De Echo van het Zuiden KAATSHEUVEL m CABARET-DANCING Oet NYLONS „PRISMA" horloges Wereldkampioen Frans Mahn APOLLO ZAAL Kaatsheuvel 1680 2247; 3019; 2226; 3678; 1202; 3044; 2148; 672; 2323; 2134; 3348; 1726. Tot 21-1623; 24-2181; 27—1176; 30—3774; 33—2125; 36-2156; 39—198; 42—2974; 22—106; 25—2992; 28-2634; 31-2312; 34—2932; 37-1719; 40-1523; 43-1185; 14- 17— 20- 23- 26— 29- 32- 35— 38- 41 44- V jj j PfP5|WÊÊFSmm^ passend en verrassend elegant V Agenda. B&rnd ijk De 9e Ronde van Kaatsheuvel contra nog VELE grooiheden Op een VRIJ toegankelijk parcours. I* met de aankoop van een OLIEHAARD of RACHEL, tot wij U vrijblijvend over de BECHT EN DYSERINK-HAARDEN ingelicht hebben. H. P. DEKKERS v. d. VLIET VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1956 79e JAARGANG No. 73 Gegund. Door de Stichting Hypotheek fonds Eindhoven is onderhands opgedragen het bouwen van 12 woningen te Dongen aan de Fa. W. en A. den Teuling, aanne mersbedrijf te Kaatsheuvel. Concordia concerteert in de Efteling. Het zal de liefhebbers van har- monie-muziek een verrassing zijn te vernemen, dat 't gerenommeer de muziekkorps, de Kon. Erk. Harm. Concordia, zaterdag a.s. in de zaal van het grote Efteling restaurant komt concerteren. We behoeven de Kaatsheuvelse mu ziekliefhebbers niets te, vertellen omtrent de capaciteiten van ka pelmeester Abeelen en zijn Loon- se mannen. De lauweren, jaar op jaar geoogst, nog dit jaar in Oos terhout, waar opnieuw beslag ge legd werd op de wimpel van de katholieke federatie, zijn allen be kend; Het zal daarom voor wie zich de kleine moeite willen ge troosten een wandeling naar de Efteling te maken, een genot en voldoening zijn „Concordia" in deze prachtgelegenheid te kunnen beluisteren. We willen hierbij op merken, dat noch voor ,,De Ef teling", noch voor het concert ehtree geheven wordt. Aanvang 8 uur. Het programma luidt: 1. Openingsmars 2. Ouverture „Oberon" Weber. 3. Fingalshöhle, Mendelssohn. 4. Les Erinnyges, Massenet. Pauze. 5. Mouvements Symphoniques, M. Poot. 6. Woodland Pictures, Fletcher. 7. New Orleans. M. Boekel. Fancy-Fair. Geheel Kaatsheuvel weet het; het fancy-fair in 't Hoventje ten bate ivan de Missie der Eerw. Broeders van Liefde in Java ge houden, is een sukses geweest, zo groot, dat het alle verwachtingen heeft overtroffen. Reeds zaterdag avond liep het zo druk, dat men besloot een uur voor het vastge stelde uur van sluiting, de zaal stop te zetten. Wat het zondag geweest is, weten allen, die een. bezoek aan het intieme „Hoven tje" gebracht hebben, 't Liep er vanaf de opening tot dat de zaak „uitverkocht" was, stom druk. We schrijven, tot de zaak uit verkocht was en dit betekent, dat ook die dag het officiële sluitings uur niet kon gehaald worden. Er werd feitelijk gevochten om te kunnen „steunen". De initiatief nemers zijn dan ook vol lof, zowel over de sympathieke houding van de K'heuvelse burgerij, als over de onvermoeibare „afhangerij" van de medewerkers, waarbij het viertal van Rijswijk, Montee, Da- men en Wartenberg, wel de hoofdrol speelden, om de dames Balvers, v. Rijswijk, Bastiaansen en anderen niet te vergeten. Zaterdag 22 en Zondag 23 Sept. aanvang 7.30 uur n.m. Entrêe f2.p. p. Zaterdag JOHNY MEIER en ZondagJOOP d.KNEGTm.m.v. De Bollinl's, Johny Nelson, Bernard Barends en „The Continentals-orkest" Br. Genardus, die het middel punt van de attractieve belang stelling was, kan zeker tevreden zijn met het resultaat. Een bruto- recette van bijna f 1500 had ook hij niet verwacht. Maandagavond vond de trekking van de aan het fancy-fair verbonden loterij plaats. De uitslag hiervan was: 1—3928; 2—1261; 3—1951; 4— 3972; 5—1433; 6—2552; 7—2251; 8—324; 9—3814; 10—2013; 11 1333; 12—3626; 13—3521 15—2909 16—1384; 18-3716; 19-3546; de prijzen tegen^ overlegging van het winnende lot afgehaald wor den op Prins Hendrikstraat 9 te Kaatsheuvel. Na die datum komen de prijzen te vervallen, want Br. Genardus gaat dan naar zijn mis sie vertrekken. K.V.P. Jongeren Organisatie. In de vergadering van de Be stuursraad van de K.V.P. werd de heer Jan Reijnen alhier op nieuw gekozen in het Hoofdbe stuur van de K.V.P.-Jongeren organisatie, terwijl hij tevens werd aangewezen als algemeen lan delijk penningmeester. 1 E.H.B.O. Nieuwe Cursus. Op 25 september a.s. vangt weer een nieuwe EHBO-cursus aan, die gegeven wordt door de heren doktoren Wijtenburg en Raaymaakers. Het zijn beangsti gende cijfers, onlangs gepubli ceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarin we o.m. aantreffen, dat het aantal ver keersslachtoffers (doden) in '52 1312; in 1953: 1573; in 1954: 1715 en in 1955: 1739 bedroeg. Moge lijk liggen de cijfers ,van verkeers ongevallen met niet-dodelijke af loop 10 a 15 maal hoger. Wij hebben nog niet voldoende E. H. B. O.'ers. U wordt de gelegen heid aangeboden om het te wor den. Tot zondag a.s. kunt ge U melden bij het EHBO-bestuur. H. Hesselmans; 14, 33 L. de Bondt; 15, 21, 23, 26, 29, 41, 43, 47 L. van Geel; 16, 34 Th. van Woensel; 17 J. Kemmeren; 18, 31 H. de Man; 19 M. C. Damen; 20 Fr. v. d. Assem; 24 Jac. Snoe ren; 25, 39, 40 M. Soeterboek; 27, ,38 G. Grootswagers; 28 L. v. d. Ven; 30 P. Grootswagers; 32 J. Cornelissen; 35 C. v. Rooij; 37 H. Snoeren 45 Jac. Vloemans; 48 K. Schaafstra; 49 L. Hamers; 50 A. van Gooi; 51 Wal Hamers; 53 W. Oomis. Winter programma K.J.M.V. Na de gebruikelijke rust gedu rende de zomermaanden, gaat de K.J.M.V. weer getuigen van haai sprankelend leven in een zeer in teressant programma, waarin aan dacht geschonken is aan alle pun ten, die voor een dergelijke ver eniging van belang zijn. Maandag 24 september wordt de jaarvergadering gehouden; bij uitzondering ditmaal in Hotel Euphonia. Eerst zal er in de St. Janskerk een avondwake gehou den worden,, mede als voorberei ding op de installatie van een 15-tal nieuwe leden. Na de ge bruikelijke jaarverslagen en de toelichting op het nieuwe pro gramma, zal op deze vergadering ook de bestuursverkiezing plaats vinden. Na deze openingsvergadering volgt er in een aantrekkelijk even wicht een serie lezingen en cau serieën van bekende sprekers over uiteenlopende, interessante onder- v .'-v la all* soorten an matin varlcrljgbaar by: PLOEGMAKERS - KAATSHEUVEL Gasthuisstraat 103 45—3628; 46-352; 47- 48—1668; 49—1012; 50— I 30 september a.s. kunnen Desk-Nieuws. De competitie gaat dan voor Desk I aanvangen. Veloc I, geen onbekende, krijgt zondag de Des- sers als gast. Ér isy voldoende ge legenheid tot training geweest. Vooral de laatste weken hebben de Desk-lui hun. krachten kunnen meten met tegenstanders van di verse capaciteiten. Nu gaat het er zondag maar over, of deze trai ningen hun nut zullen afwerpen. Veloc zal er natuurlijk alles op zetten, om zijn eigen supporters een overwinning te laten zien, doch Desk moet gaan met de we tenschap, dat de eerste winstpun ten een stimulans worden om op de ingeslagen weg voort te gaan. We zouden ons met dit idee aan een voorspelling willen wagen, doch ook Vrouwe Fortuna moet geen verkeerde partij kiezen. We hopen op sukses in, de hel ver lichte Lichtstad, die in feesttooi is. Twee Desk-junioren combina ties spelen zaterdagmiddag tegen twee Berkdijk elftallen om 2 en om 3 uur, beide in de Efteling. Competitie-indeling Desk 3 en 4, Het derde senioren elftal van Desk, eerst ingedeeld in afdeling 103, is thans overgeplaatst naar afdeling 106 en krijgt de volgen de clubs als tegenstanders: Baardwijk 2; Broekhoven 2; Dongen 2; Hieronymus 2; RWB 2; SET 2; TAC 2; Taxandria 3; Uno Animo 2; VOAB 3 en £1- Go 2. Desk 4 is ingedeeld in afdeling 308 en speelt tegen de volgende clubs: Berndijk 2; Berndijk 3; Dongen 3; DWC 2; DVVC 3; RWB3; Uno Animo 3; WSC 5. Duivensport. Wedvlucht St. Ghislain; afstand 156 km., lostijd 8 u. v.m.; inge- mand 75 late jonge duiven; eer ste duif 10.33.36 u. v.m. Uitslag: 1 M. C.. Snoeren; 2 L. v. Ree; 3, 9 Th. Soeterboek; 4, 5, 18, 22 J. van He:eswijk; 6 Wim Hamers; 7 J. van Dongen; 8, 10, 12, 17 H. van Helvoirt; 11 G. Grootswa gers; 13 W. Jansen; 14 A. Mon tee; 15 D. Mareijssen; 16 A. C. van Wanrooij; 19 P. v. d. Velden; 20 P. Zijlmans; 21 J. van Riel; 23 A. Mosselveld; 24 ,Th. v. d. Houdt. Ingemand 165 oude en vroege jonge duiven; eerste duif 10-26-48 u. v.m. Uitslag: 1, 3, 52 M. van Boxtel; 2, 13 A. de Bie; 4, 5, 6, 22, 42, 46 J. van Riel; 7, 44 W. Jansen; 8, 11 C. de Bont; 9, 54 Th. van Gooi; 1,0 W. Hamers; 12,. 36 werpen, bezoeken aan toneel-, muziek- en ballet-uitvoeringen, debat-avonden, acties, excursies en ontspanningsavonden. In het begin van het seizoen n.l. 28 oktober, wordt er op waardige, intieme, maar niettemin denderen de wijze het vierde lustrum ge vierd. Let wel: het vierde lustrum. Twintig jaar een bloeiend ver enigingsleven, om, zo dit nog no dig mocht zijn, het bestaansrecht te bewijzen van de Katholieke Jonge Middenstandsvereniging in Kaatsheuvel. Credo Pugno. Maandag j.l. hield de plaatse lijke afdeling van Credo Pugno haar 14-daagse vergadering on der leiding van voorzitter Broe ders, die deze bijeenkomst met gebed en een kort welkom open de, waarna hij het sociale vraag stuk van deze tijd als onderwerp koos. Het gevolg was een drukke discussie, waaraan nagenoeg alle leden deelnamen. Aalmoezenier v. Oort bracht "t plan ter tafel om met ingang van de volgende vergadering telkens een kwartier te besteden aan de Bijbel en het evangelie. De voor zitter sprak daarop een woord van aanbeveling tot deelname aan de retraite, welke van 47 okto ber te Vught zal gehouden wor den, waarna hij aankondigde, dat de heer Beerens op de volgende bijeenkomst 't onderwerp „Maat schappelijke Zorg" zal inleiden. Na een drukke rondvraag werd de vergadering met gebed geslo ten. I i ALLEENVERKOOP SFIET VAN ROOIJ Gasthuisstraat 44 KAATSHEUVEL Volksconcert Euphonia". Na de grote drukte, welke on getwijfeld de wielerronde van Kaatsheuvel zondag a.s. mee brengt, met de speciale attractie van de jongste wereldkampioen Frans Mahn, zal het in de avond een genot zijn tot slot van de dag het volksconcert van de harmo nie van het koninklijk muziekge zelschap Euphonia op de Markt te kunnen beluisteren. Het programma luidt: 1. National Emblem, march, E. C. Bagley. 2. Tancrède, ouverture, Rossini v. Leeuwen 3. Rodrigo Suite G. Handel Joosen 4. Caesar en Cleopatra G. Boedijn 5. Trafalgar, march W. Zehle Pauze 6. Taptoe. Handbalvereniging DESK. Na een inleidend handbaltour- nooi op de Desk-velden in „De Ef teling", gaat zondag a.s. 23 sept. de competitie weer draaien. Die inde ling voor het district Tilburg afd. dames is als volgt: Klasse I DESK, KSB 1, Oisterwijk, SVG 1, Taxandria, Were Di 1. Klasse II Dongen, KSB 2, RKC, SVG 2, Uno Animo, Were Di 2. De heren-indeling is nog niet be kend. Programma voor zondag a.s. 23 sept.: Herenafdeling: DeskTaxan dria, aanvang I uur; scheidsrech ter: de heer C. v. d. Bracht. Damesafdeling klasse I: DESK Taxandria, aanvang 12 u.; scheids rechter: de heer C. v. d. Bracht. SVGOisterwijk, aanvang 1 uur; scheidsr.: de heer L. Ratelband. Klasse II: SVG 2Uno Animo, aanvang 12 uur; scheidsr.: de heer L. Ratelband. Dongen-RKC 12 uur; scheidsrech ter de heer J. v. Wanrooy. Judo-demonstratie. A.s. maandagavond om 8 uur wordt in de zaal van de Gilden bond een grote Judo-demonstra tie gegeven. Deze avond zal ver zorgd worden door een judo- groep o.l.v. de bekende judo-le raar Quaadvliet uit Eindhoven en wordt gegeven in het raam van het clubwerk dat de KAJ voor de gehele jeugd van 16 t.m 20 jaar gaat geven. Ook zal deze avond worden aangegrepen om het vrije clubwerk nader te be lichten. Buiten de judo-club ko men dan ook nog een sport-, een toneel- en een handenarbeidclub. Hiervoor is een uitgebreid pro gramma samengesteld, dat zeer zeker de belangstelling bij de jeugd zal kweken. Deze judo-de monstratie is voor iedere be langstellende vrij toegankelijk gesteld. KAJ-nieuws. Na de grote restauratie van de KAJ-zaal, waardoor de diverse groepen geen doorgang konden vinden, wordt volgende week weer begonnen met de diverse groepen. Voor de pioniersgroep zal een andere dag gekozen worden, daar deze groep in verband met de danscursus, die dan ook ge geven wordt, niet op dinsdag- avand kan doorgaan. Agenda. Maandag 7.30 uur groep. Dinsdag 8 uur danscursus. Donderdag 7.30 uur groep; om 8 uur bestuursvergadering. Vrijdag 7.30 uur jonge KAJ- groep. Zaterdag 8 u. nam. Concert Harm. Concordia, Efteling Rest. Zaterdag 8 u. n.m. Apollo The ater: De twee wezen, toeg. 14 j. Zaterdag 7.30 u. nam. Cabaret- Dancing, zaal Apollo. Zaterdag Biljartkampioenschap pen Café De Viersprong, Café de Efteling, Café Euphonia en Café A. Netten. Zondag 1 u. nam. 9e wieler ronde Kaatsheuvel: start nieuwe lingen; 3 u. n.m. start Amateurs en Onafhankelijken. 6 u. en 8.30 u. nam. Apollo Theater: De twee wezen. 7.30 u. nam. Volksconcert Harm. Kon. Muz. Gez. Euphonia met als slot „Taptoe". 7.30 u. nam. Cabaret-Dancing Apollo-zaal. Maandag 8 u. n.m. Apollo The ater: De twee wezen. 8 u. n.m. Judo demonstratie, zaal Gildenbond. 8 u. n.m. repetitie Harmonie Apollo, zaal W. Smit. 8 u. n.m. repetitie Harih. St. Jan, zaal P. van Dun. Zondag-dokters-dienst Kaatsheuvel— Loon-op-Zand. De dienst wordt waargenomen door R. Raaymaakers, arts, Kaats heuvel, Hoofdstraat 68„ tel. 04167 -2050. Sluiting viering 10-jarig bestaan R.K.V.V. Berkdijk. De festiviteiten zijn achter de rug. Met 'n prachtig geslaagde en bovenmate gezellige cabaretavond voor leden en donateurs in café Wed. van Dinteren, heeft de R.K. V.V. Berkdijk de viering van zijn 2e lustrum besloten. Hiertoe was uitgenodigd 't Brabants Cabaret ensemble o.l.v. Ton en Jaap van Engelen. In 'n kort openings woord heette de voorzitter dhr. André Snoeren, alle aanwezigen welkom en sprak zijn voldoening uit over 't feit dat de zaal tot in alle hoeken bezet was. Hierna was 't woord aan 't cabaretgezelschap. Ruim drie uur heeft 't ensemble in 'n non-stop-programma de zaal aangenaam beziggehouden. Alles de revue te laten passeren is niet mogelijk, maar zonder iemand te kort te doen, willen wij toch 'n pluim steken op de hoed van de vocalist Ben Venmans. Met o.a. Granada, het Wolgalied, Mama, het zwerverslied en vele andere bekende nummers, heeft hij 't pu bliek geboeid door zijn prachtige tenorstem, wat meer dan duidelijk bewezen werd door 't ovationeel applaus. Ook de gebr. v. Engelen oogstten veel handgeklap met 'n liedje, speciaal voor deze gele genheid geschreven. Hierin werd nog eens een blik terug geworpen op de afgelopen 10 jaar. Ook de jubilarissen werden hierin niet vergeten. Tijdens de pauze wer den 'n paar kleine verlotingen ge houden, om de kosten van deze avond te bestrijden, welke prima slaagden. Na afloop dankte de heer A. Snoeren allen nog eens voor de medewerking en de belangstelling bij 't feest ondervónden. Zijn dank gold ook het Brabants Cabaret ensemble voor de buitengewone gezellige avond. Tot slot vroeg hij de steun en medewerking van de gehele pa rochie om „Berkdijk" op 'n steeds hoger niveau te brengen. Hengelsportver. Berndijk. Zaterdag 22 sept. a.s. houdt de Hengelsportver. Berndijk haar 2e concours aan de Bergse Maas. Om 2 uur zal het concours aan vangen, doch de loting moet voor 1 uur geschieden, 's Avonds om 8 uur volgt de uitreiking der prij zen in het clublokaal van café Th. van Boxtel. A s. zondag 23 september staat Kaatsheuvel weer een wieler- hoogtijdag te wachten, die zijn weerga nergens vindt en weer ten volie zal beantwoorden aan de roep van organisatie en at- i tj actief rennersveld, die de Ron de van Kaatsheuvel in alle voor gaande .jaren reeds kenmerkte. Ook nu weer heeft het actieve bestuur van de wielerviüb Kaats- heuvel bergen werk verzet om 'n zo groots mogelijk programma te doen presenteren, waarvoor de toegang geheel gratis is. Er zal een ongekend aantal be zoekers naar Kaatsheuvel wor den getrokken en dit mag ook gezegd worden van de belang stelling die de renners van kwa liteit voor de Ronde van Kaats heuvel koesteren. Door een groot aantal waar devolle prijzen en een ware pre mieregen heeft de Ronde van Kaatsheuvel n.l. bij alle renners en zeer zeker bij renners van naam een goede reputatie weten j te kweken. Allereei'st is het de organisa toren gelukt om wereldkampi oen en tweevoudig Nederlands kampioen Frans Mahn te con tracteren. Deze momenteel meest besproken en meest gevierde Ne derlandse amateur zal het in de Ronde van Kaatsheuvel echter tegen een concurrentie op te ne men krijgen van allerhoogste klasse. Voor de aanvang van de amateursstrijd van 3 uur zal Fr. Mahn echter eerst door de voor zitter van de wielerclub, de heer Wim Soeterboek, gehuldigd wor den. Na dit ceremonieel en het startschot zal de drager van de regenboogtrui de strijd aanbin den tegen de andere grootheden. Hieronder bevindt zich allereerst de winnaar van vorig jaar, Krijn Post uit Nieuw-Vennep. Ook dit jaar heeft Post weer diverse cri teria op zijn naam gebracht. Een renner van grote klasse, van wie nog veel verwacht kan worden. Verder neemt ook de meer voudige winnaar P. Steenvoorde uit Heemstede deel. Deze renner kan op een uiterst suksesrijk seizoen terugzien met vele over winningen, o.a. Breda, Zeist en' Uden en een grootse zege in dc klassieker Amsterdam-Arnhem- Amsterdam. Ook de bekende Piet de Bruijn uit Roosendaal heeft reeds veel suksessen geboekt en behoort tot de beste Nederlandse ama teurs. Verder de streekfavoriet ïini Woïfs uit Vlijmen, winnaar van de 7e Ronde van Kaatsheu vel. Ook de winnaar van de 6e Ronde, Matje Simnemar.s uit Geldrop zal de strijd aantrekke lijk komen maken. Verder nemen nog vele ren ners van naam deel, w.o. H. v. d. Broek (Breukelen), C. v. d. Borst (Etten), P. v. d. Dungen, Piet Marchand, v. Laarhoven en nog een tiental Tilburgse renners. B. de Vree (Breda), Henk Cu- vclier (Nieuw-Vennep), A. Geluk (Rotterdam), A Kivits (Vlij men), A. van der Linden (Til burg), van Straaten (Breda) en nog vele andere sterren. Onderhandelingen zijn nog gaande met Gijs Pauw, Pietje de Jong uit Made, J. Driessen (Ter- heijden), Jantje Konings (Bre da), Schalk Verhoef en Adri v. Sleenselen. Hiervan heeft Piet de Jong intussen zijn deelname bevestigd. Een deelnemersveld dus dat een bezoek aan de Ronde van Kaatsheuvel zeker waard is. Aan deze hoofdschotel gaat 'n interessante nieuwelingencourse vooraf over 60 km., welke om 1 uur aanvangt. Deze nieuwelin gencourse, waarin de toekomsti ge amateurs van het volgende seizoen zullen deelnemen, zal waarschijnlijk zelfs al even aan trekkelijk zijn als de amateurs wedstrijd. Allereerst de favoriet van deze omstreken A. de Vries uit Waal wijk.Meervoudig winnaar, die 't j.l. weekend een prestatie van formaat leverde door zaterdag in Berkel en zondag in S'chijndel te zegevieren. Ook in Kaatsheuvel geldt hij als favoriet no. 1. Een tweede „belofte" is A. v. Egmond uit Den Haag, die dit seizoen reeds 10 overwinningen boekte en verscheidene malen tweede was. Een derde nieuwe- hngenster is Schoen uit Zaan dam, die reeds acht overwinnin gen boekte, zes maal als tweede en zeven maal als derde eindig de. Verder zijn er nog een 80-tal nieuwelingen, waaronder nog di verse criteria-winnaars, o.a. van Koger, Braspenning, C. Vesser, G. en H. van Dongen uit Was pik, Joop Noten, Oosterhout, B. Solaro uit Den Bosch en H. de Vos uit Oosterhout. Een respec tabele lijst, waarvan een hoogst interessante strijd te verwach ten is. Steunspeldjes-actie voor een goed doel. Zoals bekend en een bijzonde re vermelding waard is, is de Ronde van Kaatsheuvel geheel gratis toegankelijk. De baten van deze organisatie bestaan uit een royale steun van Kaatsheu vels handel en industrie, doch tijdens de courses moet de op brengst van het onmisbare pro grammaboekje ook weer 'n deel van de enorme kosten vergoeden. Daarnaast wordt echter ieder jaar een speldjesactie georgani seerd, die de allerlaatste stoot moet zijn om de betalingsbalans in evenwicht te brengen. En het strekt de organisatoren tot eer dat zij in deze speldjes actie steeds een Kaatsheuvelse aangelegenheid of sportvereni ging heeft laten meedelen. Iedereen kent nog de Ronden van Ouden van Dagen. En ook ditmaal hebben de organisatoren deze speldjesactie opgezet om er een groot en vaststaand gedeelte van af te staan aan een Kaats heuvelse aangelegenheid die overal bekendheid geniet. De speldjesactie is n.l. opgezet voor de Missie op Java, waarvan een van Kaatsheuvels zonen deel uitmaakt. En het is^ dan ook de wens van Broeder Gernardus, beter bekend als Broeder Bal vers, dat zijn missie door deze actie zal bedacht worden. En vanaf deze plaats wordt deze ac tie in ieders milddadigheid aan bevolen. Ook de organisatoren sluiten zich geheel bij deze woor den aan en hopen op een goede recette voor de geachte broeder Balvers. Parcours. Het parcours is evenals vorig jaar: Start en finish in de Anto- niusstraat; vervolgens naar de Sweesstraat, Berndijksestraat, Huijgenstraat, Markt, Peperstr. en via de Hoofdsraat weer naar de Antoniusstraat. Dit 2,5 km. lange parcours wordt door de nieuwelingen 24 maal en door de amateurs en onafhankelijken 40 maal gereden. Bijzonder vermeldenswaard is nog dat 't gedeelte van de Bern dijksestraat thans geheel is ver hard, waardoor de bekende losse grint veranderd is in een mooie egale klinkerweg Langs het ge hele parcours zal een geluidsin stallatie worden aangelegd door de oude vertrouwde firma Piva- do uit Tilburg. Van deze attrac tie zal dus iedereen volop kun nen genieten. Verder zal de plaatselijke Rijkspolitie haar volle medewer king verlenen om het geheel zo ordelijk mogelijk te doen verlo pen. De EHBO zal eveneens haar zeer gewaardeerde medewerking verlenen, hoewel hen liever niet al te veel werk wordt gewenst. Met deze enigste door de Ned. Ver. voor HUISVROUWEN GOEDGEKEURDE KACHELS demonstreren wij permanent in onze zaak. PRIJZEN vanaf f 220,- Verder leveren wij nog E. M. JAARSMA, AIR FLOW, de Amerikaanse COLEMAN PERFECTION enz. enz. De zaak, waar Uw Ouders en Grootouders reeds haarden en kachels kochten Hoofdstraat 111 KAATSHEUVEL Tel. 2205

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5