De Echo van het Zuiden WAALWIJK Uit de Langstraat H Drunen Sprang Capelle Wampik VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1956 79e JAARGANG No. 73 Zondagsdienst. Dienst: Dr. Verhaak. Maatschappelijk werkster. Mej. v. d. Bos, maatschappelijk werkster van het interparochieel sociaal charitatief centrum, zal, naar wij vernemen, op de volgende tijden spreekuur houden. Dinsdagsmorgens van 9 tot 10 u. en donderdagsavonds van 8 tot 10 uur op haar bureau Stationsstr. 19 alhier, en op woensdagmiddag van 2 tot 3 uur te Elshout in het Wit- Gele Kruis-gebouw. Gemeenteraad. In ons verslag over de raadsver gadering van vrijdag j.l. is een sto rende fout geslopen, die wij gaarne even willen herstellen. Aangaande het voorstel van B. en W. over het verhogen der grondprijzen, verga ten wij dit agendapunt en enige toelichting hierop te vermelden. Naar aanleiding van een schrij ven van Ged. Staten stelden B. en W. n.l. voor de grondprijzen in het uitbreidingsplan te verhogen. Deze verhoging was als volgt: klas 1 van 6.50 naar 9.40 per ni klas 2 van 4.40 naar 7.75 per m2 klas 3 van 2.85 naar 6.25 per m2 klas 4 van 0.50 naar 4.75 per m2 Deze verhoging was volgens B. en W. noodzakelijk, daar anders een tekort zou ontstaan van ruim 500.000.—. Stijging der kosten als mede de aard van uitvoering van 't uitbreidingsplan zouden deze ver hoging niet alleen motiveren, maar vooral noodzakelijk maken. Zoals uit ons. verslag bleek, was de heer v. d. Veer de voornaamste opponent en werd het voorstel aangenomen met 2 stemmen tegen. Studiereis van de directeur der Zuivelfabriek. De heer M. v. Huiten, directeur der Zuivelfabriek alhier, maakte kortgeleden een studiereis naar Denemarken, het land dat, evenals Nederland, over de gehele wereld bekendheid geniet om zijn zuivel producten. Deze reis werd gehouden onder auspiciën van de Nederlandse Zui velbond. De heer v. Huiten is n.l. ook bestuurslid van de Brabantse Zuivelbond. De zuivelfabriek in Drunen, die 7 miljoen kg. melk per jaar ver werkt, behoort tot de beste van de Brabantse Zuivelbond en kon er kort geleden nog trots op zijn dat zij het beste product leverde van de 30 bij de Coop. Zuivel-exportver- eniging Brabant aangesloten fabrie ken. Maar de heer v. Huiten is er de man niet naar om met zelfvol doening neer te zien o~> wat is be reikt; hij wil verder en greep de gelegenheid om te zien hoe ande ren het doen, gaarne aan. De reis naar Denemarken had speciaal tot doel de bestudering van de zuivelwerktuigen voor boter- en kaasbereiding. Het gezelschap be stond dan ook hoofdzakelijk uit technische ambtenaren der zuivel- bonden en directeuren van zuivel fabrieken. Van de pl.m. 1300 in Denemar ken aanwezige zuivelfabrieken werden er pl.m. 10 bezocht. De fa brieken die bezocht zijn, hadden gemiddeld een capaciteit van 4 mil joen kg. melk en lagen wat dat be trof dus onder de capaciteit van de fabriek alhier. De heer v. Huiten heeft tal van nieuwe dingen gezien in deze fabrieken, maar evenzo zijn er in Nederland weer machines en werktuigen die men blijkbaar in Denemarken niet kent. De bouw wijze en inrichting was over het al gemeen zeer goed. Het was ook op gevallen dat aan de vakopleiding, die meestal geschiedt door de di recteur van de fabriek, veel aan dacht wordt besteed. Men werkte ook hier in coöperatief verband en dit is zelfs zeer sterk. Zo bezocht men o.a. ook een centrale boter- bereidingsfabriek. In deze fabriek werd uit de room die van tal van zuivelfabrieken uit een district van pl.m. even groot als Birabant Werd aangevoerd, alleen maar boter be reid. Door deze centralisatie hoopte men natuurlijk de kosten te druk ken. De fabriek had een productie van pl.m. 300.000 kg. boter. In het zeer drukke programma werd ook een tentoonstelling, speciaal van zuivel bezocht, voorlichtingsavonden bijgewoond, waarbij gegevens wer den uitgewisseld en bracht men ook nog een bezoek aan een tweetal machinefabrieken, die speciaal zui- velmachines en werktuigen ver vaardigen. Een hiervan, die werkte met een personeel van pl.m. 500 man, was weer een coöperatie van een groot aantal zuivelfabrieken, waaruit weer bleek dat de coöpe ratieve gedachte bij de Denen zeer is. Het was niet alleen een interessante, maar ook een zeer leerzame reis, waaruit bleek dat men altijd nog wat van elkaar kan leren. De heer v. Huiten had vele mooie herinneringen aan het bezoek aan dit, wat hij noemde, zeer mooie land. goedcombinatie. Het voornaamste punt van de agenda was: verdeling overschot pootgoed. In totaal werd dit jaar 1.57 ha. uitgepoot van de volgende rassen: Bevelander, Noor deling, Noran, Liberta en Gineke. Er was een overschot van 390 kg. Bevelander, 290 kg. Liberta, 1300 kg. Gineke en 910 kg. Noran. Van de Noordelingen was er een tekort van 465 kg. Geoogst werden: 5940 kg. Bevelander 3140 kg. Liberta 3610 kg. Gineke 2560 kg. Noran 7375 kg. Noordeling 22625 kg. totaal. De kostprijs is dit jaar 16 ct. per kg.; met bewaar loon wordt dit 19 cent. De leden die niet op de ver gadering aanwezig waren en nog gaarne een nabestelling doen van het overgebleven pootgoed, worden verzocht dit snoedig bü de secreta ris te doen. Ned. Herv. Kerk. A.s. zondag des voormiddags half tien zal in de Ned. Herv. Kerk alhier leesdienst gehouden worden; des namiddags half drie hoopt in de Dienst des Woords voor te gaan Ds. Spelt van Din- teloord. Opbrengst collecte D.E.L. De in de gemeente Sprang-Ca- pelle gehouden collecte voor het T.B.C.-Fonds Draagt Elkanders Lasten van het Chr. Nationaal Vakverbond in Nederland heeft f 370.34 opgebracht. Voor v.m. Sprang bedroeg de opbrengst f 130.82. Vergadering pootgoedcombinatie. In café J. v. Oijen te Haarsteeg werd dinsdagavond een algemene vergadering gehouden van de poot- Afd. Sprang-Capelle van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Donderdag 13 sept. 1.1. opende de plaatselijke afdeling van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen haar herfstprogramma met een leden vergadering in een lokaal van de Chr. Landbouwhuishoudschool aan de Nieuwevaart, welke bijeenkomst een druk bezoek ten deel viel. De presidente, Mej. P. J. Rijken, opende deze eerste vergadering na de vakantie met een hartelijk be groetingswoord, daarbij in het bij zonder Mevr. v.. Dorp uit 's-Bosch, die door verhindering van haar echtgenoot de lezing „Spreken in 't openbaar" zou verzorgen, welkom hetende. De presidente uitte haar blijdschap over de flinke belang stelling, waarna gemeenschappelijk het Bondslied werd gezongen. De notulen van de vorige leden bijeenkomst werden na voorlezign zonder bemerkingen vastgesteld. Bij de daaropvolgende mededelin gen vestigde de presidente de aan dacht van de aanwezigen op de in de laatste week dezer maand te Fijnaart te houden najaarsvergade ring van de provinciale afdeling van de Bond. Zij wekte de leden op deze belangrijke provinciale bij eenkomst mee te maken. Dit brengt, aldus Mej. Rijken, een nauwer con- takt tussen de provinciale afdelin gen, wat uiteindelijk de landelijke Bond ten goede komt. Ten slotte, wees de presidente op het voorne men, bij voldoende belangstelling met een extra bus de reis naar Fij naart te maken, waarvoor de kos ten 2.25 per persoon zullen be dragen. Tot dinsdag 18 sept. e.k. is er gelegenheid zich op te geven bij Mevr. v. Prooijen te Vrijhoeve-Ca- pelle ofwel bij de secretaresse, Me vrouw Minnaard. Mevr. Vos gaf in een keurig ver zorgd verslag een resumé van de deze zomer gemaakte excursie naar de Belgisch kust, met daarna be zoek aan Brugge en Gent. Tot af gevaardigden naar de woensdag 26 sept. e.k. te Fijnaart te houden na jaarsvergadering van de afdeling Noordbrabant van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, werden Mevr. Vos en Mevr. v. Dommelen benoemd, die zich deze benoeming lieten welgevallen. „Spreken in het openbaar" was het onderwerp van de lezing, die Mevr. v. Dorp na een inleidend woord van de presidente na afwer king van het algemene gedeelte van de agenda deze avond hield. Spreek ster besprak allereerst de verschil lende aspecten van het spreken in het openbaar. Men moet zichzelf weten te vergeten en trachten de aanwezigen te boeien en hen daar door een prettige avond bezorgen. Spreekster wees er voorts op dat men zich moet uiten en geven zo als men is en dat men zich niet hoeft te schamen voor de uitspraak, mits deze natuurlijk fatsoenlijk is. Met klimmende belangstelling volg den de dames de spreekster bij de uiteenzetting van haar onderwerp. Met het dankwoord dat de presi dente aan het slot van de lezing tot Mevr. v. Dorp richtte en waaraan zij de wens verbond in de toekomst nogmaals een beroep op haar te mogen doen, stemden de leden met een hartelijk applaus in. Na de rondvraag, waarbij Mevr. Voor de Poorte-v. Drunen en Mevr. Kieboom spontaan toezegden de eerstvolgende bijeenkomst in okto ber het theevraagstuk te willen verzorgen, besloot de presidente deze geanimeerde vergadering, met een opwekking om de oktoberver gadering van de afdeling, indien enigszins mogelijk, te bezoeken. Firma Stein gaat modem ingericht reparatiebedrijf openen. Met het voortschrijden van de techniek en de daarmee samengaan de mechanisatie, ook in land- en tuinbouw, neemt het aantal trac toren op land- en tuinbouwbedrij ven in de Langstraat en omgeving geregeld toe, waardoor een prima reparatiebedrijf voor tractoren en ook andere machines voor land- en tuinbouw van groot belang moet worden geacht. De fa. Stein heeft dit ingezien, want naast haar be drijf in land- en tuinbouwbenodigd- heden heeft zij thans een modern en naar de eisen des tijds ingericht Reparatiebedrijf, waaraan vakkun-_ dig personeel is verbonden, te dezer plaatse aan de Nieuwevaart geves tigd. Deze nieuwe zaak zal donderdag 27 sept. a.s. des namiddags 3 uur officieel in gebruik worden geno men. De firma Stein zal het, naar we vernemen, ten zeerste waarde ren wanneer meerderen van hun belangstelling bij deze opening blijk zullen geven, ofwel later een kijkje in haar nieuw bedrijf zullen nemen. Chr. schoolvereniging aan de Loonsedijk opent haar nieuwe kleuterschool. 4 Voor bestuur en leden van de Chr. schoolvereniging aan de Loon sedijk en voor de ouders van de kleuters was het een evenenment, toen een dezer dagen in tegenwoor digheid van een groot aantal be langstellenden de officiële opening plaats vond van de nieuwe 'kleuter school. De heer Jac. Bossers, voorzitter van de schoolvereniging, heette de vele aanwezigen hartelijk welkom en begroette o.m. in het bijzonder mej. Voss, inspectrice van het kleu teronderwijs, hét college van bur gemeester en wethouders van Loon op Zand en burgemeester en wet houders van Sprang-Capelle. Spr. deelde mee, dat bericht van verhin dering was ontvangen van de voor zitter en de inspecteur C.V.O. en van de inspecteur van het lager on derwijs in de inspectie Waalwijk. Na de begroeting door de voor zitter sprak ds. A G. Haring, pre dikant van de Ned. Herv. gemeen te aan de Loonsedijk een kort woord, waarbij zijn eerw. uiting gaf aan de vreugde die er alom in de gemeente was, nu een reeds jaren gekoesterde wens eindelijk in ver vulling is gegaan met de opening van de nieuwe kleuterschool. Hierna hield de voorzitter van 't schoolbestuur zijn openingsrede en begon met er on te wijzen dat, nu men bijeen was gekomen voor de opening van de Prot. Chr. Kleuter- school, het vanzelfsprekend was dat in de eerste plaats een overzicht werd gegeven van de totstandko ming er van. Op tal van ledenver gaderingen van de schoolvereniging en op ouderbijeenkomsten was de stichting van een eigen kleuter school meerdere malen ter sprake gebracht. Het bleek evenwel dat de financiële positie van de vereniging zó was, dat zonder belangrijke sub sidies van overheidswege niet kon worden overgegaan tot oprichting. Het probleem van de huisvesting van de school vormde een onover komelijke moeilijkheid en enkele jaren bleef het bij wensen, want, behoudens de instelling van een commissie van advies, waarin zit ting kregen de dames de Rooij en Voor de Poorte en de heer Van Prooijen, gebeurde er voorlopig niets. De totstandkoming van de wet op het kleuteronderwijs bracht evenwel verandering. Het bleek dat door deze wet dusdanige mogelijk heden werden geschapen, dat tot stichting van een kleuterschool kon worden overgegaan. In het vervolg van zijn rede gaf de heer Bossers een relaas van be sprekingen bij de voorbereiding der stichting gevoerd, en hij bracht daarbij dank aan alle instanties en personen voor de hogelijk gewaar deerde medewerking ten tiide van de voorbereiding en voor de waar devolle adviezen daarbij verstrekt. Meer in het bijzonder betrok spre ker in zijn dankwoord de inspec trice van het kleuteronderwijs, mej. Voss, het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand en de gemeenteraad dezer gemeen te, alsmede burgemeester en wet houders van Sprang-Capelle. Gok de heer Toen, die de architectuur op zich nam en dit geheel belange loos heeft gedaan, bracht spr. dank, alsmede de aannemer de heer P. Spierings en diens onderaannemers. Ten slotte richtte hij woorden van dank tot de commissie van advies. Dank zij de deskundige raadgevin gen die in tal van vergaderingen en via bezoeken aan andere scho len werden verstrekt, kon met de toegestane middelen het uiterste worden bereikt. Voortgaande richtte spreker een woord tot de dames Schep en v. d. Hoeven, die als leidster en assisten te aan de school werkzaam zullen zijn. Hij wees er beiden op dat zij, hoewel reeds enige tijd bij 't kleu teronderwijs werkzaam, voor een nieuwe taak komen te staan, te meer daar zij kinderen op school kregen die nimmer een kleuter school hebben bezocht en die dus geheel moeten worden gevormd en aangeleerd. Spr. zegde hen de medewerking van het bestuur toe en hij deed een beroep op de ou ders, de leidsters eveneens alle mo gelijke medewerking te verlenen. De voorzitter, die tot nu toe bij zijn openingswoord had stilgestaan bij het ontstaan van de school, wijd de tenslotte nog een enkel woord aan de toekomst. Voor het moment, aldus spr., zijn we uiterst tevreden en dankbaar voor datgene wat tot stand is gekomen, doch wij dienen te bedenken dat het thans geopen de gebouw een noodschool is, en in ieder geval een permanente inrich ting zal moeten worden. In aanwe zigheid van de betrokken autori teiten leek het de voorzitter het goede moment daarop te wijzen en hij sprak het vertrouwen uit dat 't bestuur ook in de toekomst voor de belangen van de kleuterschool een open deur bij hen zal vinden. H^j bestuur werd vervolgens met het m gebruik nemen van 't nieu we schoolgebouw gelukgewenst door de inspectrice van het kleu teronderwijs, mej. Voss en de edel achtbare heren v. d. Heijden, bur gemeester van Loon op Zand en A. Smit, burgemeester van Sprang- Capelle Aan deze felicitatie ver bonden zij de beste wensen voor de toekomst der school. Ook de heer Toen bood zijn gelukwensen aan en hij liet ziin woorden vergezeld gaan met een cadeau voor "het gebouw: een electrische klok. Namens het personeel van de Prinses Wilhelminaschool werd het woord gevoerd door het hoofd de zer school, de heer v. Zalingen, en mevr. v. Zalingen sprak namens 'n damescomité, dat een collecte had georganiseerd. Namens allen, die deze inzameling hadden gesteund, bood zij een stofzuiger voor de school aan, alsmede potbloemen ter ODvrolijking van het gebouw. De voorzitter dankte voor de vriende lijke woorden tot het bestuur ge richt en voor de aangeboden ca- deaux. Voor zijn bemoeiingen, welke hij geheel belangeloos had verricht, werd de architect, de heer Toen, door het bestuur een radio voor zijn auto aangeboden. De heer Toen sprak hiervoor zijn hartelijke dank uit en stelde dit blijk van erkente lijkheid zeer op prijs. Ten slotte was er gelegenheid 't nieuwe schoolgebouw te bezichti gen en velen maakten hiervan ge bruik. Ondertussen bleven de ge nodigden met het bestuur onder gebruik van een verversing nog enige tijd in de consistoriekamer gezellig bijeen. UIT DE MILJOENEN-NOTA. Men hoopt dit jaar 75.000 woningen te bouwen. De nationale schuld is met ±13^ mijiljard gedeaald. Voor defensie is 1509 mil joen uitgetrokken. Het komt Nederland op een miljard door het anuleren der schuld door Indonesië. De ouderdomswet vraagt aan 't rijk voor voorschot van 230 miljoen. BURGEMEESTER COUWENBERG OVERLEDEN. Beati mortui, qui in Domino mo- riuntur. Amodo jam dicit Spiritus, ut requiescant a laboribus suis: ope ra enim illorum sequuntur illos. Woensdagmorgen tussen 8 uur en half 9 overleed op 57-jarige leeftijd de edelachtbare heer J. C. M. Cou- wenberg, burgemeester van Waspk. Toen de vlag op 't Raadhuisplein die ochtend halfstok werd gehesen, zal het velen verrast hebben, want hoewel de hardnekkige ziekte al sedert februari j.l. onmiskenbaar was, - de dood komt altijd onver wacht. Het is moeilijk om juist bij de harde slagen des levens te be grijpen dat de Voorzienigheid lief de is. Mogen mevrouw Couwenberg en de vier kinderen die de over ledene achterlaat, en de velen die hem na stonden de kracht vinden om dit verlies tot eigen heiliging te dragen. Burgemeester Couwenberg werd 7 oktober 1898 te Vught geboren. In zijn loopbaan van gemeente ambtenaar, bekleedde hij 23 jaar de functie van secretaris der ge meente Didam (Gld Bij Konink lijk Besluit van 23 december 1946 werd hij met ingang van 16 januari 1947 benoemd tot burgemeester van de gemeente Waspik, welk ambt gecumuleerd was met de functie van gemeente-sedretaris. Tot zijn ziekte wijdde de energie ke en doortastende burgemeester al zijn krachten aan de veelomvat tende taak waarvoor hij stond. De belangen van zijn gemeentenaren lagen hem na aan het hart. Dat toonde hij zowel bij gebeurtenissen en rampen die de gehele dorpsge meenschap aangingen, zoals b.v. de watersnood in de twee catastrofale winters, als bij gevallen van meer persoonlijke aard. Bijzonder beijverde burgemees ter Couwenberg zich voor de wo ningbouw in zijn gemeente en de opruiming van krotwoningen. Ver der heeft hij al het mogelijke en onmogelijke gedaan om industrie aan te trekken. Onder zijn bestuur kwamen verscheidene grote objec- F ten tot stand, waarvan we bijvoor- veeld noemen het uitbreidingsplan in Waspik-Dorp en de bouw van een modern geoutilleerd gymnas tieklokaal ten behoeve van de schooljeugd en de plaatselijke ver enigingen. De realisering van en- .kele grote plannen die inmiddels op stapel staan, zoals de aanleg van een nieuwe straatverlichting en de aanleg van trottoirs en een goede riolering, heeft hij niet meer mo gen beleven. De uitvaartplechtigheid zal plaats hebben op zaterdagochtend 22 sep tember a.s. Bij de herdenkingszit ting die de gemeenteraad op nader te bepalen datum zal beleggen, ko men wij nader hierop terug. ZONDAGSDIENST. Zondag 23 september 1956. Arts Dr. L. van Daal. Apotheek Nijman. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 23 september 1956. 10 uur: Ds. L. Schellevis. N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 23 september 1956. 10 uur v.m. en 2.30 uur n.m.: Eerw. Heer A. Gooijer, theo logisch candidaat te Huizen. N. H. KERK BAARDWIJK. Min. Loeffstraat 65. Zondag 23 september 1956. 9 uur v.m.Ds. C. B. Schuur man. GEVONDEN. Groene Herenfiets, merk Hu- maro, kop-lantarn merk Lucia met dynamo, slot rechts op de voorvork, kettingkast, nikkelen velgen, banden maat 28 x 1 5/8. Inlichtingen bij: Rijkspolitie te Eethen. Avondschool Nijverheidsschool voor Waalwijk len Omstreken, Het aantal aangegeven leerlin gen voor de avondschool aan de Nijverheidsschool voor Waalwijk en Omstreken bedraagt264. De verdeling over de diverse afdelingen is als volgt: Smeden-bankwerken 52 Schoenmaken 45 Timmeren 45 Electrotechniek 15 Metselen 44 Schilderen 19 V.M.T.O.-cursus 44 Het leerlingental van de dag school met 1 oktober bedraagt pl.m. 400, van de avondschool 264, dus in totaal 664 leerlingen. Benoeming. Door Zijne Hoogwaardige Ex cellentie Mgr. Mutsaers, Bis schop van 's-Hertogenbosch is benoemd tot adviseur van de K. A. B., afd. Waalwijk, in al zijn instellingen, afdelingen en vakaf delingen de Weleerw. Heer Ka pelaan J. Lempens te Waalwijk. GESLAAGD. Onze stadgenoten de heren J. van Assen en B. Klijberg slaag den voor het diploma coupeur aan de Rotterdamse Snijschool. Concert door „Heit Brabants Kamerorkest". et eerste concert, dat het vo rig jaar door „Het Brabants Ka merorkest" o.l.v. Evert v. Tright in de zaal van Musis Sacrum werd gegeven, is een zeer pretti ge belevenis geworden. Wij heb ben toen immers kunnen luisteren naar een orkest, dat door zijn fris en onbevangen musiceren met een enthousiast applaus werd be loond. Maar dez.e waardering strekte zich verder uit dan alleen maar een applaus. Terstond na de uitvoering werd van vele zijden tot de Kunstkring het verzoek gericht of ook in het nieuwe sei zoen op een uitvoering door „Het Brabants Kamerorkest" gerekend mocht worden. We staan nu in het nieuwe seizoen en het bestuur van de Kunstkring heeft aan de vele Ver zoeken gehoor gegeven. En ge lukkig bleek ook „Het Brabants Kamerorkest" bereid en in de ge legenheid om op woensdag 3 ok tober a.s. voor de tweede maal in Waalwijk te concerteren. Het is te hopen, dat Waalwijk, dat zich toch graag als cultureel centrum van de Langstraat be schouwd ziet, deze onderschei ding ook waar zal maken door voor dit concert een flinke be langstelling te tonen. En de voor waarden voor een dergelijke be langstelling zijn er toch zeer ze ker, want het aktieve muziekle ven bloeit in Waalwijk en om geving ;en verder zijn er toch tal rijke muziekliefhebbers, die tel kenmale een reis naar Tilburg of Den Bosch ondernemen om een concert te kunnen beluisteren. Laat al deze musici en muzieklief hebbers eens een avond rustig komen luisteren naar deze be kwame beroepsmusici. Vooral de jeugd, de toekom stige cultuurdragers van deze streek, zouden wij willen aanspo- ren om dit concert te bezoeken. Zij behoeft zich niet het hoofd te breken over 't „centenprobleem", want de Kunstkring heeft een zeer lage jeugdprijs vastgesteld, namelijk 50 cent. Meer dan het samenstellen van goede programma's en het vast stellen van lage prijzen kan er toch waarlijk niet van de Kunst kring worden verlangd. Er komt al zoveel van één kant! Aan dit concert zal medewer king worden verleend door de concertmeester van „Het Bra bants Orkest", Pierre Jetteur. Het programma luidt 1 Concerti delli Staggioni, opus 8, Vivaiu. (solist Pierre Jetteur). 2 Elegische Melodiën Grieg. 3 Serenade, opus 20 Elgar. 4 Serenade voor strijkorkest, opus 22, Dvorak. Opbrengst T.B.C.-collecte. De collecte van het T.B.C.- fonds „Draagt Elkanders Lasten" van het Chr. Nat. Vakverbond, die zaterdag j.l. is gehouden, heeft opgebracht het mooie bedrag van f 285.14. HANDBOOGSPORT. Op zondag 16 september 1956 werden bij de Handboogschutterij „Victoria" te Elshout, begunstigd door prachtig weer, schietwed strijden gehouden voor de ver enigingen aangesloten bij „De Langstraatse Bond" „Gezellig Samenzijn" onderafdeling van district 5 van de Kon. Ned. Bond van Handboogschutterijen. Deze wedstrijden waren door „Victoria" georganiseerd ter ge legenheid van de opening van haar nieuwe doelen. Om 1 uur kwamen de eerste schutters in de banen en heerste er al direct een opgewekte stem ming. Toen na een spannende strijd de laatste schutters het tournooiveld verlieten kwam het bestuur van „Victoria", hierin bij gestaan door de Kring-secretaris, in actie om de punten te tellen voor het toekennen der prijzen. De uitslag der Corpswedstrij- den was als volgt: Eerste Zestallen: le prijs Eendracht Maakt Macht te Waalwijk 623 pt.; 2e pr. Clau dius Civilis te Haarsteeg 591 pt.; 3e pr. Constantia te Drunen 491 pt.; 4e pr. De Wet's Zonen te Drunen 477 pt.; 5e pr. Ons Ge noegen te Herpt 429 pt.; 6e pr. Van Knop tot Bloem te Haarsteeg 418 punten. Tweede Zestallen le pr. Constantia Drunen 402 pt.; 2e pr. De Wet's Zonen te Drunen 380 pt.; 3e pr. Eendracht Maakt Macht te Waalwijk 366 j pt.; 4e pr. Claudius Civillis te Haarsteeg 337 pt. Om ook minder goede schutters j eens in de gelegenheid te stellen een personele prijs te bemachti gen, was voor de aanvang der wedstrijden een schema opge- i maakt, inhoudende de manier waarop de personele prijzen zou den worden toegekend. Dit schema laten wij hieronder volgen met tegelijkertijd de na men der winnaars: 1Hoogste schutter Eerste Zestallen: Winnaar: F. v. Liemp- de (Claud. Civ.) met 46 pt. 2) Hoogste schutter Tweede Zestallen: Winnaar: Ant. de Gouw (de Wet's Zn.) met 40 pt. 3) De meeste „achten" Eerste Zestallen: Winnaar: A. Dekkers (Constantia) met 0 8 9 8 8. 4) De meeste „zessen" Tweede Zestallen): Winnaar: A. v. d. El zen (Constantia) met 5 4 3 6 6. 5) Hoogste schutter Eerste Zestallen: Winn.: Henk de Jong (Eendr. m. Macht) met 45 pt. 6) Hoogste schutter Tweede Zestallen: Winnaar: A. v. Drunen (De Wet's Zn.) met 37 pt. 7) De meeste „zevens" Eerste Zestallen: Winnaar: Joh. v. Dru nen (De Wet's Zn.) met 84777. 8) De meeste „vieren" Tweede Zestallen: Winnaar: H. de Gouw (De Wet's Zn.) met 1 8 4 6 4. 9) Hoogste schutter Eerste Zestallen! Winnaar: H. Verhoe- ven (Eendr. m. Macht) met 42 p. 10) Hoogste schutter Tweede Zestallen: Winnaar: G. de Gouw (De Wet's Zn.) met 34 pt. 11De meeste „vijven" Eerste Zestallen: Winnaar: Jan Klerks (De Wet's Zn.) met 3 8 5 9 5. 12) De meeste „tweeën" Twee de Zestallen: Winnaar: Th. Walk (Claudius Civillis) met 2 8 4 2 1- Nadat de voorzitter van Victo ria de heer Th. v. d. Besselaar, allen die aan het slagen van dit concours het hunne hadden bijge dragen hartelijk bedankt had, ging 1 hij, op de hem bekende manier, tot het uitreiken van de prijzen over. „Victoria" kan met recht trots zijn op haar nieuwe doelen en kan met genoegen terugzien op een van alle kanten geslaagd ope- nings-concours.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9