Daar zijn ze het roerend over eens m M 1375 Hfc. I 2175 3 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 24 SEPTEMBER 1956 3 ken verwonderd en verontwaar digd waren. Vele gemeenten, elders in den lande, konden geen geslaagde aanbesteding van woningen ver krijgen, aangezien de prijs der woningen veel te hoog lag en men leurde tevergeefs bij aanne mers om woningen gebouwd te krijgen. Hier was echter een aan nemer, met voldoende personeel, die een prijs bedong die aan vaardbaar was en goedkeuring kon erlangen wat de aannemings som betrof en nóg werd geen medewerking verkregen om deze plannen te realiseren. Het zou veel te ver voeren alle besprekingen die hieromtrent zijn gevoerd, te verhalen. In 't kort kwam het hierop neer dat men in Tilburg naar ar beidskrachten zat te snakken en dat het personeel van de fa. van Kempen dan maar in Tilburg bij andere aannemers moet gaan wer ken, als de fa. van Kempen deze woningen in Sprang-Capelle niet mocht bouwen en geen werk meer zou hebben. Vanzelfsprekend zijn voldoen de argumenten hiertegen aange voerd, werd dezerzijds opge merkt dat er waarschijnlijk lage re inschrijvers voor de bouw van woningen te Tilburg zijn geweest, waardoor de fa. van Kempen el ders in ging schrijven enz. enz. Geen enkel argument hielp ech ter, men hield zich eenvoudig vast aan het feit, dat er theoretisch niet voldoende bouwcapaciteit in Brabant was, aangezien opvele plaatsen de huizenbouw zo lang duurde en, om kort te gaan, het werd weer nul op het request. Aanstonds werd een onderhoud aangevraagd op het Departement van Wederopbouw en aangezien de Minister op reis was, is in overleg met de Secretaris-Gene raal van dit Departement, een onderhoud aangevraagd met het hoofd van de betrokken Dienst ten Departemente. Deze beloofde mij deze zaak persoonlijk te bespreken met de Centrale Directie te 's-Hertogen- bosch. Resultaat was echter wederom nihil. Daarop hebben Wethouder Winkelman en ik een onderhoud gehad met de Centrale Directie te 's-Hertogenbosch. Ofschoon dit onderhoud een week tevoren was aangevraagd en toegezegd, wist men daarvan niets af, en hebben wij eerst drie kwartier op een gang moeten zitten en wach ten tot iemand ons te woord stond. Daarna bleek ons dat de Di recteur van deze dienst ziek was geworden en men verzuimd had om mededeling te doen dat de be- spreking n;et door kon gaan. Wij hebben dan tegenover de plv. directeur onze belangen we derom uitvoerig bepleit, maar men wil ons eenvoudig geen toestem- 1 ming geven deze woningen te bouwen. Intussen is een circulaire ver schenen, waarvan U in het U toegezonden preadvies, dat wij j aanstonds gaan behandelen, kunt j lezen, dat het de mogelijkheid schept thans 12 woningen te bou wen. Uitdrukkelijk merk ik hierbij j op, dat dit dus geen extra-volume i is, doch een vooruit lopen op het contingent dat wij voor 1957 zul len krijgen. Het enige voordeel van al dit zwoegen is dus geweest dat, mis- schien, deze woningen 3 maanden j eerder gebouwd kunnen worden. Resumerend koni ik dus tot de volgende, niet te weerspreken i feiten: Er wordt wekelijks en dagelijks in alle kranten en weekbladen ge- jerimieerd over de ontstellende woningnood en de door die wo ningnood heersende ellende op al lerlei gebied. Hier is een aanne mer die voor een goede prijs de 38 of 26 huizen wil bouwen. Hij heeft voldoende bouwcapa citeit wat materiaal en personeel betreft. Over enige tijd zullen deze 38 of 26 huizen zeker, naar schatting f 40.000 of f 30.000 méér kosten. Bovendien krijgen wij geen gele- genheid de heersende woning nood in de gemeente enigszins te verzachten en kunnen straks een i groot bedrag meer betalen voor dezelfde woningen. I De verontwaardiging welkè hierover in ons college heerst, zal ongetwijfeld door U worden ge- 1 deeld. Meer wil ik er thans niet van zeggen. Deze verontwaardiging werd inderdaad door alle raadsleden gedeeld. De heer van Peer vroeg zich af of er geen andere factor een be langrijke rol heeft gespeeld in de afwijzende beschikking van 'de Centrale Directie te 's-Hertogen- j bosch en wel deze: dat Sprang- I Capelle een protestantse gemeen te is. Vervolgens stelde hij vast dat de woningnood in Sprang- 1 Capelle minstens zo nijpend is als welke andere gemeente dan Haag in deze aangelegenheid ge heel laat leiden door de beslis singen der provinciale directies. Het komt er dus op neer dat in dergelijke belangrijke aangele genheden geen beroep mogelijk is. (De mogelijkheid bestaat dus, dat ministeriële beschikkingen op dit stuk verdwijnen in de prullemand Van een soort provinciale woning- bouw-dictatuur. Red.) Ten slotte werd op voorstel van dr. Winkelman besloten om het standpunt van de raad ten aan zien van deze provinciale beslis- sing in een motie ter kennis van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting te brengen. De ze motie vindt u elders in dit blad afgedrukt. Het voorstel tot de onderhand se aanbesteding van de bouw van de 12 woningwetwoningen werd goedgekeurd. Zij zullen werden gebouwd door de fa. G. v. Kem pen uit Tilburg voor de prijs van f 144.900,—. KUNSTKRINGSEIZOEN OPENDE MET VOLLE ZAAL. Charmante opvoering van onbeduidend stuk. m ook: 300 woningzoekenden op een inwonertal van 6000. De gemeen te, aldus de heer van Peer, be schikt zelf over voldoende ar beidskrachten, maar deze worden elders tewerkgesteld omdat er in Sprang-Capelle geen werk voor hen is! Ten slotte deelde de heer van Peer mede, dat er herhaalde lijk werkloze bouwvakarbeiders bij hem aan de deur komen om werk. De heren Ros en Genuit dan ken 't college van B. en W. voor de vele pogingen die zij in déze aangelegenheid hebben onderno men om een gunstige beslissing te verkrijgen, waarbij de heer Genuit nog in overweging gaf om met alle ten dienste staande middelen deze zaak alsnog recht gezet te krijgen. Wat komt er op deze ma nier van een ministeriële circulai re terecht, zo vroeg hij zich af. De voorzitter verwachtte ech te niet veel van een dergelijke po- i ging, omdat men zich in Den Ais de openingsavond van het seizoen 19561957 van de Waalwijkse Kring voor Kunst en Wetenschap qua belangstelling een graadmeter zou mogen zijn oor de avonden die nog komen gaan, dan is er alle rqden om aan te nemen dat de Kunstkring dit jaar de boeken met tevreden heid over een batig saldo zal kunnen afsluiten. 't Zou echter bijzonder gewaagd zijn om aan de hand van de uit verkochte zaal van donderdag avond voorspellingen te doen. Men kan alleen maar hopen dat üc belangstelling zich op deze wijze zal handhaven. Omdat de opening van een nieuw cultureel seizoen voor el ke gemeenschap een bijzondere en met hooggespannen verwach tingen tegemoet geziene gebeur tenis is, betreuren wij het toch wel dat men aan deze start dit jaar niet een wat indrukwekken der karakter gegeven heeft. Na de rustperiode van de zomer maanden is het publiek meer dan ooit geporteerd voor een to neelstuk dat nadrukkelijk de be tekenis en de noodzaak van een vèr-reikende culturele activiteit onderstreept. Over het karakter van dit accent kan men natuur lijk van mening verschillen^ Men kan dit doen, zoals de Kunst kring dan ook gedaan heeft, dooi- middel van een vrolijke in zet, maar daarmee haalt men 't risico van een zekere teleurstel ling bij het publiek aanmerkelijk dichter bij dan wanneer men het seizoen opent met een toneelspel of drama. Dit komt o.i. omdat werkelijk goede blijspelen dek sels dun gezaaid zijn, zelfs in het buitenlandse toneelrepertoire. „Het Eeuwig Misverstand", dat donderdag door Het Rotter dams Toneel werd gebracht, is een blijspel. Een blijspel echter van middelmatige kwaliteit, dat de toeschouwer niet de lichtvoe tige tevredenheid geeft, die men van een blijspel mag eisen. En o.i. is de onvoldaanheid na het stuk te wijten aan het feit, dat het gegeven zich niet voor deze vorm van toneelschrijverij leent, 't Stokpaardje der toneelauteurs „vrouw-man-minnaar" smaakt ons als blijspel ergens niet, en dat niet alleen omdat het zeer zeker geen vondst is. Voor de toeschouwer, die be ter weet, mag het dan vermake lijk zijn, dat een „stokoude" bak vis, haar moeder, die zij als een volslagen onbekende en „groe ne" vrouw weer uit Indië thuis ontvangt, *gaat opvoeden en deze zelfs uit de handen van een min naar wil redden, zichzelf daarbij opofferende, deze joffer doet dat allemaal, met assistentie van 'n al even „oude" en dweepzieke vriendin, met heilige ernst. En ze wordt in haar twijfel over haar moeder door deze moeder nog flink gesterkt. Dit is voor ons een nogal navrante humor. En de rest, die eigenIijk franje is, kan ons ook niet van de „blij heid" van dit stuk overtuigen. Amy en Leonora zijn toch ei- benlijk allesbehalve figuren waarmee men zich verkneutert. Zij zouden van hun resp. pa's 'n duidelijk pak voor de broek moe ten hebben. Dit neemt niet weg dat de dia loog op een aantal plaatsen als humor wel geslaagd mocht he ten en dat men de opvoering van dit stuk door Het Rotterdams Toneel in haar geheel het pre- clicaat „charmant" mag geven. Alle rollen waren zeer goed be zet. Werkelijk kostelijk vonden wij we eet-scène tussen Steve Rollo (Peter Holland) en Ri chardson (Marianne van Wave- ren). Een aardige vondst was ongetwijfeld „de verteller", een taak die door regisseur Eric van Ingen op prettige wijze werd ver vuld. Het echtpaar Grey werd uitgebeeld door Ann Hasekamp (Alice) en Adolf Rijkers (Colo nel Grey) Marianne Rector en Manfred de Graaf vertolkten de lol van resp. Amy en Cosmo Grey. Ria Vroemen was de kor date en dweepzieke vriendin Le onora. Eugenie van Nievelt ver tolkte het dienstmeisje Fanny en Jetty van Dijk-Riecker de nurse. Smaakvol waren de da- mes-costumes van mevr. Rut.li Hellmer en de heren-costumes van J. H. Janssen. De décors van Chiel de Mey ty peerden goed het interieur van die dagen. Biljarten. KNBB District Kaatsheuvel. Het seizoen 1956-'57 van het district Kaatsheuvel van de KN BB wordt a.s. zaterdag reeds op grootse wijze ingezet met 't ver spelen van de persoonlijke kam pioenschappen 5e en 4e kl. libre. Het nieuwe seizoen begint al suksesvol, want twee nieuwe ver enigingen traden tot de KNBB toe, t.w. de vereniging „Nooit Volleerd" in café de Viersprong en de vereniging „De Efteling" in het café van de hr. M. Vugts. Een prachtige inzet, die alleen tengevolge kan hebben een meer spannende en interessante com petitie. Deze verenigingswinst is meteen tot uitdrukking gekomen in het record aantal inschrijvin gen, dat voor de 4e en 5e klas is ontvangen. In de 4e klas schreven niet minder dan 21 biljarters in. De ze spelen nu voorwedstrijden over drie groepen verdeeld, t.w. in café De Viersprong, café De Efteling en in Hotel-Restaurant Euphonia. Deze 21 inschrijvers zullen dus in het komende week end beslissen welke 8 er uitein delijk in de finale zullen komen, De leukste en de voordeligste kinderkleding koopt Moeder bij V D Maat 55 Maat 45 TILBURG - HELMOND DEN BOSCH EINDHOVEN Sportieve jongansjop- per, een degelijke kwali teit duffel en extra ticket pocket, met leuk a a71; embleem,. 4 jaar Lange poolvaste cordu roy pantalon of plusfour, in echte jongens- kleuren, 4 jaar Ineke schattig meisjesjurkje, van het sterke tinneroy, met coquet wit kraagje mm VN i Olympiade pullover, zuiver wol, waar 5 Olympische ringen op zijn geborduurd, geloof maar dat ze daar wild op zijn Lange jongenspanta Ion, vervaardigd van de betere kwaliteit meltcm. Deze broek heeft een metalen verkeershan- ger, waar de jongens zo trots op zijn. g9Q „Dorine", leuk wollen kleu terjurkje, met ruime rok en vrolijke garnering. 4 ^90 (Alles met stijging per maat) Marga sportief meisjesjacket, van waterafstotende poplin en natuurlijk met warme teddy voe ring en capuchon, die met een ritssluiting wordt gesloten, in tal van mooie kleuren, o.a. a rye goudkleur, leeftijd 3 jaar 1 „Carla een leuke meisjesman tel, van double face mohair, ge heel op wollen ruit gevoerd en met heerlijk warme capuchon In alle kleuren, 3 ©75 maat 60 JO Niet geïllustreerd, maar zeker de moeite waard, is onze sportieve jongens- pullover, met contraste rende wielerkraag. In tal van kleuren, 5 jaar Loden jongenscoat, in leuke ruitdessins, met warme flanellen voering 2 „Emily", handige tinneroy over gooier, leuk gegarneerd. Met een paar truitjes heeft ze eigenlijk Zuiver wollen lange tricot jongensbroek, ideaal voor herfst en winter. 5 jaar 2 jurkjes. Overgooier, ^25 maat 60 Wollen pullovertje, reeds v.a. 7.95

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3