Waalwijkse en Langstraatse Courant BINNENLAND Uit tie Langstraat Motie aan de Minister ATHLETIEK 79e JAARGANG No. 74 Drunen Elshout Vlijmen Hettsden Spreng van Wederopbouw en Volkshuisvesting Dep elle Geertrui denherg MAANDAG 24 SEPTEMBER '56 Uitgever: Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2x per week QE ECHO W HEI ZUIDEN Abonnement: 19 cent per week f3.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WA ALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES„ECHO" WILDE STAKING BIJ DE AMSTERDAMSE KRANTEN. In Amsterdam is zaterdag een wilde staking uitgebroken onder het typografisch personeel van de aldaar verschijnende dagbla den. Tengevolge van deze sta king is de Volkskrant, de Tele graaf, Het Vrije Volk en Trouw niet verschenen. De stakende ty pografen willen op deze wijze protesteren tegen het feit dat 't college van rijksbemiddelaars heeft heslist dat voor het gra fisch bedrijf de loonsverhoging per 1 september j.l. 3% zal be dragen inplaats van Q%. Mevrouw Bouman veilig in Rome Mevrouw Mieke Bouman, de onverschrokken verdedigster van wijlen de heer Jungschleger en de heer Schmidt, is zaterdagochtend per vliegtuig in Rome aangeko- men. ,,De bescherming van de In donesische politie was niet bijzon der doeltreffend zo verklaarde zij, „en daarom meende ik, dat de enige manier om mijn leven te redden was Indonesië te verla ten." Op het vliegveld Ciampino staarde mevrouw Bouman even onwennig naar de geestdriftige menigte die haar opwachtte. Toen Zij ha'ar man herkende, wuifde zij hem stralend toe en rende haas tig de landingstrap af, recht in zijn uitgestrekte armen. Een ver tegenwoordiger van de KLM bood mevrouw Bouman een groot boeket bloemen aan. De heer en mevrouw Bouman hadden zelf de wens te kennen gegeven, dat han gende de zaak Schmidt iedere de monstratie werd vermeden. Van de Nederlandse ambasade te Ro me was niemand op het vliegveld aanwezig. (Volkskr.) Straaljager dook in woonwijk. Een straaljager van de vlieg basis Volkel van het type T 33- Shooting Star, is zaterdagmiddag even voor half twee in een dicht bevolkte woondijk van het Eind- hovense stadsdeel Strijp in twee huizenblokken aan de Zeelster straat en de Bergen op Zoomstr. te pletter gevlogen. De 24-jarige sergeant-vlieger A. de Jong, die zelf in de Bergen op Zoomstraat 153 bij zijn schoonouders woon de, werd op slag gedood. Een burger verloor het leven. De straaljager, die in duikvlucht in de straat omlaag kwam, ramde in schuine richting aanvanke lijk slechts met een vleugel, daar na met de romp de daken van zes huizen aan de Zeelsterstraat, vloog in brand, schoot aan de achterkant van het blok als een vuurbal in de richting van de Ber gen op Zoomstraat, en vloog daar tegen de achterkant van het huizenblok te pletter, rondviegen- de brokstukken als projectielen in een reeks woningen schietend. Een regen van vlammende mo torbrandstof en een bombarde ment van vliegtuigstukken had den een scherpe 300 meter lange baan van brand en vernieling ge trokken door huizenblokken en tuintjes. 20 lichtgewonden lagen tussen de ravage van vernielde woningen, kippenhokken en schuurtjes. De 51-jarige bouw vakarbeider Jan Kortooms, een vader van 4 kinderen, die achter zijn huis een bromfiets aan het re pareren was, werd gedood. WAALWIJK. F. Künen won 2e Nationale Bosloop van Waalwijk. S. Dingemans le bij B junioren- In tegenstelling met het vorig jaar werd de nationale bosloop dit jaar onder voor de athletiek- sport prachtige weersomstandig- heden gehouden. Om half drie loste voorzitter de Graauw het eerste startschot j en wel voor de junioren B jon gens van 1(518 jaar) die 't uit- i gezette parcours van 1200 meter eenmaal moesten lopen. Direct gingen deze jongens al snel van 'start en uiteindelijk zagen wij onze plaatsgenoot de WAC-er S. j Dingemans als eerste door de fi- i nish gaan in de nieuwe record tijd van 3 min. 47 sec. 1 Direct hierop volgden de A ju- j nioren, die 2 ronden moesten lo- i pen, 2400 meter dus en de win- naar J. Stoops van DJA uit Bre- da legde deze afstand af in de tijd van 8.18 sec. Hierna kwamen de senioren aan de beurt en als eerste zagen i wij hier de D klasse van start gaan, die 4 maal rond moesten (4800 m.) Winnaar werd hier A van Noort van SHJ uit Drunen, in een zeer goed gelopen race met een tijd van 17 min. 57 sec. Zes lopers startten in de C klasse, waar zich na twee ron den een kopgroep had gevormd van Rijvers, Veraa en Molen broek, die in een regelmatig tempo de vier ronden liepen. Het was jammer voor onze plaatsge noot J. Veraa, dat hij in de laat ste 800 m. een inzinking kreeg, waardoor hij zover afzakte dat hij uiteindelijk nog als laatste binnenkwam, ondanks het vele kopwerk dat hij in de eerste 3 ronden had gedaan. Winnaar werd uiteindelijk J. Rijvers van DJA uit Breda in de tijd van 17.43.4. Vele van de toeschou wers waren gekomen om de can- didaat voor de Olympische Spe len en NATO-kampioen op de 10 km., F Künen van Sprint uit Breda te kunnen zien lopen en ongetwijfeld hebben de talrijke bezoekers kunnen genieten van het gemakkelijk lopen van een van Nederlands veste hardlopers want met een minuut achter stand op de andere A-kiasser Veldhuijzen van Orion uit Oir- schöt en 5 B-klassers gestart, wist hii toch nog met een voor sprong van ongeveer 50 m. dool de finish te gaan. Na twee ron den bedroeg zijn achterstand nog 30 sec., na vier ronden nog 10 sec. en in de vijfde ronde pas seerde hij Veldhuijzen. Het en thousiaste applaus van de toe schouwers was dan ook zeer ze ker op zijn plaats. De tijd van F. Künen voor de 7200 m. was 23 min. 39 sec., eveneens een nieuw record. Van de B-klassers ging H. Christ van OSS Volo uit 's-Her- tobenbosh als eerste door de fi nish in de tijd van 27.35.4. WAG kan trots zijn op deze Bosloop, die mede door 't prach tige weer en het grote aantal toe schouwers zeer geslaagd mag worden genoenid en een woord van dank voor de organisatoren is hier zeker op zijn plaats. De diverse prachtige wissel bekers en medailles werden na de wedstrijd onder een gezellig samenzijn op het zwembad uit gereikt. Gaarne willen wij aan het ver zoek van WAC voldoen ,om langs deze weg op de allereerste plaats de directie van N.V. Le vensverzekering Mij. Noord-Bra bant! te danken voor het jaar lijks afstaan van het prachtige parcours en het gemeentebestuur voor het beschikbaar stellen van het zwembad als kleedgelegen heid. Wat ons opviel was, dat een uur na de wedstrijd ap het par cours alles netjes opgeruimd was; zelfs het papier in de lanen was verdwenen, zodat wande laars en fietsers niet gemerkt hebben dat er kort tevoren vele mensen een middag hebben ge noten van een sportoef en ge slaagd sportfestijn. Reserve Rijkspolitie. Ten gemeentehuize werd vorige week door burgemeester Snels een 6-tal diploma's uitgereikt voor ge oefend man, aan de leden van de reserve-rijkspolitie alhier. Bij deze diploma-uitreiking waren aanwezig als vertegenwoordiger van de dis tricts-commandant reserve-adju dant Kamphuis, de groepscomman dant Hesselman,. de postcommandant v. Uden en de instructeur-wacht meester v. Wijngaarden. In 'n kort woord wees burgemeester Snels op de betékenis van de reserve-rijks politie en de betekenis van de di ploma's, die werden uitgereikt aan M. v. d. Wiel, W. v. Delft, A. van De reserve-rijkspolitie in Drunen telt thans 16 leden, waarvan acht leden het diploma bezitten van ge oefend man en één het diploma van buitengewoon geoefend man. De Tourploeg in Drunen. De tourploeg, onder leiding van Kees Pellenaars, bracht donderdag middag op uitnodiging van de di rectie der Rex-schoenfabrieken een bezoek aan deze fabrieken. Dit be zoek was naar aanleiding van een premie, die door de directie inder tijd voor de beste renner van de Nederlandse ploeg op een etappe door Italië beschikbaar werd ge steld, Het gezelschap werd door de directie in de cantine ontvangen, waar een verversing werd aange boden. Men maakte een excursie door de fabriek en alle leden van de ploeg mochten naar keuze een paar kinder- of damesschoenen uit zoeken. Er was voor dit bezoek vooral ook van de zijde van de j schooljeugd veel belangstelling. De tourrenners waren gul met het aan bieden van kaarten, voorzien van hun handtekeningen, die gaarne werden aanvaard. Het bezoek, dat twee uur duurde, had een prettig karakter. Gevonden voorwerpen. Bij de Rijkspolitie te Drunen is kennis gegeven van het vinden van de navolgende voorwerpen: Vulpotlood, zonnebril, wieldop van een auto, fiets vlaggetje, zwarte rozenkrans; groen plastic porte- monnaie, witte dameshandschoen, kindermanteltje, overall, regenpij pen, lederen riem en duimstok, re genjas grijs-groen, damesrijwiel, 2 muntbiljetten, fototoestel, heren polshorloge, lederen riem, kinder schoudertas je, huisdeursleutel, een paar zwart-lederen werkschoenen, portemonnaie inh. 25.polshor loge met band, fietspomp, lieslaars, zakmesje. Inlichtingen omtrent het boven staande zijn te bekomen: dagelijks van 9 tot 19.00 uur aan het Post- bureau van de Rijkspolitie (Gs- meentehuis) te Dlrunen. Spreekuur Maatsch. Werkster. Mej. v. d. Bosch, maatschappelijk werkster van het interparochieel sociaal charitatief centrum, zal voor de parochie Elshout op woensdag middag van 23 uur spreekuur houden in het wijkgebouw van het Wit-Gele Kruis. Wit-Gele Kruis. Op de bestuursvergadering van 't Wit-Gele Kruis is besloten om in de tweede helft van November de al gemene jaarvergadering te houden. Daarop zal een spreker het grote nut van het Wit-Gele Kruis nog eens uiteenzetten. Ook zal er een aktuele film vertoond worden. Af gevaardigden voor de algemene feestvergadering ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van» de bond werden aangewezen, om de afdeling in Tilburg te vertegen woordigen. Terug uit Nieuw-Guinea. Onze dorpsgenoot Bertus van dér Wiel, die als ziekenverpleger bij de Mariniers op Nieuw-Guinea zijn dienstplicht heeft vervuld, keeiide weer in Vlijmen terug. De buurt bewoners hadden aan de woning 'n prachtige versiering aangebracht en 's avonds brachten enkele dames en heren van de buurt, onder leiding van de heer A. Berkelmans, een zanghulde. Voor deze attenties dankte Bertus v. d. Wiel de buurt hartelijk. Verder werden nog vele gelukwensen aan de familie ge bracht voor de behouden thuis- koms. Een onderling familiefeest was het slot van deze mooie avond. V.G.T. De Vlijmense Gemengde Toneel vereniging V.G.T. heeft voor haar eerste winteruitvoering in studie genomen het toneelspel in drie be drijven „Droppie" van H. Frieling. Maria-Congregatie. Zondag 23 sept. werd in alle H.H. Missen door een Pater een predika tie gehouden over de Maria-Con gregatie. Eveneens werd zondag 'n propaganda-avond in het Patronaat gehouden; ook vandaag en morgen, 24 en 25 sept., propaganda-avonden voor aanwerving van nieuwe leden. Collecte Pater v. Kessel. Zondag 16 sept. werd te Vlijmen een collecte gehouden voor Pater v. Kessel, die binnenkort naar de missie zal vertrekken. De opbrengst bedroeg 500. Kruisboogsport. Het bestuur van het kruisboog gezelschap Willem Teil heeft beslo ten op zaterdag 29 sept., 13 okt. en 27 oktober een nederlaag-tournooi te houden, waaraan prachtige prij zen zijn verbonden. Het tournooi wordt gehouden in café B. Ore mans. Wielrennen. De wielerclub „De Zwaluw" zal woensdag 26 sept. deelnemen aan de clubkampioenschappen te Wijk bij Duurstede. De ploeg is als volgt samengesteld: A. v. Son.l, B. v. d. Ven 2, J. v. Dal 3, L. Pardoel 4, A. de Vries 5 en L. v. Weert 6; reser ves: de Groot en Vermeulen. De Zwaluw. Zondag namen verschillende .le den van de Postduivenvereniging De Zwaluw alhier deel aan de gro te nationale wedvlucht Parkestone (Engeland). De eerste duif werd te Vlijmen gemeld 13.5.12, de tweede om 13.6.33, dat volgens melding uit Breda twee vroege duiven waren. Einde onderling concours 13.51.27 op afstand 276.690 kilometer. lende buurten beurtelings 'n open lucht-concert aan te bieden, kon dit jaar vanwege de slechte weersge steldheid geen gevolg worden ge geven. In plaats daarvan zullen nu en kele muzikale wandelingen worden gehouden, waarbij telkens in een bepaalde wijk enkele nummers ex tra zullen worden uitgevoerd. De eerste muzikale wandeling van j.l. zaterdag trok, dank zij het mooie weer, veel belangstelling. E.H.B.O. De plaatselijke E.H.B.O.-vereni ging die in het verenigingsleven al hier een zeer voorname plaats in neemt en wiens leden reeds 20 jaar lang op de bres staan om geheel be langeloos eerste hulp bij ongeluk ken te verlenen, gaat in de komen de winter weer een nieuwe cursus organiseren. De E.H.B.O. in het al gemeen heeft in het verleden vaak blijk gegeven een onmisbaar ele ment te zijn in de menselijke sa menleving. In bijna iedere plaats zijn de leden paraat om bij voor komende ongevallen de eerste hulp te verlenen die, zoals later meestal blijkt, voor de getroffene heilzaam is. Door vertrek, huwelijk of anders zins vermindert telken jare het le dental; daarom moet er van tijd tot tijd een nieuwe cursus worden ge geven en wordt aan actieve jonge lui de gelegenheid geboden zich als E.H.B.O.-er te bekwamen. Zij, die interesse hebben om aan deze nieu we cursus deel te nemen, kunnen zich opgeven bij de secretaresse mej. Nelly van den Brandt, Mom- mersteeg 72 alhier. Gemeenteraadsvergadering'. Openbare vergadering van de raad der gemeente Heusden op don derdag 27 sept. a;s., 's avonds om 8 uur. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen vergadering 31 aug. en 11 sept. j.l 3. Mededeling ingekomen stukken. 4. Aanbieding gemeente- en be drijf sbegrotingen 1957. 5. Sluiting. Bazar Kleuterschool, Door een ijverig dames-comité van de Ned. Herv. Naaikrans al hier wordt een bazar voorbereid ten bate van de Chr. Kleuter school, welke zal worden gehou den op donderdag, vrijdag en zaterdag 25, 26 en 27 oktober a.s. in het gebouw van de Chr. Volks bond. Van Burgemeester en Wethou ders der gemeente werd bereids de toestemming verleend om aan deze bazar een verloting te ver binden. Als hoofdprijs van deze verloting zal een bromfiets (So- j lex) beschikbaar worden gesteld. Naar Concours. De Chr. Gem. Zangvereniging Excelsior alhier (directeur de heer Jac. Groen uit Heusden), is voornemens op 17 november a.s. j deel te nemen aan een te Rotter dam te houden zaalconcours. 25-Jarig bestaan Kapperszaak. De heer Nic. van Ommeren, kapper alhier, mocht j.l. zaterdag de dag herdenken waarop hij zich vóór 25 jaar als kapper al hier vestigde. Indertijd werd met deze vestiging alhier in een lang gevoelde behoefte voorzien. Dat kapper van Ommeren zijn cliën ten steeds naar genoegen heeft bediend, bleek wel uit de belang stelling welke hij zaterdag van verschillende zijde mocht ontvan gen. Tal van bloemstukken wer den de jubilaris aangeboden, ter wijl hij tevens vele zowel persoon lijke als schriftelijke felicitaties mocht ontvangen. Bij deze felici taties voegen wij ook de onze en wensen de jubilerende zaak nog veel sukses voor de toekomst. 1 Inbraak. In de nacht van zaterdag op zondag werd een aan de winkel van de heer v. Z.-G. aan de Kerk straat alhier gevestigde automaat met sigaretten opengebroken en geledigd. De rijkspolitie heeft de zaak in onderzoek. bouwarbeiders zijn en andere bouwvakarbeiders, ten einde werkloosheid te voorkomen, in andere plaatsen werkzaam zijn en daartoe dagelijks per autobus worden vervoerd. dat de woningnood te dezer plaatse zeer groot is; dat moet worden geconstateerd, dat in de praktijk nog niet steeds wordt gehandeld naar het woord van H. M. de Koningin, uitge sproken in Haar Troonrede van 18 september 1956, dat alle moge lijkheden om in de woningnood met groter spoed te voorzien, die nen te worden aangegrepen: dat bij uitstel van genoemde bouw tot 1957 de bouwkosten en mitsdien de huren, als gevolg van loonsverhoging in 1957 ten ge volge van huurverhoging en in voering der ouderdomsverzeke- fing, aanmerkelijk zullen stijgen; diep verontwaardigd zijnde, dat de maatregelen ter leniging van de woningnood in deze gemeente op dusdanige wijze worden be lemmerd; verzoekt Zijne Excellentie de Minister van Wederopbouw en Volkshuisves ting maatregelen te treffen dat genoemde, naar zijn oordeel on juiste, beslissing van de Hoofd ingenieur-Directeur van de We deropbouw en de Volkshuisves ting te 's-Hertogenbosch alsnog wordt gecorrigeerd en besluit afschrift van deze motie te zen den aan de Hoofdingenieur-Di recteur van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting te 's-Herto- genbosch. Onder verwijzing naar het ver slag Van de gemeenteraadsverga dering van j.l. vrijdagavond, volgt hieronder de motie die werd aan genomen naar aanleiding van de behandeling van het agendapunt betreffende de woningbouw. ,,De raad der gemeente Sprang- Capelle, in zijn openbare verga dering van 21 september 1956 bij een; overwegende, dat met toepas sing van de circulaire van Zijne Excellentie de Minister van We deropbouw en Volkshuisvesting van 28 februari 1956, nr. M.G. 56-2, de mogelijkheid aanwezig was de bouw van 38 woningen, boven het aan deze gemeente toe gekende richtcontingent, te reali seren; dat immers een aannemer, die reeds de bouw van 20 woningen in deze gemeente in uitvoering heeft, en over voldoende perso neel en materiaal beschikt, bereid was genoemde 38 woningwetwo ningen te bouwen tegen een prijs, welke beneden de zgn. curve-prijs ligt en derhalve voor de minister van Wederopbouw en Volkshuis vesting aanvaardbaar is; dat de Hoofdingenieur-Direc teur van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting te 's-Hertogen bosch onder dagtekening van 22 augustus 1956, toestemming tot de bouw van deze 38 woningwetwo ningen heeft geweigerd op grond, dat bij een vanwege genoemde functionaris ingesteld onderzoek is gebleken, dat in deise gemeente 'geen over-bouwcapaciteit aanwe zig is; dat deze gronden z.i. onjuist zijn, in de eerste plaats omdat de circulaire van 28 februari 1956 uitgaat van de regionale bouwca paciteit, doch overigens, omdat in de gemeente zelf nog werkloze De burgemeester, A. Smit De secretaris, M. van Prooijen. Muzikale wandeling. Zaterdagmiddag maakte de har monie St. Caecelia een muzikale wandeling door het dorp. Aan het voornemen van het korps om even als voorafgaande jaren de verschil- Bloemententoomstelling. Evenals voorgaande jaren wer den in het begin van de zomer aan de leerlingen van de Koningin Ju- lianaschool, benevens aan oud-leer lingen en ouders, weer plantjes uit gereikt, die, zoals te begrijpen is, met veel zorg en liefde opgekweekt zijn. In het schoolgebouw aan de Schoolstraat zullen deze bloemen en planten a.s. zaterdag 29 septem ber tentoongesteld worden, nadat vooraf de gebruikelijke keuring zal plaats gevonden hebben. Om de animo levendig te houden, zullen ook nu weer voor de mooiste exem plaren in iedere groep, zowel voor de kinderen als voor de ouderen, aardige prijzen beschikbaar worden gesteld. Ter bestrijding van de aan deze tentoonstelling verbonden kosten zullen enkele attrakties aanwezig zijn; 's middags van half drie tot vijf uur voor de jeugd grabbelton en rad van avontuur en 's avonds voor de ouderen o.m. sjoelbak en rad van avontuur. De toegang tot de tentoonstelling, die 's avonds van 8 tot 11 uur geopend is, is gratis. We hopen dat deze jaarlijkse flo- ralia weer in de. belangstelling van velen mag staan, opdat dit werk onder de jeugd, ook in de toekomst voortgang kan hebben en we wen sen oudercommissie en personeel veel sukses toe met deze show. Bedankt. Ds. A. Vroegindeweij, die eertijds predikant van de Ned. Herv. ge meente aan de Loonsedij'k was en momenteel in Veenendaal staat, heeft voor het op hem uitgebracht beroep naar de Ned. Herv. gemeen te te Nijkerkerveen bedankt. Avondconcert. Het ligt in de bedoeling dat de muziekvereniging „Kunst na Ar beid" en de gemengde zangvereni ging ,,'t Rozeknopje" zaterdag 29 september a.s. 's avonds om 8 uur, indien het weer meewerkt, een con cert zullen geven vanaf de muziek tent over de Binnenhaven. Nutsbibliotheek. De in de Koningin Julianaschool gevestigde Nutsbibliotheek, die dit jaar weer met een schitterende col lectie boeken, ook voor jongeren, is verrijkt, zal zaterdag 13 oktober e.k. 's middags om half 5 worden ge opend. Chr. Landbouwhuishoudschool. Het lag oorspronkelijk in de be doeling met ingang van het nieuwe schooljaar, na de grote vakantie, aan de Chr. Landbouwhuishoud school te dezer plaatse weer met 'n cursus „Fijne Keuken" te beginnen. Tot nu toe heeft men aan dit voor nemen geen gevolg kunnen geven, omdat het aantal aanmeldingen voor deelname op de destijds geda ne oproeping te gering was. Naar we van bevoegde zijde vernemen, wil men trachten, zulks om hen die zich opgaven niet teleur te stellen, toch npg een dergelijke cursus te openen. In verband hiermee bestaat daardoor momenteel nog de gele genheid zich voor het volgen van de lessen aan deze cursus aan te melden bij de directrice, Mej. P. J. Rijken, bij wie ook nadere inlich tingen zijn te bekomen. E.H.B.O.-vereniging „Sprang-Capelle". Nu de vakanties praktisch voor bij zijn en de herfst- en winter maanden, die zich bij uitstek voor studie lenen, voor de deur staan, gaat de afdeling „Sprang-Capelle" van de Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. haar aktiviteit ook weer ontplooien. Aangemoedigd door het prachtige resultaat met de eerste door de ver eniging te dezer plaatse georgani seerde E.H.B.O.-cursus, waarvan alle cursisten het diploma behaal den, wil het bestuur van de afde ling het komende seizoen bij vol doende deelname andermaal de ge legenheid geven tot het volgen van een cursus E.H.B.O. Het ligt in de bedoeling, evenals vorige winter, 't onderwijs, mits hiervoor de vereis te toestemming wordt, verkregen, te doen geven in een der zalen van 't gemeentehuis te' Vrijhoeve-Capelle. Het bestuur, waarin zitting hebben de heren Joh. v. Wijlen, voorzitter, M. de. Roon, secretaris, alsmede me juffrouw Betsie v. d. Schans, pen- ningmeesteresse, vertrouwt dat meerderen zich aangetrokken zul len voelen tot dit menslievende werk en zich ten spoedigste zullen opgeven voor het volgen van de cursus. Gemeenteraadsvergadering. Openbare vergadering van de raad der gemeente Geertruidenberg op donderdag 27 sept. 1956 des avonds om half 8 in het gemeentehuis al hier. Te behandelen zaken: 1. Mededelingen en ingekomen stukken. 2. Aanvraag van het bestuur der R.K. Jongensschool tot het be schikbaarstellen van gelden voor de aanschaffing van leer middelen, met bijbehorende be grotingswij ziging. 3. Aanvraag van het bestuur van de Nutsschool tot het beschik- l baarstellen van gelden voor de aanschaffing van schoolmeube- len en leermiddelen, met bijbe horende begrotingswijziging. 4. Vaststelling overschot van de vergoeding ex artikel 73 van de ■Kleuteronderwijswet over 1956 voor de R.K. Kleuterschool en de Hervormde Kleuterschool. 5. Aanvraag van het bestuur van de R.K. Kleuterschool tot het beschikbaarstellen van gelden voor de aanschaffing van school- meubelen. 6. Voorstel tot overdracht van de wederopbouwwerkzaamheden aan de Prov. directie van de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5