1 ervaren bankwerker Coupons Zeil PIET KLERKX WAALWIJK n rrr H. de Roy en Zn. H. de Roy en Zn. H. de Roy en Zn. Nederlandse Stalen Veren Industrie VAN GENT Go., WAALWIJK H. de Roy en Zn, H. de Roy en Zn. PRISMA lange zwarte lederen jas. Wat NIEMAND kan, DOEN wij BON!!! BON!!! Fa.Josv. Asten- Wolfs ENKELE MANNELIJKE ARBEIDSKRACHTEN het ankerhorloge Van Gent Co. - Waalwijk net winkelmeisje 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1956 10 HUREN VAN BRUIDSTOILETTEN Elsshout 1flijmen Waspik J. C. M. COUWENBERG OOOOOOÖOOÖOOOG oooooo vraagt voor direct Yvonne V erenigingsdrukwerk Familiedrukwerk Handelsdrukwerk in het hetere genre nü 21-®® Deze week horen wij alle cocos GRATISIW Tel. 2512 Grotestraat 222 WAALWIJK Op vrijdagavond ontvangt iedere koper een attentie Bruidsmeisjesjaponnen, Sluiers, Kapjes, enz. Tevens grote collectie GELEGENHEIDSKLEDING VOOR HEREN. BOSSCHE KLEDING-SERVICE - De enige SPECIAALZAAK voor DEN BOSCH e. o. - VUGHTERSTRAAT 205 - Tel. 5385 - DEN BOSCH Verder staan nog diverse con troleurs en rijdende controle ter Beschikking van de organisato ren om ook de wedstrijd zo spor tief mogelijk en volgens de re glementen te doen verlopen. Het uiteindelijk verloop zal gecon troleerd en uitgemaakt worden door de jury, welke bestaat uit kamprechter J. v. d. Riet uit Breda, die geassisteerd zal wor den door microfonist Gerrit Stadhouders en de commissaris sen A. Lauwer, P. de Brouwer en J. Rengenhardt. Wanneer we dan nog extra mogen vermelden dat de Gem.- werken onder leiding van de hr. v. Tilborg het parcours als van ouds zal afzetten en in goede staat brengen, dan mogen we be sluiten met een allerbeste wens van een zo groot mogelijk suk- ses aan het adres van 't bestuur van de wielerclub, die met voor zitter W. Soeterboek aan het hoofd en verdienstelijk geassis teerd door secretaris L. v. Meeu wen en de heren G. v. d. Linden (Linco), G. v. d. Linden (melk handel) en J. van Wezenbeek, voor deze gehëel sluitende orga nisatie hebben zorg gedragen. Bij goed weer kan het niet an ders of Kaatsheuvel zal op 23 september een wielerevenement wachten van internationale klas se, dat tot ver in de omtrek be langstelling zal trekken. Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. "Waalwijk len Omstreken. Op dinsdag 11 september sprak in gebouw Bethel te Den Bosch Jkvr. Wittewaal van Stoetwegen voor de afd. 's-Bosch van de Ned. Chr. Vrouwenbond. De afdeling Waalwijk e.o. had ook een uit nodiging gekregen voor deze avond, evenals de afd. Tilburg en Oss. Het bleek een bijzonder in teressante avond te zijn. De spreekster, die als lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal algemene bekendheid geniet, hield een zeer vlotte en boeiende toespraak over: „De vrouw in 't openbaar". Eerst be lichtte ze de historische kant. Vroeger bleek de huisvrouw geheel in beslag te worden geno men door het huishouden. In de vorige eeuw ontstond het stre ven, de vrouw in de gelegenheid te stellen, zich te ontwikkelen. Mevrouw Groen van Prinsterer richtte zo een leesgezelschap op, om op die wijze iets hierin bij te dragen. De strijd van Aletta Ja cobs 1 die o.a. trachtte in de tijd van mannenkiesrecht te stemmen werd op geestige wijze belicht. Interessant was het ook, te ver nemen, dat de N.C.V.B. ontstaan bleek te zijn uit een Christelijk Sociaal Congres in 1918. Naar aanleiding van vragen sprak de Freule uitvoerig over haar werk in de Volksvertegenwoordiging, waar ze als juriste Specialiste is op het gebied van gevangeniswe zen en justitie. Ook heeft ze 'een belangrijk aandeel in het werk van de Parlementaire Enquête Commissie. Aan het einde van haar toespraak deed ze een drin gend beroep op alle Christenvrou wen, zich beschikbaar te stellen voor functies in het openbare le ven. 2e NATIONALE BOSLOOP TE WAALWIJK. Voor de 2e maal organiseert onze plaatselijke athletiekvereniging W. A. C. haar 2e Nationale bosloop nabij het landgoed Plantloon, op zondag 23 sept. a.s., aanvang 2.30 uur. Verschillende bekende lopers uit alle delen van ons land hebben reeds ingeschreven, waaronder o.a. enkele winnaars van het vorig jaar. Er zal gelopen worden in de A-, B-, C- en D-klasse, terwijl de junio ren zullen starten in de A- en B- klasse voor junioren. Het parcours is door de Levens verzekering-mij. „Noord-Braband" jaarlijks beschikbaar gesteld. De toegang is geheel gratis, waardoor het voor iedereen mogelijk is eens met deze tak van de athletieksport kennis te komen maken. Wel willen wij langs deze weg het publiek verzoeken er tijdens de wedstrijd zorg voor te dragen onze prachtige natuur niet te beschadi gen, zodat wij evenals vorig jaar, na de wedstrijd kunnen zeggen dat onze prachtige bossen, waarop wij zo trots kunnen zijn, niets van de sport te lijden hebben gehad, doch integendeel ertoe hebben kunnen bijdragen de sport in Waalwijk op een hoger peil te brengen. Komt zondag half 3 allen naar Plantloon. U zult er ongetwijfeld kunnen genieten van een mooie wedstrijd over een afstand van resp. /oor de A- en B-klasse 7200 m., voor de C- en D-klasse 4800 m., voor de A-junioren 2400 en voor de B-junio ren 1200 m. Bazar. Het uitbreidingscomité van de Ned. Herv. Kerk Baardwijk hoopt op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober a.s. in het gemeenschapshuis alhier een ba zar te houden. Aan deze bazar is o.m. een pop pen-tentoonstelling verbonden die d'oor H. M. de Koningin daartoe zijn afgestaan. Burgerlijke Stand Waalwijk Geboreni I 1 Lamberta W M en Petrus F M d en z van D Buijtendorp-van de Pas Antonius L J zv J P E Appels-van Herpt Marinus J Zv J Treffers-Hoefnagel Johan nes W zv Z v Oosten-Kurvers Maria A C dv H J P Peters- Tulp Catharina M dv P v Weert v Esch. Overlijden Catharina M Passier 62 j echtg J v d Meijs Maria J v Huiten 72 j wed H de Bont. Huwelijks-aangiften: G v Kapel 36 j te Wijk en Aal burg en A D v Seist 32 j te Waal wijk Th Span 26 j en M Maas 24 j beiden te Waalwijk. Huwelijken: A A Faro 64 j en J J Maijers 51 j beiden te Waalwijk - L C Luijken 28 j te Kiel (USA) en H Wijtvlïet 27 j te Waalwijk J M T van Os 22 j te 's Bosch en P H de Vaan 23 j te Waalwijk H C van der Meijden 27 j te Vlij men en G J M v Eggelen 22 j te Waalwijk. Ingekomen: A H M Geers van Oosterhout L Liddie van Drunen P G M Smith en gezin van Drunen C V Hansen van Loonopzand P M Grootswagers en echtg. Van Loonopzand W Daane van Drunen —AM van Herpt van Drunen A Kivits van Vlijmen CA Meeuwissen van Eindho ven D Scheffers en echtg van Raamsdonk C J van Schaijk van den Helder J V G Dumou- lin van Hilversum Gvd Star re wed Koster en kind v 's-Bosch FM van Daelen v Goirle. Vertrokken: A M A M de Bont naar Boxtel M M T Kneepkens naar Box telK H Diefenbach naar Duits land MAC Dumoulin naar 's-Hage M E L G Raaijma- kers naar Schiedam - T J M v Keulen naar Venray C E J M Hendriks naar Oisterwijk H Wijtvliet naar Kiel USA F M Quik naar Roermond G J M Leenheers en echtg naar Chi cago. Candidaatstelling voor de Eerste Kamer. In verband met de uitbreiding van de Eerste Kamer tot 75 leden als gevolg van de jongste grond wetsherziening, treedt de huidige Eerste Kamer in haar geheel af en zal op 11 oktober a.s. de ver kiezing van een geheel nieuwe Eerste Kamer (thans van 75 le den in plaats van 50 leden) door de Staten der provinciën plaats vinden. Op 18 september j.l. geschied de de candidaatstelling voor de verkiezing van deze nieuwe en uitgebreide Eerste Kamer. De heer mr. E. Sassen is door de K.V.P. wederom candidaat ge steld in de provinciën Gelderland, Overijssel, Drente en Groningen; zijn plaatsvervanger op de lijst in deze provinciën is gebleven Dr. M. van Heivoort, burgemeester van Boxtel, doch aangezien te verwachten is, dat Dr. van Hei- Voort weldra lid der Tweede Ka mer zal zijn, heeft de K.V.P. ge meend, dat deze Brabantse zetel voor Noord-Brabant moet wor den veilig gesteld en daarom een tweede plaatsvervanger op de lijst geplaatst, n.l. J. L. P. M. Teijssen, burgemeester van Waal wijk, die, zo de heer mr. E. Sas sen, om welke reden dan ook niet langer lid der Eerste Kamer zou blijven, en de heer Dr. v. Hei voort inmiddels lid der Tweede Kamer zou zijn, dan de heer mr. E. Sassen in de Eerste Kamer zal opvolg en. Statiedag. A.s. zaterdag zal de O.L. Vrouw Schutse haar Statiedag houden, die vorige week plotseling werd uitge steld. Om 8 uur is er een H. Mis aan het Maria-altaar. waarna geza menlijke koffietafel en prijsschie ten. 's Avonds on 8 uur is er 'n feest avond, waaron der verpachten van de gilde-attributen voor de aanwe zige nieuwe led en en huldiging van de zilveren jub ilarissen L. Klerks en P. Lómmers. Verjaardag Z.,E. Heer Pastoor. Op gebruikelij, ke wijze heeft de Elshoutse jeugd de verjaardag van de Zeereerw. Heer Pastoor gevierd. Begonnen werd met een H. Mis. In het parochiehuis werd met zang en declamatie de jarige hulde gebracht, dat gevolgd werd door een trakta tie, die er goed inging. Ernstig verkeersongeval. Maandag 17 sept. j.l. 's middags om pl.m. half zes, had nabij café (Den Braai) een ernstig verkeers ongeval plaats. Toen de 14-jarige T. Mommersteeg van de ambachts school te 's-Bosch per rijwiel huis waarts keerde met nog enkele scho lieren, kwam hij bij bovengenoemd café ten val, juist voor een passe rende auto uit de richting Waal wijk. Een aanrijding was onvermij delijk en de jongen werd zeer ern stig gewond. Dr. Martens was spoe dig ter plaatse en achtte geestelijke hulp noodzakelijk, die eveneens spoedig ter plaatse was. Per zieken auto werd de zwaargewonde jongen naar het ziekenhuis in Den Bosch overgebracht. Tot op heden is hij nog niet bij kennis en zijn toestand is zorgwekkend. Hilvaria-—Vlijmense Boys. Zondag spelen de Vlijmense Boys een uitwedstrijd tegen Hilvaria. De Boys spelen dit seizoen in een an dere afdeling, zodat Hilvaria een onbekende tegenstander is, die vo rig jaar bij de koplopers behoorde. Daarom wordt deze wedstrijd reeds met grote belangstelling tegemoet- gezien. In tegenstelling met het vo rig seizoen zullen de Boys en de supportersclub dit seizoen afzon derlijk reizen. In verband hiermee deelt het bestuur van de Vlijmense Boys mee, dat belanghebbenden die bij uitwedstrijden wensen mee te reizen, zich altijd vroegtijdig op moeten geven bij de penningmees ter, de heer B. Coenen. Ambtsjubileum F. v. Beurden. Maandag 1 oktober a.s. hoopt de heer F. v. Beurden zjjn 25-jarig ambtsjubileum te vieren. Hij is dan 25 jaar als ambtenaar verbonden aan de gemeente-secretarie te Was pik. De heer v. Beurden werd te Dus- sen geboren op 16 februari 1911 en is sedert 1940 woonachtig in Was pik. Op de gemeente-secretarie van Waspik is de jubilaris als volontair gekomen en ook daar heeft hij zich opgewerkt tot eerste ambtenaar/ gemeente-ontvanger/loco-secretaris. Op 1 februari 1943 kreeg de heer v. Beurden de functie van le amb tenaar ter secretarie en van ge meente-ontvanger, welke laatste functie hij tot 1 oktober 1946 heeft bekleed. Hij werd toen tevens hoofdambtenaar van de Burgerlij ke Stand en secretaris-penningm. van het Burgerlijk Armbestuur, dat later werd omgezet in Gemeente lijke Instelling voor Maatschappe lijke Zorg. Tussen 1 juli 1945 en 1 jan. 1947 vervulde de heer v. Beur den de functie van gemeente-secre taris, welke functie bij de komst van burgemeester Couwenberg met het burgemeestersambt werd ge combineerd. Sinds 1 jan. 1947 is hij loco-secretaris. Verder vervult de heer v. Beurden sedert 1 juli 1947 de functie van secretaris van de Plaatselijke Commissie Noodwet Ouderdomsvoorziening. In december 1943 werd de heer v. Beurden wegens illegale activitei ten door de Duitsers opgepikt en in het kamp te Utrecht een tijd lang gedetineerd. De ambtenaren van het gemeen te-secretarie kennen in hun chef 'n hartelijk en behulpzaam collega, die zijn werk met grote ijver en acura- tesse doet. Hij is een bescheiden man die zich door middel van zijn werk of functies nimmer op de voorgrond zal dringen. Ook ten aanzien van dit jubileum is hij be scheiden, welke eigenschap hij met alle jubilaressen gemeen heeft, maar hij onderscheidt zich van hen in dit opzicht (Jat deze bij hem ook werkelijk gemeend is; zó zelfs, dat hem deze regelen zeer waarschijn lijk een bron van ergernis zijn. Maar dan toch deze regelen niet al leen, maar evenzeer de huldigings- vergadering die de gemeenteraad van Waspik op 1 oktober te zijner eer voornemens is te beleggen. VRIJH-CAPELLE. S.S.C. Zaterdag weer een uitwedstrijd voor beide elftallen, namelijk het le naar NAC en het tweede naar DEB. Nu is NAC geen nieu we ploeg meer, maar daarom al tijd toch nog gevaarlijk. We be hoeven het niet te onderschatten jongens, dus het tempo er tot 't einde in houden en dan zit er een kans in dat we weer twee punten rijker worden. Het 2e gaat naar Breda om daar DEB te gaan bekampen. Dit is een zware opgaaf, want deze ploeg was vorig jaar nog tegen stander van ons le elftal en zal natuurlijk wel proberen om dit jaar weer bovenaan te komen, maar als jullie werken zit er toch wel een gelijk spel in. Dus doe je best. Vertrek per bus vanaf 't Brug getje om 3 uur uiterlijk. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een lang durig geduldig gedragen lijden, gesterkt door de gena demiddelen der H. Kerk, onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder MARIA JOHANNA VAN HULTEN weduwe van HENDRIRUS DE BONT in de ouderdom van 72 jaren. Waalwijk, Rotterdam, Waalwijk, 18 september 1956 Grotestr. 231 W. VAN OS-DE BONT A. V^.N OS M. DE BONT E. DE BONT-W ASSER en kinderen De plechtige uitvaart wordt heden gehouden om half 10 in de parochiekerk van St. Jan Baptist te Waalwijk. Rozenkransgebed hedenavond om half acht in de kerk. Tot onze diepe droefheid overleed heden, na een lang durig, voorbeeldig gedragen lijden, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, onze dierbare lieve echt genoot, vader en behuwdvader de Edelachtbare Heer Johannes Cornells Maria Couwenberg in leven Burgemeester-Secretaris van de Gemeente Waspik in de leeftjjd van 57 jaar. Waspik, C. M. A. Couwenberg-Speet E. Th. G. Couwenberg en verloofde Oosterhout, H. W. G. M. Couwenberg A. M. A. Couwenberg-Eussen 's-Hage, A. K. G. M. Couwenberg en verloofde Delft, G. H. M. Couwenberg. Waspik, 19 september 1956 De Solemnele uitvaartdienst zal plaats hebben in de parochiekerk van de H. Bartholomeus te Waspik op zaterdag 22 september a.s. te 10 uur, waarna begrafenis op het R.K. Kerkof aldaar. Na afloop van de uitvaart bestaat er gelegen heid tot condoleren in Hotel van Iersel. Met diep leedwezen geven wij U kennis van het overlijden van de Edelachtbare Heer Burgemeester en Secretaris der Gemeente Waspik. Zijn energie en werkkracht zullen ons een lichtend voorbeeld blijven. HET GEMEENTEBESTUUR VAN WASPIK W.aspik, 19 September 1956 GROTE en KLEINE BOEKENKASTEN reeds vanaf f 67.50 Spoorlaan 62 Tel. 22326 TILBURG GROTE COLLECTIE Kloostertafels in diverse prjjzen. Spoorlaan 62 Tel. 22326 TILBURG Voor het oprechte mede leven by de ziekte en het overlijden van onze dierbare echtgenoot en vader LAUBENTIDS DAMEN brengen wij langs deze weg hartelijk dank, meer speciaal nog aan de H. H. Geestelijken H.H. Doktoren en ver pleegster. Wed. J. Damen- Grootswagers en kinderen K'heuvel, 19 sept. 1956 Prachtige Gothische LIGSTOEL met geheel verende kussens (15 jaar garantie) COMPLEET f 79 Spoorlaan 62 Tel. 22326 TILBURG WIEGEN bekleed of onbekleed LEDIKANTJES in diverse kleur 110x55 en 120x60 Bijpassende COMMODE complete BABY UITZETTEN O De Speciaalzaak Zomerstr.52, TILBURG OÖOOOÖOOOOOOOOOOOOOÓ DE ECHO OOK UW BLAD Voor spoedige indiensttreding kunnen geplaatst worden voor de STAMPERS en de PLASTIC-AFD. Aanmelding dagelijks aan de fabriek Zomerdijkweg 2. Waalwijk of na 6 unr Grotestraat 237 a RADIOKASTJES THEEMEUBELS HAARDFAUTEUILS en KAPSTOKKEN Hierin slaagt U HET BESTE bij; Spoorlaan 62 Tel. 22326 TiLBURG Zoekt U een degelyke HUIS-, ZIT-, of SLAAPKAMER breng dan een bezoek aan onze uitgebreide toonzalen Spoorlaan 62 Tel. 22326 TILBURG Nederlandse Stalen Veren Industrie Aanmelding dagelijks aan de fabriek Zomerdijkweg 2, Waalwijk, of na 6 uur: Grotestraat 237a De Heer en Mevrouw VAN HAREN-MATSER geven met grote vreugde ken nis van de geboorte van hun dochter die bij het H. Doopsel de na men ontving van Yvonne Cecilia Helena Maria Vught, 18 september 1956 Bosseweg 25 Tijdelijk adres: St. Anna afd. Groot Ziekenhuis, kamer 32 Den Bosch Gevraagd in gecombineerd Kruide- niers-manufacturen zaak Adres Bureau Jan Tuerlings TE KOOP goed onderhouden Kerkstraat 121 WAALWIJK. Waalwijkse Stoomdrukkerij An toon Tielen - Waalwijk ~'MM Pracht-aanbieding COCOS 100 cm. 3-90 100 cm. 5-95 100 cm. 0.50 De beste kwaliteiten!! GRATIS BOREN Iets zeer APARTS RUIGE DEURMATTEN 2-70 én 3-90 Dat zijn SPOTPRIJZEN Slechts één week Tegen inlevering van deze BON MOLTONDEKENS voor de laagst mogelijke prijzen 2-35 - 2-95 - 3-85 De nieuwste moderne dessins! DEKENS 34-75 Om het de moeite waard te maken DEKEN van 28.50 TRAPLOPERS zeer voordelig en toch ijzersterk! 50 cm. nü 1-50 50 cm. 2-2® 70 cm. 2-9® 50 cm. 4-®® 70 cm. 0.75 Ütnieke collectie TAFELLOPERS 90/150 machinaal Smyrna 31-75!!! Bijpassende DRESSOIRLOPER 40/140 - 13.85 Tegen inlevering van deze BON koopt U pracht-VITRAGE tegen een belachelijk lage prijs ETAMINE per meter 88 et. WIJ VERKOPEN een enorme partij COCOSMATJES tegen ongekende prijzen! vanaf 98 c*- Tel. 2512

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6