna heeft men de auto v.an mevrouw Bouman vernietigd. TIGER MOTH STORT NEER BIJ VLIEGFEEST TE EINDHOVEN. Onder de ogen van duizenden toeschouwers, die op dë lucht basis Eindhoven een vliegdemon- siratie ter gelegenheid van het Bevrijdingsfeest bewoonden, is zaterdagmiddag een marinevlie ger van geringe hoogte met een Tiger Moth neergestort. Het tweedekkertje kwam met een smak met zijn neus op de grond terecht en bleef zo vrijwel verti caal staan. Tot ontzetting van 't publiek schoot enkele seconden Later een vuurstraal uit de neus, die vrijwel onmiddellijk het hele toestel in lichterlaaie zette. De piloot vertelde achteraf dat hij ondanks de harde botsing met de grond, waarbij hij een hersen schudding en enkele lichte ver wondingen opliep, intussen ech ter kans had gezien zich van zijn stoelriem te bevrijden. Net toen de vlammen hoog oplaaiden wist hij zich met een sprong uit het brandende toestel te redden. De vlieger, adjudant Van Tol, een ervaren 40-jarige piloot van de vliegbasis Gilze-Rijen, werd kor te tijd later met zeer geringe brandwonden, in het hospitaal- op het vliegveld opgenomen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1