KAATSHEUVEL WAALWIJK WIELRENNEN PLECHTIGE BEGRAFENIS DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 24 SEPTEMBER 1956 JAAR MARK T van Burgemeester Couwenberg te Waspik ses, toen linksbuiten Jungge- burth een hem toegespeelde bal in een doelpunt omzette endaar- mee de eindstand op 1-5 bracht. LOONOPZAND. Uno AnimoRAC 0—-2. Uno Animo heeft haar eerste competitiewedstrijd niet in een overwinning kunnen omzetten. Het weer was schitterend, het veld in prima conditie, allemaal factoren die het beste deden verwachten. Maar het spel was hieraan niet evenredig. Reeds na 2 minuten had RAC sukses. Een ingeschoten zal werd in eerste instantie door de keeper gekeerd maar werd opnieuw ingeschoten en verdween de bal onhoudbaar in het doel. Door dit sukses aan- geboedigd, bleef RAC doorzet ten ;aan val op aanval werd op het RAC-doel ondernomen. Er werd door de RAC-voorhoede lustig geschoten, maar de scho ten waren slecht gericht en ver dwenen over of naast het doel. Uno moest het in deze periode van uitvallen hebben, maar ook deze leverden niets op. Zo bleef het tot de rust. De tweede helft kon RAC dan ook met een verdiende 1-0 voor sprong beginnen. Toen kwam er echter verandering in het spel. Het RAC-overwicht verdween en Uno kwam nu meer in de aan val. Nu bleek echter de machte loosheid van de voorhoede van Uno. Een werkelijk gevaarlijke aanval op het RAC-doel kregen we niet te zien. Het sukses kwam weer aan de andere kant. Na 20 minuten maakte RAC met een ver schot 20. Hiermede was de strijd beslist. De animo bij Uno zakte nu weer af. Nog eenmaal kwam W. van Noye vrij voor 't doel van RAC te staan, maar z'n schot was te zacht en werd door de keeper gekeerd. Zo verstreek de tijd en ging de strijd _als een nachtkaars uit. Alles bij elkaar een wedstrijd om snel te vergeten en die door RAC verdiend werd gewonnen. Uno zal anders voor de dag moeten komen, wil zij een goe de plaats op de ranglijst behalen. De achterhoede was goed. Kee per Aussums had aan de doel punten geen schuld en heeft ver schillende gevaarlijke schoten gekeerd. De backs, met spil Meij er aan het hoofd, wisten de gro te druk goed te weerstaan. De halfspelers ook nog voldoende, maar de voorhoede hing als los zand aan elkaar. Elk verband was hier zoek. Het is echter pas de eerste wedstrijd geweest en wij hebben het volste vertrouwen dat het de volgende wedstrijden beter zal worden. Er is nog niets verloren. Uno Animo 2 wist ook haar tweede competitiewedstrijd te winnen, nu met 30 van Taxan- dria in Oisterwijk. VLIJMEN. Hilvaria 1Vlijm. Boys 1 23. Zondag 23 sept. speelde Vlijm. Boys haar eerste competitiewed strijd tegen Hilvaria. De belang stelling was zeer groot, vooral van de zijde der plaatselijke sup porters. De Boys begonnen in *n hoog tempo, maar de afwerking voor doel was te slordig. Hilva ria kwam met goed spel de ver dediging van de Boys op de proef stellen, maar zonder suk ses. Be Boys kregen een licht overwicht en namen de leiding. Hard werd aan beide zijden ge werkt en tegen het einde, toen de Boys de leiding "hadden met 32, kwam Hilvaria geducht opzetten. Was doelman Boom niet in zo'n goede vorm geweest dan was de stand zeker gelijk geworden. Het spel van beide partijen was niet groots met nu en dan enkele goed opgezette aanvallen die met een goed schot werden afgerond. De Boys hebben echter de eer ste overwinning binnen en nog wel in een uitwedstrijd. WAALWIJK Supportersclub Dré de Vries. J.l. zondag reed Dré de Vries in Kaatsheuvel weer een prachti ge ronde; van 't begin af bracht hij strijd en ging met enkele an deren aan de leiding. Ondanks 't pech dat hem achtervolgde, wist hij zich in de kopgroep te hand haven en behaalde hij in de eind spurt een 4e plaats. A.s. woensdag neemt hij deel aan de clubkampioenschappen in Wijk bij Duurstede en wensen wij hem en zijn clubgenoten van harte een goede course toe. 7.30 uur: Hotel Verwiel: repetitie Waalwijks Orkest. 8.30 uur: openbare repetitie. Woensdag 8 uur repetitie da meskoor Oefening en Vermaak in De Twee Kolommen. Zondag 12 uur repetitie man nenkoor in De Twee Kolommen. AGENDA Schaakclub Waalwijk. Woensdag 26 september 8 uur Schaakavond voor de leden en belangstellenden in de bovenzaal van de Korenbeurs. GEMEENTERAADS VERGADERING. De gemeenteraad van Waalwijk komt vrijdagavond bijeen ter be handeling van een agenda van 41 punten. Geslaagd. De heren B. Klijberg en J. van Assen slaagden aan de 'Rotter damse Snijschool voor het diplo ma coupeur. Benoeming en. Zijne Hoogwaardige Excellen tie Mgr. W. Mutsaerts, Bisschop van 's-Hertogenbosch, heeft be noemd tot Geestelijk Adviseur van de afdeling Langstraat van de Nederl. Kath. Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, Handelsagenten en Verzekerings inspecteurs St. Christoffel, de weleerw. Heer J. F. M. Verschuu- ren, Kapelaan te Waalwijk (St, Jan); Geestelijk Adviseur van de af deling Waalwijk van de Bossche Diocesane Bond van de Katho lieke Arbeidersbeweging en alle plaatselijke onder- en vakafdelin gen de weleerw. Heer J. J. Lem- pens, Kapelaan te Waalwijk (St. Jan). Bond Oud-sfcrijders. De afdeling Waalwijk van de Bond van Oud-strijders en Mobi lisatiekruisdragers hield donder dag in hotel ,,De Twee Kolom men" de jaarvergadering. De voorzitter de heer B. van Loon zei o.m. een grotere opkomst der leden te hebben verwacht, te meer omdat de belangstelling voor de bond sinds de laatst ge houden schietwedstrijden zeer was toegenomen. De secretaris-penningmeester, de heer J. Mahieu gaf zijn jaar overzichten en meldde een batig saldo van f 61.14. De heren C. van Haren en Ad. Rijken waren als bestuursleden aan de beurt van periodiek aftreden. Eerstge noemde stelde zich niet opnieuw herkiesbaar, zodat in zijn plaats de heer J. Korthout werd gekozen, terwijl de heer Rijken ook de vol gende zittingsperiode deel van 't bestuur zal uitmaken. Voorts wer den plannen besproken om het volgende seizoen in Waalwijk open schietwedstrijden te organi seren. OPENBARE REPETITIE WAALWIJKS ORKEST. Woensdagavond houdt het Waal wijks Orkest om 8.30 uur in Hotel Verwiel een openbare repetitie. Zo wel voor hen die zelf de muziek actief beoefenen alsook voor de ve le muziekliefhebbers in Waalwijk en omgeving, is dit ongetwijfeld aanleiding om van hun belangstel ling voor het Waalwijks Orkest blijk te geven. En wellicht heeft te Waalwijk op donderdag 27 september a.s. deze openbare repetitie voor een aantal muziekbeoefenaars het pret tig gevolg dat zij eens nader con tact gaan zoeken met het Waalwijks Orkest. Versterking is altijd zeer welkom. Zie ook de advertentie in dit blad. GEGUND. Het verbouwen van een winkel huis aan de Eerste Zeine voor reke ning van de heer H. v. Loon, is bij onderhandse aanbesteding opgedra gen aan de firma N. Kooien, aan nemer te Waalwijk. Architect is de heer A. v. Huiten, Waalwijk, Het verbouwen van een win kel aan de Grotestraat, voor reke ning van de heer J. M. Zijlmans te Waalwijk, is bij onderhandse aan besteding opgedragen aan de firma N. Kooien, aannemer te Waalwijk. Architect is de heer H. C. M. v. d. Meijs te Waalwijk. ONHOFFELIJK. Toen de scooterrijder v. G. uit Dongen zondagavond over de Sprangseweg in de richting Tilburg reed, werd hij door de lichten van een uit tegenovergestelde richting komende auto zó verblind, dat hij drie op de weg lopende meisjes te laat opmerkte. Hij wist een aanrij ding te vermijden door zijn stuur naar rechts te gooien, doch kwam daarbij in de wegberm terecht. Hij liep een aantal diepe schaafwonden aan het hoofd op, zodat dr. Winkel man overbrenging naar het zieken huis alhier noodzakelijk achtte. De autobestuurder heeft van het voor val niets gemerkt en is doorgere den. De meisjes kwamen met de schrik vrij. HEETHOOFD. Toen de 15-jarige J. S, alhier, werkzaam bij V., met een propje papier schoot naar de eveneens 15- jarige M. uit Made, werd deze laat ste zo kwaad dat hij S. met een schoenmakersmes een steek in de buik toebracht. Met een ernstige buikvliesverwonding werd S. naar het ziekenhuis alhier overgebracht, waar terstond operatief werd inge grepen. De toestand van 't slacht offer is thans redelijk wel. Door de politie werd proces-verbaal opge maakt. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden: zwarte vulpen; druk- das; portemonnaie; handwagen; fo totoestel; fietspomp. Verloren: herdershond; geruite boodschappentas; tas; glacé dames handschoen; motorhandschoen; vul pen en vulpotlood; herenportemon- naie; rugzak; ziekenfondsboekje; portemonnaie; grijs wollen vest. AGENDA. Maandag 24 en woensdag 26 sept. Musis Sacrum 8 uur: „Malaga", 14 jaar. Luxor 8 uur: „Het zwaard der Sa- racenen", 14 jaar. Woensdag 8 uur: „De Gecroonde Leersse": Ontwikkelingsavond K.A.B. Spre ker: P. v. Zon over „Inkomstenbe. steding". Gemeenteraad Loon op Zand. Spoedeisende vergadering van de raad der gemeente Loon op Zand, te houden op woensdag 26 september 1956, des avonds om 7 uur ten gemeentehuize. Agenda 1. Vaststelling openstaande no tulen. j 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel om de Minister van Binnenlandse Zaken te verzoe- j ken de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 1957 te verhogen. 4. Voorstel om de salarissen en de lonen van het personeel in dienst der gemeente gerekend vanaf 1 juli 1956 met 6 te ver hogen. 5. Verzoek van het bestuur der Mariaschool te Kaatsheuvel om medewerking ingevolge artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 voor de noodzakelijke uitbreiding van de school en de bouw van een gymnastieklokaal. 6. Voorstel tot voorlopige vast stelling van de bedragen bedoeld in artikel 55ter, lid :1van de La ger Onderwijswet 1920 voor het dienstjaar 1955. 7. Voorstel itot verkoop van een bouwterrein aan W. C. M. Peters te Kaatsheuvel. 8. Rondvraag. Preadviezen Voorstel tot verkoop van een bouwterrein aan W. C. M. Peters te Kaatsheuvel. De heer W. C. M. Peters, Hoofdstraat 79 te Kaatsheuvel verzoekt ons aan hem voor de bouw van een woonhuis te ver kopen een gedeelte van het per ceel, kadastraal bekend: gemeen te Loon op Zand, sectie M num mer 568, gelegen aan de oostzijde van de Prinses Beatrixstraat. Het perceel heeft een breedte langs de straat van ongeveer 17 m' en een diepte van pl.m. 37,50 m'. De prijs hebben B. en W„ evenals voor de andere bouwter reinen in die straat, vastgesteld op f 3,40 per m2. B. en W. stellen U voor te be sluiten bedoeld perceel onder de gewone voorwaarden aan de heer Peters te verkopen. Verzoek van het bestuur der Mariaschool te Kaatsheuvel om medewerking ingevolge artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 voor de noodzakelijke uitbreiding van de school en de bouw van 'n gymnastieklokaal. Bij brief van 20 september 1954 heeft het bestuur van de Maria school verzocht om medewerking ingevolge artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 voor het bou wen van een klaslokaal, een leer middelenbergplaats en een rijwiel bergplaats alsmede voor de aan koop van bouwgrond en het bou wen van 'n gymnastieklokaal met bijbehorende kleedkamers. De inspecteur van het lager on derwijs heeft medegedeeld dat de bouw van een nieuw klaslokaal noodzaklijk is en dat op de door" de Minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen samenge stelde urgentielijst voor 1956 ten behoeve van deze school is opge nomen de bouw van een gymna stieklokaal met kleedkamers, waarvan de kosten globaal wor den geraamd op f 97.000. Hiermede zal eindelijk verlich ting kunnen worden gebracht in het ontstellende tekort dat in on ze gemeente aan gymnastiekloka len bestaat, nu kort geleden de enige gelegenheid ter plaatse de gymnastiekzaal van de St. Jansschool voor het onderwijs in lichamelijke oefening werd af gekeurd. Hierbij wordt nog opgemerkt dat het te bouwen lokaal bestemd is voor gezamenlijk gebruik door de Mariaschool en de St. Bernar- dusschool. B. en W. stellen voor de ge vraagde' medewerking te verle nen. 5 I K.J.M.V.-Dames. Ook de Dames K.J.M.V. start weer voor het nieuwe seizoen Dinsdag 25 september wordt de eerste bijeenkomst gehouden in de zaal van de heer W. Smit. Deze eerste bijeenkomst is bedoeld als een ontspanningsavond voor her nieuwde kennismaking en om de contacten te leggen voor de plan nen van deze winter. Desk-supportersclub. Het voetbalseizoen nadert, dus ook de supporters komen opnieuw in actie. Niet dat de supporters club in het stille seizoen stil heeft gelegen. Meerdere avonden van bespreking en plannenberaming gingen de laatste maanden voor af. Zaterdag werd een vergade ring gehouden in Café-Restaurant 't Hoventje. Er werd een bestuur gevormd samengesteld uit de he ren J. Mosselveld, voorzitter, J. Ligtvoet, secretaris en P. Vugts, penningmeester. Momenteel ga ven zich reeds 150 Desk-vrienden als lid der club op. De eerste steun, die de club aan Desk pre senteert, is een gift van 12 hieu- we shirts, die op zondag 23 sep tember, wanneer Desk tegen Ve- loc in Eindhoven zijn eerste com petitiewedstrijd van dit seizoen gaat spelen door voorzitter J. Mosselveld worden aangeboden. Dan gaat de grote actie begin nen het supporterstal uit te brei den, waarvoor verschillende ac ties zullen worden ingezet. In de naaste toekomst volgt een sup portersavond, waarop de film door de heer Knuivers opgeno men van de ontmoetingen Desk- Ball Spiel Verein in Kaatsheuvel en het tegenbezoek in Köln-Wor- ringen, zullen vertoond worden. Het slot van deze avond wordt een gezellig bal. Verder is in voorbereiding het organiseren van een barakconcours in de ver schillende café's ter plaatse, waar voor onderhandelingen gevoerd worden met de diverse kasteleins. Verwacht mag worden, dat de club, zoals in het verleden, niet al leen een finantiëlg steun, doch vooral ook een morele steun voor Desk gaat betekenen. Agenda. Maandag 8 u. n.m. repetitie Harmonie Apollo zaal W. Smit. 1 8 u. n.m. repetitie Harmonie St. Jan zaal P. van Dun. 8 u. nam. Apollo Theater: De tiwee wezen, toeg. 14 jaar. >T8 u. n.m. Jaarvergadering K. J. V. zaal Euphonia. 8 u. n.m. Judo-demonstratie kaal Gildenbond. i Dinsdag 8 u. n.m. repetitie R.K. Kerkkoor St. Jan. 8 uur n.m. Apollo Theater De twee wezen, toeg. 14 j. 8 u. n.m. Openings- en Ont- spanningsverg. K.J.M.V. dames zaal W. Smit. 8.30 u. n.m. repetitie Mannen koor Semper Vivens, zaal 't Ho- ventje. Woensdag 8 u. n.m. Apollo Theater: De twee wezen, toeg. 14 jaar. 8 u. n.m. repetitie Harm. Kon. Muz. Gez. Euphonia. Donderdag 8 u. n.m. repetitie Dameskoor Bel Canto zaal P. v. Dun. i I 8.30 u. n.m. repetitie gem. koor Bel Canto. Judo-demonstratie. Heden, Maandag, om 8 uur wordt in de Gildenbond een grote judo-demonstratie gegeven. Ofschoon deze avond voor iedereen toegankelijk is, is deze avond speciaal bedoeld voor de ouders, wier jongens event, voor het clubwerk dat de K.A.J. in sa menwerking met de levensschool gaat stichten, in aanmerking ko men. Op deze avond zal tevens een uiteenzetting worden gegeven over het vrije clubwerk dat zeker ook ieders belangstelling zal op eisen. Het Eindhovens Amusemienlts- orkest komt. A.s. zondag 30 sept. start de bedrijfsdienst van de plaatselijke K.A.J.wederom met de eerste cyclus-avond, welke wordt ver zorgd door het bekende Eindho vens Amusementsorkest in een bezetting van 15 personen. Het zal zeer zeker weer een mooie avond worden, daar dit gezel schap de kunst verstaat, de zaal van het begin tot het einde te boeien. Voor deze avonden, zes in totaal, zijn abonnementskaar ten verkrijgbaar bij iedere kajot- ter tegen de prijs van f 3.50, wat dus een reductie van f 2.50 bete kent. Verder is er gelegenheid zich van plaatskaarten te voorzien: zaterdag 29 sept. van 4 tot 5 u. en zondag 30 sept. van 11 tot 1 en voor de uitvoering aan de Gil- woordigende autoriteiten van rijk en provincie. Hieronder merkten we o m. op de heer Kieboom als vertegenwoordiger van de Commis saris van de Koningin in Noord- Brabant; de burgemeester van Til burg, baron Van Voorst tot Voorst, mede als hoofd van de districts brandweer; overste Ruygrok, dis trictscommissaris der Rijkspolitie; burgemeester v. d. Heijden van de gemeente Loon op Zand; burgem. Prinssen der gemeente Raamsdonk; burgemeester Smit der gemeente Sprang-Capelle (mede als vertegen woordiger van de B.B,); burgem. Dte Raadt der gemeente 's-Gravén- moer; burgemeester Faure der ge meente Geertruidenberg; burgem. Snels der gemeente Drunen; burge meester Crul der gemeente Made en Drimmelen; burgemeester Van Oers der gemeente Oosterhout (me de in verband met districtsgasvoor- ziening)burgemeester Baron Van Hövel van Oisterwijk; notaris Wa verijn als voorzitter van het Water schap. Verder volgden talrijke vrienden en kennissen, w.o. verscheidene fa milies uit Didam, waar burgemees ter Couwenberg 23 jaar gemeente secretaris is geweest; en tot slot de buren en verdere belangstellenden, w.o. we onder meer opmerkten ds. K. Schipper en ds. Griethuysen De stoet trok over het Raadhuis plein, langs de werkkamer van de burgemeester en vervolgens naar de parochiekerk van St. Bartholo- meus. De harmonie gaf aan deze tocht een bijzonder indrukwekkend cachet door haar zeer goed uitge voerde treurmuziek en trommen- geroffel. Ook de belangstelling van het publiek langs de weg was over weldigend en men kon een speld horen vallen. Bij de kerk aangeko men, nam het brons van de kerk klokken de taak van het koper en hout der harmonie over. De plechtige Requiem-mis werd gecelebreerd door Pastoor L. Ro vers, met assistentie van kapelaan Klomp-Bueters en Pater Servatius O.C.D. Het parochiële zangkoor voerde de gezangen van de Re quiem-mis van Don L. Perosi voor treffelijk uit. Na de mis en de ab- soute begeleidde de stoet met de harmonie de baar naar de laatste rustplaats op het kerkhof. Aan alle onderdelen kon men de goede organisatie en voorbereiding ervaren van deze ter aardebestel- j ling. Waspik heeft zijn overleden i burgemeester de laatste eer bewe- zen op een wijze die in alle opzich ten respectueus en stichtend was. j(B^J^ecjuiesca^ry5ace^^^^^^^^^^ (Bereidwillig afgestaan door „Het Huisgezin). Zaterdagochtend vond te Waspik onder gunstige weersomstandighe den de plechtige ter aardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van de woensdag overleden burge meester-secretaris der gemeente, de edelachtbare heer J. C. M. Couwen berg. De opkomst van degenen die hun burgemeester, c.q. familielid, vriend of collega de laatste eer wilden be wijzen, was zonder restrictie over weldigend en de wijze waarop dit geschiedde, alleszins stichtend en voornaam. Om goed half tien werd d§ rouw stoet geformeerd. Voorop trok de harmonie, waarvan burgemeester Couwenberg beschermheer was. Dan volgden vele deputaties van de plaatselijke verenigingen en afde lingen, die van burgemeester Cou wenberg steeds zulk een warme be langstelling en onmisbare steun mochten ondervinden. Dan kwamen de plaatselijke brandweer en de af deling B.B., gevolgd door depute rende schoolkinderen met het vol tallig onderwijzend personeel; dan de Eerw. Zusters en de Eerw. Pa ters Ongeschoeide Carmelieten van het klooster te Waspik, de gemeen teraad, het gemeentepersoneel, de reserve rijkspolitie en de Nationale Reserve van Waspik. De plaatselijke afdeling van de Nationale Reserve had de eer de lijkbaar te dragen. Achter de baar volgden de familieleden van de overledene en de intieme vrienden. Vervolgens de talrijke collega's van d^hurgemeeste|^^n^^^^ertegei> denbond. Mocht men niet in de gelegenheid zijn deze zes avon den bij te wonen, dan zijn ook kaarten voor één voorstelling verkrijgbaar op bovengenoemde dagen in de Gildenbond tegen be taling van f 1.—. Maandag i.v.m. de judo-demon stratie geen groep. Hondensport. Op de internationale Honden tentoonstelling voor alle rassen gehouden op zondag 23 septem ber te Breda, behaalde de heer M. de Vries met Boxer, reu, Roland van Adeltrots in de jeugdklasse le pr. U. met reserve kampioen; de heer W. Lugters met grijzg Kees hond, teef, Sigelinski's Veronica in de Open klasse 3e pr. Z.G. en J. Musters met Keeshond, reu, Si gelinski's Peerke in de Open kl. 4e pr. Z.G.; de heer H. van Es met grijze Keeshond, reu, Sige linski's Alphons in de Nieuweling' klasse le pr. U; H. Elshout met Keeshond, teef, Sigelinski's Flora in de Nationale Fokkersklasse 2e pr. Z.G. en spec, prijs en met Si gelinski's Teun le pr. U. en kam pioen met beste Keeshand en 2 specialen prijzen. Radio-optreden St. Jan. Een dezer dagen ontving het bestuur van de Kon. Erk. Harmo nie St. Jan de uitnodiging op 20 oktober van 14.50 tot 15.10 uur voor de K.R.O. op te treden in de rubriek „Musicerende dilettan ten". Hieruit blijkt wel hoe uitste kend 't vorig jaar 't optreden voor de KRO-microfoon van St. Jan geweest is, daar thans het corps zonder door 'n deskundige beoor deeld te zijn geweest, weer voor optreden uitverkoren is. De tijd van voorbereiding is echter zeer kort en van directeur en leden zal 't uiterste gevergd worden om 'n geslaagd radio concert voor de microfoon te brengen. Laten we hopen dat de directeur dhr. Chr. Kuijten en de leden hierin volkomen slagen. Naar de Wereldtentoonstelling. Die heer P. J. Vera alhier, die reeds op verschillende tentoonstel lingen met zijn Russische Hazewind (Anuska Anita van Harsingen) Bar- soi (teef) de eerste prijs behaalde en bovendien reeds het Nationaal kampioenschap verwierf, zal op 6 en 7 oktober a.s. met genoemd dier deelnemen aan de Wereldtentoon stelling te Brussel, die aldaar ge houden wordt in Salen Dociën. De deelname zal geschieden in de kam pioensklasse. R.K. E.H.B.O. „St. Rafaël". Geslaagde demonstratie. Onder matige belangstelling had zondag op de speelplaats van de kleuterschool een onderlinge wed strijd plaats, die tevens een demon stratief karakter droeg. De wed strijd was een oefening tussen de leden onderling. In het kort was 't opgaaf-ongeval als volgt geformu leerd: bij een flinke brand kwamen twee ongelukken voor, n.l. een per soon die aan gezicht, borst en han den brandwonden had opgelopen. Zijn algemene toestand was slecht, want uit de verschijnselen die zich voordeden kon een shock geconsta teerd worden. De brandwonden waren nogal van ernstige aard. De andere had veel haast en kwam te vallen, met het gevolg dat hij zijn onderbeen brak. De vier deelnemende groepen be handelden beide patiënten tot en met het vervoer. De uitslag was als volgt: Groep 4 C. Siegenthaler, C. v. Loon, A. v. d. Velden 159V2 pnt. Leider 9 punten. Groep 3 B. Heuer, R. v. Loon, L. Biemans 158 pnt. Leider 9 punten. Groep 2 A. Boons, Jac. v. d. Velden, L. van Onzenoord 140 pnt. Leider 9 pnt. Groep 1 T. Beerens, R. v. d. Velden, C. van Loon 140 pnt. Leidster 8 punten. In een nabeschouwing, die de bei de doktoren dr. Ten Horn en dr. de Vries gaven, waren de volgende op merkingen van belang, die een rol hebben gespeeld bij de uitvoering van de oefeningen. De opgave dient goed te worden gelezen. Aan de shock kan niet veel worden gedaan, doch datgene wat er aan gedaan is, kon beter zijn geweest. De brand wonden die alle zeer groot waren, dienden vooral steriel te worden af gedekt, los omwikkqld, zonder wat ten te gebruiken. De blaren zeer los verbinden, om door druk de bla ren niet te schaden. De beenbreuk met wondbehandeling is door allen zeer goed behandeld. De twee beste groepen verbeterden de fouten van de andere twee, doch uit het geheel valt te constateren dat de opgave niet genoeg bestudeerd is, voordat de groepen optraden. Tevens moet meer wedstrijd-routine worden aan gekweekt. Al met al is de uitslag goed, maar één ding is zeker: dat meer geoe fend moét worden; en dat kan, want de cursus staat weer voor de deur en de oefeningen beginnen in oktober a.s. Donderdag 27 sept. zal in de zaal van Onzenoord om 8 uur de diplo ma-uitreiking in feestvergadering plaats hebben. Door overvloed van copie, moesten enkele verslagen blijven overstaan. Red.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7