Waalwijkse en Langsiraaise Courani D VAN MIERLO ZOON N.V. opende nieuw bankgebouw in Tilburg Kamer van Koophandel bracht verslag uit over in het algemeen gunstig 1955 Het terrein, waarop 't nieuwe bankgebouw is gebouwd, heeft een breedte van pl.m. 21 m. en een diepte van pl.m. 37 m. Het bankgebouw omvjt 'n voor bouw en een achterbouw. De voorbouw bestaat uit kelder, be gane grond en twee verdiepin gen; deze voorbouw heeft een diepte van pl.m. 12 m. De ach terbouw bestaat uit een kelder en een begane grond. Een ge deelte van het achterterrein is onbebouwd gebleven en als tuin aangelegd. Dit achterterrein geeft mét een pad toegang tot de Magazijnstraat en dient in hoofd zaak als ingang voor het perso neel van de bank. Steeds méér Brillendragers geven töch de voorkeur aan een VAN MAAREN's BRIL 1 Op 5 mei 1884 werd een ban kiersfirma ongericht door J. J. Van Mierlo en zijn vader dr. P. R. Van Mierlo, teneinde het kassiersbedrijf in de stad Breda en de daaromliggende lan den uit te oefenen. Op zichzelf een weinig in het oog springend en nauwelijks vermeidenwaardig feit. Bijzondere betekenis echter daardoor ook vermeldens waard heeft deze oprichting in de loop der jaren gekregen, omdat deze bankiersfirma zich in tegenstelling tot de meeste andere zó heeft weten aan te passen aan de steeds verande rende structuur van de maat schappij, dat zij zich thans met recht „de Bank voor Brabant" mag noemen. Gemeenteraad Sprang-Capelle. GUNSTIGE SUBSIDIE-VERORDENING ONTMOET TOCH NOG TEGENSTAND Sprang-Capelse paarden onmuzikaal. MAANDAG 24 SEPTEMBER '56 Uitgever: Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 74 Abonnement: 19 cent per week 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WA AL WIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES: „ECHO" Dezer dagen is verschenen het verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Noord-Brabant te Waalwijk over het jaar 1955- In ons nummer van 13 janu ari a.c. waren wij reeds in de ge legenheid dit jaarverslag in tekst te publiceren. Het is echter wel licht interessant om thans in enige cijfers de over 't algemeen gunstige ontwikkeling in t jaar 1955 tót uitdrukking te brengen. Personeelstekort- De in het algemeen zeer gun stige ontwikkeling werd in belangrijke mate bemoeilijkt en geremd door het tekort aan ar beidskrachten. liet personeelstekort wordt in het algemeen in dit district ver oorzaakt door de voortgeschre den emancipatie van de jeugd, de meer uitgebreide studiemo gelijkheden en de daaruit voort spruitende grotere gevarieerd heid in de werkgelegenheid, de moeilijke verkeersverbindingen in het district, de trek naar de grotere steden en de strijd tussen de bedrijven onderling, leidende tot het bij elkaar „wegkopen van personeel. Gelukkigerwijze is door het in onderling overleg treffen van maatregelen en het maken van afspraken door de ondernemers in de verschillen de bedrijfstakken het laatstge noemd euvel vrijwel verdwenen. Een van de oorzaken van het personeelstekort is mede 't woon ruimtetekort. Indien men ziet dat over 1955 alleen al in de schoen en lederindustrie gemiddeld per maand ca. 1150 man personeel méér gevraagd werden dan het aanbod bedroeg, terwijl van het totale aantal in deze bedrijfstak ken gevraagde mannen 42% jon ger moet zijn dan 19 jaar bij de vrouwen bedraagt dit percen tage niet minder dan 94 dan moet men concluderen, dat het door de bouw van grotere arbeiderswoningen aantrekken van kinderrijke gezinnen 'n nood zakelijke behoefte is voor de ont wikkeling van deze streek. Schoenindustrie. Voor de schoenindustrie was 1955 een zeer gunstig jaar. De produktie (omvattende schoep nen en laarzen, pantoffels, rub berschoeisel en overig schoeisel) in dat jaar bedroeg 23181 (x 1000 paar); over 1954 en 1953 was dit cijfer resp. 22925 en 22452. De export liep in 1955 terug, vooral in het meer luxe genre. Het uit- voersaldo bedroeg 1784460 paren voor 'n waarde van 14.049.000. Het uitvoersaldo over 1954 en 1953 bedroeg resp. 2717205 en 3946170 paren. Lederindustrie Gedurende 1955 verliep de aanvoer van grond- en hulp stoffen regelmatig en veroor zaakte geen stagnatie. De pro- duktie-index over 1955 was 123 (maandgemiddelde 1949 100) voor 1954 en 1953 was dit cijfer resp. 120 en 111. De exportmo gelijkheden lagen door protecti onistische en andere beperken de bepalingen aanmerkelijk min der gunstig. Het uitvoersaldo over 1955 bedroeg 1.494.000 kg. tegen 1.312.000 kg. in 1954 en 830.000 kg. in 1953 De overlederindustrie staat voor bijzonder grote moeilijkhe den, welke ontstaan door de gro te vrijheid, welke de huidenhan- del heeft bij de export van kalfs vellen. Terwijl elders - in Frank rijk en West-Duitsland - de ex port van deze vellen verboden, althans drastisch beperkt is, kon den vanuit Nederland grote hoe veelheden uitgevoerd worden, temeer nu de buitenlandse afne mers hogere prijzen wensen te betalen dan voor de binnenland se industrie mogelijk is. Veilingwezen. 0<>k voor 't veilingwezen was 1955 een gunstig jaar. De groen ten- en fruitveiling te Drunen kon de volgende resultaten mel den: totale omzet 3.113.906.42 (in 1954: 2.535.054.11), Dit be trof 899.945 geveilde colli (in 1954: 659.039 stuks). Naar hoeveelheid was de aan voer te splitsen in de navolgen de groepen: pit- en steenvruch ten'; klein-fruit; fruit onder glas; aardappelen; groenten. Goedge keurd werden in totaal 10.985.392 kg., afwijkend 1.032.536 kg De bestemming van de afzet was kleinhandel 848.000 (27.3 groothandel 1.184.000 (38 export 424.000 (13.6 in dustrie 658.000 (21.1 Personeel en pendel. De personeelsbezetting in de nijverheid in de gemeente Waalwijk bedroeg in 1955 4078 mannen en 1415 vrouwen. Hier van waren alleen al in de be drijfsgroep „Leder, rubber, was doek" werkzaam 3046 mannen en 1102 vrouwen. In de gemeente Loonopzand Kaatsheuvel omvatte de perso neelsbezetting 2839 mannen en 1142 vrouwen, waarvan werk zaam in bedrijfsgroep „Leder, rubber, wasdoek" 2448 mannen en 1009 vrouwen. Tegen de achtergrond van de ze cijfers blijkt eerst goed de grote omvang van de pendelbe weging. De totaal inkomende pendei in de gemeente Waalwijk omvatte in het afgelopen jaar 2055 mannen en 449 vrouwen, in de gemeente Loonopzand-Ivaats- heuvel 7777 mannen en 103 vrouwen. Gemeenten en bevolking. DRUNEN Bevolking op 1-1- 1955: 6206; geboorteoverschot 147; vestigingsoverschot: 29; to taal bevolking oji 31-12-1955 6382. Door 7 van de plaatselijke schoenfabrieken werden aanzien lijke uitbreidingen tot stand ge bracht, waardoor de produktie belangrijk verhoogd kon wor den. Ook de lederwarenindustrie ontwikkelde zich gunstig: één bedrijf vergrootte zijn fabrieks- ruimte, terwijl één nieuw bedrijf werd opgericht. De scheeps- schroevenfabriek ging over tot nieuwe investeringen en breidde het bedrijf uit met een walserij en een ijzerraffinage- en regene- ratiebedrijf. De veiling (groen ten en fruit) bereikte een jaar omzet van ruim 3.000.000. GEERTRUIDENBERG Bevol king 1-1-1955: 4211; geboorte overschot: 100; vestigingsover schot: 39; totaal' bevolking op 31-12^-19554350. De tankfabriek begon met de bouw' van een nieuwe fabrieks hal; de chemische fabriek breid de het bedrijf niet onbelangrijk uit; de bouw van de 2e tranche van de Amercentrale werd voort gezet, ingebruikname kon in '56 plaats vinden. In 1955 werd de gemeentelijke loswal aangedaan door 103 sche pen met een gezamenlijke ton nage van 10.151 ton (uitsluitend schepen waarvan haven- en ka- degeld verschuldigd was). LOONOPZAND - KAATSHEU VEL Bevolking 1-1-1955: 14107; geboorteoverschot: 238; vesti gingsoverschot: - 113; totaal be volking op 31-12-1955: 14.232. In 1955 vestigde zich te Loon opzand een pels- en lederfabriek. Vijf nieuwe fabrieken werden gebouwd voor een totale waarde van 83.000.terwijl 15 bedrij ven (waaronder 12 schoenfabrie ken) tot min of meer aanzienlij ke uitbreiding overgingen. Met deze uitbreidingen was in totaal gemoeid 'n bedrag van 345.525, RAAMSDONKBevolking op 1-1-1955: 8411; geboorteover schot: 153; vestigingsoverschot: 91; totaal bevolking op 31-12- 1955:8473. In de gemeente vestigden zich in 1955 drie nieuwe bedrijven: 1 bedrijf tot verwerking van vlas- afvalprodukten en olieperserij 1 verwarmingsapparatenfabriek en 1 plasticlasfabriek. SPRANG-CAPELLE Bevol king op 1-1-1955: 6117; geboor teoverschot: 97; vestigingsover schot 62; totaal bevolking op 31-12-1955: 6152. De Labbegatse haven werd door 42 schepèn aangedaan met een totaal aanvoer van 4711 ton; de Capelse haven ontving 87 schepen met een totaal aanvoer van 7806 ton en een afvoer van 1275 ton. WAALWIJK Bevolking op 1-1-1955: 15196; geboorteover schot: 244; vestigingsoverschot: 170; totaal bevolking op 31-12- 1955: 15610. De industriële sector in de ge meente werd in 1955 belangrijk versterkt door a. de bouw van een industrie hal met een oppervlakte van 2500 m2 ten behoeve van een machinefabriek; b. de bouw van nieuwe gedeel ten aan het fabriekscomplex van een schoenfabriek; c. de bouw van een nieuwe schoenfabriek aan de Eerste Zeine (Oost) d. de bouw van een industriehal aan de Zomerdijk, waarin een chemisch bedrijf is gevestigd; e. de bouw van een nieuwe fa briek voor staalconstructies en machine-revisie aan de Eerste Zeine (Oost); f. de uitbreiding van een leder- warenfabriek aan de Burge meester Smeelelaan; g. de uitbreiding van een leder- warenfabriek in de St. Anto- niusstraat; h. de uitbreiding van een leder- fabriek in de Burgemeester v. d. Klokkenlaan; i. de uitbreiding van 'n schoen fabriek in de Stationsstraat; j. een betekenende uitbreiding van het fabriekscomplex van een schoenfabriek in de Mr. van Coothstraat; k. de uitbreiding van een ande re schoenfabriek in de Sint Antoniusstraat. Door de hierboven vermelde vestigingen en uitbreidingen werd* de werkgelegenheid zoda nig vergroot, dat voor ca. 250 mannelijke werkkrachten ar beidsplaatsen geschapen zijn. Een nieuw havenplan is in voorbereiding In 1955 deden 414 schepen de haven aan met een bruto tonna ge van 37.914 ton. WASPIKBevolking op 1-1- 1955: 3570; geboorteoverschot: 46; vestigingsoverschot 76; totaal bevolking op 31-12-1955: 3540. In 1955 deden 420 schepen de haven aan met een gezamenlijke tonnenmaat van 16.il4. nootschap in één slag een ruime mogelijkheid tot verdere ontwik keling in en met Brabant. Van iMierlo en Zoon N.V. heeft thans vestigingen te Breda (het hoofdkantoor), Bergenopzoom, Roosendaal, Tilburg, Oosterhout, Oudenbosch, Etten, Dongen en Rijen. HET NIEUWE GEBOUW. De kelder van de voorbouw bevat een safe-deposit voor de cliënten, een bankkluis en een kofferkluis met bijbehorende couponkamers. Voorts bevat de ze kelder dienstruimten voor het personeel, zoals garderobes, een grote archiefruimte en 'n ruim te voor de met olie gestookte centrale verwarming. Op de begane grond zijn on dergebracht de ruimten voor het publiek en het gehele apparaat van de bank. Er is een ruime kashal voor het publiek met daaraan aansluitend de effecten hal. In deze effectenhal ligt de grote brede trap naar de kluis voor de cliënten. De balie heeft twaalf loketten. Aan de zijde van de Spoorlaan zijn gelegen een directiekamer, dé vergaderkamer en een spreek- j kamer; aan de achterzijde van 't gebouw bevindt zich eveneens een directiekamer met 'n spreek kamer. Behalve de grote werkruimte, waar de beambten van de bank werken, bevat deze begane grond nog talrijke vertrekken voor se cretariaat, verschillende kanto ren en expeditieruimte. Aan de achterzijde van het ge bouw bevindt zich een dienst- vleugel, waarin zijn o.a. onder gebracht de toiletten voor dames en heren en een pantry. Op de le étage is onderge bracht het Assurantiebedrijf van Van Mierlo en Zoon N.V.aan de voorzijde is een grote ruimte beschikbaar om aan derden als kantoor te worden verhuurd. Op de 2e étage is onderge bracht een dienstwoning en eveneens aan de voorzijde een groot verhuurkantoor. De verhuurkantoren op de eerste en tweede étage zijn met een ruim trappenhuis toe gankelijk vanuit de hoofdingang van de bank aan de zijde van de Spoorlaan. Verder bevat het gebouw nog een doorgaande diensttrap, wel ke toegankelijk is vanuit de werkruimte van de beambten op de begane grond. De gevel aan de zijde van de Spooriaan heeft een hoogte van pl.m. 15 m. De meeste huizen aan de Spoorlaan zijn afgedekt met een zadeldak en het gebouw van Van Mierlo en Zoon N.V., dat 'n plat dak heeft, reikt tot aan de nokken van de daken van de naastgelegen panden. Deze gro tere hoogte is bewust aanvaard, omdat mag worden verwacht dat in de toekomst de Spoorlaan een meer zakelijk karakter zal krij gen. De gevel aan de Spoorlaan is opgetrokken in een grijze na tuursteen Gaubiittelbrunner De kolommen op de begane grond zijn verlevendigd met neg- gestukken van zwart Zweeds graniet. De buitentrap met aan sluitende bordesplaten zijn ver vaardigd van Eppregsteiner gra niet. In het interieur zijn verwerkt: Travertin-noce voor de vloe ren in de ruimten voor het pu bliek; Romaanse travertin voor wandbekledingen; Vert-Moderne voor plinten, omlijstingen en de kolom in de kluislial en de grote balie in de hal; Zwart Zweeds graniet voor de dekbladen van de balie; Comblanchien voor de vensterbanken. Het beeldhouwwerk aan de hoofdingang is ontworpen en uitgevoerd door de Tilburgse kunstenaar Hans Claessen. De ramen op de verdiepingen zijn alle tuimelramen met dub bele beglazing. De ramen op de begane grond zijn bezet met zo genaamd thermopaneglas, dat sterk isolerend is. Aan 't gebouw zijn verwerkt: 1200 kubieke m. beton; 150.000 kg. betonstaal, 230.000 metsel stenen; 55 kubieke meter na tuursteen De architectuur was in han den van ir. E. H. Kraaijvanger c.i. en H. M. Kraaijvanger, archi tecten BNA te Rotterdam en M. C. Grondhout, binnenhuisarchi tect. De bouw is uitgevoerd door de N.V. Bredase Beton- en Aanne ming Mij v.h. H. Vriens, Breda. Door 33 firma's is aan de bouw medewerking verleend. DEN BOSCH TILBURG BREDA Vughterstr. 25 Markt 32 Nw. Ginnekenstr, 23 Secuur! Niet duurl Grote servicePrettige bediening! Ën alle Ziekenfonds kortingen Fraaie uitbreiding van goed geoutilleerd en modern bankbedrijf Onder zeer grote belangstel ling heeft zaterdag de offi ciële opening plaats gevonden van het nieuwe bankgebouw van Van Mierlo en Zoon N.V. aan de Spoorlaan 42 te Tilburg. Met dit nieuwe gebouw heelt een specifiek Brabants, goed ge outilleerd en modern bankbe drijf een bijzonder fraaie uit breiding ondergaan. En deze ope ning van dit nieuwe Tilburgse kantoor biedt tevens een gerede aanleiding om in het kort de ge schiedenis van dit bankbedrijf le vermelden. SINDS 1884. Analoog aan de wijze waarop Brabant zich ontwikkeld heeft, is ook de ontwikkeling van Van Mierlo en Zoon geweest. In een korte spanne tijds is het betrek kelijk kleine bankiershuis uit gegroeid tot een goed geoutil leerd en modern bankbedrijf. Het bedrijf draagt echter nog onver anderd het stempel van de oude particuliere bankiersfirma en stelt het nog steeds op hoge prijs dat bij de dienstverlening, die het als bankier bewijst, het persoon lijk cachet wordt bewaard. Er zijn in de ontwikkeling van dit bankbedrijf enkele markante punten aan te wijzen, die de hier voor genoemde aanpassing mede duidelijk illustreren. Ten eerste de omzetting in 1932 van de bankiersfirma in een naamloze vennootschap. Deze vorm werd gekozen, omdat de leiding van de bank zich 'n rui mer arbeidsveld voor ogen stel de dan Breda en de naaste omge ving van deze stad. Zij aanvaard de daarbij, naast een ruimer ge oriënteerd bestuur, ook nieuwe aandeelhouders en verkreeg ten slotte beursnotering voor de aandelen der vennootschaji. De ze vennootschap heeft sindsdien een gunstige ontwikkeling door gemaakt en leidde tot een zoda nige verruiming van haar werk terrein, dat het als een behoefte werd gevoeld om zich geleidelijk aan in alle centra van de pro vincie Noord-Brabant te vesti gen. Een tweede belangrijke mijl- Eaal was het aangaan van een elangengemeenscbap mei De Twentscbe Bank N.V. in 1952. Onder handhaving van eigen lei ding en zelfstandige handelings bevoegdheid verkreeg de ven- e raad der gemeente Sprang- Capelle kwam vrijdagavond on der voorzitterschap van burge meester A. Smit in openbare ver gadering bijeen. Onder de ingekomen stukken bevond zich een schrijven van het Humanistisch Thuisfront met het verzoek om een subsidie voor het jaar 1957 t.b.v. militaire te huizen. Aangezien de raad bij be sluit van 21-1-1955 subsidie heeft geweigerd, werd door B. en W. voorgesteld afwijzend op dit ver zoek te beschikken. De heer de Raat meende te mogen veronder stellen dat de raad thans ;op dit standpunt was teruggekomen en wenste dit punt in behandeling te zien genomen. Hij zelf verklaarde zich voor subsidie en vroeg stem ming, omdat het hier toch ook een koninklijk goedgekeurde vereni ging betrof. Hiertegen verzetten zich de he ren Dekkers en Vos. Niet tegen de vrijheid van vereniging uiter aard, want daarvoor zijn wij een democratie, maar wel tegen het verlenen van steun van christelij ke zijde aan een vereniging, die door geen enkele confessionele overtuiging wordt gedragen en die zich zelfs tegen de christelijke geloofsovertuiging richt. De heer Vos meende, dat, als de raad tot subsidie zou besluiten, deze toch zeer miniem zou moeten zijn, ge zien de zeer geringe werkzaam heid van het Humanistisch Ver bond inzake militaire tehuizen. Het voorstel van de heer de Raat werd met 7 tegen 6 stemmen verworpen. Goedkeurng hechtte de raad aan het voorstel van B. en W. om de heer Rutters per 12 augustus 1956 als gemeentewerkman in vaste dienst aan te stellen, i De momenteel zitting hebben de leden van de commissie van advies, als bedoeld bij art. 8 der Woonruimtewet, werden allen door de raad herbenoemd. Het zijn: mevr. E. C. Maris-Kerst; C. D. Kooter; J. A. Pruijssers; J. Vos: A. P. de Raat. De voorzitter dankte hen voor de vele activitei ten in het afgelopen jaar en voor het feit dat zij zich opnieuw be reid hadden verklaard deze aan veel kritiek onderhevige functie weer op zich te nemen. Ten behoeve van het Bestuur der vereniging tot stichting en in standhouding van scholen met de Bijbel voor Capelle en Vrijhoeve- Capelle voteerde de raad een be drag (van f 866,43 voor het aan schaffen van leermiddelen, gordij nen en vitrage. Aan de v.v. S.S.C. werd kwijt schelding verleend van een half jaar huur over 1956, zijnde f 75.-, terwijl het subsidie aan de Ned. Vereniging sociale zorg voor min der validen (A.V.O.) werd ver hoogd van f 25.— tot f 30,76 per jaar. TEGENSTAND. In ons nummer van 21 septem ber j.l. hebben wij het preadvies van B. en W. inzake de noodza kelijkheid van een nieuwe subsi die-verordening voor de Sprang- Capëlse muziek- en zangvereni gingen in extenso gepubliceerd. In de daarbij behorende concept verordening was o.m. bepaald, dat een harmonie- of fanfaregezel' schap, hetwelk tot heden nog niet was aangesloten bij een landelij ke overkoepelende vereniging van muziekverenigingen, na aanslui ting zolang het nog niet heeft deelgenomen aan een concours, uitgaande van die landelijke ver eniging voor de toepassing van de subsidie-regeling geacht wordt te zijn geklasseerd in de derde afdeling (art. 3, lid 2 ien artikel 10, lid 2 'van het concept). Hierop is het College van B. en W. in een nota van wijziging te ruggekomen. Immers zal de praktijk veelal zijn, dat een dergelijk harmonie- of fanfaregezelschap, dat meestal al vele jaren bestaat en aan di verse vrije concoursen heeft deel genomen, in een hogere dan de 3e afdeling thuisbehoort. Blijkens bij de federatie inge wonnen inlichtingen kan een har monie- of fanfaregezelschap bij aansluiting kiezen in welke afde ling het geplaatst wil worden, mits het gezelschap dan ook bin nen een bepaalde tijd aan een concours in de gekozen afdeling deelneemt. Doch dan is het billijk, dat in dat geval het subsidie wordt be rekend naar de gekozen afdeling totdat een concours uitwijst in welke afdeling het gezelschap op grond van zijn prestatie thuis be hoort. In verband hiermee hebben B. en W. enkele wijzigingen aange bracht in de ontwerp-verorde- ning in die zin, dat na aansluiting bij een federatie, 't subsidie wordt berekend naar de door de ver enging in overleg met burgemees ter en wethouders te kiezen afde ling, tot zolang de vereniging nog niet door deelname aan een concours is geklasseerd. Aan dit concours moet dan binnen drie jaar na de aansluiting worden deelgenomen. De keuze der afdeling dient in overleg met B. en W. te geschie den om te voorkomen, dat een vereniging om gedurende enkele jaren een hoger subsidie te genie ten, te hoog grijpt. De heer Maijers wilde in dit verband een lans breken voor de subsidiering van de paardensport- vereniging, waarop de voorzitter opmerkte dat het hier de subsidi ering van muziek- en zangvereni gingen betrof, waarvan paarden doorgaans geen lid plegen te zijn. De heer Timmermans dankte 't college van B. en W. allereerst voor dit initiatief, doch gaf ook uiting aan een zekere teleurstel ling ten aanzien van de kwali teitsbepaling. Hij stelde voor om alle verenigingen dit jaar een zelf de subsidie toe te kennen, en het volgend jaar tot een kwaliteitsbe paling over te gaan. Hij meende dat de eisen van de federatie voor een jonge en onervaren vereni ging te zwaar zSjn. Hiermee had hij het oog op de nog jonge har monie „Marijke". Het gevolg is, dat men zich „dood" moet blazen om zich in de federatie te kunnen handhaven. De voorzitter begreep dit be zwaar niet erg goed en wees op de nota van wijziging, waarin toch duidelijk staat, dat een har-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1