ONTBIJTKOEK ZUURKOOL H. A. v. d. POL Grotestraat 211-213 Huiskamers 5 Landen Reeuwuk TH AS N.V. FLINKE JONGE KRACHTEN LOIJKENS' Kledingbedrijf LOIJKENS' Kledingbedrijf ZwMAAS Jan van Dongen I 798.- VOOR 10 CENT 130 29 45 OUD BRUIN;25 PUSENER.,30 500 gram WOONHUIS Fa CASTELIJN EN BEERENS STIKSTERS, PLAKSTERS, JONGENS EN MEISJES. Stiksters Plaksters Kleermakers Jongens en Meisjes voor opleiding. N.V. H. MOMMERSTEEG's N.V. MOMMERSTEEG, Wolput 72. VLIJMEN. Stationsstraat 113 Zweden, Frankrijk, Zwitserland, Italië en Nederland. Verkoop van f 1095.- 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 24 SEPTEMBER 1956 4 Elshout Vlijmen Heusden Binnenland Ook KINDERKLEDING. HONING LEIDSE KAAS Komt eens zien naar onze zeer uitgebreide collectie Vrachten Conserven, en VOORDELIG IN PRIJS BESSENSAP I Tomaten Puree I VERMOUTH I Tablet Suiker I GELDIG VAN 24 SEPTEMBER-7 OKTOBER LEDERWAREN ATELIER St. Antoninsstraat 122 WAALW IJK. VRAAGT: PRIMA WERKKRING. HOOG LOON. vraagt voor haar atelier te Waalwijk Aanmeldenle ZEINE 94. Zaadteelt en Zaadhandel VLIJMEN. Vraagt voor spoedige indiensttreding enige Radio Televisie Stofzuigers Wasmachines Scheerapparaten Verlichting enz Tel. 2168 2491 Stationsstraat 65 W A A L W IJ K. DE ZAAK VAN is VERPLAATST van naar v./h. Woonhuis Notaris Schaap zS WÊÊÊmmmmm ■■BS»!! die volgende week in Loonop- zand bij Henk v. Haaren wordt verspeeld. In de 5e klas schreven 10 per sonen in, welke op algeheel ver zoek een finale van 10 verspelen- zullen. Deze wordt georganiseerd door de B.V. KTO in haar lokaal van de heer A. Netten te Bern- dijk. De finalisten voor de 5e kl. zijn: allereerst de cracks H. Sul- sters, André Laros, Th. Bool en Drikske Klis van HKS. Verder: M. Damen, Th. Damen en T. van der Linden van HGL. De buiten landse gasten K. "Vera en Jos v. d. Velden uit Loonopzand. En tot slot nog Frans van de Pol Pol van KOT, geen broer van de grote Piet, maar een veel groter 'kunstenaar in het maken van onmogelijke ballen. Al met al belooft deze finale een uiterst interessante, maar vooral gezellige eindstrijd te worden, welke verspeeld wordt zaterdagen 22 en 29 september en de maandagen 23 september en 1 oktober. De finalisten 4e klas worden volgende week bekend gemaakt. HAARSTEEG. In de afgelopen week is in ca fé De Sport van de heer J. de Gouw een biljartclub opgericht onder de naam ,,'t Hoekje". Er werd een bestuur gekozen dat bestaat uit: W. van Bokho ven, voorzitter, J. de Gouw, se cretaris-penningmeester en als bestuursleden J. Meesters, J- Meijs en H. Kivits. Die clubavonden worden ge houden op donderdagavond. Be sloten werd nog deze maand te beginnen met wedstrijden te spe ten tegen de plaatselijke zuster verenigingen. Biljartliefhebbers die nog lid willen worden, kunnen zich bij het bestuur opgeven. Het eerste team van de biljart club E.E.B.C., gevestigd in café Klerks, speelde een vriendschappe lijke wedstrijd tegens 't eerste van „Steeds Hoger" uit Drunen. Uitslag: L. Kuypers-J. Vissers 51-150 F. Spierings-P. v. Ravenstijn 149-150 G. Klerks-C. v. d. Hoven 54-150 H. Brok-J. Stevens 150-114 404-564 R.K. Toneelvereniging Volharding. De R.K. Toneelvereniging „Vol harding" die voor haar eerste win- teruitvoering in studie heeft „Een mens wikt", toneelspel in 3 bedrij ven door Jo Mays, zal dit stuk op voeren op 20, 21 en 22 oktober a.s. in café B. Oremans. De Vlijmense middenstand heeft wederom een programma opgesteld voor de winkeliers die aan de Vlij- mito deelnemen. Het programma wordt afgewerkt vanaf 6 okt, tot 14 oktober. We komen hierop nader terug. V' Stadhuisfeesten beëindigd. De feestweek, die in verband met de officiële opening van 't nieuwe stadhuis werd gehouden, is zater dag j.l. met een groots vuurwerk besloten. Heusden kan terugzien op een zeer geslaagde feestweek; iede re avond trokken de schitterend versierde en verlichte straten dui zenden bezoekers naar de stad. Za terdag, de laatste dag, bereikte 't aantal bezoekers wel het hoogte punt; alle straten waren propvol, auto's en fietsers hadden de groot ste moeite zich door de krioelende massa een weg té banen. De gon delvaart op de Maas, die werd uit gevoerd door de zeilvereniging „Neptunus" uit 's-Bosch en werd opgeluisterd door de Kon. Harmo nie uit Den Bosch, werd door dui zenden gade geslagen. Het was dan ook een fantastisch schouwspel de ca. 25 zeilbootjes, elk verlicht met pl.m. 125 lampjes, over de Maas te zien manoevreren. De Kon Harmo nie uit Den Bosch maakte hierna een muzikale rondwandeling door de stad, waarna het vuurwerk, dat het einde van de feestelijkheden in luidde, werd ontstoken. MEVR. BOUMAN VRIJDAG MORGEN IN STILTE IN KLM-VLIEGTUIG GESTAPT. Mevrouw Mieke Bouman, de verdedigster in de zaak-Schmidt is vrijdagmorgen om half zeven plaatselijke tijd op het vliegveld Kemajoran bij Djakarta aan boord' van het KLM-liintoestel met bestemming Amsterdam ge gaan. Enkele Nederlandse ambassa de-functionarissen deden naar uitgeleide. Mevrouw Bouman had haar beide Siamese lievelings- katten bij zich. Haar vertrek volgde vier dagen na het incident in het Djakar- taanse gerechtsgebouw, waar een woedende menigte haar trachtte te grijpen. De Indonesische auto riteiten hadden voorzorgsmaat regelen getroffen om een vlot vertrek te verzekeren. Even voor haar vertrek ont hulde mevrouw Bouman dat vrienden en Nederlandse functi onarissen haar al maanden gele den hadden aangeraden om de verdediging op te geven en naar Nederland terug te gaan. „Maar ik wilde blijven om mijn werk zo lang mogelijk voort te zetten Mevrouw Bouman zei thans te vertrekken, omdat zij toch niets meer voor haar cloënt kon doen behalve de uitspraak van de rechter af te wachten, .en ook omdat „het nu wel duidelijk is dat mijn veiligheid niet langer gegarandeerd wordt". „Ik besef te dat als ik nog langer zou blij ven, ik slechts de politie en au toriteiten tot last zou zijn." biedt U de meest duurzame kwaliteitsproducten In Costuums, Sport-comblnatles, Lederen kleding, DEMI'S, COATS, REGENJASSEN. Mantels, Japonnen, Rokken, Mantel-costuums, (jersey en Kamgaren) Blouses, enz. enz. Uitsluitend betere kwaliteit. U kunt desgewenst de be taling prettig regelen zonder enige rente of kostenverhoging Komt U naar de zaak, of vraagt vrijblijvend vertegen woordiger bezoek. Korvelseweg 61 TILBURG Tel. 25667 BIJ AANKOOP VAN IEDERE 15.- AAN DIVERSE LEVENSMIDDELEN AVEHA 450 gram, per pot VOLVET 100 graat GERASPTE par bahai ZORG DAT U STEEDS BIEB IN HUIS HEEFT. et) GROTE KWANTUMS EXTRA KORTWO Gemengde Vruchten op sap 720 gram p. pel 170 ANANAS per blik vanal 84 PERZIKEN ptr blik van.l 1 23 FRUIT COCKTAIL per groei blik 235 AARDBEIEN op eep 280 gram pér pol 98 TOMATENSAP HUNT prr blik 30 ABRIKOZEN op sap 570 gram per pet 200 KERSEN op sap per pel «enel 73 RODE ITALIAANSE I MARTINI VOORDELIG per fles 70 Igroot blik29 Sper fies685 10Ö gSraffl 9 WEDEROM VOORRADIO VOOR KOUDE O AG EK TE KOOP GEVRAAGD: in Waalwijk, Kaatsheuvel of Loon op Zand. Gaarne binnenkort te aanvaarden. Br. ond. no. 7786 aan het bureau van dit blad. TE KOOP: zo goed als nieuw KINDERFIETSJE een JONGENSFIETS voor leeftijd 13 jaar en een DAMESSPORT- FIETS. Te bevragen; Haarsteegsestraat 16 HAARSTEEG. Tel. 292 Pres.Steljnstr. 19 WAALWIJK Antoniusparochie. a) Voor het verrichten van landbouwwerk- zaamheden en speciaal veldwerk. Verlangd wordt enige jaren practfjb- ervaring in land- en tnlnbouw. b) Voor het bedienen van machines en voor magazijn-werkzaamheden. Personen die hiervoor in aanmerking wensen te komen dienen te beschikken over goede werklust en volledige geschiktheid- Brieven met volledige inlichtingen, waarin duidelijk wordt aangegeven voor welke functie men solliciteert, te richten aan Zwaar eiken uitvoering. Fraai gebeeldhouwd. Dressoir tafel 4 stoelen 2 fauteuils „ervaar^go va meubelen M" tó(leerd me h\T bouUooUenn^o„eonaaf -oe UcAdediuy motecWe (deuren deü,ns_®2 Prachtige Earok-kamer. Schitterend gebeeldhouwd met wortel panelen. Zeer fraai, kunstig bewerkt grool dressoir, met 2 schuifladen en 3 ruime kasten. Pracht schuiftafel, 4 stoelen en armfauteuils. Moderne Huiskamer Prachtige geslepen uitvoering. Donker licht mahonie en noten. Zeer mooi dres- soir, talel. 4 stoelen en 2 fauteuils En teverbaa' import-go«lM"e irnPu ^npn enz Weden, ^^ende lande" u,t 5 toonaange^ Dit zegel uw garantie Gothische Huiskamer 3i gebeeldhouwd, oelen 2 fauteuils Levering franco door geheel Nederland. I l\ '\f Bij aankoop van fl 500-'worden op vertoon 2 dagretours vergoed. IS00MODELKAMERS Vraagt ons boekje ,,'t Huis, waarin U zich thuis voelt" tegen overschrijving van f 1.25 op onze giro; 55.9.27 Binnenweg Rotterdam Tel. 111670

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 4